• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Final Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016 geus digelar 9 Oktober 2016 kamari di...
#
Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016 parantos dibuka. Panitia...
#
Rada reuwas basa manéhna ‘curhat’ téh. Obrolanana bet...
#
Gedébagé teu weléh jadi kembang carita. Kitu téh, lantaran ieu...
#
Béda cai béda tampian. Kitu deui dina urusan politik....
Senén, 13 Novémber 2017

Untung

Unggal minggu sok bulak balik Jakarta-Bandung. Ti Bandung naék karéta api téh ti Stasiun Bandung ka Gambirkeun. Ari turun mah sok di stasiun Jatinegara, da kabeneran imah téh aya di daérah Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur. Genah naék kareta api mah, teu kudu macét jeung waktuna pasti pas. Teu cara naék beus Primajasa, nu sok... • Terasanana
Senén, 13 Novémber 2017

Buku Hasil Para Pangarang Léléngkah Halu

Dina poé Ahad (12/11), anggota grup Fésbuk SCS ngayakeun riungan di Punclut, Lémbang. Ku ayana riungan henteu saukur silaturahmi para anggotana hungkul, tapi riungan téh saenyana mah hiji kagiatan launching medalna buku antologi karya sastra anu judulna “Ungkara Lalangit Rasa” hasil karya sababaraha pangarang anyar anu jadi anggota di grup Fésbuk... • Terasanana
Senén, 13 Novémber 2017

Naha Pantes jadi Pahlawan Nasional?

Dina raraga milangkala Manglé nu ka 60 taun, dina tanggal 10 November 2017 nu ogé unggal taun dipieling jadi hari pahlawan nasional, Manglé ngayakeun sawala ngeunaan Moh. Toha jeung Moh. Ramdan. Naon waé eusi sawalana? ***   Mohammad Toha jeung Mohammad Ramdan téh pahlawan ti Bandung. Duanana, nurutkeun sejarawan Prof. Nina Herlina mah pantes pisan... • Terasanana
Ahad, 12 Novémber 2017

Diskusi Bulanan PPSS

Anyar kénéh kaliwat, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) ngayakeun acara Pésta Sastra Sunda di Gedung Kesenian Mayang Sunda. Ieu acara téh hasil rukun gawé jeung kagiatan Seni Bandung nu dilaksanakeun tanggal 11-12 Oktober 2017. Ngan, sabada Pésta Sastra Sunda lekasan, naon deui kagiatan PP-SS téh? ***   Ketak PP-SS dina... • Terasanana
Ahad, 12 Novémber 2017

JERUK BALI

Basa di sakola aya nu méré binih jeruk bali téh, deuh kacida atohna. Teu sirikna ajrag-ajragan. Meunang hayang ti baréto. Aya dua bibit méréna téh. Nu hiji dipelakkeun di buruan sakola, nu hiji deui mah dibawa. Ngahaja teu dibawa duanana, lantaran bingung keur tempat melakna. Buruan tukang  geus pinuh ku rupa-rupa tatangkalan, aya... • Terasanana
SNKemis, 03 Désémber 2015

Urang Sunda
Kalimantan Utara
Silaturahmi ka Manglé

Lunta jauh, najan ahirna bubuara di lembur deungeun, teu jadi sual. Lantaran, satukebing langit saamparing jagat gé, bumi Alloh. Saha waé gé bisa milih tempat geusan nyorang hirup jeung huripna. Mémang ilahar deuih patukeur padumukan gé. Nu asalna ti lembur deungeun teu jarang nu milih tatar Jabar jadi pamatuhanana. Kitu deui urang Sunda nu aya di... • Terasanana
SNSenén, 23 Novémber 2015

Milangkala Mangle
di Puseur Kota

Milangkala Manglé ka 58 geus lekasan. Tempatna di Aula Barat Gedung Saté, Jalan Diponegoro Bandung, Sabtu 21 Nopember 2015, kalawan dipiéling pinuh ku rasa sukur ka Gusti Alloh Swt. Majalah Manglé nu ngadeg taun 21 Nopémber 1957, nepi ka ayeuna terus medal, kalawan midangkeun tulisan-tulisan nu ngandung ajén-inajén kasundaan. Sajanan kiwari... • Terasanana
SNManglé Édisi 2552

Ngatik Ulah Ukur Nyarita

Teu cukup minterkeun otakna ngatik mah. Nu teu éléh pentingna téh ahlak jeung kalakuanana. Cindekna, ngatik téh kudu jadi cukang lantaran manusa masagi! Ngan, kumaha carana? Prof. Furqon, MA.,Ph.D. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) nepikeun pamanggihna ka Manglé. Loba nu percaya geusan nyorang hirup jeung huripna téh, di antarana... • Terasanana
Manglé Édisi 2549

Wajib Béla Nagara

Sahéng warta ngeunaan wajib béla nagara. Cenah, sakur warga nagara Indonésia, nu umurna 30 taun ka handap, baris dilatih militer salila 30 poé. Kitu cék Menhankam Ryamizard Ryacudu. Puguh wé harénghéng. Sora panuju jeung teu panuju, hoghag sili témpas. Pikeun jalma nu ti barang gubrag ka dunya, nepi ka tokroh-tokroh, hirup di... • Terasanana
Manglé Édisi 2547

Metik Hikmah tina Hijrah

Alloh SWT ngadawuh dina Al Quran nu hartosna kirang langkung: "Yeuh jalma-jalma nu ariman! Naha maranéh hayang dituduhkeun ku Kami balantik nu bisa nyalametkeun maranéh tina siksa nu peurih? (Nyaéta) maranéh ariman ka Alloh ka RosulNa sarta jihad dina jalan Alloh ku harta katut jiwa maranéh. Tah éta téh anu leuwih hadé pikeun... • Terasanana
SNManglé Édisi 2548

Ngukur Kakuatan Ékonomi Jabar
Mapag Pasar Bébas ASEAN

Agung Suryamal S.; Pasar bébas ASEAN nu katelah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) geus ngadodoho. Atuh nu bébas lar-sup téh lain ukur barang jeung jasa, tapi deuih tanaga profesional, modal, jeung investasi. Kumaha ari tataharna para pangusaha Jawa Barat? Agung Suryamal S., Ketua Umum KADIN Jawa Barat nepikeun pamanggihna ka Manglé. Mapag persaingan éra... • Terasanana
SNManglé Édisi 2549

Dikukuntit Karisi
Barudak Leungiteun
Panyalindungan

Taya deui daérah nu bener-bener aman keur barudak. Sakola, pangajian, malah kulawarga, angger pikahariwangeun. Kitu kaayaan kiwari téh? Naha di mana atuh indung nu dipindung, bapa nu ngariksa kulawarga? Mun mah di leuweung geledegan, atawa di nu hara-haraeun, pantes hariwang mun ngantep barudak sosorangan. Tapi, ieu mah, apan di lembur sorangan, di sakola, di pangajian, di... • Terasanana
SNManglé Édisi 2546

Milih Gurat
Marengan Umat

Munggah haji misti daria. Kudu titih-rintih tur ati-ati. Kituna téh sangkan satutas na nyumponan ibadah haji, bisa ngahontal tujuan, jadi haji mabrur. Saterusna, mangpaat keur dirina, ogé pihak séjén, ka asup bisa nyeungitan lemah cai. *** Dina panineungan mangsa baheula, seungitna hiji lembur, lantaran aya Pa Haji. Nu ngajak ngaji, nu ngawurukan, nu... • Terasanana
Kemis, 29 Oktober 2015

Pasanggiri Nulis Carita Lucu

Dina Miéling Milangkala ka-58 Majalah Manglé (21 Novémber 1957 - 21 Novémber 2015), baris diayakeun Pasanggiri Nulis Carita Lucu keur sakumna mitra Manglé sadaya. Pasaratanana : 1. Nu ditulis kudu karya asli, lain tarjamahan atawa meunang nyarungsum , sarta tacan kungsi dimuat dina media citak mana baé. 2. Panjangna naskah maksimal 4.000 tepi ka... • Terasanana
Rebo, 21 Oktober 2015

Napak Tilas

Gek kuring diuk dina jukut sisi jalan satapak, ngareureuhkeun kacape. Taktak asa semplak pira oge nangung kalapa jeung gula kawung anu teu sabaraha piduiteunana. Awak anu pinuh ku kesang digeberan ku dudukuy. Kuring nangung kalapa jeung gula kawung jualeun ka Bintang harita teh. Ti lembur sok indit isuk keneh, mapay jalan satapak ari nepina paling gancang wanci lohor. Kawas wanci harita, keur... • Terasanana