• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Mangsa-mangsa harénghéng balukar béda pilihan,...
#
Reueus jeung melang. Kitu cék Bu Eva nu teu weleh imut ngagelenyu...
#
Turunna Agama Islam lain keur nyangsarakeun umat, tapi keur ngawangun...
#
Jam dalapan leuwih dua menit basa hapé ngirining. Sabenerna mah Dini...
#
Tengah peuting. Meneran pisan malem Jumaah Kaliwon, hawa karasana bayeungyang,...
Manglé Édisi 2203

Cimata Di Kurusétra

WANCI tunggang gunung... Tegal nu upluk-aplak, nyésakeun kakeueung jeung ketir hawa pangperangan. Bau hanyir getih kaambeu kénéh, jiga nu ngahaja narojosan kana unggal-unggal liang irung. Mamaksa asup kana jero ratugna jajantung, sumarambah kana gudawangna rasa, sésélékét kana rawékna haté. Ngingetkeun; lamun di ieu patempatan,... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Ngurek

Sabada kukurubutan di jalan satapak anu rembet aya kana satengah jamna, anjog ka hiji padataran. Di landeuh sawah ngampar, manjang duka tepi ka mana, da terus méngkol kahalangan ku gawir jeung tatangkalan. Ari legana mah masih katuturkeun ku panon. Tungtungna téh diwatesan dapuran awi jeung tatangkalan séjénna. “Ieu téh anu disebat walungan purba... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Implengan Romadon

Taya nu langgeng di alam dunya. Sakumaha dawuhan Alloh SWT“Kullu man alaiha fanin”. Sakur nu aya di latar jagat bakal musnah (Q.s.ar Rahman : 26). Nu kuat tara salawasna kuat. Sabab  kuat asalna tina lemah. Tur sanggeus kuat bakal lemah deui (Q.s.Rum : 54). Atuh sing saha nu miharep kalanggengan, kajayaan, kahebatan tuluy tinuluy, éta kaasup  “thulul... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Arisan

 Mun meunang arisan bulan ayeuna,  duitna keur ngoméan imah, pangpangna di kamar loba nu iris. Poé senén mayar anu mingguan, can anu sabulan sakali arisan érté geus puguh nu unggal poé sapuluh rébu, matak  rieut mun hayoh dipikiran mah. Tapi teu cukup ku dipikiran, nu puguh mah kudu diihtiaran. Sanajan enya poé ieu meunang... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Repok Jodo

Sipat raka badé nikahkeun putrana nu cikal. Bapana barudak diulem badanten nyawalakeun kapanitiaan hajat. Kaasup kuring nu dikeprak mermanakeun sarupaning urusan mawakeun jeung sajabana. Bada isa ngariungna téh. Abong tos galib elat ai di lembur urang. Ngambayna gé méh sajam. Nu ngarora deuih. Éléh ku sepuh. Haji Udin, sakitu tebih tos nyondong. Duka... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Anaking

Maju ka tengah peuting harita téh. Ngagolér di patengahan bari nyenyekel rémot. Bréh waé dina layar televisi berita pikaketireun. Warga manggihan orok dina jero kardus. Orok nu ngahaja dipiceun ku kolotna. Kardusna digolérkeundinaluhureun wadah runtah di hareupeun hiji imah. Ya Alloh, saha jelemana atuh étatéh, téga-téga... • Terasanana
Manglé Édisi 2483

Angin Ririh Di Bromo

kawas béntang anjeun kumelip, baranang          dina haté kula                      Ngimeutan sajak nu ngan tilu jajar, nu kapanggih tina jero loker, kuring ngarasa hélok. Saha nu pirajeunan neundeun? Babaturan atawa... • Terasanana
Manglé Édisi 2483

Kembang Bungur

Geus jam 3 sore, katiga panjang, teu  aya mega nu ngahalangan,  karasa panas ngentak, panonpoe manggang kahirupan sakur nu lunta jeung ngajentul dina beungeut jagat. Rurusuhan turun tina angkutan kota, tepi ka hareupeun imah, susur sasar neangan konci imah  handapeun kembang. Ceg beunang,  gancang asup ka imah. Nyampak Myrna keur jongjon lalajo tipi di... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Satutas Jadi Bobotoh

Pilihan présiden geus lekasan. Najan éta téh peristiwa penting, tapi lain sagala-galana. Da, nu leuwih utama mah, kahirupan kanagaraan. Mun dipapandékeun, pilprés téh lir jambatan, nu jadi sarana patalimarga kahirupan saterusna. Upama tanaga tur kamampuhan béak ukur dipaké keur ngawangun jambatan, bakal kacida rugina. Da, meureun, moal... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Asak Jeujeuhan

Dina pilprés, sora rahayat téh nangtukeun pisan. Nu kapilih, apan nu meunang sora  masarakat panglobana.  Hartina, unggal kandidat, bisa éléh, bisa meunang, da boga hak jeung kawajiban anu sarua. Mémang, milih pamingpin mah basajan. Kari prakna! Piliheun deuih geus sadia,   hasil tina proses pulitik nu ceuk aturan mah, masing-masing... • Terasanana
Manglé Édisi 2483

Wates-wates Kabebasan

Mun nu boga kuda ngadalian kudana, tangtu aya tujuan. Copélna, ngawatesan gerak kuda sangkan teu mangprung sakarep-karep. Da, mun diabur sakama-kama, bisa jadi kuda téh rurumpak nu ahiina loba pihak nu dirugikeun. Ka dituna, nu rugi téh lain ukur pihak séjén, tapi deuih pribadi nu boga kuda téa. Manusa gé  butuh kadali,  sangkan aya... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Mudik Deui

“Asa karak kamari, Lo.” “Puasa nu asa karak kamari téh, Mang?” “Ih, lain. Puasa mah asa geus lila pisan puguh.” “Ari kitu?” “Mudik ieu mah, Lo. Asa karak kamari ka lembur téh, ayeuna geus kudu ka lembur deui.” “Na bet bangun nu humandeuar kitu? Batur mah atoh puguh aya kasempetan balik ka lembur... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Proyék Taunan

“Maréma cenah, Lo.” “Tukang dagang , Mang?” “Enya, padagang taunan.” “Taunan sok didagangkeun nyah?” “Maksud téh nu dagangna taun kali, Lo.” “Héhéhé.” “Saban bulan puasa jeung lebaran masarakat urang jadi konsumtip, Lo. Hal sarupa kitu dimangpaatkeun ku para padagang anu... • Terasanana
Manglé Édisi 2483

Karasa

“Geus mimiti karasa.” “Puguh wé, Lo. Ngarana ogé puasa.” “Karasa beuratna, Mang.” “Karasa beurat nahan lapar, Lo?” “Héhéhé.” “Abong tukang barang dahar Alo mah.” “Tapi aya nu leuwih beurat tina nahan lapar, Mang.” “Nahan pibataleun ganjaran puasa nyah,... • Terasanana
SNManglé Édisi 2484

Napakkeun Bangsa
kana Moral Agama

Héabna milih presiden, mingkin  panas, ‘karérab’ ku koméntar-koméntar  pihak nu ngajagokeun kandidatna. Padahal, teu kudu  siligorengkeun.  Aya ugeran nangtukeun pamingpin mah! Salasahijina padikana, dumasar kana moral agama. Kitu ceuk  KH. Asep Arifin, M.Ag., mubalig nu dumuk di Bandung. Nyaritakeun Islam di Indonésia... • Terasanana