• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Mugi Alloh marengkeun, Manglé  bisa milang weton nepi ka 57 kalina...
#
Reungit, naon bahayana? Ukur ditepak gé paéh saharita. Tapi,...
#
Ilaharna, béda pilihan bisa nimbulkeun pacéngkadan. Tapi, ulah nepi...
#
Mangsa-mangsa harénghéng balukar béda pilihan,...
#
Reueus jeung melang. Kitu cék Bu Eva nu teu weleh imut ngagelenyu...
Manglé Édisi 2487

Ngagem Islam
Babari Silih Lubarkeun Kasalahan

Alhamdulillah, puji syukur kagungan Alloh Swt. nu Maha Gofur. Solawat sinareng salam, salawasna nyarengan Kangjeng Rosul Muhammad SAW. Teu kakantun ka kulawargana, ka para sohabat nu teu haat nyepeng amanat kanggo ngamulyakeun syare’at dugi ka yaomil aherat. Puasa dipungkas parantos lekasan. Ayeuna kantun prung ngalaksanakeun lalampahan nu bener, nu kamari salami sasih saum ku urang... • Terasanana
Manglé Édisi 2488

Antara Pribumi jeung Sémah

Saha waé gé boga kanyaah, komo deui ka dulur atawa baraya. Matak, teu anéh mun loba  nu kaseundeuhan  barayana.  Kawas nu cikeneh marulang ka lemburna waktu mudik, apan baralikna  deui téh teu jarang nu ditaluturkeun ku baraya, dulur atawa kawawuhanana. Tujuanana nu marilu, rupa-rupa. Bisa  jadi,  ukur néangan pangalaman atawa... • Terasanana
Manglé Édisi 2487

Nu Mulang
Nyaah ka Sarakan

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar karang pamidangan, teu weléh ngahiap-hiap. Ngagupay  sangkan mulang, malar  teu poho ka bali geusan ngajadi, teu lali ka purwadaksi. Nu dumuk di pangumbaraan, boh nu bubuara boh nu ukur nyaba, ka lembur mah moal poho. Lembur lain ukur tempat, tapi ogé pangancikan rasa. Nu ngancik dina... • Terasanana
Manglé Édisi 2487

Pamarentah Jawa Barat
Napakkeun Islam di Masarakat

Turunna Agama Islam lain keur nyangsarakeun umat, tapi keur ngawangun peradaban hakiki, nyaéta keur nanjeurkeun karaharjaan, kahadéan, katengtreman di ieu alam dunya. Kitu ceuk Gubernur Jawa Barat,  Dr. (H.C) H. Ahmad Heryawan, Lc. Dalitna Islam jeung Sunda, lain saukur dina sajarah, tapi ogé napak dina karakter masarakat Jawa Barat. Ku lantaran kitu, kawijakan H.... • Terasanana
Manglé Édisi 2203

Cimata Di Kurusétra

WANCI tunggang gunung... Tegal nu upluk-aplak, nyésakeun kakeueung jeung ketir hawa pangperangan. Bau hanyir getih kaambeu kénéh, jiga nu ngahaja narojosan kana unggal-unggal liang irung. Mamaksa asup kana jero ratugna jajantung, sumarambah kana gudawangna rasa, sésélékét kana rawékna haté. Ngingetkeun; lamun di ieu patempatan,... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Ngurek

Sabada kukurubutan di jalan satapak anu rembet aya kana satengah jamna, anjog ka hiji padataran. Di landeuh sawah ngampar, manjang duka tepi ka mana, da terus méngkol kahalangan ku gawir jeung tatangkalan. Ari legana mah masih katuturkeun ku panon. Tungtungna téh diwatesan dapuran awi jeung tatangkalan séjénna. “Ieu téh anu disebat walungan purba... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Implengan Romadon

Taya nu langgeng di alam dunya. Sakumaha dawuhan Alloh SWT“Kullu man alaiha fanin”. Sakur nu aya di latar jagat bakal musnah (Q.s.ar Rahman : 26). Nu kuat tara salawasna kuat. Sabab  kuat asalna tina lemah. Tur sanggeus kuat bakal lemah deui (Q.s.Rum : 54). Atuh sing saha nu miharep kalanggengan, kajayaan, kahebatan tuluy tinuluy, éta kaasup  “thulul... • Terasanana
SNJumaah, 18 Juli 2014

Napakkeun Islam
keur Jawa Barat

Turunna Agama Islam lain keur nyangsarakeun umat, tapi keur ngawangun peradaban hakiki, nyaéta keur nanjeurkeun karaharjaan, kahadéan, katengtreman di ieu alam dunya, kaasup di Jawa Barat. Kumaha napakkeun ajaran Islam dina kawijakan pangwangunan di Jawa Barat? Dr. (H.C) H. Ahmad Heryawan, Lc., bruk-brak nepikeun pamanggih jeung pangalamanana. Dalitna Islam jeung Sunda, lain... • Terasanana
SNManglé Édisi 2485

Ceu Mimin

Jam dalapan leuwih dua menit basa hapé ngirining. Sabenerna mah Dini geus siap pikeun indit. Tas jeung konci mobil tingal nyamber di luhur méja. Sasarap susu murni jeung roti selé strowberi enggeus. Ngan, Dini ngadadak baluweng saentasna nampa télépon téh. Sirahna rarieut. Lain, lain rieut lantaran hanyir susu murni teu digulaan, éta mah geus... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Arisan

 Mun meunang arisan bulan ayeuna,  duitna keur ngoméan imah, pangpangna di kamar loba nu iris. Poé senén mayar anu mingguan, can anu sabulan sakali arisan érté geus puguh nu unggal poé sapuluh rébu, matak  rieut mun hayoh dipikiran mah. Tapi teu cukup ku dipikiran, nu puguh mah kudu diihtiaran. Sanajan enya poé ieu meunang... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Repok Jodo

Sipat raka badé nikahkeun putrana nu cikal. Bapana barudak diulem badanten nyawalakeun kapanitiaan hajat. Kaasup kuring nu dikeprak mermanakeun sarupaning urusan mawakeun jeung sajabana. Bada isa ngariungna téh. Abong tos galib elat ai di lembur urang. Ngambayna gé méh sajam. Nu ngarora deuih. Éléh ku sepuh. Haji Udin, sakitu tebih tos nyondong. Duka... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Anaking

Maju ka tengah peuting harita téh. Ngagolér di patengahan bari nyenyekel rémot. Bréh waé dina layar televisi berita pikaketireun. Warga manggihan orok dina jero kardus. Orok nu ngahaja dipiceun ku kolotna. Kardusna digolérkeundinaluhureun wadah runtah di hareupeun hiji imah. Ya Alloh, saha jelemana atuh étatéh, téga-téga... • Terasanana
Manglé Édisi 2483

Angin Ririh Di Bromo

kawas béntang anjeun kumelip, baranang          dina haté kula                      Ngimeutan sajak nu ngan tilu jajar, nu kapanggih tina jero loker, kuring ngarasa hélok. Saha nu pirajeunan neundeun? Babaturan atawa... • Terasanana
Manglé Édisi 2483

Kembang Bungur

Geus jam 3 sore, katiga panjang, teu  aya mega nu ngahalangan,  karasa panas ngentak, panonpoe manggang kahirupan sakur nu lunta jeung ngajentul dina beungeut jagat. Rurusuhan turun tina angkutan kota, tepi ka hareupeun imah, susur sasar neangan konci imah  handapeun kembang. Ceg beunang,  gancang asup ka imah. Nyampak Myrna keur jongjon lalajo tipi di... • Terasanana
SNManglé Édisi 2483

Jurig Cupang

Tengah peuting. Meneran pisan malem Jumaah Kaliwon, hawa karasana bayeungyang, awak gedebag-gedebug gulinggasahan, panon dipeureumkeun teu daékeun reup, pipikiran kumalayang ngacacang mapay-mapay waktu nu geus kasorang, haté sumeblak ti soré kénéh, tetepokan kekerenyedan jiga-jiga rék lumampah jauh.Toké, cakcak, manuk titiran pipilueun disarada,... • Terasanana