• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Mun nu rék tarung mah, keur padungdung. Tah, kitu pihak-pihak nu...
#
Huluwotana kamajuan bangsa, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, pamuda Jawa...
#
Cara ngamumulé budaya daérah, payus nyonto ka budaya Sunda....
#
Usaha ékonomi rayat jadi harepan balaréa. Ngan, upama...
#
Majalah Manglé jeung HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Badko Jawa...
Manglé Édisi 2701

MISTI TAKI-TAKI

Para ahli ngingetan, ieu nagri téh nyidem poténsi lini. Saterusna, upama peuseurna kajadian lini téh di dasar sagara, bisa ngabalukarkeun tsunami. Ku lantaran kitu, lini jeung tsunami téh, dalit naker. Atuh, balukarna gé, wewengkon nu kaoyag lini saterusna kaléléd ombak tsunami, umumna sok ngalantarankeun bancangpakéwuh anu pohara. Ieu... • Terasanana
Manglé Édisi 2699

Guru Honorér
Nganti Harepan nu Kalunta-lunta

Tiisna ibun subuh nu nyalangkrung dina daun paré nepi ka beurang, bisa jadi pangbeberah dina sajeroning lumampah mancén guru nu dibarung ku sugan jeung harepan. Kitu nu karasa ku guru honorér Ibu Guru Sani Trisnawati nu geus mangtaun-taun ngajar di SDN III Sukasenang Kabupaten Garut. Mémang, mancén guru, keur Bu Sani ogé geus kawajiban, geusan nepikeun... • Terasanana
SNAhad, 07 Oktober 2018

Kanyaah Pamarentah Jabar
ka Korban Musibah Sulteng

Kajadian lini jeung tsunami di Sulawesi ‘ngoyagkeun’ rasa  dulur sabangsa di Nusantara. Warta katunggara nu sumebar sakedét nétra, ngahudang kanyaah balaréa. Saperti urang Sunda atawa Jawa Barat, najan teu dikomando, loba léah hate geusan ngébréhkeun kanyaah ka pihak-pihak nu keur nandangan tunggara. Urang nu ngancik di Tatar... • Terasanana
SNAhad, 07 Oktober 2018

Nebarkeun Kanyaah ka Korban Lini Palu

Musibah rongkah di Sulawesi Tengah, nurih mamaras rasa urang Sunda sakumna. Atuh, wujud kanyaah ka nu tunggara gé, diébréhkeun dina rupa-rupa cara, di antarana nu dilakukeun ku wargi-wargi Sunda Makassar nu kabeungkeut ku paguyuban Kawargian Wargi Sunda (KWS). Ti saprak milu nepung-nepungkeun beja ka balarea sual kaayaan korban utamana nu asalna ti Jawa Barat, ogé... • Terasanana
Kemis, 04 Oktober 2018

Pupulasan

Di dunya marketing, citra téh penting pisan. Saperti nawarkeun barang atawa produk, sok satékah polah éta barang téh dicitrakeun sahadé-hadéna. Atuh, upama citra éta produk hadé, masarkeunana ogé moal hararésé. Sabalikna, upama citrana kurang hadé atawa goréng, éta barang gé moal... • Terasanana
SNSalasa, 02 Oktober 2018

KWS Bantu Korban Lini -Tsunami Palu

Karukunan Wargi Sunda (KWS) Makassar, milu sedih kingkin. Lantaran kitu, wargi-wargi Sunda nu aya di Makassar teu weleh babantu satekah polah. Di antarana, jadi media informasi, pangpangna nasib urang Sunda korban lini jeung tsunami di Palu jeung Donggala.   Cecep Supyan   Nurutkeun salahsahiji pangurus, Cecep Supyan teureuh Pasirwangi Garut, loba pisan wargi Sunda nu... • Terasanana
SNSenén, 01 Oktober 2018

Lini Palu - Donggala
Katungara Urang Saréréa

Sedih kingkin,  kitu nu kaalaman ku dulur-dulur urang di Donggala jeung Palu, Sulawesi. Najan anggang, da puguh tunggal sadulur sasama umat manusa mahluk Pangeran, kajadian lini jeung tsunami kawas kitu téh, jadi katunggara urang saréréa. Urang nu ngancik di Jawa Barat, sarua milu nalangsa. Dulur-dulur urang di éta tempat, loba nu tilar dunya. Atuh, nu... • Terasanana
Salasa, 25 Séptémber 2018

Sunda di Pangumbaraan Mikanyaah Urang Lombok

Tanggal 29 Juli 2018, bumi lir nu harénghéng. Angin kidul anu nyecep jeung laut anu motah, ana riyeg téh bumi oyag. Lini munggaran tarik pisan 6,4 SR nu puseurna di laut kaléreun Pulo Lombok. Atuh loba nu tagiwur, kaasup urang Sunda nu ngalumbara di Lombok Selatan, ngungsi da sieun datangna tsunami. Selang sabaraha poé, dina kaayaan paciweuh ngungsi, rieug... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Kolom - Folklor jeung Pariwisata

TANAH Sunda (Jawa Barat) kawentar éndah jeung subur alamna, dina kawih "Tanah Sunda" Mang Koko ditetelakeun yen; “Tanah Sunda gemah ripah, nu ngumbara suka betah...”. Malah nurutkeun MAW Brouwer mah, apan cenah bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, éta minangka salah sahiji gambaran nyata éndahna alam Sunda. Éndahna tatar Sunda,... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Timbangan - Ékspérimén “Dongéng Cinta” Yus R Ismail

      Réa carpon Yus R Ismail nu ngandung éskspérimén (percobaan) dina cara nyarita jeung téma. Upama dina lima carpon nu dimuat dina antoloji “Néng Maya” (Kiblat Buku Utama, 2011). Nyaéta “Daun”, “Délman”, “Imah Kontrakan”, “Néng Maya” jeung... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Carpon - Dongeng Cinta

DONGENG CINTA Carpon Yus R. Ismail   Mimiti ningali manéhna téh basa aya riungan Panglawungan 20 di YPK. Panglawungan 20 téh kumpulan anu dialajar ngarang carpon. Kuring salaku saurang-urangna murid anu carponna can kungsi dimuat di koran atawa majalah, diuk di juru jajaran kadua. Harita, Kang Yadi Karyadipura, pangarang ti Majalaya, keur ngadadarkeun... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Langlang Lingrang: WAKIL RAYAT TATAR SUNDA

Aweuhan ‘taun pulitik’, karasa ti anggalna. Kitu téh, teu leupas tina kagiatan pulitik nu geus lumangsung ti sawatara bulan ka tukang. Da, pilihan légsilatif jeung présiden nu lumangsung taun 2019 téh, dimitembeynana mah ti 2017 keneh. Harita, 3 Oktober 2017 asup kana mangsana partey pulitik dapftar jadi pamilon dina pilihan umum. Léngkah... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Lawang Saketeng - WARUNG SISIMPANGAN

WARUNG SISIMPANGAN   Warung sisi parapatan jalan mah teu weléh haneuteun. Najan, lain pangjugjugan, teu weleh kajojo, da sisimpangan. Nu ti mana nu ti mendi, biasa nyarimpang ka dinya. Tangtu wé, tujuan nu daratang gé rupa-rupa, lantaran hanaang, lapar, atawa ukur ngareureuhkeun tina kacapé. Naon waé tujuanana, bisa jadi pangrojong kana lalampahan... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Timbangan - Catetan Tina Carita Ramé

Sateu acan maos Timbangan "Catetan Tina Carita Rame" yasana Yus. R. Ismail, saena maos heula carpon nu Asep Rahayu di {{uri_base}}pidangan/perelean/1534906844       RESEP maca carpon Peuting Munggaran (Manglé No. 2689) karangan Asép Rahayu téh. Ramé. Asa jaman keur budak lalajo sandiwara. Aya gelutna, aya misterina, aya bodorna, jst.... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Carpon - Peuting Munggaran

Peuting éta lembur geunjleung, Néng Kasih putra Haji Ohim leungit, si Ujang anak Kang Udin ogé ngilu leungit. Tarawéh peuting munggaran harita téh basa Kang Udin jeung anakna balik norobos kebon juragan Gandi bari marawa sénter. Lain euweuh deui jalan da puguh jalan désa mah anyar disemén meunang gotong-royong sabada Kang Barna kapilih... • Terasanana