• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Karno Kartadibrata

Saabad Lalampahan Pers Sunda

Kintun kana Facebook

1. Panganteur

Diitung ti mimiti terbit majalah Tjahaja Pasoendan  taun 1911 di Cianjur  nepi ka taun 2013 ayeuna, lalampahan pers Sunda geus nyorang mangsa saabad. Estuning nembongkeun lalampahan media panerbitan nu kaitung lampar tur umur nu kahot. Tapi, beda jeung majalah Time di Amerika Serikat nu mampuh terbit ratusan taun, tah, media pers Sunda mah (kitu deui media pers basa Indonesia) teu aya nu mampuh napasna panjang saperti kitu. Umumna ninggang kana babasan “genteng-genteng ulah potong“ atawa kacapangan, “patah tumbuh hilang berganti, esa hilang dua terbilang”. Hiji media pers tiwas, muncul media pers sejenna nuluykeun, kitu jeung kitu wae nepi ka mangsa kiwari. Umumna arang langka nu mampuh terbit nepi ka sapuluh taun. Paling-paling surat kabar Sipatahoenan nu medal taun 1924 di Tasikmalaya, tuluy sabada pindah ka Bandung,  mampuh terbit keneh nepi ka eureunna taun 1962. Sanajan kitu, aya hiji media pers Sunda nu mampuh hirup manjang nepi ka leuwih ti satengah abad, nyaeta majalah Mangle. Terbit di Bogor taun 1957, pindah ka Bandung taun 1962, majalah bieu nepi ka danget ayeuna, hirupna manjang tacan kungsi copong henteu terbit.

            Naha dina mangsa nu sakitu panjangna, media pers Sunda geus nyorang kamajuan?

            Dina sababaraha hal, memang tembong kamajuanana, upamana dina ajen citak jeung tatarupana. Kitu deui, ambahan eusina.Tapi, kamajuan media pers teu  semet kitu kulantaran perlu oge diukur semet mana mampuh bisa dipake pangupa jiwa ku sakumna  karyawan pers nu ngarojongna. Tah, lebah dieu nepi ka ayeuna pers Sunda tembong tacan bisa menyat. Ana kitu, pohara perluna  pangrojong boh ti pamarentah boh ti masarakat sakumna.

            Tangtu wae hirup jeung huripna media pers Sunda teu bisa dipisahkeun jeung hirupna basa Sunda. Mun masarakat Sunda tohtohan mela hirup basa indungna, nya tangtu bakal gede oge pangaruhna kana hirupna pers Sunda. Matak bungah, kamari ieu, sawatara para nonoman, umumna mahasiswa, dosen jeung guru, ngayakeun demo ka DPR pedah pangajaran  basa Sunda henteu jelas dumukna dina kurikulum taun 2013. Tetela pamarentah rancingeus sarta netelakeun, saestuna muatan lokal pangajaran basa Sunda moal di leungitkeun.

            Sanajan kitu, hirupna basa Sunda henteu saukur gumantung kana pranata pangajaran basa Sunda di sakola, tapi gumantung oge kana pranata sejenna di masarakat, saperti  pabukon jeung panerbitan buku bacaan. Kaasup tangtuna oge  media pers boh citak boh elektronik.

            Ana kitu, hirupna pers Sunda pohara perluna meunang pangrojong ti masarakat sakumna. Paling henteu, masarakat wanoh tur paham kana pentingna kalungguhan sarta pancen pers di masarakat. Lain wae saukur media wawaran (informasi) ngeunaan kajadian sapopoe, tapi mangrupa media atikan (edukasi) sarta nu pohara pentingna mangrupa media nepikeun aspirasi. Nya ngaliwatan media pers, aspirasi masarakat, nu taya lian mangrupa masalah  publik (balarea),  bisa kanyahoan ku sarerea, pangpangna ku nu keur katitipan amanah ngajalankeun pamarentahan. Ku cara kitu,  masarakat bisa milu partisipasi. Jadi, kalungguhan sarta pancen pers Sunda, pohara pentingna  enggoning numuwuhkeun demokratisasi.  

 

2. Kamekaran Pers Sunda

            Nurutkeun  Prof.Dr. Nina Lubis dina tulisanana  Sekilas Perkembangan Surat Kabar dan Majalah di Jawa Barat (2006), dina garis badagna, kamekaran pers Sunda bisa dibagi dua, samemeh kamerdekaan jeung sabada kamerdekaan.

            Samemeh kamerdekaan, media pers Sunda nu bisa disebut pangkahotna, bisa jadi  majalah Tjahaja Pasoendan. Terbit di Cianjur dina taun 1911, majalah bieu meunang panangtayungan  ti Bupati Cianjur R.A.A. Wiranatakusumah (Kangjeng Dalem Haji).Awalna format majalah Tjahaya Pasoendan mangrupa buku, ksndelna 60 kaca, eusina  mangrupa panerangan ngeunaan hal  adat, kasehatan, tatanen, ingon-ingon, lulucon, babad, guguritan jeung unak-anik kapercayaan. Minangka “pangarang”  M.Soeriadimadja, alamatna di Mandirancan (Kuningan), tata usaha  dicekel ku Lembana Wignjadisastra, Bandung, dibantuan ku R.Sastraatmadja (Bandung), M.Prawirasoedirdja (Tasikmalaja), M.Atmaprawira (Kalipucang) jeung M. Wangsaatmadja (Bandung). Majalah bieu ngan bisa terbit salila tujuh taun. Dina taun 1917, henteu medal deui basa M.Soeriadimadja  pindah ka Cangkring, Ciparay, Bandung (Ensiklopedia Sunda, 2000:141).

            Taun 1914, Organisasi Pagoeyoeban Pasoendan basa keur dumuk di Batavia (ayeuna Jakarta), medalkeun majalah Papaes Nonoman. Majalah bieu sababaraha kali ganti redaksi nepi ka henteu mampuh terbit deui taun 1919. Redaksi munggaran D.K.Ardiwinata dibantu ku R.Poerawinata jeung J.Martasoetisna. Satuluyna pamingpin redaksi dicekel ku Mahboed Toesta Wardaja. Dina taun katilu redaksi dicekel ku Wirasapoetra kalayan rengrengan anggota Dr. Asikin Koesoema Soedjana jeung Djoengdjoenan Setia Koesoemah. Taun 1917 redaksi dicekel ku  R. Iskandar Brata dibantu ku Oesro. Majalah bieu dituluykeun ku surat kabar Pasoendan (Ensiklopedia Soenda, 2000). Taun 1915 di Bandung medal surat kabar  Simpaj, pamingpin redaksi dicekel ku A.H. Wignjadisastra jeung Abdoel Moeis, tokoh Sarekat Islam. Surat kabar bieu sasatna media pers kaom Sarekat Islam, kop surat kabarna oge ngagunakeun aksara Laten jeung Arab. Taun 1918, medal surat kabar non partisan Padjadjaran diterbitkeun ku Pagoeyoeban Padjadjaran di Bandung. Pingpinan suart kabar dicekel ku Darna Koesoema, redaksina di Bogor di cekel ku O.Tedjaningsih di Betawi ( Jakarta) dicekel ku Moh. Sanoesi. Eusi surat kabar bieu ngahususkeun dina sual pulitik jeung ekonomi. Kalayan masang  harga f.6,-sataun sarta tarif iklan 25 sen per baris, surat kabar bieu bisa hirup  salila lima taun. Perlu oge dicatet, dina taun 1918, medal Penoentoen Istri  mangrupa edisi Sunda Poetri Hindia . Dina taun 1920 medal Sora Merdeka, terbit mingguan.

            Taun 1921, di Bandung, muncul mingguan Siliwangi, diterbitkeun ku Pagoejoeban Siliwangi. Surar kabar bieu dipingpin ku Komisi Redaksi, rengrenganana Kosasih Koesoemah, Ema Bratakoesoemah, M.O. Soetisnasendjaja (Soetsen) jeung Odang Prawiradiredja. Surat kabar bieu nu alamatna di Prapatan Ijan 2,  Bandung, masang harga langganan f. 4.50, tarif iklan 60 sen pikeun lima kecap. Kulantaran kasulitan sirkulasi ( rea langganan teu narima surat kabar nu dikirim per pos)  surat kabar bieu ngan bisa hirup sataun. Dina taun nu sarua, di Batavia, medal majalah Sekar Roekoen, nu diterbitkeun ku organisasi Sekar Roekoen. Pingpinan Redaksi dicekel ku Doni Ismail jeung Iki Adiwidjaja, anggota redaksi Djoewariah, Hilman jeung Moh. Sapii. Taun 1922, di Bandung, medal surat kabar Obor nu pamianganana kieu, “ sorat kabar boelanan pikeun pamarentah desa jeung sakoer noe hajang nganyahokeun gerakan zaman”. Surat kabar bieu dipingpin ku Bupati Bandung, RTA Wiranatakoesoemah, pingpinan redaksina R.Moh. Soeria Natanagara (alamat Majalaya). Surat kabar bieu henteu terbit deui taun 1924 basa pananggung jawabna dicekel ku R. Soenarja, jeung pamingpin redaksina R.Memed Sastrahadiprawira  (Ensiklopedi Sunda, 2000.).

            Taun 1922, Paguyuban Java Instituut di Batavia nerbitkeun majalah bulanan Poesaka Soenda, eusina midangkeun sarwaning  warisan karuhun (luluhur) Sunda. Redaksina Dr.R.A. Hoesein Djajadiningrat, J.Kats, jeung M.Soerida di Radja. Majalah bieu bisa medal nepi ka taun 1928 (Ensiklopedi Sunda, 2000). Taun 1923, di Sukab umi, medal surat kabar Soerapati nu nyoarakeun paham komunisme. Nu mingpin surat kabar bieu teu jelas, kulantaran saukur make ngaran sandiasma  Si Oentoeng. Eusina pohara harusna ngiritik kabijakan pamarentah kolonial jeung pribumi. Dina raraga mieling Hari Buruh Sedunia, dina terbitan tanggal 1 Mei 1a926, citakanana make mangsi beureum. Surat kabar bieu kaitung radikal, kadangkala midangkeun artikel nu nyarekan kabijakan bupati pribumi nu dianggap sawenang-wenang kalayan ngagunakeun basa nu kasar tur garihal. Sabada pemberontakan komunis taun 1926 surat kabar  bieu henteu medal deui. Satuluyna muncul deui di Bandung, mindah rupa wandana majalah bulanan dingaranan Titir, redaksina dicekel ku A.Gatot, saterusna diganti ku D.Natamihardja (Ensiklopedi Sunda. 2000.)

            Taun 1924, Paguyuban Pasundan cabang Tasikmalaya nerbitkeun surat kabar Sipatahoenan. Redaksina dipingpin ku Soetisna Senjaja (Soetsen) jeung Bakri Soeriaatmadja nu dumuk di Jalan Jajaway, Tasikmalaya, dibarengan ku Soeradiradja nu dumuk di Betawi (Jakarta). Surat kabar bieu boga perwakilan usaha di Amsterdam. Harga langganan f.2.50 per tilu bulan,iklan 30 sen per baris. Kamajuan surat kabar Sipatahoenan kanyahoan ku pamarentah Walanda nu tuluy ngabayuan  surat kabar tandingan Parahiangan. Surat kabar bieu diterbitkeun ku Volklectuur ( Bale Pustaka).Tangtu wae kulantaran meunang pangrojong dana ti pamarentah kolonial, surat kabar Parahiangan terbitanan leuwih alus tibatan Sipatahoenan minangka koran pribumi. Malahan Parahiangan langganana digratiskeun keur para pajabat pribumi ti mimiti bupati, wadana, asisten wadana, camat jeung kapala sakola. Nu maraca koran Sipatahoeunan milu prihatin kana kaayaan koran Sipatahoenan nu kateter  ku koran Parahiangan. Nya koran Sipatahoenan pindah ka Bandung, tur terbitanana nu tadina mingguan dirobah jadi harian. Ironisna,  koran Sipatahoenan malah teu bisa  terbit deui taun 1962 sabada nagara urang  merdeka tujuh belas taun (1945-1962).

            Bulan Agustus taun 1925 di Cirebon, medal surat kabar Katja nu udaganana syiar Islam. Pingpinan redaksina  dicekel ku Hd.R. Boerhan. Di  Betawi redaksina dicekel ku G.Soetadipradja jeung R.S. Ardisasmita. Perwakilan di Majalengka dicekel ku tokoh Persyarikatan Oelama, H.Abdul Halim, di Serang dicekel ku Tubagus Hilman. Dina taun nu sarua di Tasikmalaya terbit “soerat kabar agama Islam” Al Imtisal, dipedalkeun ku Perkumpulan Guru Ngadji Tasikmalaja kalayan papayung Bupati Tasikmalaya  RAA Wiratanoeningrat. Redaksina RHM Saleh (Memed), Kiai Babakan Sumedang.

            Taun  1929 di Bandung terbit surat kabar Panggeuing, dipingpin ku Gatot Soetadipradja jeung Soepria  Di Nata. Udaganana mela kapentingan rayat, saperti ditetelakeun dina bubukanan, surat kabar bieu jadi panggeuing ka bangsa nu sare keneh, tacan sadar kumaha micinta bangsa katut lemah cai. Dina taun eta keneh, Bale Pustaka di Jakarta nerbitkeun mingguan Parahiangan, ngamuat tulisan pangarang nu engkena ku MA Salmun disebut Angkatan Parahiangan. Diantarana MA Salmun, Moch. A.Afandie, Patah Nataprawira, Nanie Sudarma, Kadir Tisna Sudjana, jeung D. Suriasaputra.

            Ti taun 1929 nepi ka taun 1932 di Bandung terbit surat kabar Banteng Priangan, kalayan mottona, “ soerat kabar geusan rayat”. Pingpinan redaksina tokoh gerakan kamerdekaan Gatot Mangkoepradja sarta  dibantuan ku tokoh proklamasi Ir. Soekarno (Bung Karno) jeung Mr. Iskaq. Administrasi dicekel ku Maskoen. Surat kabar “goena pangdeudeul pergerakan nasional Indonesia” bieu medal tilu kali sabulan. Kalan-kalan ngamuat tulisan basa Indonesia upamana pangbagea nu ditulis ku Bung Karno. Taun 1931, tokoh-tokoh pergerakan di Jawa Barat, nerbitkeun Sora Ra’yat Merdika (De Vrije Stem des Volks).Pingpinan redaksina Aroedji Kartawinata kalayan dibarengan ku aggota redaksi di sababaraha daerah saperti HOS Tjokroaminoto (tokoh Sarekat Islam) di Bogor, SM. Kartosoewierjo ( taun 1949 mingpin gerakan separatis DI/TII) jeung Siti Mintarman di Garut, Soerjopranoto jeung Samsoeridjal di Yogyakarta.

            Taun 1933 Paguyuban Pasundan di Bandung nerbitkeun surat kabar Bidjaksana, pingpinan redaksina Mohamamd Koerdi.Eusina ngeunaan atikan, ekonomi, kasehatan, tatanen, karajinan jeung kabudayaan. Surat kabar Bidjaksana angger medalna mingguan kulantaran Paguyuban Pasundan geus ngabogaan koran Sipatahoenan nu terbitna harian. Taun 1934 di Bogor terbit majalah bulanan nu eusina ngabahas bagbagan agama Islam ngaranna Mitra. Majalah bieu dipingpin ku R.Wira Nata Nagara, ngan lima taun ti harita henteu mampuh terbit deui. Di Sukabumi, dina taun eta keneh, terbit harian Taufieq nu mottona “soerat kabar kaom moeslimin  pikeun ngabela agama Islam”.Redaksina dipingpin ku Hasan Nasir. Atuh taun 1936 di Bandung, Bagian Tabligh Persatuan Islam (Persis) nerbitkeun majalah At Taqwa. Eta majalah nu aksarana Arab jeung Laten teh ngan kuat terbit nepi ka taun 1937 (Ensiklopedi Sunda, 2000). Dina taun nu sarua di Bandung terbit majalah kabudayaan bulanan ngaranna Kaboedajaan Oerang. Henteu netelakeun saha redaksina, saukur disebutkeun “pangurus”. Tetela eusina lain ngeunaan kabudayaan dina harti nu jembar, tapi ngeunaan kabatinan!    

            Tasikmalaya tetela kota nu kaitung rea nerbitkeun surat kabar. Taun 1937 terbit surat kabar Timbangan, redaksina AS Tanoewiredja, satuluyna dina taun eta keneh terbit harian Balaka jeung harian Galoenggoeng. Dua harian bieu mampuh terbit nepi ka tilu taun. Taun 1938 medal mingguan Toembal “Weekblad Soenda Oemoem” sarta mampuh terbit nepi ka taun 1941.Redaksina Harsono Mangoen Adiwangsa dibarengan ku E.Sasmita. Dina taun nu sarua terbit mingguan Lembana, dipingpin ku Kachman Atmadinata.

            Taun 1939 di Cianjur terbit surat kabar Islam Al Moe’min dipingpin ku Wira Sendjaja. Di Garut, dina taun nu sarua,  terbit surat kabar Hatong, di Ciamis terbit mingguan Galoeh. Taun 1940 di Bandug terbit harian Priangan, redaksina dipingpin ku I.Wangsa Widjaja. Taun eta keneh terbit surat kabar Kian Santang. Pingpinan redaksina, jigana ngaran samaran, Toetoel. Sarua taun eta keneh di Garut terbit surat kabar Sora Kamoedi.

           

 

 

3. Sabada Kamerdekaan

            Taun 1948, di Madjalengka terbit surat kabar Sinar Madjalengka. Ngan kuat terbit nepi ka taun 1950. Lian ti ngamuat berita midangkeun oge tulisan carita pondok, guguritan jeung carita nyambung. Taun nu sarua, di Bandung medal majalah Budaya dipingpin ku Tb.O. Martakoesoemah. Panerbitna Badan Kesenian Indonesia(BKI) dituluykeun ku Jawatan Kebudayaan Jawa Barat. Eusina artikel ngeunaan kasenian jeung kabudayaan Sunda.

            Taun 1952, di Bandung medal majalah Sunda, terbit tilu kali sabulan. Panerbitna NV Pusaka Sunda, dipingpin ku MO Koesman. Majalah bieu ngamuat carpon, feature sarta remen midangkeun tulisan ngeunaan mancanagara. Panulis sohor nu nulis dina majalah Sunda, di antarana R.Ading Afandi, Utuy Tatang Sontani jeung MA Salmun. Taun 1956 di Jakarta terbit surat kabar Siliwangi dipingpin ku Atoeng Wangsaatmadja. Ngan mampuh terbit sataun. Dina taun nu sarua di Bandung terbit Utusan Sunda, redaksina dicekel ku Adjam Samsupradja, tokoh gerakanSunda taun50an. Sarua jeung Siliwangi, mingguan bieu ngan kuat terbit nepi ka taun 1957.

            Taun 1956, di Bandung, organisasi Daya Sunda nerbitkeun Kalawarta Kudjang dipingpin ku Emma Bratakoesoemah. Kalawarta bieu mampuh hirup nepi pertengahan taun 60an. Kantor Kalawarta Kudjang di Jl.Asia Afrika, Bandung, kaimpungan ku para nonoman nu ngumpul dina organisasi Kudjang Putra. Organisasi rumaja bieu ngahasilkeun panulis sohor di antarana Rachmat M.Sas Karana, Deddy Windiagiri, Hikmat Sadkar, Us Tiarsa jeung nu sejenna. Taun 2005, mingguan Kudjang dihirupkeun deui, dipingpin  ku Uu Rukmana, redaksina dicekel ku Tatang Sumarsono. Tapi hirupna teu lana. Satuluyna, kajurung ku sumanget urang Sunda perlu ngabogaan  surat kabar harian saperti koran Sipatahoenan mangsa samemeh kamerdekaan, Uu Rukmana nerbitkeun surat kabar harian Sunda. Upaya nu kaitung nekad, dina mangsa kiwari  wani nerbitkeun koran harian dina basa Sunda. Redaksina dipingpin ku Abdullah Mustapa, dibarengan ku anggota redaksi , Aam Amilia jeung Dian Hendrayana. Pingpinan usaha dicekel ku Ahmad Saelan. Koran bieu tetela ngan kuat terbit sataun leuwih sababaraha  bulan.    

            Taun 1957, di Bogor medal majalah Mangle, dipingpin ku Oeton Mochtar jeung istrina Rochamina Sudarmika. Redaksina, di antaranaWahyu Wibisana jeung  Saleh Danasasmita. Taun 1962 majalah Mangle pindah ka Bandung  sarta sababaraha kali ganti redaksi. Majalah bieu kungsi tirasna ngaronjat basa redaksina dicekel ku sastrawan senior Rustandi Kartakusuma. Majalah Mangle nepi ka ayeuna terbit keneh tur mampuh terbit mingguan. Samemeh Mangle, di Bogor terbit majalah Warga nu dipingpin ku Nani Soedarma. Majalah Warga jeung Mangle sarua midangkeun carpon, carnyam jeung tulisan-tulisan ngeunaan kabudayaan. Ti mimiti taun 70an, majalah Mangle midangkeun oge tulisan-tulisan jurnalistik, mangrupa laporan ngeunaah hal-hal aktual di tatar Sundal.

            Nincak taun 60an,  bisa disebut mangsa subur terbitna majalah Sunda. Di antarana wae di Bandung medal majalah Langenasari nu dipingpin ku Sobari,tuluy  taun 1962 medal majalah Sari,  pananggungjawabna R. Ondo Kartadinata, redaksina MA Salmun jeung R.Muh.Affandi.

            Dina taun nu sarua, terbit majalah Sangkuriang nu dipingpin ku Sanaya. Majalah bieu midangkeun tulisan wangun jurnalilstik. Nurutkeun Sanaya, jurnalis sohor nu kungsi jadi koresponden koran Indonesia Raya nu dipingpin ku Mochtar Lubis, majalah Sangkuriang bisa disebut cikal bakal majalah berita dina basa Sunda. Taun 1965, medal majalah Sunda, pingpinan umumna Prof.Dr. Achmad Sanusi, pamingpin redaksina dicekel ku Ajip Rosidi, sastrawan nasional. Ieu majalah kaitung istmewa kulantaran wani ngamuat tulisan ngiritik pamarentahan Presiden Soekarno nu harita rek runtuh kulantaran  pada ngademo ku kalangan mahasiswa Angkatan 66. Tangtu wae, bisana kitu teh kulantaran para mahasiswa dirojong ku kaom militer. Lian ti ngiritik pamarentah pusat, majalah Sunda kaitung keras oge ngiritik kabijakan pamarentah Propinsi Jawa Barat nu harita dipingpin ku Gubernur Jendral Mashudi. Majalah Sunda ngan kuat terbit dua taun,  estuning sasatna pada manghanjakalkeun kulantaran ti harita teu aya hiji oge majalah Sunda nu sakitu kritisna.

            Nincak taun 70an, sababaraha media pers anyar medal, diantarana Yayasan Jamparing, taun 1972 nerbitkeun majalah Gondewa. Ieu majalah gaya nulisna kaitung populer, rea ngayakeun inovasi dina tata rupana. Teu heran kulantaran pamingpin redaksina dicekel ku Dedy Suardi, pelukis. Redaksina Moh. Rustandi Kartakusuma, Yayat Hendayana jeung Us Tiarsa. Majalah Gondewa teu lana terbitna. Dina taun nu sarua, medal mingguan Giwangkara. Pamingpin Umum dicekel ku Rozali Usman, redaksina  Ahdi AW  jeung KS Kostaman. Lima taun ti harita pingpinan redaksina dicekel ku Kudus. Satuluyna taun 1989 medal mingguan Galura wanda anyar nuluykeun terbitan samemehna nu medal taun 1972. Mingguan Galura meunang pangrojong ti koran Pikiran Rakyat nu boga katineung ngahirupkeun media pers basa Sunda. Redaksina dicekel ku Us Tiarsa, Abdullah Mustapa, Aan Merdeka Permana. Mingguan Galura ngamuat tulisan carpon, puisi, kadangkala laporan. Eusina ngutamakeun kabudayaan. 

            Nyorang taun 2000an, media pers Sunda teu tumpur, malahan medal sababaraha media pers anyar. Diantarana, taun 2004, medal majalah Sunda Midang nu dipingpin ku Dudi Santosa. Eusina ngamuat berita daerah, carpon jeung kolom. Majalah Sunda Midang, dina ajen kertas jeung citakanana leuwih unggul tibatan majalah Mangle. Nepi ka kiwari, majalah Sunda Midang tuluy terbit, saban bulan nyebar ka saban daerah di tatar Sunda. Taun 2001, sabada Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS), medal majalah atawa leuwih merenah disebut jurnal, Sundalana. Eusina ngutamakeun pedaran paelmuan ngeunaan kabudayaan. Pamingpin redaksina dicekel ku Ajip Rosidi. Samemehna Yayasan Rancage medalkeun  majalah Cupu Manik, pingpinan redaksina dicekel ku Hawe Setiawan. Tapi,   satuluyna Cupu Manik henteu terbit deui,  robah jadi media  on line. Di Bogor, medal oge tabloid,   ngaranna Sunda Urang. Eusina campuran basa Sunda jeung basa Indonesia.

 

4. Catetan Panutup

            Nyorang mangsa saabad lalampahan pers Sunda, tangtu wae aya sababaraha hal nu bisa dijieun catetan. Hiji hal nu bisa dipikareueus, tetela sumanget urang Sunda nerbitkeun media pers henteu kungsi pareum. Saban waktu, ti mangsa ka mangsa, aya wae media pers nu terbit. Dina mangsa sakitu tigeratna, samemeh kamerdekaan, kitu deui nyambung mangsa revolusi kamerdekaan, angger media pers Sunda culcel medal di sababaraha kota, ti mimiti kota gede saperti Jakarta jeung  Bandung, nepi ka kota leutik saperti Garut, Purwakarta jeung Majalengka.

            Naon nu ngalantarankeun hal kitu bisa lumangsung? Kunaon pers Sunda henteu bobor karahayuan di tengah jalan? Jawabanana  angger  tacan jelas, pangpangna mah kulantaran tacan aya panalungtikan nepi ka lebah dinya.

            Jawaban saheulaanan,  jigana kulantaran mangsa samemeh kamerdekaan nepi ka mangsa taun 50an, budaya Sunda, hususna  basa Sunda, kaitung kuat keneh di masarakat. Hal saperti kitu nimbulkeun sumanget malah tibelat di kalangan sawatara masarakat pikeun medalkeun media panerbitan Sunda. Malah mangsa samemeh kamerdekaan nepi ka awal taun 60an, mampuh keneh nerbitkeu koranSipatahoenan nu medal harian. Ieu mangrupa hal nu pohara banggana dilakukeun dina mangsa kiwari. Kabuktian koran Sunda nu medal taun 2005 ngan kuat medal sataun. Jadi, lebah dieu, bisa disebut matak helok, tetela urang Sunda jaman samemeh kamerdekaan leuwih mampuh medalkenm surat kabar harian dibandingkeun jeung urang Sunda kiwari nu sacara ekonomi tangtuna oge leuwih mapan dibandingkeun jeung generasi Moh.Koerdi, Soetisna Sendjaja, Danadibrata,upamana. Paling saeutik,  lapisan kelas menengah urang Sunda tangtuna oge mangsa ayeuna geus mimiti tandang.

            Pers Sunda, minangka wahana aspirasi urang  Sunda, masing kumaha wae, perlu pada ngupayakeun mampuh hirup sajajar jeung media pers lianna. Mangsa hirup saabad tangtuna oge neundeun hikmah nu pohara pentingna ditarik palajaran. ***  

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: