• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
“Ku sayah dijamin. Lima juta sabulan, lima tauneun. Omat...
#
“Alhamdulillah nu ditutunguan téh geus mimiti...
#
Lembur singkur di lamping Gunung Burangrang. Cai cur-cor ngaliwatan pasawahan...
#
Manglé mayeng lantaran kanyaah. Kadeudeuh mitra-mitra pamacana, jadi...
#
Mun nu rék tarung mah, keur padungdung. Tah, kitu pihak-pihak nu...
Rebo, 05 Désémber 2018

Rusiah Papah

“Badé ngiring enjing?” Papah naros ku basa anu lemes. Ngolo sigana mah. “Ka mana?” “Bumi Enin.” Kuring ngahuleng, api-api mikir. “Lamun nganteur, bakal aya tikét Cold Play. Sabulan deui apan konsérna di Jakarta?” “Dil!” kuring langsung tos, nepak dampal panangan Papah.   Papah ngaléos.... • Terasanana
SNManglé Édisi 2703

Rio Febrian Wilantara
Ngajak Nonoman
Ancrub Kana Pulitik

Huluwotana kamajuan bangsa, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, pamuda Jawa Barat nu panglobana di Nusantara, payus jadi ‘modal’ penting keur némbongkeun ketakna di dunya pulitik. Ngan kumaha carana? Rio Febrian Wilantara, Pupuhu DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Jawa Barat, bruk-brak ka Manglé. *** Pamuda Jawa Barat boga karep jeung kahayang. Atuh,... • Terasanana
Manglé Édisi 2701

MISTI TAKI-TAKI

Para ahli ngingetan, ieu nagri téh nyidem poténsi lini. Saterusna, upama peuseurna kajadian lini téh di dasar sagara, bisa ngabalukarkeun tsunami. Ku lantaran kitu, lini jeung tsunami téh, dalit naker. Atuh, balukarna gé, wewengkon nu kaoyag lini saterusna kaléléd ombak tsunami, umumna sok ngalantarankeun bancangpakéwuh anu pohara. Ieu... • Terasanana
SNSalasa, 23 Oktober 2018

Ragam Opera Sunda
Ngirut Warga
Mikareueus Budaya

Cara ngamumulé budaya daérah, payus nyonto ka budaya Sunda. Budayana lain saukur jadi tatapakan pasipatan dina lampah hirupna, tapi ogé jadi pangjurung ludeung dina mekarkeun kreativitas ti saban generasi ka generasi. Pangna kitu, saban paguyuban atawa lembaga nu micinta budaya, teu weléh pada ngajenan jeung ngahaminan. Sapertina waé nu kamari ieu... • Terasanana
SNSalasa, 23 Oktober 2018

Nguatan UMKM
Ludeung Nyarita di PBB

Usaha ékonomi rayat jadi harepan balaréa. Ngan, upama kanyataanana ékonomi rayat masih lir pacikrak ngalawan merak, lebah mana hengkerna? Kumaha ngungkulanana? Dr. Asep Mulyana, Amd.TK, SE., M.CE., Ketua Pusat Pengkajian Inkubasi Bisnis (PPIB) LMFE Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) bruk-brak ka Manglé. Mistina mah mun teu lubak-libuk, di... • Terasanana
Manglé Édisi 2699

Guru Honorér
Nganti Harepan nu Kalunta-lunta

Tiisna ibun subuh nu nyalangkrung dina daun paré nepi ka beurang, bisa jadi pangbeberah dina sajeroning lumampah mancén guru nu dibarung ku sugan jeung harepan. Kitu nu karasa ku guru honorér Ibu Guru Sani Trisnawati nu geus mangtaun-taun ngajar di SDN III Sukasenang Kabupaten Garut. Mémang, mancén guru, keur Bu Sani ogé geus kawajiban, geusan nepikeun... • Terasanana
SNAhad, 07 Oktober 2018

Manglé - HMI Jabar
Nyebarkeun Budaya
Nguatan Nonoman Sunda

Majalah Manglé jeung HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Badko Jawa Barat, poé Ahad 7 Oktober di Gedung  Sate Bandung, geus sapuk babarengan dina nyebarkeun budaya Sunda. Kituna téh, sangkan generasi nonoman Jabar dina mangsa milenial ieu, tetep ogé napakkeun budaya Sunda dina kahirupan sapopoena. Henteu wae sual ngucapkeun basa, tapi oge bisa ngalarapkeun ajen... • Terasanana
SNAhad, 07 Oktober 2018

Kanyaah Pamarentah Jabar
ka Korban Musibah Sulteng

Kajadian lini jeung tsunami di Sulawesi ‘ngoyagkeun’ rasa  dulur sabangsa di Nusantara. Warta katunggara nu sumebar sakedét nétra, ngahudang kanyaah balaréa. Saperti urang Sunda atawa Jawa Barat, najan teu dikomando, loba léah hate geusan ngébréhkeun kanyaah ka pihak-pihak nu keur nandangan tunggara. Urang nu ngancik di Tatar... • Terasanana
SNAhad, 07 Oktober 2018

Nebarkeun Kanyaah ka Korban Lini Palu

Musibah rongkah di Sulawesi Tengah, nurih mamaras rasa urang Sunda sakumna. Atuh, wujud kanyaah ka nu tunggara gé, diébréhkeun dina rupa-rupa cara, di antarana nu dilakukeun ku wargi-wargi Sunda Makassar nu kabeungkeut ku paguyuban Kawargian Wargi Sunda (KWS). Ti saprak milu nepung-nepungkeun beja ka balarea sual kaayaan korban utamana nu asalna ti Jawa Barat, ogé... • Terasanana
Kemis, 04 Oktober 2018

Pupulasan

Di dunya marketing, citra téh penting pisan. Saperti nawarkeun barang atawa produk, sok satékah polah éta barang téh dicitrakeun sahadé-hadéna. Atuh, upama citra éta produk hadé, masarkeunana ogé moal hararésé. Sabalikna, upama citrana kurang hadé atawa goréng, éta barang gé moal... • Terasanana
SNSalasa, 02 Oktober 2018

KWS Bantu Korban Lini -Tsunami Palu

Karukunan Wargi Sunda (KWS) Makassar, milu sedih kingkin. Lantaran kitu, wargi-wargi Sunda nu aya di Makassar teu weleh babantu satekah polah. Di antarana, jadi media informasi, pangpangna nasib urang Sunda korban lini jeung tsunami di Palu jeung Donggala.   Cecep Supyan   Nurutkeun salahsahiji pangurus, Cecep Supyan teureuh Pasirwangi Garut, loba pisan wargi Sunda nu... • Terasanana
SNSenén, 01 Oktober 2018

Lini Palu - Donggala
Katungara Urang Saréréa

Sedih kingkin,  kitu nu kaalaman ku dulur-dulur urang di Donggala jeung Palu, Sulawesi. Najan anggang, da puguh tunggal sadulur sasama umat manusa mahluk Pangeran, kajadian lini jeung tsunami kawas kitu téh, jadi katunggara urang saréréa. Urang nu ngancik di Jawa Barat, sarua milu nalangsa. Dulur-dulur urang di éta tempat, loba nu tilar dunya. Atuh, nu... • Terasanana
Salasa, 25 Séptémber 2018

Sunda di Pangumbaraan Mikanyaah Urang Lombok

Tanggal 29 Juli 2018, bumi lir nu harénghéng. Angin kidul anu nyecep jeung laut anu motah, ana riyeg téh bumi oyag. Lini munggaran tarik pisan 6,4 SR nu puseurna di laut kaléreun Pulo Lombok. Atuh loba nu tagiwur, kaasup urang Sunda nu ngalumbara di Lombok Selatan, ngungsi da sieun datangna tsunami. Selang sabaraha poé, dina kaayaan paciweuh ngungsi, rieug... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Kolom - Folklor jeung Pariwisata

TANAH Sunda (Jawa Barat) kawentar éndah jeung subur alamna, dina kawih "Tanah Sunda" Mang Koko ditetelakeun yen; “Tanah Sunda gemah ripah, nu ngumbara suka betah...”. Malah nurutkeun MAW Brouwer mah, apan cenah bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, éta minangka salah sahiji gambaran nyata éndahna alam Sunda. Éndahna tatar Sunda,... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Timbangan - Ékspérimén “Dongéng Cinta” Yus R Ismail

      Réa carpon Yus R Ismail nu ngandung éskspérimén (percobaan) dina cara nyarita jeung téma. Upama dina lima carpon nu dimuat dina antoloji “Néng Maya” (Kiblat Buku Utama, 2011). Nyaéta “Daun”, “Délman”, “Imah Kontrakan”, “Néng Maya” jeung... • Terasanana