• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) téh ‘gudangna’ calon...
#
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ngararancang pilihan kepala daerah (Pilkada)...
#
Ngahaja balik ka lembur téh rerencepan. Apan sabenerna mah teu meunang,...
#
KIKI ngalangeu sisi jandéla. Hordéngna bangun...
#
Biwir masih baseuh kénéh madungdengkeun pasualan atikan dina...
SNManglé Édisi 2780

Ajén Ibadah
Henteu Kawatesanan Léngkah

Dina papagon agama, larapna ibadah kudu ngajungjung ajén kamanusaan. Pangna kitu, dina waktuna heureut léngkah alatan mahabuna panyakit corona (Covid-19), sawadina, umat bisa leuwih ningkatkeun ajén ibadahna. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung Dr. H. Jaja Jahari, M.Pd., panitén Islam jeung Pangurus Yayasan Darul Hikam Dago Bandung. Bulan Romadon bulan... • Terasanana
SNManglé Édisi 2779

Nutup Kahariwang
Mukakeun Lawang Rasa Aman

Rebun-rebun Apih geus anjeucleu di satukangeun setir angkotna. Lengo deui lengo deui ngalieukkan ka tukang, ka lebah lawang pasar Gedébagé, Kota Bandung. Da, biasana, apan panumpang téh sok rabul baralik ti pasar.  Harita mah, Senén 13 April sawatara poé ka tukang, ieu supir urang Panjalu, Ciamis, Jawa Barat nu matuh di Bandung téh, ngarasakeun... • Terasanana
SNManglé Édisi 2788

Mahabuna Kasakit
Ngajak Umat Nyaliksik Diri

Dina mangsa mahabuna kasakit (covid-19), lampah jeung kawijakan ogé loba nu kudu robah, kaasup dina kagiatan kaagamaan. Tapi sanajan kitu, tetep ajén kamekaran Islam mah kudu terus ngaronjat. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, Wakil Rektor I UIN SGD Bandung sawatara ka tukang. Waktu-waktu ka dieunakeun (krisis panyakit covid-19),... • Terasanana
SNSaptu, 18 April 2020

Megatkeun
Nularna Kasakit

Perang ngalawan wabah virus korona lain ukur urusan médis, tinimbangan ékonomi, atawa kaamanan wungkul. Loba variabel budaya nu kudu jadi tinimbangan malar léngkah nu dipetakeun ku pamaréntah téh meunang pangrojong sagemblengna ti rahayat. Kawijakan tetap caricing di imah mimitina mah ngan patali jeung diménsi ékonomi. Ku lantaran kitu,... • Terasanana
SNSalasa, 07 April 2020

BANGBALUH SCOPUS

Tipi  geus séah, cicirén acara geus lekasan basa Didi mareuman komputer téh. Buku, majalah, koran, jeung jurnal nu ngalayah di kamar kontrakanana dibérésan. Diéntép gigireun komputer. Aya opat tumpukan buku minuhan méja. Geus puguh koran mah ngahunyud gigireun  panto, geus méh satangtung mun teu dijieun tilu gunduk... • Terasanana
SNSaptu, 04 April 2020

Didodoho Musibah
Ngajak Umat Tetep Soméah

Mahabuna musibah panyakit virus corona (Covid-19) matak geunjleung saalam dunya, kaasup di lembur urang. Balukarna, loba lampah nu kudu ngadadak robah, kaasup campur jeung sasama kudu pajauh. Tapi, sok sanajan kitu, tetep, pasipatan umat mah, ulah leungiteun soméah. Kitu di antara jejer obrolan Dr. Setia Gumilar, M.Si. Dekan Fakultas Adab & Humaniora UIN SGD Bandung.*** Loba... • Terasanana
SNManglé Édisi 2763

NILIK NU KAMARI
MAPAG NU AYEUNA

Nyawang Indonésia 2019, asa ningali soang di émpang. Raéng patémbalan, tapi kawas nu bingungeun ngaléngkah! Kitu ceuk tilikan Prof. Karim Suryadi mah.  Catetan pulitik 2019 bisa miang tina anggapan, yén taun 2019 téh jadi puncakna “taun pulitik”, sarta témbrés Presidén Joko Widodo ‘ngarajaan’... • Terasanana
SNSenén, 16 Désémber 2019

NGAGUGAT
KAWANI SUNDA

Loba palsapah nu ngagambarkeun kaludeung Sunda. Tapi, dina émprona mah, éta kawani téh henteu témbong. Malah, kawas nu sabalikna, Sunda ngéléhan atawa éléhan. Tina kasang tukang nu kawas kitu, Robby Maulana Zulkarnaén (Kang Robby, kitu katelahna) ngadegkeun Paguyuban Sundawani Wirabuana. Ngan naon waé hasilna?*** Upama... • Terasanana
SNManglé Édisi 2760

MUSEUM PANGAN
NGARAKSA HASIL ALAM SUNDA

Remen kacatur, Pangan tatar Sunda Jawa Barat téh loba unggulna. Kituna téh, kagambar deuih tina carita-carita mangsa bihari, nu nuduhkeun urang Sunda Jawa Barat mampuh neduhan kabutuh panganna. Pangna kitu, keur numuwuhkeun deui kasadaran kana kaunggulan Pangan Jawa Barat, Program Studi Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) Universitas... • Terasanana
SNManglé Édisi 2754

LÉNGKAH NONOMAN MEKARKEUN BUDAYA JABAR

Jawa Barat beunghar ku budaya. Kabudayaan bisa nanjeur lantaran aya kadariaan lebah ngamumuléna. Mekarkeun kréasi téh jadi tarékah sangkan budaya bisa larap jeung mangsa ayeuna, nu ceuk babasaan mah ‘ngigelan jeung ngigelkeun jaman’. Kaum nonoman némbongkeun kamonésan mekarkeun budaya dina acara Pra – Event 2, Urban Village 2019, nu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2753

MAWA AJÉN SUNDA JADI MILIK MASARAKAT DUNYA

Nyiar luang ti papada urang. Kitu ceuk kekecapan karuhun mah. Tangtu wé, urang gé teu ngan ukur  hayang narima pangaweruh ti bangsa deungeun,  da sawadina deuih boga karep nyumbangkeun pangaweruh keur bangsa séjén. Tah, kitu ti antara karep para ahli Filologi jeung budayawan nu nyawalakeun  Naskah Siksa Kanda ng Karesian (SKK)  di The 101 Dago... • Terasanana
SNSalasa, 29 Oktober 2019

MUGUHKEUN JABAR
DI TINGKAT NASIONAL

Ngalarapkeun lima program utama pingpinan bangsa Jokowi-Ma'ruf nu anyar diistrénan 20 Oktober 2019, dina émprona mah moal leupas tina peran jeung poténsi saban daérah, kaasup ti Provinsi Jawa Barat. Malah, rupa-rupa kaunggulan Jawa Barat, saterusna mah payus jadi 'daya tawar' di tingkat nasional.   Rupa-rupa kaunggulan provinsi Jawa Barat teu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2754

NGALAP ÉLMU
KEUR BAKTI KA LEMAH CAI

Huluwotana kamajuan bangsa kaasup pangwangunan daérah, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, para pamuda Kabupatén Pangandaran nu keur nyuprih élmu di Bandung, payus jadi ‘modal’ penting keur ngagedurkeun sumanget. Kituna téh sangkan jaga bisa ngabukti ngabdi ka lemah cai.   Ngaranna,  Keluarga Mahasiswa Bumi Pangandaran (Kembang)... • Terasanana
SNManglé Édisi 2753

MASTIKEUN INSTITUSI BERESIH TINA KORUPSI

Korupsi mah kawas hama. Misti dibasmi. Tah, ayana badan saperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) gé kitu, geusan narékahan Institusi-institusi bersih tina korupsi. Ngan, naon waé hasilna? Arman Syifa, SST, M.Acc.,AK., bruk-brak ka Manglé *** Ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteunana! Kitu kekecapan karuhun Sunda mah. Tah, nu kawas kitu gé, nu biasa... • Terasanana
SNManglé Édisi 2738

Nganti Jabar
Boga Ketak Di Nasional

Kakuatan Jawa Barat payus meunang balitungan. Lobana jumlah penduduk jeung jumlah korsi di parlemén, sawadina jadi kakuatan keur némbongkeun ketakna di tingkat nasional. Kumaha carana? *** Ilaharna, nincak babak anyar pamaréntahan, tara tuna tina harepan. Da mémang kitu galibna, lantaran éta pangharepan téh ditebarkeun ti anggalna... • Terasanana