• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Lain Ukur Lalajo

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

Aneh mun kompetisi teu hayang meunang! Aneh, mun tarung padungdung teu pada-pada hayang unggul. Nu kawas kitu mah, lain susuguh pintonan nu matak ngirut. Atuh, mun kompetisi ukur kitu, taya nu aduregeng ngahontal kapunjulan, nu meunang ge moal kauji kapunjulanana. Cindekna, nu punjul ge can tangtu nu panghadena!

Upama loba ‘intrik’ atawa ‘ririceuwan’, oge ilahar dina pakalangan paunggul-unggul mah. Nu kawas kitu, ge jadi bungbu pangeunah rasa sangkan ‘susuguh’,  mingkin pikaresepeun.

Nu dibobotohan jeung bobotoh, memang pada-pada hayang meunang. Paripolahna, bakal satekah polah sangkan jadi nu pangonjoyna. Ngan, pamustunganana mah, ajen kapunjulan teh lain nilik kana hasil ahirna, tapi kumaha lalampahana dina sajeronong ngalaksanakeun kompetisi atawa pasanggiri tea.

Dina pakalangan aya aturan nu meungkeut paripolah patandang jeung bobotoh. Atuh,  masing-masing ge, kudu tigin kana aturan. Juri atawa wasit boga pancen nanjeurkeun aturan!

Upama patandang hayang meunang, memang ilahar naker. Ngaranna ge ‘kontestan’, tangtu hayang pangpunjulna. Ngan, misti inget, patandanga teh jalma pinujul, geus kaasup petingan. Bisa milu kompetisi ge lantaran nyumponan sarat, da teu sarerea bisa jadi patandang. Hartina, pasipatanana ge kudu matak sukaeun nu lalajo.

Nu lalajo boga kahayang. Harepanana, wasit mahing cueut ka nu hideung, ponteng ka nu koneng. Sabab, nu lalajo, boh nu aya di sabudeureun pakalangan boh nu ngawaskeun ti kaanggangan ge bisa meunteun.

Mun bobotoh, suporter atawa ‘tim sukses’ pasrah, memang moal pikaresepeun nu lalajo. Ngan, oge nu lalajo ge moal resepeun  mun nu ngabobotohanana manjing kana kekecapan tunggul dirarud catang dirumpak. Hartina, najan  enya, boga pancen mangmeunangkeun patandang nu dirojongna, kasugemaan nu lalajo, teu bisa dilalaworakeun.   

Patandang jeung bobotoh, bisa milih cara dina nyorang lalampahan. Aya gambaran jinek dina nangtukeun paripolah. Kari milih, kari prakna. Aya conto nu kacatur ti mangsa ka mangsa.

Dipati Karna apal, mun bumela ka Kurawa, dirina ge bakal kabawa asor. Tapi, pilihanana tigin, henteu bengkok sembah ka nu dibelaan. Najan pihak Pandawa kungsi nyambat Karna sangkan biluk ka adi-adina, si cikal teh teu kabita ku kauntungan pribadi.

Tigin kana kayakinan, ditembongkeun deuih ku Sokrates. Inyana ge kitu, milih tukuh kana pilihanana. Apaleun mun bedang kana kakuatan Yunani, dirina ge moal lila kumelendang di alam dunya. Ahirna, memang kasorang, ieu pilsup Yunani teh palastra nandangan hukuman.

Najan duanana asor, teu sing nyorang wiwirang. Nu puguh mah, aya ajen sejen lian ti ukur unggul atawa meunang. Catetan nu lalajo natrat sapandeurieunana, jadi pangadilan nu nangtukeun ajen masing-masing pribadina.

Najan teu bisa nganjang ka pageto, nu baris kasorang bisa dikira-kira. Ti anggalna ge jinek, warna-warni piliheun, hideung, bodas, jeung kulawu, tembres teu sing pacaruk. Piliheun ge aya pola maneuh, mun ceuk kekecapan kolot mah, melak cabe moal jadi bonteng.

Nu punjul, oge can tangtu tanpa cacad. Saperti Bima, najan enya unggul, bisa ngelehkeun Suyudana, da puguh dibantuan ku Kresna. Kitu deui Arjuna, bisa ngelehkeun Karna lantaran deuih campur-tangan Kresna.

Pangajen boh nu ditujukeun ka Karna boh ka Sokrates, teu sing ukur dumasar kana ahir carita. Da, munculna pangajen teh dumasar kana proses panjang. Malah, nu diajenan ge pamustunganana mah, lain kapaunjulanana wungkul, tapi deuih jalan caritana. Tapi, ketang, ayeuna mah lain baheula! Puguh ge lain jaman kuno, lain jaman pawayangan.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: