• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Rahayat Indonesia anu bubuara di Qatar, geunjleung. Kituna téh lantaran,...
#
Gupernur jeung para pajabat séjénna téh bras-brus...
#
Loba urang Sunda nu ngalumbara di mancanagara, teu weléh natratkeun...
#
Waktu harita, genep puluh taun ka tukang, Konferensi Asia Afrika (KAA)...
#
Sumanget Bandung, peurah Dasa Sila Bandung, parat ka satungkebing jagat!...
Manglé Édisi 2524

Catetan Marengan
Para Istri Presiden

Diungkabkeun ku .Hj. Romlah Rustandi Martakusuma katompernakeun Januari 2015  di bumina   jalan   Sariningsih Sarijadi Bandung. Saur Bu Romlah ngawalan  carios; ”  Poé Senen tanggal 7 April  1955, peresis 50 taun nu geus kaliwat, Presiden Sukarno, presiden RI anu munggaran  disarengan ku Mentri Luar Negri Sunaryo   sumping ka... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Soekarno & KAA

Sanggeus 60 taun, rada dienyakeun sigana mah miéling Konférénsi Asia Afrika taun ieu téh. Lumangsungna di Jakarta jeung di Bandung. Di Jakarta konférénsina di Bandung mah mulangkeun panineunganana. Nu matak Bandung gé dibebenah, babakuna mah di sabudeureun Gedung Merdéka. Nya di dinya, 60 taun ka tukang, para pamingpin ti nagara-nagara... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Panggupay Jabar
ka Wisatawan Mancanagara

Galibna tempat nu kajojo, bakal loba mangpaatna. Apan, nu jadi pangjugjugan mah, hartina loba pupurieunana. Kitu deui Kota Bandung, tempat lumangsungna ka-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA), tangtu loba nu migandrung. Jadi pangirutan, ieu kota Tatar Sunda téh.  Lobana nu daratang, loba piuntungeun, asal bisa ngamangpaatkeunana. Da, nu daratang téh loba kabutuhna. Panganna,... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Batu Pancawarna Edong
Keur Konperensi Asia Afrika

Walikota Bandung Ridwan Kamil nyadiakeun batu akik keur 109 tamu Konferensi Asia-Afrika ke-60 di Bandung. Batu akik jenis Baturaja warna biru nu alesanana sangkan luyu jeung warna has kasebelasan Persib Bandung. Batu akik jenis chalcedony ieu teh asalna ti kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Desain watang batu akik ieu dijieun mangrupa tumpukan segi tilu di... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

KAA Nguatan Rasa Gedé Haté

Cacak kakara sapuluh taun merdéka, lemah cai téh ngoréjat némbongkeun ketak. Leudeung makalangan. Wani ngeprak balad, ngajakan nagri deungeun tandang babarengan bajuang ngahontal hirup jeung huripna. Jangelek wéh, Konferensi Asia-Afrika (KAA) taun 1955. Ketak ieu bangsa nu ditembongkeun di Bandung kawas kitu, nambahan komara. Teu anéh, mun ahirna, mah... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Jelema nu Musrik
Sétan nu Surak

Kiwari di urang keur ubyag nu daragang batu ali dina rupa-rupa wanda jeung kelir. Di Bandung upamana, méh di unggal tempat nu dianggap merenah keur ngampar aya nu dagang. Nya kitu nu adu rega gé teu kurang-kurang. Ditilik tina jihat kasab, tangtu baé matak ngagumbirakeun sabab rahayat nu ngaligeuh jadi boga pacabakan. Ngandung harti kahirupan ékonomi nu salila ieu... • Terasanana
SNAhad, 12 April 2015

Nyeugitan Sunda
Kacatet di Ohio-Amerika

TEU nyangka sacongo buuk, basa taun 2007, Asép H Sanudin kapeto pikeun asup maguron di College North Atlantic Qatar. Asép gé ngarasa asa dina alam pangimpian. Lantaran dina rarasaan Asép nu rumasa urang kampung bau lisung, kituna téh sauumur nyunyuhun hulu karék harita bisa kuliah di Luar Nagri, jaba haratis deui. Diwaragadan ku pausahaan. Asép... • Terasanana
Ahad, 12 April 2015

Bolay Balukar FB

Raray Mamah Dedeh meni marahmay, basa Rangga nyanggupan waragad operasi masang cingcin dina jantung anu kurang leuwih 30 jutaan. Eta pangawak awewe bayuhyuh nu geus manjing umur 50-an teh ngagalentoran pamuda piminantueunana. Wita mah angger tungkul. Kareret ku Rangga panon eta mojang teh meni ngeyemeng. Jigana Wita bungah  campur nalangsa dumeh indungna anu geus taunan didiagnosa jantung... • Terasanana
SNKemis, 09 April 2015

BSQ, Sponsor Utama
Pasanggiri Cover Rumaja Manglé

Sanajan anggang, haté mah teu weléh deukeut jeung lemburna Tatar Sunda. Kitu, nu karasa ku wargi-wargi Sunda nu aya di gempungan BSQ (Baraya Sunda Qatar). Tumuwuh rasa kanyaah kitu, deuih lain saukur dina lalambé, tapi luyu jeung prakna, kaasup ka média Sunda Majalah Manglé. Keur ngabuktikeun jati dirina tur nguatan ati Sunda jati Sunda, nya wargi-wargi... • Terasanana
SNKemis, 09 April 2015

WUFC Unggul
dina ODFT Aljazeera

Girimis muruhpuy maseuhan Al-Jazeera Academy stadium dina wanci haneut moyan. Srangéngé jiga nu horéam nepungan. Hajat taunan ODFT(One Day Football Tournament) nu diiluan ku umur 35 taun kaluhur téh kacida rongkahna. Aya 16 tim anu makalangan. Biantara Panitia Pelaksana Ooreoo nétélakeun, yén program ieu nu ditunggu-tunggu ku masarakat... • Terasanana
Kemis, 09 April 2015

Sariak Layung

Layung di gunung  iber pasini patepung lawung Teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung harendong meuhpeuy harideung Kumalangkang ronghéam nu kapitineung Ronghéap nu kapitineung dulur... Surya surup layung hibar na tanjakan sawangan diumbar Geus ngolébat ieung samar-samar hariring asihna kapireung ngalawas angin tiis ti mumunggang katitipan haréwos... • Terasanana
SNKemis, 09 April 2015

Sawala di Wisma Duta

DOHA. BSQ-Urang Sunda di Qatar diangkir Dubes RI di Wisma Duta, Senén (06/04/2015). Sababaraha kokojo anyaclang ka éta patempatan. Teu karasa waktu meni asa sakedét nétra. Ngawangkong uplek ngobrol ti tabuh 19:00 dugi ka 11:30. Aya sababaraha perkara nu disawalakeun. Diantawisna ngeunaan BSQ anu Non-Profit oriented. Ade Sanjaya salaku pupuhu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2518

Urang Sunda di Qatar
Nguatan Duduluran

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan banjar karang pamidangan teu weléh ngahiap-hiap. Ngagupay sangkan mulang, malar teu poho ka bali geusan ngajadi, teu lali ka purwadaksi. Nu dumuk di pangumbaraan, boh nu bubuara boh nu ukur nyaba, ka lembur mah moal poho. Kitu nu karasa keur urang Sunda nu aya di Qatar. Sanajan jauh ti lemburna Tatar Sunda, tapi dina... • Terasanana
Manglé Édisi 2419

Sekar Merdika

Pelesir ka Kota Subang, Kota Ganas anu éndah sarta asri, gotong singa nu kamashur, dogér kontrak toléat, seni luhung warisan parakaruhun, kamonésan urang Subang, ciri bukti jati diri.   Subang beunghar ku budaya, boga tilu alam anu jadi ciri, pagunungan palih kidul, di tengah padataran, palih kalér basisir tepung jeung... • Terasanana
Manglé Édisi 2451

Pribumi nu Ngadunungan

Mémang kitu galibna, saha waé gé bisa cicing di mana waé. Bisa dumuk di lembur batur, teu kudu ngotok ngowo di lembur sorangan. Nya kitu deuih, urang Sunda gé, nyebar di mana-mana, di sakulian Nusantara, kaasup di mancanagara deuih. Najan sarua, loba nu ngumbara, tetep aya bédana. Urang di batur, teu sing jadi bangbaluh keur pituin urang ditu.... • Terasanana