• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Nyawang Indonésia 2019, asa ningali soang di émpang....
#
Loba palsapah nu ngagambarkeun kaludeung Sunda. Tapi, dina émprona...
#
Remen kacatur, Pangan tatar Sunda Jawa Barat téh loba unggulna....
#
Jawa Barat beunghar ku budaya. Kabudayaan bisa nanjeur lantaran aya kadariaan...
#
Nyiar luang ti papada urang. Kitu ceuk kekecapan karuhun mah. Tangtu...
SNSalasa, 29 Oktober 2019

MUGUHKEUN JABAR
DI TINGKAT NASIONAL

Ngalarapkeun lima program utama pingpinan bangsa Jokowi-Ma'ruf nu anyar diistrénan 20 Oktober 2019, dina émprona mah moal leupas tina peran jeung poténsi saban daérah, kaasup ti Provinsi Jawa Barat. Malah, rupa-rupa kaunggulan Jawa Barat, saterusna mah payus jadi 'daya tawar' di tingkat nasional.   Rupa-rupa kaunggulan provinsi Jawa Barat teu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2754

NGALAP ÉLMU
KEUR BAKTI KA LEMAH CAI

Huluwotana kamajuan bangsa kaasup pangwangunan daérah, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, para pamuda Kabupatén Pangandaran nu keur nyuprih élmu di Bandung, payus jadi ‘modal’ penting keur ngagedurkeun sumanget. Kituna téh sangkan jaga bisa ngabukti ngabdi ka lemah cai.   Ngaranna,  Keluarga Mahasiswa Bumi Pangandaran (Kembang)... • Terasanana
SNManglé Édisi 2753

MASTIKEUN INSTITUSI BERESIH TINA KORUPSI

Korupsi mah kawas hama. Misti dibasmi. Tah, ayana badan saperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) gé kitu, geusan narékahan Institusi-institusi bersih tina korupsi. Ngan, naon waé hasilna? Arman Syifa, SST, M.Acc.,AK., bruk-brak ka Manglé *** Ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteunana! Kitu kekecapan karuhun Sunda mah. Tah, nu kawas kitu gé, nu biasa... • Terasanana
SNManglé Édisi 2738

Nganti Jabar
Boga Ketak Di Nasional

Kakuatan Jawa Barat payus meunang balitungan. Lobana jumlah penduduk jeung jumlah korsi di parlemén, sawadina jadi kakuatan keur némbongkeun ketakna di tingkat nasional. Kumaha carana? *** Ilaharna, nincak babak anyar pamaréntahan, tara tuna tina harepan. Da mémang kitu galibna, lantaran éta pangharepan téh ditebarkeun ti anggalna... • Terasanana
SNManglé Édisi 2734

Ajén Guru
Kudu Jadi Kanyataan

Maju mundurna pendidikan henteu leupas tina ketak guru. Nu dipalar lain ukur pinter uteukna wungkul, tapi kudu dibarengan ku hadé ahlakna. Kumaha kamekaran guru kiwari sarta ajén pendidikan sacara umum? Manglé ngolongan Dr. H. Dede Margo Irianto, M.Pd., Wakil Diréktur Kampus UPI di Cibiru. *** Dunya pendidikan di nagara urang najan bisa disebutkeun henteu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2733

Dulur Sabangsa
Waktuna Silih Lubarkeun

Ilaharna, béda pilihan ngabalukarkeun pacéngkadan. Tapi sanajan kitu, ulah nepi ka pegat duduluran. Malah saterusna mah kudu silih lubarkeun! Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung Cendekiawan Muslim teureuh Bandung Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.*** Pilihan langsung di ieu bangsa, geus lekasan. Tapi sanajan kitu, 'panasna' can tutug carita. Sapertina... • Terasanana
SNManglé Édisi 2732

Pasantrén Al ‘Ashr Al Madani
Ngatik Generasi Qur'ani

Geusan nataharkeun generasi bangsa nu luhur ajénna, pengkuh agamana, jeung hadé ahlakna, di antarana ngaliwatan lembaga pasantrén. Lantaran kitu, mekarkeun ajén lembaga pasantrén ogé payus boga ciri mandiri. Sapertina waé nu témbong di pasantrén Al-`Ashr Al-Madani (Tahfidzul Qur’an) Sindanglaya Kabupatén... • Terasanana
Manglé Édisi 2731

Bacaan Ngabuburit

Lalajo jeung maca, ayeuna mah lakar daék. Teu kudu indit-inditan jauh, lantaran nyampak dina HP masing-masing. Rék lalajo naon waé, kari muka youtub. Atuh, hayang maca naon waé gé kari ngilikan dina google. Lobana sumber bacaeun jeung lalajoaneun, tangtu wé mahala-mahayu. Da, teu kabeh lalajoaneun dina youtub gedé mangpaatna. Kitu deui, teu... • Terasanana
SNKemis, 16 Méi 2019

Jaga Ukhuwah
Sangkan Jabar Leuwih Betah

Ngungkulan rupa-rupa pasualan bangsa, ulah leungiteun duduluran sabangsa. Carana? Umat, para pamingpin kaasup para ulama, kudu mampuh némbongkeun sikep silih ajénan jeung ngajaga ukhuwah Islamiyah. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung Ketua MUI (Majlis Ulama Indonesia) Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. KH. Rachmat Syafe’i, Lc., MA. *** Béda-béda... • Terasanana
SNManglé Édisi 2730

Ékonomi Jawa Barat
Sina Wani Balap

Ngokolakeun ékonomi Jawa Barat, kudu wani ngadu jeung balap. Pangna kitu, maheutkeun poténsi alam, SDM jeung niléy-niléy budaya kasundaan, payus jadi modal penting keur numuwuhkeun kamandirian ékonomi Jawa Barat. Kitu di antara jejer obrolan jeung pakar ékonomi Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E, M.Sc., Ph.D. *** Kaayaan alam, saperti taneuh, keur... • Terasanana
SNRebo, 08 Méi 2019

Puasa, Nguatan Ruhani
Keur Ngariksa Démokrasi

Pésta démokrasi geus lekasan. Tapi, lain hartina eureun tina pasualan. Balukarna, loba nu ‘karérab’ ku koméntar para pihak nu masih ngajagokeun kandidat séwang-séwangan. Kumaha upama dina sasih puasa? Naon palajaran puasa keur ngariksa pésta demokrasi? Dr. Muhlas, M.Hum., Ketua Jurusan Aqidah & Filsafat Islam UIN SGD Bandung... • Terasanana
SNManglé Édisi 2717

Sabada Bubar Bioskop

“Uihna ka mana?” ceuk Joy ka Euis. “Cijolang,” témbal Euis bari imut. “Uluh, daérah mana éta?” tanya Joy. “Ujung dunia meureun,” ceuk kuring mairan. “Palih mana Kutub Utara?” ceuk Joy deui. Euis ngadilak. “Meni kararitu,” pokna halimpu bari baeud. Joy seuri. Kuring mah ngarasa aya anu... • Terasanana
SNKemis, 25 April 2019

Ridwan Kamil
Ngaresmikeun Kantor Majalah Manglé

Rupa-rupa kapunjulan, boh sacara géografis nu nampeu ka puseur kakawasaan, boh sacara jumlah padumukna, dina émprona mah, can jadi kauntungan keur urang Sunda sakumna. Tah, kanyataan saperti kitu téh, remen kacatur dina meh saban tepungna para inohong masarakat Sunda. Saperti dina paresmian kantor anyar Manglé di Jalan Wirangrong No. 2, Kota Bandung, kanyaah para... • Terasanana
SNManglé Édisi 2713

Metakeun Atikan
Mageran Paripolah Bangsa

Loba nu percaya geusan nyorang hirup jeung huripna téh, di antarana ngaliwatan dunya atikan. Kitu deui dina mangsana taun politik 2019 cara ayeuna, apan parobahan cara mikir jeung paripolah téh, kalan-kalan sering némbongkeun nu pasalia jeung nu sakuduna. “Mémang, pami rumusan husus pendidikan kanggo mayunan taun pulitik mah teu aya. Namung, margi pendidikan... • Terasanana
SNManglé Édisi 2687

Kembang Papastén

Nu ngajepat hareupeun teu eureun diteuteup. Hayang mah ceurik lolongséran. Hayang nangkeup pageuh. Mun teu inget kana purwadaksi. Ku teu sangka. Sakapeung ngarasula ka nu Maha Kawasa. Naha téga meunggaskeun asih kuring nu keur meujeuhna moho. Keur meujeuhna ngawowoy kahayang Apa. Naon waé kahayang Apa teu weléh ditedunan. Dapon Apa senang. Dapon Apa bagja ningali... • Terasanana