• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Pilihan geus lekasan. Bulé-hideungna, kari nungguan putusan Komisi Pemilihan...
#
Bada isya, Oyoy leumpang sorangan muru lembur Pos Jaga OKD Karang Anyar nu...
#
Poé Kemis di bulan Juli katompérnakeun, panon poé...
#
Miang ka jauhna geusan tukeur pangalaman. Kitu...
#
Satata! Taya nu istiméwa! Kitu...
Manglé Édisi 2374

Baris Kahiji

Dina baris kahiji kuring ngahaja Ngagurit kasalempang keur waktu Nu katukang bari mapatkeun Harepan anyar keur baring supagi Sabab jajantung geus ngagedurkeun Sumanget jadi panganggit basa Dina baris kahiji kecap-kecap Nu lawas baris dikedalkeun Sangkan dunya nyaho kana Hiji carita nu aya dikieuna Da saketet mangsa di tengahing Pagaliwotana hirup kumbuh   29... • Terasanana
Manglé Édisi 2383

Arisdi Khairuzan Natawijaya

Lain dina batu ambu ngagurat gurit tapi dina jurit kalang kahirupan. Sugan jeung sugan tajeur panceg najan angin lilimbungan melenoykeun karep tuluy ka kalér ka kidul ngaracleng wadul   Lain dina cai ambu ngalukis pulas sab dami demi dami teu wasa nyingkahan pati. Manawi ajeg ajam najan lambak ngabula-bali mangpengkeun angen bari ka wétan ka kulon ngaburakeun... • Terasanana
Manglé Édisi 2382

ANAKING, 'NA HIJI PEUTING

Dina rencep girimis, Ris! Urang rajeun nyambat balébat Ngaliwat, sanggeus kalieus jeung kalinces seuneu damar Nyaring sapeupeuting maring jempling Naon bédana urang jeung sajak? Basa keretas bodas ngan wasa tumamprak Najan sakumaha mangsi sumiriwik nurih mangsa Ngan silih téangan lebah, lebah mana hariring Naha nyelap 'na raga nu amis daging Atawa... • Terasanana
Manglé Édisi 2394

POTRÉT

Warnaning kamelang disarigsig pigura lawas Pulas pias tina rupa nu salawasna nuguran subaya Aya purnama nyamagaha saban waruga Aya peteng nalimbeng lolongkrang teuteup Laju ruruhit wanci nyiriwikkeun céda takdir   Nya kami sesebitan potrét rajét Dina reregas témbok panggantungan sésa hégak Seuri nu lila lastari, ceurik nu madakeun... • Terasanana
Manglé Édisi 2394

Sinareng Bulan Purnama

Kedahna mah ayeuna téh Susulumputan dina iuh-iuh Rambut salira   Ari ieu apan bulan gé kalangkangna diheumpikkan poék   Purnama anu kedahna ngebra mabra Diburuan ati. Kusaha dikalangkangan   Sanajan mongkléng kacipta upami mareng salira. Ngangkleung di sagara langit anu sakitu makplakna. Réma rumaket guneman... • Terasanana
Manglé Édisi 2470

Sumanget Bandung

“Ampir kapopohokeun, Lo.” “Naon, Mang?” “Éta tuda keur meujeuhna ramé ngobrolkeun pemilu.” “Naon téa nu ampir kapopohokeun téh?” “Bandung Lautan Api, Lo.” “Har?” “Enya. Kuduna mah kapan kamari-kamari urang ngobrolkeun Bandung Lautan Api téh, dina ahir Maret. Ayeuna mah... • Terasanana
Manglé Édisi 2469

Milih Urang Sunda

“Keur meujeuhna ramé nyah, Lo.” “Ramé nu kampanyeu, Mang?” “Enya.” “Sacarana-sacarana, Mang.” “Ih, bet kawas nyieun kuéh?” “Maksud téh réa cara nu dijalankeun ku para caleg jeung partéyna pikeun narik simpati masarakat, Mang.” “Oh.” “Aya nu kampanyeu... • Terasanana
Manglé Édisi 2470

Lain Bangsa Kelas Dua

Hak jeung kawajiban warga nagara mah sarua. Satata! Taya nu istiméwa! Kitu kalungguhan masing-masing sélér bangsa di ieu nagri gé. Kumaha ari urang Sunda? Nya tangtu wé, kawas sélér bangsa sejenna di Nusantara, satata téa.   Najan kitu, dina  ‘babak’ kapamingpnan lima taunan mah, sélér bangsa nu... • Terasanana
Manglé Édisi 2469

Kampanyeu...kampanyeu...kampanyeu!

 Ngawawarkeun  paniatan hayang boga  kahadéan keur balaréa....cenah! Naha maké kudu diwawarkeun? Apan batur acan wawuheun ka uing! Can wanoh kana dedeg pangadeg, can apal kana kaahlian uing, can apal kana paniatan uing. Katingal babalapanana, paalus-alus pasang peta, pahadé-hadé nyieun uar pangajak, jeung pagedé-gedé pangbibita.... • Terasanana
Manglé Édisi 2468

Mémérés di Girangna

Lir cai nu ngocor di walungan, kumaha ti girangna. Mun ti tonggohna hérang ka hilir gé moal boa. Ngan, mun ti sunggapanana kiruh, tong miharep ka hilir bakal hérang. Kitu deui pamaréntahan, nu pangpentingna mah huluwotanna. Ganti pamaréntahan lima taunan, sakuduna mah medalkeun harepan. Hadé-goréngna garapan gawe pamarentahan natrat karasa ku... • Terasanana
Rebo, 02 April 2014

Abu Nawas ngabagi bakakak

Abu Nawas tas kurad-koréd di kebon korma tukangeun imahna. Jung cengkat, tuluy babatek, kukuliatan. “alhamdulillah...!” pokna ngagerendeng. Beuteungna karasa peurih jeung kukurubukan, nandakeun geus karasa lapar. Gura-giru inyana balik ka imah.  Sup ka dapur, muru kana méja makan. Tuluy mukakeun tudung saji. Nu aya dina méja makan téh ukur sangu... • Terasanana
Manglé Édisi 2469

Buahna Yakin

Baréto... baréto pisan aya dua santri nu geus lila mukim nyuprih élmu di salah sahiji pasantrén anu geus kasohor keur guntreng nyawalakeun masalah élmu tauhid. “Cik pamanggih énté kumaha saur Mama Ajengan, singsaha anu loba dzikir ka Pangéran, maranéhna bakal dibéré rejeki ti tempat nu teu... • Terasanana
Manglé Édisi 2468

Peucang Jeung Monyét

Halodo meujeuhna entak-entakan. Jujukutan gararing, tatangkalan kari kalakay. Solokan jeung balong anu laleutik mah réa anu saat. Halodo ampir sataun atuh. Sakur sasatoan anu bumetah di Gunung Ganggong raripuh. Oray, bangkong, bajing, anu salila halodo nyirekem di liang anu baseuh tur jero, mimiti keselen jeung lapareun. Loba sasatoan ti bulan-bulan kamari kénéh geus... • Terasanana
Manglé Édisi 2470

Karembong Sutra Kayas

Angin soré suar-séor, ngotélan dapuran gombong. Langit reueuk dipasieup geleger gelap lapat-lapat. Uncuing manting ti jauhna mirig kosrékna léngkah mapay tanjakan jalan satapak. Ngahaja cunduk ka ieu wengkon ninggang dina lain mangsa ambéh nyalsé tur karasa khusuna dudunga. Rekét panto bébékan awi ngahudang kukurayeun tapi... • Terasanana
Manglé Édisi 2380

Hariring Peuting

Balik ti kamer cai dag-dag dég-dég. Najan gagaléongan teu burung nepi ka kamer hareup. Ramo buru-buru muntang pageuh kana biwir ranjang. Diuk sajongjongan, bari ngararasakeun kanyeri. Gusti..! Badé dugi ka iraha atuh abdi dipasihan kieu waé téh? Énggal geura damangkeun, tos teu kiat abdi nandanganana. Seueur kénéh kahoyong nu... • Terasanana