• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Kakuatan Jawa Barat payus meunang balitungan. Lobana jumlah penduduk jeung...
#
Maju mundurna pendidikan henteu leupas tina ketak guru. Nu dipalar lain ukur...
#
Ilaharna, béda pilihan ngabalukarkeun pacéngkadan. Tapi sanajan...
#
Geusan nataharkeun generasi bangsa nu luhur ajénna, pengkuh agamana,...
#
Ngungkulan rupa-rupa pasualan bangsa, ulah leungiteun duduluran sabangsa....
Manglé Édisi 2731

Bacaan Ngabuburit

Lalajo jeung maca, ayeuna mah lakar daék. Teu kudu indit-inditan jauh, lantaran nyampak dina HP masing-masing. Rék lalajo naon waé, kari muka youtub. Atuh, hayang maca naon waé gé kari ngilikan dina google. Lobana sumber bacaeun jeung lalajoaneun, tangtu wé mahala-mahayu. Da, teu kabeh lalajoaneun dina youtub gedé mangpaatna. Kitu deui, teu... • Terasanana
SNManglé Édisi 2730

Ékonomi Jawa Barat
Sina Wani Balap

Ngokolakeun ékonomi Jawa Barat, kudu wani ngadu jeung balap. Pangna kitu, maheutkeun poténsi alam, SDM jeung niléy-niléy budaya kasundaan, payus jadi modal penting keur numuwuhkeun kamandirian ékonomi Jawa Barat. Kitu di antara jejer obrolan jeung pakar ékonomi Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E, M.Sc., Ph.D. *** Kaayaan alam, saperti taneuh, keur... • Terasanana
SNRebo, 08 Méi 2019

Puasa, Nguatan Ruhani
Keur Ngariksa Démokrasi

Pésta démokrasi geus lekasan. Tapi, lain hartina eureun tina pasualan. Balukarna, loba nu ‘karérab’ ku koméntar para pihak nu masih ngajagokeun kandidat séwang-séwangan. Kumaha upama dina sasih puasa? Naon palajaran puasa keur ngariksa pésta demokrasi? Dr. Muhlas, M.Hum., Ketua Jurusan Aqidah & Filsafat Islam UIN SGD Bandung... • Terasanana
SNManglé Édisi 2717

Sabada Bubar Bioskop

“Uihna ka mana?” ceuk Joy ka Euis. “Cijolang,” témbal Euis bari imut. “Uluh, daérah mana éta?” tanya Joy. “Ujung dunia meureun,” ceuk kuring mairan. “Palih mana Kutub Utara?” ceuk Joy deui. Euis ngadilak. “Meni kararitu,” pokna halimpu bari baeud. Joy seuri. Kuring mah ngarasa aya anu... • Terasanana
SNKemis, 25 April 2019

Ridwan Kamil
Ngaresmikeun Kantor Majalah Manglé

Rupa-rupa kapunjulan, boh sacara géografis nu nampeu ka puseur kakawasaan, boh sacara jumlah padumukna, dina émprona mah, can jadi kauntungan keur urang Sunda sakumna. Tah, kanyataan saperti kitu téh, remen kacatur dina meh saban tepungna para inohong masarakat Sunda. Saperti dina paresmian kantor anyar Manglé di Jalan Wirangrong No. 2, Kota Bandung, kanyaah para... • Terasanana
SNManglé Édisi 2713

Metakeun Atikan
Mageran Paripolah Bangsa

Loba nu percaya geusan nyorang hirup jeung huripna téh, di antarana ngaliwatan dunya atikan. Kitu deui dina mangsana taun politik 2019 cara ayeuna, apan parobahan cara mikir jeung paripolah téh, kalan-kalan sering némbongkeun nu pasalia jeung nu sakuduna. “Mémang, pami rumusan husus pendidikan kanggo mayunan taun pulitik mah teu aya. Namung, margi pendidikan... • Terasanana
SNManglé Édisi 2687

Kembang Papastén

Nu ngajepat hareupeun teu eureun diteuteup. Hayang mah ceurik lolongséran. Hayang nangkeup pageuh. Mun teu inget kana purwadaksi. Ku teu sangka. Sakapeung ngarasula ka nu Maha Kawasa. Naha téga meunggaskeun asih kuring nu keur meujeuhna moho. Keur meujeuhna ngawowoy kahayang Apa. Naon waé kahayang Apa teu weléh ditedunan. Dapon Apa senang. Dapon Apa bagja ningali... • Terasanana
Manglé Édisi 2709

NONOMAN BOBOTOH PERSIB

Olahraga maén bal geus dipigandrung ku masarakat Indonésia. Kaasup nonoman nu milu ngabobotohan boh ka Timnas atawa ka klep di wewengkonna séwang-séwangan. Sanajan dina kompetisi Liga 1 mah remen silih sigeung mélaan klep favoritna, tapi dina lebah ngabobotohan Timnas mah sapuk maraké jersey Garuda. Ngabandungan paripolah Bobotoh Persib mah sakapeung... • Terasanana
SNManglé Édisi 2709

Skor ménbal

“Kotor pisan, Mang.” “Kari nyeuseuh atawa kari ngumbah, Lo.” “Nyéta hésé pisan diberesihanana, Mang.” “Na naon nu hésé diberesihan téh, Lo?” “PSSI, Mang.” “Ambuing. Na naon nu kotorna, Lo?” “Kompitisina, Mang. Boh Liga 1 boh Liga 2, komo liga nu leuwih... • Terasanana
SNManglé Édisi 2673

WARMAN

“Ku sayah dijamin. Lima juta sabulan, lima tauneun. Omat kudu rapih!” Nunda hapé. Ceg kana surutu modél corona. Sanggeus congona dipotong guillotine, laju ngahurungkeun zipo. Didéang-déang heula. Séréngéh, sabab geus kabayang, jajalaneun bakal beresih, bakal lanening. Laju diseungeut—sanggeus dikira-kira panasna rata.... • Terasanana
SNManglé Édisi 2702

Nu Ditutungguan

“Alhamdulillah nu ditutunguan téh geus mimiti datang, Lo.” “Istri nu geulis, Mang?” “Kadinya waé pikiran téh, Alo mah.” “Héhéhé, ari geus naon atuh nu ditutungaun téh?, Mang?” “Hujan, Lo.” “Oh.” “Kapan katiga ayeuna téh sakitu tarikna, Lo. Krisis cai... • Terasanana
SNManglé Édisi 2701

Juragan Sodik Keuna Supata

Lembur singkur di lamping Gunung Burangrang. Cai cur-cor ngaliwatan pasawahan nu paréna keur meujeuhna héjo ngémploh. Imahna karéréan hateup eurih. Ukur aya tilu imah nu kasebut gedong. Salah sahijina gedong sigrong nu sakurilingna disaput témbok weweg. Palataranana lega. Tatangkalan jarangkung dahan-dahanna ngarumpuyuk ku dangdaunan. Gedong... • Terasanana
Rebo, 05 Désémber 2018

Rusiah Papah

“Badé ngiring enjing?” Papah naros ku basa anu lemes. Ngolo sigana mah. “Ka mana?” “Bumi Enin.” Kuring ngahuleng, api-api mikir. “Lamun nganteur, bakal aya tikét Cold Play. Sabulan deui apan konsérna di Jakarta?” “Dil!” kuring langsung tos, nepak dampal panangan Papah.   Papah ngaléos.... • Terasanana
SNKemis, 22 Novémber 2018

Basa Manglé
Milangkala

Manglé mayeng lantaran kanyaah. Kadeudeuh mitra-mitra pamacana, jadi tuturus ieu majalah lana makalangan. Dina poé Rebo, 21 Nopémber, Manglé panceg nincak umur 61 taun, diitung tina mangsa medar munggaran di Bogor, Jawa Barat  21 Nopémber taun  1957. Malar mayeng nepi ka jaga, ais pangampih ieu majalah gé satékah polah metakeun... • Terasanana
SNManglé Édisi 2704

Kompanye Pilprés
Kakara Perang Pélor Kosong?

Mun nu rék tarung mah, keur padungdung. Tah, kitu pihak-pihak nu keur nyanghareupan pilihan presiden (Pilprés) ayeuna téh. Dua pihakanana keur metakeun rupa-rupa tarékah geusan ngirut haté rahayat. Ngan, naha enya némbongkeun kompanyena kakara ‘perang’ pélor kosong?  Lumangsungna kapamingpinan mah,  mémang teu... • Terasanana