• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kasarung ka Nagri Demit

Kénging Féndy Sy. Citrawarga
Kintun kana Facebook

Saawak-awak karasa nyeri. Kaayaan poék meredong. Bray caang. Gebeg. Sakuriling bungking matak hémeng. Selengseng bau teu paruguh, hayang ongkék. Rét ka ditu rét ka dieu, malulu mahluk pikagilaeun. Huluna darugul, mata barolotot, ceuli rarancung, beuteung balucitreuk! Alam naon? Kateuing!
''Mangha Pahuka nyanghakeun!'' aya nu ngomong bari nyurungkeun awak kuring sina ka hareup. Beletuk, kana tonggong aya nu neunggeul.
Dina korsi gading aya mahluk  gedé, matana bolotot pisan mencrong siga hurung ka kuring nepi ka kuring teu untup neuteup, sérab!
''Hé, saha nyanéh?'' tanyana handaruan.


Kuring ngabigeu, teu bisa ngomong kapangaruhan ku sora-sora ngaguruh, aya nu tingcakakak, tingcikikik. Malah hawar-hawar sada aya anjing babaung. Sora-sora récét siga cucurut, sakapeung tincariak siga pitik. Punduk beuki muringkak!
''Huahahaaa....saha nyanéh hah?'' mindo tanya ti si gedé nu diuk na korsi gading.
''Abdi, jalmi,'' pok  téh saujratna.
''Hohoho.....hihihi....Ari ngangku jalmi ari khalangkuan kawas nyato!'' cenah. Teuing naon maksudna, teu timu.
''Huahahahaaaa...... huahoho... huahihi.... bisi nininya teu haho nyanéh heus aya di nagri khami, nagri demit. Nyanéh rék ditimanan hukuman alatan heus nyieun kasalahan  gedé ka bangsa kami!'' pokna deui, ngomongna sakapeung ngirung, sakapeung béntés.
Ngadéngé kitu kuring kacida reuwasna. Cenah nyieun kasalahan jeung baris ditibanan hukuman.
''Teu rumaos Nun!'' 
''Huahaha...huahihi...huahoho, teu ruhmasa ngumaha? Sidik bukti, nyata pakta,'' pokna deui. Beu, na naon atuh dosa kuring? Asa teu nyieun dosa ka mahluk maranéhna. Boro-boro nyieun codeka, wawuh gé henteu.
''Phatiiiiih....!''
''Kaulanun, Gusti!''
''Bhawa khadieuw saksi kolban!'' cenah. Beu, aya saksi korban sagala. Nya meureun kuring  téh   jadi pasakitan tina lampah kriminal. Tapi naon?
Kaayaan beuki matak tagiwur. Kuring teu puguh rarasaan da nu daratang mahluk-mahlu teu puguh rupa beuki noyék. Tingaréak tingsaruit, tingarelél, ngaléléwé, ngalélécé.
''Huahahaaa....thong dihantep Husti, sunhatan si éthana atawa sundut ku kunthung tujuh puluh tujuh guruntul......hihhihihi.......!''
''Satujhu....uhu, uhu, thuman, Muruhanheun dunya héh nu mangheluk manhussa hunghul nyah.....héhéd  téh!''
''Poharan, poharan, lah thong sina bhalik dai ka dhunya!''
Rupa-rupa nu nyarita matak rancleng tai ceuli. Naon atuh dosa kuring maké kudu disunatan, maké kudu dipaéhan. Iyyy...! Beuki muriding.
Keur kitu torojol aya dua mahluk laleutik. Nu hiji sirahna dugul, nu hiji deui mah susuna rayud. Taksiran mahluk jalu jeung bikang nu keur kacangreud  geugeut da katénjona  téh mani pagégéyé.
Cedok duanana nyembah ka si jangkung  gedé na korsi gading.
''Huahaaaaaa, huahihi, huahoho. Cok Cép donghéngheun, naon nu heus dipihawé ku mangheluk ahah adol  téh!''
''Hihohiiiii, hihohi.....cumuun sahumaha nu tos disanghemkeun ti mayun Apa, habdi  téh nuhu inehoy sareng si heulis ieu. Nuju yaos-yaos pahéhéyé, anya yer  téh aya chai nu mauna hawina-wina, maseuhan hawak putra nalem ........Apa.'' 
Ih  géuning  éta  téh  anak raja demit, pangéran meureun nya.
''Huahaha, huahihi, huahoho, tah hahéngé ku jejewir hah?'' ceuk si raja demit.
''Ih duka atuh,''  jawab  téh   da jeung saenyana naon patalina jeung nu dicaritakeun ku si anak demit.
''Huahaha, huahihi, huahoho.....Chép hingan heu hangku?''
''Haha hihi hoho huhu....yeuh helema. Hik hinget hinghet hadi nyanéh hiih hana howok sisi toko?''
Leng kuring mikir. Kakara inget, enya tadi  téh   kuring kiih kana gowok da teu kuat hayang sawér-wéreun.
''Oooh...muhun. Rumaos ari kahampangan mah!''
''Huuuuuuh...........!'' ramé nu nyorowok
''Hah héta doha nyanéh téh heuy!''
''Dosa? Sing sumpah abdi mah ngacirkeun cikahampangan  téh kana gowok, teu ka sasaha!'' pok  téh  .
''Nya éta nyu manyak hoha  téh!''
''Dosa?''
''Inyu heura? Pahih, nyik hariksa homhétna euy!'' ceuk si raja nitah patih mariksa dompét. Torojol nu disebut patih. Dompét kuring dikorobét, laju dipariksa.
''Punten artosna mah ulah!'' cékéng téh paur eusi dompét kacocéng.
''Manyasinya wangsa siha hého hana huit, haing mah teu heuhi ari huit walsu mah.....huahaaaaaaa!'' ceuk si patih pajah teu beuki kana duit, ari palsu mah.
''Chik haca heuy!''
''Haranna Honyon, ahamana Islam!''
''Huahaha...huahihi...huahoho. Aheuha mah hidik dohana. Yeuh Honyon, mun henya nyanéh hurang Islam hiih hong himana haé. Han haya hempatna wéhé.''  Pajarkeun  téh mun kuring enya umat Islam mun kiih ulah di mana waé pan aya WC. Kitu taksiran.
''Da di WC mah kudu mayar, jaba sok parebut. Matakna sayah kapaksa wé kana gowok bari culang-cileung bisi aya nu ngintip!''
''Huahaha, huahihi....heueuh hitu héta  téh   heu wener. Wuktina hanak haing nyu heur harulin di howok ku nyanéh kahangseuran siah yurig!''
''Nya sanés lepat abdi, naha bobogohan di gowok?'' kuring mimiti hayang ngalawan, teu ngeunah tuda kiih ka gowok waé dipasualkeun ku mahluk demit, bet bangsa aing gé jarempé, hangseur teu jadi urusan najan aya tulisan ''Dilarang kencing di sini''.
''Hoblog ciah ari henggheus di manya heui? Hémang haing hudu wowohoan na liang wujur sia? Nahis! Heun lah bangsa hami da heureun teu haheuleu, hapan di howok  téh  aya siyeum aya wahluk walanghongo hohodoangan, moal ngeunaheun!'' ceuk si anak demit mani norolang.
Kuring teu némbal. Tapi kituna mah enya rumasa boga dosa kiih di mana baé. Bener ceuk si demit. Beu, pikiran  téh      é léh ku si demit.
Jep jempling.
''Hoahaha, hoahihi, hoahuhu. Nyaha hahuyeng siah?'' tanya si raja demit pédah kuring ngahunted.
''Ah teu rumasa dosa!'' pok  téh, ari haté mah enya rumasa. Géngsi tuda kudu éléh ku bangsa demit. Ceuk ajengan gé jelema mah leuwih mulya batan mahluk séjén. 
''Hitu heura. Heus mah hacir hi manha haé haba teu diheresihan. Chép tadhi kahénjo omhéh teu?''
''Hihihi hohoho...hunyeng-hunyeng Hapih, tibha dihibrig-hibrig!''
Beu, teu sangka mani disidik-sidik, pajah kuring teu ombéh, tiba digibrig-gibrig.
''Huahaha huahihi....héh Honyon,  éha  téh  hoha hedé euy! Hurang Islam mah hamun tas hihih atawa tas hihing hulu diweresihan. Saur hadis, salasahihi nu nyawabkeun hikha hubur  téh   anu hombéh teu weresih. Hontona nyanéh!''
Emh, enya jero yeuh  élmu agama si demit nepi ka apal siksa kubur alatan ombéh teu beresih. Rumasa kuring  éléh deui. Da enya najan hirup idek liher di kota, najan  geus ngadéngé papatah ajengan sakumaha nu dicaritakeun ku si  demit, lebah kiih mah sok di mana waé, enya siga tadi di gowok asal cer, asal longsong tara ieuh diberesihan.
''Huahaha...huahihi. Huahoho nyha halah hahuleng dai?''
''Ah kuma uing wé. Bobogaan boga kuring, kotor-kotor keur uing!'' cékéng. Deui-deui kuring ngalawan, kumaha engké lah!
Sabot kitu, hiuk angin ngagelebug. Marengan si raja demit ngahuit tarik naker. Sajongjongan, gigag-gigag aya jirim jangkung badag pikasieuneun mamanggul gada  gedé naker. Laju nyampeurkeun raja demit.
 ''Huahahaaaaaaa.........hada hapa sang Pahuka?'' tanyana.
''Tah harah wangkeluk wanusa hanu wedegong teu haék ngaku salah!''
Kerewek leungeun kuring dicerek, laju digusur. Nu narénjokeun surak atoh beuki éar. Beuki tagiwur. Diteger-teger gé ang    ger tagiwur. Hiuk deui bau nu teu pararuguh kaambeu. Sora-sora récét kadéngé deui. Jajantung degdegan. Kaduhung ngabohong.
Ku si jangkung badag kuring dibawa ka lapang. Di dinya geus nyampak tihang gantungan. Beu, cilaka kaya kieu mah nya ayeuna pisan kuring tutup umur na tihang gantungan.
''Huahaaaaa....wayahnya nyanéh rék dihibanan hukuman hantung. Sawéwéh huhum hantung, yék dihuhatan heula!'' Ceuk si jangkung badag. Alah ieung....kumaha kuring.
Enya wé beuheung kuring  geus dikongkorongan dadung. Si jangkung anu taksiran logojo, ngalugas pedang mani seukeut nu nyababkeun jajantung kuring beuki degdegan. 
Rénghap karasa beuki eungap, angin ngagelebug ti saban madhab. Bakating sawan, kuring nyoba ngagorowok ménta tulung. Anéhna  téh  teu bisa calangap-calangap acan. Sungut asa dibekem.
Keur kitu torojol si raja demit.  Gégag-gégag naék kana panggung tempat kuring rék dihukum gantung.
''Huahaha...huahihi...huahoho, hé rahayat hula habéh! Hénjokeun hayeuna hula rék hahuhuman helema hahab hanéhna heus hahina wangsa hurang hahéta hiih di hana haé nepi ha hanak hula hadi horban!'' reg heula si raja demit eureun ngomongna.
''Humaha hahujuuuuu........?''
''Hahujuuuuuuuuuu..........!'' saur manuk mani eundeur.
''Hah hahéngé? Rahayat hula hahujuan nyanéh dihuhum hantung! Hayeuna hék hanya ha nyanéh, haék teu dihuhum hantung?''.
Kuring ngahuleng. Geuning di nagara demit mah rék ngahukuman gé mani apik ditanya heula. Puguh wé kuring tokblak ngajawab embung.
''Alim!'' 
''Huahaha...huahihi...huahoho. Huh, nyanéh mah dihuhum emhung ari huhum dilanggar! Nya teu hisa hatuh!''
''Huahahaaaaaa.......logojo, hontokeun hedang heukeut ha hula!'' ceuk si raja demit. Na atuh ana séak si logojo nyabut pedang, bres ditigaskeun kana beuheung rajana. Legenceng beuheungna sapat, sirahna murag. Kuring tiba olohok. Anéhna teu kungsi lila sirah si demit  téh ngahiji deui.
''Haténjo hedang heukeut?''
Kuring teu ngajawab.
''Huahaha...huahoho.....huahihi...lohojo heura hunatan hohogaanana, human. Hina hapok!'' ceuk raja. Sababaraha urang demit ngarejengan kuring sina muka calana. Si logojo ngalugas pedang deui rék dipaké nyunatan taeun kuring. Nénjo galagat kitu mah kuring sabil ngagorowok satakerna.
''Ampun, ampun, ampuuuuuuun. Tuluuuuuuung, tuluung......!''
''Kang, Kang, hudang. Ku naon tulung-tulungan?''
Korejat hudang. Rungah-ringeuh. Di hareupeun satpam keur melongkeun.
''Ngimpi naon Kang, tulung-tulungan? Ngimpi disunatan?'' Kuring tiba imut. Kuniang hudang, laju ngagandong karung     gembés paragi mulung. Jung cengkat ninggalkeun pertokoan ITC urut bieu kuring ngadon saré di trotoar.
Kuring ngadeukeutan juru wangunan rék ngaroris bobogaan da lalakon na impian karekam kénéh.
''Alhamdulillah...beleger,''  gerentes haté bari jangji moal rék kiih di mana baé ayeuna mah sieun kasarung ka nagri demit deui. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: