• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Majalah Manglé jeung HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Badko Jawa...
#
Kajadian lini jeung tsunami di Sulawesi ‘ngoyagkeun’ rasa...
#
Musibah rongkah di Sulawesi Tengah, nurih mamaras rasa urang Sunda sakumna....
#
Karukunan Wargi Sunda (KWS) Makassar, milu sedih kingkin. Lantaran kitu, wargi-wargi Sunda nu aya...
#
Sedih kingkin,  kitu nu kaalaman ku dulur-dulur urang di Donggala jeung Palu, Sulawesi....
Manglé Édisi 2699

Guru Honorér
Nganti Harepan nu Kalunta-lunta

Tiisna ibun subuh nu nyalangkrung dina daun paré nepi ka beurang, bisa jadi pangbeberah dina sajeroning lumampah mancén guru nu dibarung ku sugan jeung harepan. Kitu nu karasa ku guru honorér Ibu Guru Sani Trisnawati nu geus mangtaun-taun ngajar di SDN III Sukasenang Kabupaten Garut. Mémang, mancén guru, keur Bu Sani ogé geus kawajiban, geusan nepikeun... • Terasanana
Kemis, 04 Oktober 2018

Pupulasan

Di dunya marketing, citra téh penting pisan. Saperti nawarkeun barang atawa produk, sok satékah polah éta barang téh dicitrakeun sahadé-hadéna. Atuh, upama citra éta produk hadé, masarkeunana ogé moal hararésé. Sabalikna, upama citrana kurang hadé atawa goréng, éta barang gé moal... • Terasanana
Salasa, 25 Séptémber 2018

Sunda di Pangumbaraan Mikanyaah Urang Lombok

Tanggal 29 Juli 2018, bumi lir nu harénghéng. Angin kidul anu nyecep jeung laut anu motah, ana riyeg téh bumi oyag. Lini munggaran tarik pisan 6,4 SR nu puseurna di laut kaléreun Pulo Lombok. Atuh loba nu tagiwur, kaasup urang Sunda nu ngalumbara di Lombok Selatan, ngungsi da sieun datangna tsunami. Selang sabaraha poé, dina kaayaan paciweuh ngungsi, rieug... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Kolom - Folklor jeung Pariwisata

TANAH Sunda (Jawa Barat) kawentar éndah jeung subur alamna, dina kawih "Tanah Sunda" Mang Koko ditetelakeun yen; “Tanah Sunda gemah ripah, nu ngumbara suka betah...”. Malah nurutkeun MAW Brouwer mah, apan cenah bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, éta minangka salah sahiji gambaran nyata éndahna alam Sunda. Éndahna tatar Sunda,... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Timbangan - Ékspérimén “Dongéng Cinta” Yus R Ismail

      Réa carpon Yus R Ismail nu ngandung éskspérimén (percobaan) dina cara nyarita jeung téma. Upama dina lima carpon nu dimuat dina antoloji “Néng Maya” (Kiblat Buku Utama, 2011). Nyaéta “Daun”, “Délman”, “Imah Kontrakan”, “Néng Maya” jeung... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Carpon - Dongeng Cinta

DONGENG CINTA Carpon Yus R. Ismail   Mimiti ningali manéhna téh basa aya riungan Panglawungan 20 di YPK. Panglawungan 20 téh kumpulan anu dialajar ngarang carpon. Kuring salaku saurang-urangna murid anu carponna can kungsi dimuat di koran atawa majalah, diuk di juru jajaran kadua. Harita, Kang Yadi Karyadipura, pangarang ti Majalaya, keur ngadadarkeun... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Langlang Lingrang: WAKIL RAYAT TATAR SUNDA

Aweuhan ‘taun pulitik’, karasa ti anggalna. Kitu téh, teu leupas tina kagiatan pulitik nu geus lumangsung ti sawatara bulan ka tukang. Da, pilihan légsilatif jeung présiden nu lumangsung taun 2019 téh, dimitembeynana mah ti 2017 keneh. Harita, 3 Oktober 2017 asup kana mangsana partey pulitik dapftar jadi pamilon dina pilihan umum. Léngkah... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Lawang Saketeng - WARUNG SISIMPANGAN

WARUNG SISIMPANGAN   Warung sisi parapatan jalan mah teu weléh haneuteun. Najan, lain pangjugjugan, teu weleh kajojo, da sisimpangan. Nu ti mana nu ti mendi, biasa nyarimpang ka dinya. Tangtu wé, tujuan nu daratang gé rupa-rupa, lantaran hanaang, lapar, atawa ukur ngareureuhkeun tina kacapé. Naon waé tujuanana, bisa jadi pangrojong kana lalampahan... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Timbangan - Catetan Tina Carita Ramé

Sateu acan maos Timbangan "Catetan Tina Carita Rame" yasana Yus. R. Ismail, saena maos heula carpon nu Asep Rahayu di {{uri_base}}pidangan/perelean/1534906844       RESEP maca carpon Peuting Munggaran (Manglé No. 2689) karangan Asép Rahayu téh. Ramé. Asa jaman keur budak lalajo sandiwara. Aya gelutna, aya misterina, aya bodorna, jst.... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Carpon - Peuting Munggaran

Peuting éta lembur geunjleung, Néng Kasih putra Haji Ohim leungit, si Ujang anak Kang Udin ogé ngilu leungit. Tarawéh peuting munggaran harita téh basa Kang Udin jeung anakna balik norobos kebon juragan Gandi bari marawa sénter. Lain euweuh deui jalan da puguh jalan désa mah anyar disemén meunang gotong-royong sabada Kang Barna kapilih... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Sajak Ganjar Kurnia - Duh

Sanés cimata sésa nu ngeclak kana lahunan   Salira, warisan para karuhun nu dinangna-néngné ku asih naha bet ilang sieup   Kamana taman – taman nu éndah pangligaran kembang harepan petétan petikeun jaga   Haté janten tarigtug lir jalan anu rarenjul : seueur... • Terasanana
SNRebo, 22 Agustus 2018

TOPONOMI DI TATAR SUNDA DIPAHING SAGAWAYAH DIGANTI

TOPONOMI DI TATAR SUNDA DIPAHING SAGAWAYAH DIGANTI   Ngaran tempat atawa toponimi di unggal wewengkon ngabogaan harti jeung tujuan nu teu sambarangan. Nurutkeun Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Cece Sobarna, M.Hum., ngaran tempat jeung jalmana téh ngabogaan catetan sajarah, carita batin jeung mémori koléktif jalma nu... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Anu Ngagedur Luhur Bubur

Unggal ngaduk bubur, Asri ningali pameunteu Apa ngalangkang dina pelendung sangu éncér. Sabada bitu, pameunteu Apa ogé ngahiang ngajadi hawa panas. Apa lir amarah anu taya anggeusna, angger melendung, angger ngaburakeun hawa panas. Meureun saukur lamun seuneu dipareuman eureunna téh. Pameunteu Ema enya henteu katingali dina kalangkang pelendung-pelendung bubur... • Terasanana
SNRebo, 22 Agustus 2018

Nyorakeun Atikan, Tangtungan Indung, jeung Wanoja

Tepung jeung Rina Heryani téh di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, ngobrol téh sabada inyana bérés kuliah di Program Doktoral (S3) Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Wanoja kalahiran Ciamis nu kiwari jadi Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Cimahi téh maskét pisan kana puisi jeung sajak, ayeuna waé geus aya dalapan judul buku sajak... • Terasanana
SNSalasa, 21 Agustus 2018

NGAJAK BARUDAK SUNDA DEUKEUT KA ALAMNA

Miang tina pangalaman hirupna keur leutik nu kacida dalitna jeung kaulinan barudak. Dr. Mohamad Zaini Alif., S.Sn.,M.Ds, pengkuh nalungtik kaulinan barudak. Lain waé kaulinan nu aya di tatar Sunda, tapi ogé nu aya di Nusantara jeung mancanagara. Kumaha pamanggih jeung tarekahna ngeunaan kaulinan barudak nu jaman kiwari nu mingkin kasilih ku kaulinan-kaulinan modern? Zaini medar... • Terasanana