• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Ngawujudkeun karakter bangsa, jinek jadi udagan pamarentah. Ngan udagan...
#
...
#
Cék paribasa, béda sumur béda tampian. Keur urang Sunda...
#
Luyu jeung parobahan, robah kaayaan pamaréntahna, robah politik jeung...
#
Tarékah ngahudangkeun budaya Sunda katingali nguniang. Sok sanajan...
Manglé Édisi 2503

Islah

Kumaha pakuat-pakaitna antara islah jeung ihlas? Ceuk dina kamusna, islah téh akur. Mun aya anu paséa tuluy sasalaman, silih rangkul malah jeung cipika-cipiki, hartina geus akur. Nu kitu nu disebut islah téh cenah. Ari ihlas, ieu mah beresih haté. Nu ihlas, maksudna jelema anu beresih haté téa, lumrah lamun akur jeung sasaha. Pan nu beresih... • Terasanana
Manglé Édisi 2504

Berkah Kahadéan

Nyieun kahadéan ka sasama mahluk, mangrupa paréntah Alloh SWT. Dawuhanana dina Qs. al-qashash ayat 77 : “Aranjeun kudu milampah kahadéan ka batur (tulung tinulungan, sodakoh), sakumaha Alloh parantos maparin kahadéan ka aranjeun. Jeung poma ulah nyieun karuksakan di ieu alam dunya. Saéstuna Alloh teu suka ka jalma-jalma nu nyieun... • Terasanana
Senén, 24 Novémber 2014

Rasakeun!

Hadeuh! Teu bisa diandelkeun manéh mah, Lorénzo! Ituh-ituh, kalah ngendoran lumpat téh! Haar ituh, kalah asup ka pit? Moal enya  éléh ku si Éspargaro sadulur, ku si Iannone atawa ku si Bradl? Pan maranéhna mah motorna gé lain motor pabrikan? Ari éléh ku si Marquez jeung si Pédrosa mah uing ogé ngartilah!... • Terasanana
Manglé Édisi 677

Uwak-Awik

... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Mangle,
Sing Manjang Ngawal Budaya

Manjing awal taun 70an kuring mimiti mikawanoh majalah Mangle teh, keur kuring harita, nu dumuk dipilemburan teu loba piliheun keur ngeusi waktu sabada rengse sakola madrasah. Salian ti ngojay di leuwi, gawe teh nya ngagulang geper nyi Mangle anu harita mah katarima saban poe kemis. Kataji pisan seratan Ki Umbara, Tjandrahajat , atuh beh dieuna mah Mien Resmana jeung rea-rea deui. Tina sawangan... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé” 57 Taun

Ti keur “Manglé” umur 12 taun, sok kaajak milu ngareuah-reuah milangkala ieu majalah Sunda pangkahotna saalam dunya téh. Harita, taun 1969, dipéstakeun di Gedong Merdeka. Dihibur ku pintonan gending karesmén “Raja Jimbul” karya Wahyu Wibisana. Taun 1972, milangkala “Manglé” ka 15 taun, dicirian ku medalkeun édisi... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé, Pusaka Urang Sunda

Jaman keur budak, teu kungsi apal ka Manglé, atawa média basa Sunda séjénna. Bubuhan lembur téh lain bagian tina lingkungan nu kaséréd kana mainstream Sunda Priangan. Minangka nu rada gedé pangaruhna kana kasundaan kuring téh pangajaran di sakola. Kitu gé karasana rada anéh. Upamana kudu diajar nyebut... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Gapuraning Isukan

Sakanyaho, wetonna Manglé téh 21 Novémber. Sarua jeung weton kuring. Ukur béda taunna: Manglé mah 1957 ari kuring 1968. Géséhna sawelas taun. Mun di jalma mah pantes dipilanceuk, meujeuhna dituturkeun. Bet milu agul, asa enya milu miboga.   Kungsi hémeng sajongjonan. Dina Manglé Nomer 1/Oktober 1957, kaca 2, handapeun... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé jeung Sajak

MANGLÉ Seungit satiir Mutiara malati Dada jeung ati.   (Wahyu Wibisana)   Hirup huripna sajak Sunda teu bisa dipisahkeun jeung hirup huripna Manglé. Sok sanajan lain media citak anu munggaran jeung hji-hijina nu ngamuat sajak, tapi ketak Manglé dina ngahuripan sajak Sunda pohara gedéna tur natrat ti ahir taun 1950-an tug nepi ka kiwari. Ti... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé nu Matak Rus-ras

Seungit satiir, mutiara malati, dada jeung ati (Tina sajak Wahyu Wibisana, Manglé No. 1, kaca 4) Puguh gé, nyaritakeun Manglé mah moal bérés téréh-téréh. Lain pédah umurna nu geus meuntas ti satengah abad, tapi éta deuih, réa pisan rambat kamaléna. Dina kecap Manglé,... • Terasanana
SNManglé Édisi 2502

Manglé
Majalah Sunda Panglilana

Kira-kira  dina  bulan  Séptémber  atawa  Oktober  1957, waktu kuring keur numpak  oplét  balik ti Kota palebah  jalan  Gunung Sahari  geus  rada deukeut   ka Senén,  aya  lalaki ngora  saurang  anu  naék  kana oplét  nu ditumpakan  ku ... • Terasanana
Manglé Édisi 2501

Wilujeng Angkat, Dédy Windyagiri

“Kananga kari tunggulna Pirunan tresna kari lebuna   Kuring rék nyuratan Ka manéhna di kalanggengan Ditulis ku mangsi getih Nu ngeclak tina kapeurih”.   Sajak di luhur, judulna “Ciupih”. Ditulis  ku Dédy Windyagiri, taun 1965, mangsa   kabungbulengan ku buah haté anu tilar dunya, saméméh... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Ngalenyepan Hijrah

Henteu sadayana kaum muslimin di ieu alam dunya émut sareng miéling robahna taun hijriyah, taunna Islam [1435 H—1436H]. Seueur umat Islam nyalira nu mémang haré-haré sareng ngamomorékeun kana kajadian pentingan satukangeun pergantian taun hijriyah. Sok padahal di satukangeun gantina taun Islam téh, aya palajaran nu éstu kedah janten... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Walungan

1. ngaheruk  neuteup cai ngembeng ngahideungan lukut cimanuk piraku rék tilar nuturkeun citarum nu geus lawas bangkar budah ngagulung ngungun cimanuk piraku rék nuturkeun almarhum citarum                           **** 2. abringan widadari... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Kabinét Jokowi jeung Hadiah AJ

Senén, 27 Oktober, 2014. Bada nginum ubar hérbal, langsung ka ruang kerja, tapi  tuluy  kaluar deui,  jarah ka makam Empat. Balik deui ka ruang  kerja kakara nuluykeun nulis  catetan. Geus méh  kauber nu  kabolér téh. Kari sapoé tinggaleunana. Mimiti ngintip kamungkinan nulis éntri tambahan pikeun Kamus ... • Terasanana