• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Ngungkulan rupa-rupa pasualan bangsa, ulah leungiteun duduluran sabangsa....
#
Ngokolakeun ékonomi Jawa Barat, kudu wani ngadu jeung balap. Pangna...
#
Pésta démokrasi geus lekasan. Tapi, lain hartina eureun tina...
#
Can ogé garing biwir Joy, sukuna hideng nincak erém. Atuh mobil ngadadak eureun....
#
...
Manglé Édisi 2731

Bacaan Ngabuburit

Lalajo jeung maca, ayeuna mah lakar daék. Teu kudu indit-inditan jauh, lantaran nyampak dina HP masing-masing. Rék lalajo naon waé, kari muka youtub. Atuh, hayang maca naon waé gé kari ngilikan dina google. Lobana sumber bacaeun jeung lalajoaneun, tangtu wé mahala-mahayu. Da, teu kabeh lalajoaneun dina youtub gedé mangpaatna. Kitu deui, teu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2713

Metakeun Atikan
Mageran Paripolah Bangsa

Loba nu percaya geusan nyorang hirup jeung huripna téh, di antarana ngaliwatan dunya atikan. Kitu deui dina mangsana taun politik 2019 cara ayeuna, apan parobahan cara mikir jeung paripolah téh, kalan-kalan sering némbongkeun nu pasalia jeung nu sakuduna. “Mémang, pami rumusan husus pendidikan kanggo mayunan taun pulitik mah teu aya. Namung, margi pendidikan... • Terasanana
SNManglé Édisi 2687

Kembang Papastén

Nu ngajepat hareupeun teu eureun diteuteup. Hayang mah ceurik lolongséran. Hayang nangkeup pageuh. Mun teu inget kana purwadaksi. Ku teu sangka. Sakapeung ngarasula ka nu Maha Kawasa. Naha téga meunggaskeun asih kuring nu keur meujeuhna moho. Keur meujeuhna ngawowoy kahayang Apa. Naon waé kahayang Apa teu weléh ditedunan. Dapon Apa senang. Dapon Apa bagja ningali... • Terasanana
Manglé Édisi 2709

NONOMAN BOBOTOH PERSIB

Olahraga maén bal geus dipigandrung ku masarakat Indonésia. Kaasup nonoman nu milu ngabobotohan boh ka Timnas atawa ka klep di wewengkonna séwang-séwangan. Sanajan dina kompetisi Liga 1 mah remen silih sigeung mélaan klep favoritna, tapi dina lebah ngabobotohan Timnas mah sapuk maraké jersey Garuda. Ngabandungan paripolah Bobotoh Persib mah sakapeung... • Terasanana
SNManglé Édisi 2709

Skor ménbal

“Kotor pisan, Mang.” “Kari nyeuseuh atawa kari ngumbah, Lo.” “Nyéta hésé pisan diberesihanana, Mang.” “Na naon nu hésé diberesihan téh, Lo?” “PSSI, Mang.” “Ambuing. Na naon nu kotorna, Lo?” “Kompitisina, Mang. Boh Liga 1 boh Liga 2, komo liga nu leuwih... • Terasanana
SNManglé Édisi 2673

WARMAN

“Ku sayah dijamin. Lima juta sabulan, lima tauneun. Omat kudu rapih!” Nunda hapé. Ceg kana surutu modél corona. Sanggeus congona dipotong guillotine, laju ngahurungkeun zipo. Didéang-déang heula. Séréngéh, sabab geus kabayang, jajalaneun bakal beresih, bakal lanening. Laju diseungeut—sanggeus dikira-kira panasna rata.... • Terasanana
SNManglé Édisi 2702

Nu Ditutungguan

“Alhamdulillah nu ditutunguan téh geus mimiti datang, Lo.” “Istri nu geulis, Mang?” “Kadinya waé pikiran téh, Alo mah.” “Héhéhé, ari geus naon atuh nu ditutungaun téh?, Mang?” “Hujan, Lo.” “Oh.” “Kapan katiga ayeuna téh sakitu tarikna, Lo. Krisis cai... • Terasanana
SNManglé Édisi 2701

Juragan Sodik Keuna Supata

Lembur singkur di lamping Gunung Burangrang. Cai cur-cor ngaliwatan pasawahan nu paréna keur meujeuhna héjo ngémploh. Imahna karéréan hateup eurih. Ukur aya tilu imah nu kasebut gedong. Salah sahijina gedong sigrong nu sakurilingna disaput témbok weweg. Palataranana lega. Tatangkalan jarangkung dahan-dahanna ngarumpuyuk ku dangdaunan. Gedong... • Terasanana
Rebo, 05 Désémber 2018

Rusiah Papah

“Badé ngiring enjing?” Papah naros ku basa anu lemes. Ngolo sigana mah. “Ka mana?” “Bumi Enin.” Kuring ngahuleng, api-api mikir. “Lamun nganteur, bakal aya tikét Cold Play. Sabulan deui apan konsérna di Jakarta?” “Dil!” kuring langsung tos, nepak dampal panangan Papah.   Papah ngaléos.... • Terasanana
SNKemis, 22 Novémber 2018

Basa Manglé
Milangkala

Manglé mayeng lantaran kanyaah. Kadeudeuh mitra-mitra pamacana, jadi tuturus ieu majalah lana makalangan. Dina poé Rebo, 21 Nopémber, Manglé panceg nincak umur 61 taun, diitung tina mangsa medar munggaran di Bogor, Jawa Barat  21 Nopémber taun  1957. Malar mayeng nepi ka jaga, ais pangampih ieu majalah gé satékah polah metakeun... • Terasanana
SNManglé Édisi 2704

Kompanye Pilprés
Kakara Perang Pélor Kosong?

Mun nu rék tarung mah, keur padungdung. Tah, kitu pihak-pihak nu keur nyanghareupan pilihan presiden (Pilprés) ayeuna téh. Dua pihakanana keur metakeun rupa-rupa tarékah geusan ngirut haté rahayat. Ngan, naha enya némbongkeun kompanyena kakara ‘perang’ pélor kosong?  Lumangsungna kapamingpinan mah,  mémang teu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2703

Rio Febrian Wilantara
Ngajak Nonoman
Ancrub Kana Pulitik

Huluwotana kamajuan bangsa, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, pamuda Jawa Barat nu panglobana di Nusantara, payus jadi ‘modal’ penting keur némbongkeun ketakna di dunya pulitik. Ngan kumaha carana? Rio Febrian Wilantara, Pupuhu DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Jawa Barat, bruk-brak ka Manglé. *** Pamuda Jawa Barat boga karep jeung kahayang. Atuh,... • Terasanana
Manglé Édisi 2701

MISTI TAKI-TAKI

Para ahli ngingetan, ieu nagri téh nyidem poténsi lini. Saterusna, upama peuseurna kajadian lini téh di dasar sagara, bisa ngabalukarkeun tsunami. Ku lantaran kitu, lini jeung tsunami téh, dalit naker. Atuh, balukarna gé, wewengkon nu kaoyag lini saterusna kaléléd ombak tsunami, umumna sok ngalantarankeun bancangpakéwuh anu pohara. Ieu... • Terasanana
SNSalasa, 23 Oktober 2018

Ragam Opera Sunda
Ngirut Warga
Mikareueus Budaya

Cara ngamumulé budaya daérah, payus nyonto ka budaya Sunda. Budayana lain saukur jadi tatapakan pasipatan dina lampah hirupna, tapi ogé jadi pangjurung ludeung dina mekarkeun kreativitas ti saban generasi ka generasi. Pangna kitu, saban paguyuban atawa lembaga nu micinta budaya, teu weléh pada ngajenan jeung ngahaminan. Sapertina waé nu kamari ieu... • Terasanana
SNSalasa, 23 Oktober 2018

Nguatan UMKM
Ludeung Nyarita di PBB

Usaha ékonomi rayat jadi harepan balaréa. Ngan, upama kanyataanana ékonomi rayat masih lir pacikrak ngalawan merak, lebah mana hengkerna? Kumaha ngungkulanana? Dr. Asep Mulyana, Amd.TK, SE., M.CE., Ketua Pusat Pengkajian Inkubasi Bisnis (PPIB) LMFE Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) bruk-brak ka Manglé. Mistina mah mun teu lubak-libuk, di... • Terasanana