• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si.

Pilihan Gupernur
Ngadu “Cerdas” nu Milih jeung nu Dipilih

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Pamingpin jeung rayat kudu boga sipat ‘cerdas’ [Potrét/Ilustasi: rudi]

Pésta démokrasi milih pamingpin, kudu napakkeun adeg-adeg masarakat nu “cerdas”? Naon téa éta téh? Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si., Guru Besar Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, medar pamanggihna.

Pilihan  gupernur Jawa Barat 23 Pebruari 2013, dipapag ku harepan, mangsa datang leuwih hadé. Pilihan pamingpin anyar, teu weléh jadi harepan. Najan, satutas jeneng, teu jarang nu kuciwa. Ku lantaran kitu, teu anéh, upama loba nu cangcaya kana munculna pamingpin harepan masarakat. “Nu milih jeung nu dipilih butuh pasaratan jinek, dua pihakanana kudu cerdas,” ceuk  H. Ali Anwar.

Naon “cerdas” téh?  Horéng, éta téh wancahan. Nu kahiji, “C” téh calakan atawa pinter.  Pamingpin nu pinter, lain pinter kodék, tapi pamingpin nu asak, nu mampuh maca nu teu ditulis, nu mampuh nénjo nu teu katingali. Pamingpin nu calakan kacida pentingna lantaran nu calakan mah bakal panceg dina hiji martabat. Moal sulaya tina jangjina jeung moal lunca-linci pamadegan.
Nu kadua, “E”-na téh ‘empati’. Nurutkeun ieu pangurus Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat, pamingpin mémang kudu bisa neuleuman haté rayat, kudu bisa neuleuman kahayang rayat. “Pamingpin nu empati bakal mampuh ngarampa jeung ngagambarkeun masalah sangkan bisa diungkulan. Sabalikna pamingpin nu teu boga empati, moal apal kana kahayang masarakat. Nu kawas kitu mah, teu mustahil mun ahirna, éta pamingpin téh reuntas di satengahing jalan.

Katilu, “R”, nyaéta ‘rapékan’. Pamingpin kudu bisa metakeun kamampuhanana. Loba kabisa nepi ka tara béakeun akal dina ngungkulan pasualan. Pamingpin nu rapékan, apal kana ‘poténsi’ diri jeung kaayaan nu disanghareupanana.

Kaopat  “D”, hartina daria. Hartina, tara ngaenya-enya nu lain, tara ngalain-lain anu enya. Dina ngalarapkeun kakawasaanana gé, panceg kana aturan anu jinek nu teu méngpar tina nu samistina. Pamingpin nu kawas kitu, neueulkeun pancén gawéna demi kapentingan balaréa. Ku lantaran kitu, dina sagala urusan gé bakal mahing  ‘deuheus’, ‘deukeut’, ‘duit’, jeung ‘dulur’.

Kalima, A nu maksudna mah ‘ajén’. Nurutkeun Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si., pamingpin sawadina mampuh nyiptakeun kaayaan nu silihajénan. Wujudna tina silihajénan, bakal nuwuhkeun silihpercaya nu saterusna masing-masing pihak boga kabébasan mekarkeun kamampuhan masing-masing.

Nu pamungkas, “S”.  Hartina, pamingpin téh teu weléh jadi cukang lantaran masing-masing pihak ngalarapkeun kecap silih dina sagala rupa paripolahna. Dina ngalarapkeun kecap silih ceuk H. Ali Anwar mah, midulur lain karana meunang, tapi ogé ngaduakeun sanajan éléh. Cindekna mah jembar haté!

Upama pamingpin kudu “cerdas”, nya nu milih ogé sarua kudu cerdas. Kudu milih kalayan pinuh ku balitungan demi kamaslahatan. “Ulah kumaha raména, ulah lantaran sohorna. “Kedah sadar, sorana bakal nangtoskeun kahirupan lima taun ka hareup,” pokna. Nu milih ulah kabongroy ku pangolo.

 

Nyambungkeun Kahadéan

Di antara nu milih jeung nu rék dipilih, aya pihak séjén nu katelah ‘tim sukses’. Samistina, ieu pihak téh, kudu bener-bener némbongkeun jati dirina anu sajati. Hartina, tim sukses gé ulah asal milu ubrang-abring jeung ngahucuhkeun nu dipilih jeung nu rék milih, tapi bener-bener kudu nyaangan nu poékeun! Cindekna mah, tim sukses téh nu nyambungkeun kahadéan antara pihak nu dipilih jeung nu rék milih.

Ku lantaran kitu, pasaratanana ogé kudu jinek, nu ku Prof. Anwar mah dibasajankeun dina kecap ‘gumati’. Ceuk kamus basa Sunda R. Danadibrata, gumati téh daék hésé nulungan batur nu keur susah. Mémang, boh calon boh nu milih butuh hadirna tim sukses sangkan nu milih jeung nu rék dipilih silihpikawanoh. Ngan, tangtu wé, ketak tim sukses mah, lain ngarorojok ka nu borok, tapi kudu nyaangan dua pihakanana boh nu milih boh nu dipilih.

Gumati nu dimaksud H. Ali Anwar, mémang lain ukur kawas harti dina kamus. Da, puguh éta kecap téh wancahan nu masing-masing hurup gé boga maksud anu jinek. Nu dimaksud ‘G’ dina éta kecap mah, maksudna nu ngabobotohan téh bener-bener boga kamampuhan nu ‘gulangkep’, boh dina cara mikirna boh dina nepikeunana. Cindekna, tim sukses téh bener-bener kudu milu nangtukeun ajén pilihan. “Ulah sakadar ngaramékeun bari teu apal kana pasualanana, nu keur disanghareupan ku masarakat,” pokna.

Nu kadua “U”, nyaéta ‘untung’. Mémang tim sukses kudu meunang untung, tapi nurutkeun Prof. Ali, lain untung keur pribadina tapi untung nu ukuranana keur kapentingan balaréa. “Untungna lain keur pribadi tapi keur kapentingan démokrasi. Malahan keur pangwangunan tatar Jabar ka hareupna. Apan seueur pisan tim sukses nu saukur ngala untung keur masing-masing pribadina,” pokna dibarung mésem.

Nu katilu “M”, nyaéta ‘masagi”. Nurutkeun ieu teureuh Garut mah, di dieu pisan nu langka téh. Da, ilaharna, saha waé ogé dibaeukeun jeung dibaékeun jadi tim sukses. Padahal,  sakuduna mah tim sukses téh nu palinter, nu bisa mapatahan calon sangkan leuwih apal kana naon nu kudu dilaksanakeun. “Ari ayeuna mah, kalah sabalikna loba tim sukses nu siap cukup daék ditutah-titah,” pokna.

Kaopat  “A”, nyaéta nu ayem. Tim sukses kacida gedé pangaruhna. Ku lantaran kitu tim sukses nu hadé mah nu bisa nengtremkeun balad-baladna ogé bisa nengtremkeun masarakat umumna.

Nu kalima “T”,  ‘tingtrim”. Nurutkeun Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si., upama tim sukses ngarasa tingtrim, tangtu wé bakal jauh tina pacéngkadan, “Insya Alloh pésta démokrasi ogé bakal numuwuhkeun silih pikawelas mikaasih ngahudang rasa katresna nu némbongkeun kanyaah babarengan demi kamaslahatan Jawa Barat,” ceuk Prof. Ali. Nu ketak jeung pasipatanana kawas kitu, najan dina mancén gawéna keur kapentingan salahsahiji calon, saterusna mah, moal weléh manjangkeun silaturahmi.

Nu pamungkas, “I”, ‘ihlas’. Dina ancrubna jadi tim sukses kudu dibekelan ku rasa ihlas. Pancén gawéna, lain mamrih kautungan nu karasa jeung katara, tapi demi kahadéan. Cindekna mah bajoangna téh, éstu clik putih clak hérang, demi nanjeurna kapamingpinan anu hadé. *** (tim manglé).

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: