• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Jawa Barat nu katelah Tatar Sunda téh sugih jeung pikabetaheun. Balukarna,...
#
Lahan subur pasawahan jeung pakebonan Gedebage, bakal salin rupa jadi...
#
Panon poe meletek ti tebeh Wetan nyaangan marcapada. Cahayana moncorong...
#
Masih aya geuning tempat wisata anu éndah, tumaninah tur murah....
#
Lembaga atikan mah teu kurang-kurang. Nyampak di mana-mana. Tapi, hanjakal can...
Kemis, 26 Fébruari 2015

Papatah Baheula keur Kiwari

Dina kahirupan urang Sunda, teu weleh ninggang kana papatah kolot. Dina paribasa, seueur  ayat-ayat budaya nu nguatan jatidiri Sunda, boh nu hubunganana jeung Pangeran, Mahluk atawa alamna.   1. Hubungan jeung Papada Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (Trust - ngak kaci calikong, maling, nilep, dlsb... lamun mo nyokot hiji hal kudu saidin anu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2516

Leuit Paré Tatar Sunda
Kari Dongéngna

Urang Sunda baheula boga kabiasaan neundeun paré di leuit, minangka sasadian dina nyanghareupan usum paceklik jeung keur kaperluan séjénna. Taneuh anu subur ogé ngalantarankeun Jabar jadi leuit paré nasional. Tapi kiwari leuit téh ukur kari dongéng nini. Leuit geus laleungit alatan hasil panén ti taun ka taun terus nyirorot. Posisisi Jabar... • Terasanana
Manglé Édisi 2516

Quo Vadis Juragan Joko Wi?

Gara-gara  Juragan  Joko Wi, kaayaan  masarakat jadi  marudah kieu.Eta patali jeung dicalonkeunana  Komjen Budi Gunawan jadi  Kapolri. Padahal, cik atuh taliti ti awalna saha  BG teh. Akibatna apan kawas ayeuna, ngabarerang ka sarerea. Sanajan, upamana, Enden Mega nu ngusulkeunana, cik atuh ulah ditarima kitu wae. Rahayat mah apalna apan juragan nu nepikeun... • Terasanana
Manglé Édisi 2516

Dongeng Sawah Kari Waasna

Kungsi Jawa Barat téh jadi leuit paré. Ngan, éta mah, baheula, waktu pasawahan di tatar Sunda lega kénéh. Ari ayeuna, apan geus loba robahna, nu asalna lahan tatanén téh loba nu salin rupa dipaké keur kapereluan séjén, imah, kantor, toko, jeung sajabana. Lir anu patukang-tonggong, puguh gé. Di sisi... • Terasanana
Manglé Édisi 2515

Kiyai Hasan Maolani
Dipikagimir ku Walanda

Neraskeun seratan minggu pengker, diécéskeun yén Kiyai Hasan Maolani kagungan putra istri pameget sawelas urang  nyaéta Nyai Muminah, Nyai Mamunah, Kiyai Imroni, Kiyai Imamudin, Kiyai Ajam, Kiyai Muhamad Hakim, Nyai Nasibah, Nyai  Marhamah, Nyai Muhimah, Kiyai Haji Absori, Ahmad jeung kiyai Haji Ahyar. Hasan Maolani, ulama anu beresih haté turta... • Terasanana
Manglé Édisi 2515

Nyegah Kakufuran

Pidawuh Alloh dina surat Al-Baqoroh ayat  212 nu hartosna kirang langkung kieu: “Jalma-jalma dipapaésan ku kahirupan dunya, bari jeung maranéhna ngahinakeun jalma anu ariman, padahal ari jalma-jalma anu tarakwa mah darajatna saluhureun maranéhna dina poé kiamat.” Nu ngaranna hirup di alam dunya, jigana moal aya hiji jalma saurang ogé anu... • Terasanana
Manglé Édisi 2515

Barang Séken

“Hayang barang alus kudu mahal biayana, Lo.” “Hih, nyaenya. Da nanaon ogé saluyu jeung harga, leuwih alus leuwih mahal, Mang.” “Aya kalana urang ngaluarkeun duit gedé tapi meunang barang anu kurang alus, Lo.” “Nu kitu mah disebutna téh katipu, Mang.” “Oh.” “Matak mun barang beuli téh kudu... • Terasanana
Salasa, 24 Fébruari 2015

Daftar Pamilon Pasanggiri Cover Rumaja

Pendaftaran Calon Cover Rumaja Majalah Mangle Pendaftaran calon model di kantor redaksi mangle atanapi ngeusian formulir pendaftaran anu parantos disayogikeun dina website. mangle-online ngintun CV & Foto 2 (Close up – Full) biaya pendaftaran Rp. 150.000,- A. Pembekalan materi peserta:  2 dinten (sabtu – minggu) / sabadana nampi verifikasi sareng bewara ti... • Terasanana
SNSalasa, 24 Fébruari 2015

Urang Sunda di Qatar
Teu Weléh Nguatan Duduluran

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar karang pamidangan, teu weléh ngahiap-hiap. Ngagupay  sangkan mulang, malar  teu poho ka bali geusan ngajadi, teu lali ka purwadaksi. Nu dumuk di pangumbaraan, boh nu bubuara boh nu ukur nyaba, ka lembur mah moal poho. Kitu nu karasa keur urang Sunda nu aya di nagri deungeun Qatar. Sanajan jauh ti... • Terasanana
SNManglé Édisi 2414

Nyawalakeun Sunda
Makalangan di Nasional

Urang Sunda beuki loba nu pinter, bakal beuki nyundut kaludeung keur némbongkeun jati diri Sunda keur makalangan di tingkat nasional, kaasup ngarebut kapamingpinan bangsa mangsa jaga. Ngan kumaha léngkah-léngkahna? Dianggap penting tapi teu pati diajakan. Geus diarah sorana mah, cul wéh! Kitu gambaran politik bangsa kiwari keur Ki Sunda sabada ngeunteung hasil... • Terasanana
SNJumaah, 13 Fébruari 2015

Nyaah ka Jawa Barat
Mawa Unpad Manggul Maslahat

Ngalanglang buana, teu poho ka pamiangan. Kitu pakarepan pihak-pihak nu aya di lingkungan Universitas Padjadajaran (Unpad) Bandung mah. Atuh, najan boga karep makalangan di dunya internasional, tetep nyaah ka lembur sabudeureunana. Ngan, kumaha carana ngawujudkeun nyaah ka lembur téh? Manglé ngawangkong jeung Prof. Tri Hanggono Achmad, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad)... • Terasanana
Manglé Édisi 2513

K A T A M B I A S

Hatѐ geus gilig, nu penting mah silih hargaan katut  siliѐlѐdan antara kuring jeung manéhna. Da moal pati-pati diwenangkeun ku agama lamun tѐa mah teu aya hikmah ka hareupna. Lian ti ѐta, kudu siligeuing ka salaki gé teu kurang-kurang mageuhan beungkeutan rumah tangga, utamana nyoko dina bag-bagan kilir. Boh kuring salaku nu ngora boh manѐhna sasat minangka... • Terasanana
SNManglé Édisi 2486

Samoja Kembangan Deui

“Ari Inez ku naon sih? Hallooww… ditingali ti tatadi meuni taya ka capé. Ngawut-ngawut pakéan tangka pabalatak kitu dina kasur. Murudulkeun eusi lomari. Ukur diteuteup, terus ditilepan, diasupkeun deui kana lomari. Ayeuna ngasupkeun alat-alat kacantikan kana koper, geus ngéntép dikaluarkeun deui, capé déééhhh…”... • Terasanana
SNKemis, 05 Fébruari 2015

ITB Ngamancanagara
Henteu Poho ka Sarakan

Sohor ka jauhna, teu poho ka pamiangan. Kitu Insitut Teknologi Bandung (ITB) mah. Najan ieu perguruan tinggi téh makalangan di tingkat nasional, malah internasional, ka lembur mah tetep nyaah. Ngan, mana buktina éta kanyaah téh? Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA., bruk-brak ka Mangle. Saha nu teu apal ka ITB? Ieu kampus téh jadi panyileukan nonoman nu... • Terasanana
Rebo, 04 Fébruari 2015

Formulir Cover Mangle Rumaja

Ka para mitra rumaja Mangle anu bade daftar janten cover Mangle Rumaja mangga eusian form dihandap... • Terasanana