• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, SH. M.Si.

Nu Marilih Ulah Kabita ku Pangbibita

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Sosialisasi pilihan Gupernur Jawa Barat 2013 [Potrét/Ilustasi: ]

Lain ukur milih, da bakal manjangkeun lalakon. Putusan nu sakedet nétra dina bilik TPS, pangaruhna mah keur dangka lila. Ngan, kumaha sangkan nu marilih teu salah pilih? Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, SH. M.Si., medar pamanggihan.

Lir nu keur padungdung,  taki-taki ngetrukeun sagala rupa jurus ampuh. Kitu nu dipilampah ku masing-masing calon/wakil Gupernur Jawa Barat nu keur tandang makalangan. Tujuanan, sangkan pinunjul, kapilih ku rahayat Jawa Barat dina pilgub nu baris lumangsung tanggal 23 Pebruari 2013. “Masing-masing pribadi nu gaduh hak pilih, kedah sadar milih téh ageung pangaruhna kana kahirupan lima taun ka payun,” ceuk Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, SH. M.Si. muka wangkongan. Ngobrol téh pasosoré di Pascasarjana Unpad - Dago, dina kaayaan di luar hujan miripis dibarung ku tirisna hawa Bandung pakaléran. Tapi, tirisna di luar béda jeung hawa obrolan pilgub nu najan hareuyheuy bisa robah jadi ngahéab.

Lima pasangan patandang geus jinek. Kari milih sakasuka. Ngan, tangtu wé nu rék milih gé, ceuk Prof. Asep ulah sakadar gugur kawajiban, tapi kudu jeung asak tinimbangan!

Ajén-inajén pilihan, ahirna mah gumantung nu milih. Da, nu rék dipilih mah lir kekecapan padagang, kersa galeuh teu kersa ulah geuleuh! “Kedah aya pihak-pihak nu maparin ‘pencerahan’ ka nu badé marilih,” ceuk ieu guru besar Fisip Unpad téh.

Saha nu méré ‘lantera’ haté rahayat nu rék milih téh? Ceuk Dekan Fisip Unpad mah, di antarana téh pihak KPU, inohong masarakat, akademisi, jeung media massa. “KPU gé kudu mampuh némbongkeun jenglengan ajén-inajén masing-masing calon,” pokna. Hartina, dina ngembarkeun para calon téh kudu bener-bener pikahartieun masarakat. “Ulah ngan ukur tumali jeung urusan administrasi wungkul,” pokna.

Kalungguhan inohong masarakat deuih, lian ti kudu milu ngébréhkeun ajén-inajén calon, ogé kudu mampuh mageran paripolah masarakat tina paripolah nu matak ngarugikeun balaréa. Hartina, inohong masarakat, ogé kaasup ihonong agama kudu mampuh méré panérangan ka ‘umatna’, sangkan dina milih téh bener-bener dumasar kana kasadaran ati sanubarina.

Marebutkeun sora nu marilih nu jumlahna kurang leuwih 34 juta, tangtu wé teu gampang. Lantaran, misti apal kana kahayang jeung harepan rupa-rupa jalma. Hartina, jurus ngirut rahayat gé bakal rupa-rupa gumantung ka masarakat nu disanghareupanana.

Jumlah pamilih nu sakitu jiwa, ogé rupa-rupa, aya urang Sunda nu kurang leuwih 70 persen, urang Jawa, Jawa Tengah jeung Jawa Timur 20 persen, katambah ku ‘mukimin’ nu ti luar Jawa nu jumlahna 10 persen. “Jelas karakter nu bakal milih kawas kitu gé, peryogi pamarekan nu bénten-bénten,” pokna. Kituna téh, lantaran harepan, pasipatan, ogé adat-adatanana béda-béda.

Mémang, ceuk paniten pulitik, pilihan pamingpin téh kacida gumantungna kana ajén-inajén calon, ogé carana milih nu misti bener-bener nu kapilih pangpayusna kapilih. Tumali jeung éta hal, kalungguhan kaum akademis gé kacida pentingna. “Kaum akademisi kudu mampuh ngatik masarakat sangkan démokrasi luyu sareng papagon atanapi aturanana,” pokna.

Geusan pilihan téh hadé ajénna ogé tingtrim, sawadina pihak media masa gé ulah ukur malar ramé jeung ngaramékeun. Ulah ukur mapanas nu kapanasan. Hartina, ceuk H. Asep Kartiwa mah, saha waé nu bisa mangaruhan masarakat, kudu nempatkeun kalungguhanana geusan kamaslahatan balaréa.

 

Ngukur Jangji

Ilahar upama calon hayang kapilih. Ku lantaran kitu, rupa-rupa tarékah gé moal burung dilaksanakeun. Tujuanana, sangkan masarakat kairut ku éta calon. Ngan, tangtu wé, ceuk Prof. Asep, masarakat gé kudu ati-ati. Kudu paham, antara jangji jeung kamampuhan téh kacida bédana. “Ulah ngan ukur kabita ku pangbibita saterusna milih lantaran kaolo,” pokna teu weléh mésem.

Nu ngumbar jangji, can tangtu luyu jeung kamampuhanana. Atuh, mun enya téa mah, boga karep tigin kana jangjina, ogé kudu diukur pikasorangeunana. Lantaran upama jangjina ngan saukur ngabubungah, jangji nu kadéngéna matak genah, ‘populis’, can tangtu kasorang.

Dina mangsa pilihan pamingpin, nu penting mah, ceuk Prof. Asep mémang kamaslahatanana. Cindekna, saha waé nu kapilih sawadina nu pangpayusna kapilih. Hartina, saha waé nu mingpin Jawa Barat lima taun ka hareup mémang kudu nu bener-bener pangpayusna.

Biasana harepan kitu tinekanan, rupa masing-masing pihak nempatkeun kapentingan rahayat Jawa Barat di luhureun kapentingan pribadi, partéy atawa golongan. Tumali jeung harepan kawas kitu, butuh kasadaran jeung kanyaah sakumna pihak ka Jawa Barat. Kaasup tim sukses, ceuk H. Asep Kartiwa, kudu bener-bener tanggung jawab kana pangrojongna. Cindekna mah, ulah ngan ukur keur kapentingan pribadi. Atuh, satutas aya nu kapilih, saréréa gé kudu balik deui kana papagon démokrasi. “Mung, tangtos sagala aturan nu dilarapkeun ku KPU ogé kedah dilaksanakeun ku sakumna pihak,” pokna neundeun harepan.

Tumali jeung galibna ririweuhan pilkada Jawa Barat, Prof. Asep mah, gedé haté, Jawa Barat ngabogaan pasipatan nu teu gampang kaangsonan. “Da, masarakat Jawa Barat mah, teu resepeun kana riributan,” pokna.

Pasualan pilgub ayeuna gé, bisa waé dimangpaatkeun keur kapentingan séjén, saperti isu ‘pamekaran’ wilayah, ngaboncéng kana pilihan gupernur. Hal-hal saperti kitu, ceuk ieu Profesor teureuh Bandung mah misti kamaphum ku balaréa pangpangna mah ku para pamilih, sangkan dina milihna gé bener-bener keur kapentingan Jawa Barat nu saéstuna, lain keur kapentingan séjén.

Pasipatan masarakat Sunda nu ngutamakeun musawarah, silih élédan, sopan santun, sawadina jadi kakuatan geusan paheuyeuk-heuyeuk leungeun ngamajukeun tatar Jawa Barat. “Nu penting, masing-masing pihak kedah nempatkeun pilihan gupernur kanggo kamajengan Jawa Barat,” pokna. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: