• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
TEU nyangka sacongo buuk, basa taun 2007,...
#
Sanajan anggang, haté mah teu weléh deukeut jeung lemburna...
#
Girimis muruhpuy maseuhan Al-Jazeera Academy...
#
DOHA. BSQ-Urang Sunda di Qatar diangkir Dubes...
#
Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan banjar...
Ahad, 12 April 2015

Bolay Balukar FB

Raray Mamah Dedeh meni marahmay, basa Rangga nyanggupan waragad operasi masang cingcin dina jantung anu kurang leuwih 30 jutaan. Eta pangawak awewe bayuhyuh nu geus manjing umur 50-an teh ngagalentoran pamuda piminantueunana. Wita mah angger tungkul. Kareret ku Rangga panon eta mojang teh meni ngeyemeng. Jigana Wita bungah  campur nalangsa dumeh indungna anu geus taunan didiagnosa jantung... • Terasanana
Kemis, 09 April 2015

Ngolébat

Layung di gunung  iber pasini patepung lawung Teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung harendong meuhpeuy harideung Kumalangkang ronghéam nu kapitineung Ronghéap nu kapitineung dulur... Surya surup layung hibar na tanjakan sawangan diumbar Geus ngolébat ieung samar-samar hariring asihna kapireung ngalawas angin tiis ti mumunggang katitipan haréwos... • Terasanana
Manglé Édisi 2419

Sekar Merdika

Pelesir ka Kota Subang, Kota Ganas anu éndah sarta asri, gotong singa nu kamashur, dogér kontrak toléat, seni luhung warisan parakaruhun, kamonésan urang Subang, ciri bukti jati diri.   Subang beunghar ku budaya, boga tilu alam anu jadi ciri, pagunungan palih kidul, di tengah padataran, palih kalér basisir tepung jeung... • Terasanana
Manglé Édisi 2451

Pribumi nu Ngadunungan

Mémang kitu galibna, saha waé gé bisa cicing di mana waé. Bisa dumuk di lembur batur, teu kudu ngotok ngowo di lembur sorangan. Nya kitu deuih, urang Sunda gé, nyebar di mana-mana, di sakulian Nusantara, kaasup di mancanagara deuih. Najan sarua, loba nu ngumbara, tetep aya bédana. Urang di batur, teu sing jadi bangbaluh keur pituin urang ditu.... • Terasanana
SNManglé Édisi 2521

Ilang Lahan
Butuh Panyalindungan

Ngarobah lahan, rayat mah teu butuh saukur keur mépéndé haté, tapi butuh langgengna alam nu pisalameteun. Pangna kitu, WALHI Jawa Barat dipiharep sangkan pamaréntah ulah salah urus dina ngalarapkeun kawijakanana. Suburna alam Jawa Barat, mémang mawa barokah. Kari prak ngokolakeunana. Kawas, ceuk kekecapan kolot, mun butuh supana, kudu daék... • Terasanana
SNRebo, 08 April 2015

Ririwa Imah Dines

Di taun 2001-an akhir, simkuring kapapancenan ku dokter Hidayat nyekelan imah dinesna nu aya di gigireun Puskesmas Pangandaran. Pedah eta dokter teh geus nyieun gedong sigrong di lembur Babakan nu jauhna 10 menit ka arah Putrapinggan. Tapi mun pasosore manehna sok muka praktek di eta imah nu geus aya umuran. Jigana mah imah teh diwangun taun 70-an. Kacida geueumanana. Sagedengeunana aya gedeg... • Terasanana
SNManglé Édisi 2521

Jadi Dubes Qatar
Teu Poho ka Tatar Sunda

Tina ngadéngékeun radio, jadi cukang lantaran ngamancanagara. Malah, ahirna mah, kapapancénan pamaréntah, jadi duta besar. Tapi, najan ngalanglang buana, teu weléh ti belat ka sarakan. Kitu, ceuk Deddy Saiful Hadi, Duta Besar (Dubes) RI di Qatar.  Matuh di Qatar, wewengkon Timur Tengah, Deddy remen tibelat ka bali geusan ngajadi. Atuh, mun balik ka... • Terasanana
SNJumaah, 03 April 2015

Si Ronyok (2)

Kacaritakeun di hiji pilemburan nu katelahna lembur Cijamaka. Wanci haneut moyan marengan kumelendangna hirup manusa di alam pawenangan. Alam endah hejo ngemploh pepek ku tatangkalan. Pasawahan umpak-umpakan mapayan pasir pasir. Cai cur-cor tina kuluwungan. Ngagenyas herang asalna ti cinyusu Gunung Sawal. Hawa isuk seger matak genah tumaninah. Manuk kapinis haliber nyamberan jangkrik di... • Terasanana
Manglé Édisi 2520

Mancegkeun Hirup
dina Papagon Islam

Geus kamalum ku urang saréréa yén kumelip di alam lahir kumelendang di alam dunya téh sakadar bubuara, isuk jaganing géto bakal mulang ka pangkonan Nu Kawasa. Naon maksudna urang ngumbara? Tétéla lain lantung tambuh laku lain rentang tanpa nu diseja, anging mancén gawé ngemban paréntah ibadah ti Nu Kagungan. Jadi, lain ukur... • Terasanana
SNRebo, 01 April 2015

Sunda-Bali
Ngahiji dina Perang Bubat

Perang Bubat, keur urang Sunda mah boga harti mandiri. Matak, teu anéh mun éta lalakon téh teu weléh matak panasaran.  Ari harita, eta carita téh dipinonkeun ku urang Gianyar-Bali, kalayan babarengan jeung seniman Purwakarta. Enya, soré éta mah hawa téh tiris da girimis kerep naker. Nu boga karep lunta malem  Minggu,  14... • Terasanana
Manglé Édisi 2520

Nu Ngaligeuh jeung ISIS

“Kiwari beuki réa jalma anu pangangguran, Mang.” “Milampah hal-hal anu teu puguh gunana, iseng téa jeung basa Malayu mah nyah, Lo?” “Ih, lain, Mang?” “Har?” “Ieu mah mah ngeunaan jalma-jalma nu teu boga gawé, Mang.” “Oh, nu ngaligeuh?” “Enya.” “Mémang pasualan... • Terasanana
SNManglé Édisi 2520

PON Kasalapan Welas
Ngukur Jabar di Tingat Nasional

Rupa-rupa ukuran ajén-inajén propinsi di tingkat nasional téh.  Widang olah raga, Pekan Olah Raga Nasonal (PON) salah sahijina.  Balon téh warna-warni, teu kurang teu leuwih 555 siki. Dihiberkeun ti Lapangan Sempur, ngalanglang awang-awang kota Bogor. Balon nu dihiberkeun harita, mémang istiwewa, lantaran cicirén geder sumanget warga Jawa... • Terasanana
Manglé Édisi 2520

Sunda di Tapel Wates

Urang Sunda pituin, lain ukur dumuk di Propinsi Jawa Barat jeung Banten, tapi deuih di Jawa Tengah. Apan, urang Sunda gé nyicingan sabagian Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nu dumuk di dinya téh, sumebar di sababaraha kacamatan. Najan dumuk di Propinsi Jawa Tengah, urang Brebes mah angger wé ngarsa pituin Sunda. Maké basa sapopoéna, basa Sunda. Kitu deui tata... • Terasanana
SNManglé Édisi 2518

Ngariksa Lembur Sunda
Butuh Ketak Inohong

Jawa Barat nu katelah Tatar Sunda téh sugih jeung pikabetaheun. Balukarna, nu ngadondon ka Jawa Barat ogé terus merul. Tapi, hanjakalna kaayaan tata ruang di tatar Parahiyangan, nepi ka ayeuna tacan matak nyugemakeun. Naha bet kitu? Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH. MH. Guru Besar Universitas Parahiyangan bruk-brak ka Manglé. *** Kaunggulan sumber daya alam... • Terasanana
SNManglé Édisi 2519

Ngabebenah Bandung
Lain Ngabebetah Batur

Lahan subur pasawahan jeung pakebonan Gedebage, bakal salin rupa jadi kawasan Bandung Teknopolis. Ayana parobahan tata ruang wilayah, luyu jeung aturan undang-undang, jinek, mangpaat saloba-lobana keur karaharjaan masarakat. Kumaha ari Bandung Teknopolis? Kurang leuwih 800 hektar di wilayah Gedebage, mimiti April 2015 bakal resmi jadi proyek nasional kawasan Bandung Teknopolis, di mana jadi... • Terasanana