• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
...
#
Sigana moal aya nyeri anu pangnyeri-nyerina sadunya, ogé...
#
Duka anu kasabara kalina pamajikan laporan. Cenah, pasakan tina méja...
#
Keteyep leumpang, laju mukakeun lomari. Tarapti nakeran. Inggis pamajikan anu...
#
Munggah haji misti daria. Kudu titih-rintih tur ati-ati. Kituna téh...
Manglé Édisi 2498

Mitineung
Kang Wahyu Wibisana

Taun 1960, keur kelas genep SR (Sakola Rayat, ayeuna SD), di Limbangan, Garut, maca majalah “Manglé” di bumina Bapa R.Jayadiharja (katelah Pa Jaya), pangsiunan guru saentaragan jeung aki (R.Enod Sastramiharja),   R.Saleh Sumarna (ramana Mang Olla S Sumarnaputra). Anjeunna  janten agén koran “Pikiran Rakyat” ti taun 1950-an. Manggih sajak... • Terasanana
Manglé Édisi 2498

Pageuh Iman,
Nangtukeun Kahirupan

Ti payun, mangga urang sasarengan muji sukur ka Gusti nu Maha Suci, robbul Ijjati Alloh Swt. Pangéran nu Maha Kawasa kana saniskara perkara. Teu aya deui anu kedah disembah, teu aya deui anu miara alam, teu aya deui anu ngatur ieu alam, anging Alloh Swt.  Sholawat miwah salam, salalamina urang sanggakeun ka jungjunan urang sadayana, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Hirupna... • Terasanana
Manglé Édisi 2498

Gulak-gilek Golkar

Irman Gusman geus kapilih (deui) jadi Ketua DPD. Zulkifli Hasan (PAN) diparilih jadi Ketua MPR. Atuh Setya Novanto (Golkar) dipercaya jadi Ketua DPR. Ari PDIP kabagéan naon? Apan jadi presidénna. Nurutkeun undang-undang saméméhna, kuduna anu jadi Ketua DPR téh ti PDIP lantaran meunang korsi panglobana di parlemén. Tapi sanggeus kanyahoan anu... • Terasanana
Manglé Édisi 2496

Lima Bekel,
Nguatan Iman Sabada Kurban

Puji kagungan Gusti nu Maha Suci, teu aya deui tempat pangbalikan sakabéh mahlukna, angin bakal uih ka Mantena. Solawat miwah salam mugia salamina ditetepkeun ka jungjunan urang sadaya, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad SAW.,  ka kulawargana, ka para sohabatna, ogé ka nu hamba-hamba nu tumut ka anjeunna, kalabet mudah-mudahan urang sadayana. Amin. Ti payun, umajak ka sakumna... • Terasanana
Manglé Édisi 2495

Ibadah Haji,
Nanjeurkeun Kasoléhan

Inti tujuan ibadah sakumaha ditétélakeun dina Alqur’an, nyaéta sangkan manusa migawé laku lampah anu pinuji. Seueur pisan katerangan dina Al-Qur’an nu nuduhkeun tujuan ibadah, nu ahirna keur mépélingan umat sangkan tinemu kabagjaan ku cara ngalarapkeun ahlak al-karimah (laku lampah nu pinuji). Cara saperti kitu, lantaran antara ibadah anu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2495

Saupama Daraék Kurban

Kurban, hartina deukeut, taqorrub ka Gusti. Upama sacara harpiah mah, meuncit hewan qurban, tujuanana sangkan deukeut ka Alloh Swt. Saban Rayagung umat Islam ilahar mareuncit sato kurban. Éta mah, gumantung kana kasanggupan masing-masing. Biasana, di urang mah, sato nu dipeuncit téh sapi, domba, atawa embé. Enas-enasna mah, kurban téh wujud kataatan kana aturan... • Terasanana
SNManglé Édisi 2491

Kaolahan Lembur
Palias Kasilih Batur

Mingkin dieu katuangan téh mingkin loba rupana. Kaolahan  resép karuhun gé teu éléh ku katuangan nu jolna ti nagri deungeun. Kapunjulan  resép karuhun, tembong dina  Rancasari Culinary Nite (Rancunit) nu diayakeun di Kacamatan Rancasari Kota Bandung.*** Bandung, memang pangjugjugan.  Saban  ahir minggu, nu ngadon ulin ka ieu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2489

Haleuang Tembang
Panineungan Presiden
ka Kota Kembang

Lagu “Malam Sunyi di Cipaganti”, jadi bukti. Eta rumpaka, nyatetkeun rasa, Presiden  neundeun katineung ka Kota Kembang. Ngan, naon untungna, mun para gegedén nagara mikacinta ibukota Tatar Sunda? *** Istana Cipanas peuting éta, lir saksi tibelatna Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ka kota Bandung. Pangalamanan nu mangtaun-taun di kota Kembang, namper dina... • Terasanana
Manglé Édisi 2490

Kawajiban Istri
di Rumah Tangga

Bismillah alhamdulillah washolatu wassalamu ala rosulillah waala alihi washohbihi wamaw walah. Asyhadu alla ilaha illalloh wahdahu laa syarikalah waasyhadu anna muhammadan abduhu warosuluh la nabiyya ba’dah. Amma Ba’du! Sadaya puji nyumangga ka Gusti Anu Mahasuci, Alloh Azza Wajalla. Rohmat kaginanjaran salam karahayuan mugia diketrukeun kana pangkon agung, mugia ginulur ka... • Terasanana
Manglé Édisi 2490

Pendatang

“Di Cimahi jeung sababaraha kota séjénna, Mang.” “Kumaha, Lo?” “Réa warga anu keuna ku razia yustisi cenah, Mang.” “Kutan?” “Maranéhna anu teu boga surat katerangan tinggal sementara réa anu keuna ku razia téh.” “Beu.” “Réréana maranéhna cicing... • Terasanana
SNManglé Édisi 2490

Nguatan Sajarah
Mageran Paripolah

Lalampahan mangsa ka tukang, bisa jadi luang jeung pangalaman. Mangpaatna, lain ukur keur panineungan, tapi tuturus hirup mangsa ka hareup. Kitu ceuk R.H. Lily Sumantri, palaku Sajarah Kamerdékaan teureuh Tatar Sunda. *** Saban miéling HUT Proklamansi, keur palaku sajarah saperti R.H. Liliy Sumantri mah boga harti mandiri. Paragpagna baliho, umbul-umbul, katut bandera, metot... • Terasanana
SNRebo, 20 Agustus 2014

Hadiah Rancagé 2014 keur Manglé

Mugi Alloh marengkeun, Manglé  bisa milang weton nepi ka 57 kalina ping 21 Nopember 2014. Mugi Manglé panjang-punjung neras lana nepangan para pamaos nu ogé nganteng katineungna. Upama dilalakonkeun éta lalampahan Manglé anu tos 57 taun téh éstu panjang pisan. Lalakon ti awit éta niat para nonoman Sunda anu hayang boga  media... • Terasanana
Manglé Édisi 2487

Ngagem Islam
Babari Silih Lubarkeun Kasalahan

Alhamdulillah, puji syukur kagungan Alloh Swt. nu Maha Gofur. Solawat sinareng salam, salawasna nyarengan Kangjeng Rosul Muhammad SAW. Teu kakantun ka kulawargana, ka para sohabat nu teu haat nyepeng amanat kanggo ngamulyakeun syare’at dugi ka yaomil aherat. Puasa dipungkas parantos lekasan. Ayeuna kantun prung ngalaksanakeun lalampahan nu bener, nu kamari salami sasih saum ku urang... • Terasanana
Manglé Édisi 2488

Antara Pribumi jeung Sémah

Saha waé gé boga kanyaah, komo deui ka dulur atawa baraya. Matak, teu anéh mun loba  nu kaseundeuhan  barayana.  Kawas nu cikeneh marulang ka lemburna waktu mudik, apan baralikna  deui téh teu jarang nu ditaluturkeun ku baraya, dulur atawa kawawuhanana. Tujuanana nu marilu, rupa-rupa. Bisa  jadi,  ukur néangan pangalaman atawa... • Terasanana
Manglé Édisi 2487

Nu Mulang
Nyaah ka Sarakan

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar karang pamidangan, teu weléh ngahiap-hiap. Ngagupay  sangkan mulang, malar  teu poho ka bali geusan ngajadi, teu lali ka purwadaksi. Nu dumuk di pangumbaraan, boh nu bubuara boh nu ukur nyaba, ka lembur mah moal poho. Lembur lain ukur tempat, tapi ogé pangancikan rasa. Nu ngancik dina... • Terasanana