• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Bale Kabudayaan Priangan Baheula
Pernahna di Komplek Kabupaten Bandung

Kénging HRS
Kintun kana Facebook

Jaman Gupernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811- 1816) Pulo Jawa dibagi 17 Karesidenan. Tiap karesidenan diwangun ku kabupaten-kabupaten. Jaman Raffles mah puseur dayeuh Priangan téh di Cianjur. Waktu gunung Gede bitu taun 1684 puseur dayeuh Priangan kakara dipindahkeun ka Bandung ku Residen Van der Moor. Lian ti jadi puseur dayeuh kabupaten, Bandung ogé jadi puseur dayeuh Karesidenan Priangan jeung puseur kamekaran kabudayaan Sunda. Jaman harita para bupati di Tatar Sunda di wilayahna boga kakawasaan saperti raja-raja leutik. Pamarentahan jeung gaya hirup para bupati mangsa harita mangrupa replika ti para raja.

 

Status bupati anu jadi pamingpin mawa pungsi atawa peranan pikeun ngawasa, ngatur jeung ngawas ajen inajen sosial kultural masarakatna. Contona widang seni ibing (seni tari) . Kompleks kabupaten Bandung jaman Bupati R.A.A.Martanagara ( 1893-1918) dijadikeun Balai (Bale) Kabudayaan Priangan. Jeung Musieum. Lian ti dijadikeun sarupaning musieum, ogé dijadikeun pusat kamekaran budaya kayaning seni tari atawa ibing, seni gamelan jeung sandiwara daérah. Para menak Bandung sering diondang pikeun nongton pagelaran kasenian di dieu, tepi ka aya anu nyebutkeun yén ieu gedong lain pusat kebudayaan tapi Susitet Pribumi ( Sociteit Pribumi). Kusabab hubunganna jeung karajaan di Jawa Tengah, kaasup lamun ngabagéakeun tamu-tamu penting, acara-acara resmi anu salawasna sok disuguhan pintonan kasenian pangpangna ibingan-ibingan éndah. Di kabupaten-kabupaten digelar pintonan Serimpi nu biasana diibingkeunana ogé ku putra-putri bupati katut karabat karaton. Tapi béda fungsina jeung serimpi di Jawa Tengah. Jaman harita mah di unggal kabupaten ngadeg grup atawa pakumpulan Serimpi , ibingan rampak atawa kolompok husus diibingkeun dumasar kana unsur Sunda.

Pangaruh Mataram ka Tatar Sunda henteu kapendak dina kasenian wungkul, tapi dina busana atawa anggoan ogé. Katut perlengkapan séjénna nu dianggo ku para bupati Sunda jaman baheula saperti anu kaunggel dina Piagem Mataram:

“Ingsoen Soeltan Mataram Kagadoeh dening Ki Ngebai Wirawangsa kang prasaca maring ingsoen, Soen jenengaken Mantri Agoeng Toemenggoeng Wiradadaha Soekapoera. Toemenggoeng Wiraangoenangoen Bandung, Tanoebaya Parakanmoentjang, kang kami prasatja maring ingsoen. Angadeg Kangjeng Soeltan angoerawat kang tengen angandaika den pada soeka wong agoeng Sadaya, asoerak pitoeng pangkatan sarta ngaliliraken gamelan, lan pasihan Ratoe, Kampoeh belongsongrat Koemambang, doehoeng sampana kindjeng lan Raksoekan, lan kandaga. Lan lanteh, lan pajoeng bawat, lan titihan sarta titjang kawoelanting Ratoe, wedana kalih welas desane wong yigangatoes, dan perdikakaken dening wong agoeng Mataram.

Kala anoerat ing dina saptu tanggal ping sanga woelan Moeharam taoen alip, kang anoerat abdining ratoe, poen carik.”

 

Hartina:

Piagam ti kami Soeltan Mataram dipasrahkeun ka Ngabehi Wirawangsa anu satia ka kami, di angkat jadi Mantri Agoeng Toemenggung Wirawangsa Sukapura, Tumenggung Wiraangoenangoen Bandung, Tanoebaya Parakanmuntjang, anu sarua satia ka kami.

Jung Sultan ngadeg bari ngangkat panangan kenca pok ngadawuh “ he sakabeh gegeden, aranjeun mangka gumbira, surak tujuh kali sarta tabeuh gamelan! Raja masrahkeun anggoan kebesaran, ditaretes ku inten rinukmi, ratna kumambang, keris anu pamorna kinjeng. Anggoan, kotak kebesaran, samak, payung bawat (payung kaagungan). Kuda tunggang jeung abdi dalem, 12 wadana jeung desa katut padumukna 300 urang dibebaskeun tina kawajiban na ka gegeden Mataram.

*Ditulis poe Saptu tanggal salapan bulan Muharam taun alip. Nu nandatangan abdi dalem, Juru tulis.

 

Kamekaran saterusna ibing serimpi henteu aya di kabupaten-kabupaten wungkul tapi diibingkeun ogé di kalangan kaum menak jeung masarakat biasa. Pangpangna barudak sakola nu digelar dina poé-poé penting atawa poé-poé resmi kanagaraan. Kira-kira raraména mah dina taun `1925 lila-lila mekar di kalangan menak. Mangsa harita unggal ibingan putri karya cipta sing saha baé disebut serimpi . Kitu deui nu disebut istilah “Nyerimpi” atawa ibing Serimpi, unggal wanoja anu arék latihan ibing putri nyebutna téh “Rék latihan Nyerimpi” , ibingan putra disebut “Kursus”. Sajeroning kitu di wewengkon Rancaekek muncul ibingan putri anu disebut “Badaya” gubahan Sambas Wirakusumah. Mangrupa pamekaran tina Ibing Putra ti kolompok Keurseus. Nu husus digubah keur tari putri Rampak. Badaya Sambas beda jeung Badaya di karaton Cirebon jeung di karaton-karaton Jawa Tengah. Ngaran Badaya dicutat tina ngaran gending pangiring ibingan nyaéta Lagu Kawitan naék Badaya, maksudna sabada tamat Kawitan disambung ku Badaya. Ibingan-ibingan putri di Tatar Sunda nu muncul sabada taun limapuluhan sipatna sarua jeung Ibing Topeng Sunda anu disusun dumasar kana ukuran masintg-masing jeung mihak kana sipat dasar ibing keurseus.

 

Penca Silat

Penca Silat asalna tina Béla Diri. Upama ditingal tina sajarah kamekaranana, mimitina penca silat henteu diajarkeun mangrupa Penca Kembang (Ibing Penca). Jurus-jurus penca diréka keur nyerang lawan jeung nangkis serangan ti lawan. Boh nyalametkeun diri tina serangan sato galak boh monyet atawa serangan ti papada manusa. Kulantaran kitu sohor aya anu disebut pamacan jeung pamonyet. Baheulana penca silat memang tujuanna keur bela diri Boh keur ngabela diri pribadi boh keur pasa jagabaya di daérahna. Contona saperti anu dilakukeun ku Dalem Wiratanu ka IV nu maréntahkeun ka Embah Kahir (Ti Penca Cimande) keur ngalatih para prajurit, Kitu deui waktu Wadana Pacet diteror ku Si Beka rampog gerot ti Onggol Cibarusuh, kapan ménta tulungna ka R.Obing jeung Ateng jago-jago silat keur newak Si Beka ti lemburna. Malah baheula mah santri-santri anu dialajar di pasantren-pasantren ogé dibekelan elmu silat dina palajaran jasmani jeung bela diri. Lian ti ahli widang agama jeung bela diri, umumna para kiyai maher oge kana tembang Sunda pangpangna tembang macapatt nu mangrupa sarana keur nyebarkeun agama Islam. Macapat diajarkeun ka santri-santri bada wiridan sangkan leuwih narik jeung gampang sumerepna kana uteuk para santri Tapi lila-lila nungtutan laleungitan sabada lahir Kepolisian Negara nu dilengkepan ku senjata api. Tapi lila-lila penca silat mekar deui, lian ti keur bela dijadikeun penca kembang nu leuwih ditekenkeun kana seni atawa kaendahanana. Anu jiga gerak ibing, Kusabab indit-inditanana tina bela diri tea, katingal aya gerak nyerang, ngagiwar, neunggeul, meubeutkeun, najong jeung saterusna kuma tea jurus-jurus silat. Saterusna make pakarang ogé kayaning bedog, tongkat panjang, trisula pedang jeung anu séjén-séjénna deui. Pintonan penca kembang atawa Ibing penca kacida dipikaresepna ku masarakat. Taun duapuluhan di alun-alun Bandung sering dipintonkeun kasenian penca saperti kieu. Nu maraena lalaki jeung awéwé, rék nyorangan atawa tunggal, duaan atawa kolompok. Malah di Jawa Barat mah jadi tradisi , sok ditanggap dina hajat atawa kariaan pangpangna nyunatan. Boh widang bela dirina boh keur pintonan, penca silat mekar di lembur-lembur di desa-desa jeung di kota-kota sakuliah Jawa Barat, umumna dibina di Paguron-paguron poenca. Paguron anu sohor di Jawa Barat di antarana Bangau Putih, Taji Malela, Perisai Diri, jeung loba-loba deui. Ti iraha penca silat muncul di Jawa Barat kaunggel dina Kidung Sunda saperti kieu;

 

Puluh-puluh rombongan. Henteu kaitung

Tujuh rupa penca

Nu ulin pakarang baé

Lain deui bangsa serimpi badaya

 

Éta ngagambarkeun kajadian saméméh Perang Bubat waktu Putri Dyah Pitaloka Sunda putra Prabu Linggabuana wapat newek salirana ku anjeun ku Patrem Pusaka bela pati ka rama anu ti payun wapat. Éta téh Pupuhna Pucung, jigana ngandung ma’na, aya tujuh rupa penca (jurus penca) teu kaasup serimpi Badaya, ieu mah penca wé. Nu ngabedakeun serimpi badaya jeung silat bisa jadi jurus-jurus penca ngan ngamaénkeun senjata. Bisa jadi penca henteu dipintonkeun keur bela diri tapi keur pintonan saperti Badaya Penca keur pintonan geus digelar ti taun 1356 Masehi. Dina pintonanana, penca silat dipirig ku kendang . kusabab kitu sok disebut kendang penca, ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: