• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kabupaten Karawang Jaman Prasajarah

Kénging Hana Rohana Suwanda
Kintun kana Facebook
Mangle
Salah sahiji liang anu dianggap sumur di Candi Batujaya [Potrét/Ilustasi: istimewa]

Panalungtikan budaya jaman Prasajarah di Karawang tepika ayeuna tacan dilakukeun sacara maksimal. Hasil panalitian sajarah tepi ka taun 2010  kakara manggihan situs- situs prasajarah  jeung mangsa tatanen katut mangsa perundagian, ari jaman moro  jeung jaman ngaracik katedaan mah tacan  ditaliti sacara telik. Kitu nurutkeun Ketua  Tim Panaliti Unpad Prof.Dr.Hj.Nina Lubis  jeung para anggotana anu diwangun ku  Drs. Adeng, Etty  Saringendyanti Dra.M.Hum, Awaludin Nugraha Drs.M.Hum, Miftahul Falah S.S.M.Hum jeung Iim Imadudin S.S.

 

Batu jeung tulang-taleng

Jaman moro jeung ngaracik katedaan boh tingkat basajan boh nu dikenal budaya  paleolitik jeung mesolitik,  dicirian ku pependakan artefak nu dijieun tina bahan  batu jeung tulang taleng sasatoan  meunang  moro. Batu mah sayagian alam nu panggampangna diteangan sabudeureun gunung berapi atawa di sisi walungan.  Sajaba ti kitu, batu  pangluhurna tingkat katahananana sabab umumna batu-batu  nu digunakeun asalna tina batu-batu vulkanik jeung batu`  gamping kersaikan anu  kacida teuasna tapi gampang dibentuk ku jalan dipangkas.  Batu jeung tulang-taleng fungsina anu basajan bisa  dipake parabot  keur nyumponan pangabutuh hirup di alam anu masih  hara-haraeun. Paparabotan batu jaman harita upamana bae kampak paranti  mangkas   chopper, kampak keur  mangkas  chopping tool, pahat genggem (hand axe), jeung pahat genggem awal  (proto hand axe).. Tahap ahir jaman moro  jeung ngaracik katedaan  diasumsikeun yen manusa  geus harirup saheulaanan di guha-guha  nu dipilih keur pamatuhan., dina umumna tara jauh ti sumber cai jeung lahan pamoroan.  Ngeunaan ayana  budaya jaman moro  jeung ngaracik katedaan di Karawang tacan bisa dipastikeun. Panalitian nu leuwih telik jaman harita  masih kudu dilakukeun   ka hareupna.

Saterusna ditema ku jaman tatanen atawa Budaya  neolitik jeung megalitik. Awalna kira-kira mareng jeung mekarna  kapinteran ngasah paparabotan tina batu  sarta dikenalna  tehnik nyieun parabot keur tatanen, lahir tina upaya manusa dina enggoning ngamekarkeun  kahirupan anyar. Parobahan kahirupan ieu teh bakal jadi lelemah  kamekaran kabudayaan  saterusna. Ku jalan tatanen masarakat  geus  tetep maratuhna

Bisa jadi oge geus barisa ngalilindeuk sasatoan tepi ka jadi ingon-ingon anu iceus.  Dina tarap kahirupan anu saperti kitu,  rupa-rupa sendi kahirupan sejenna bakal  robah sajalan jeung  karaharjaan anu dihontalna, upamana bae nambahanana jumlah  anggota kulawarga  nu ahirna mekar jadi nambahanana jumlah padumuk. Lamun padumuk terus nambahan, mungkin oge  terus  leuweung diranjah keur tempat pamatuhan, padumuk anyar nyarieun lembur anyar, ngababakan di tempat pilihanana, umumna lahan leuweung.. Timbul masalah sanitasi jeung tumpukan runtah nu ngotoran lingkungan, hal ieu bisa ngabalukarkeun daratangna bibit kasakit nu bisa  menta wadal nyawa.. Dina kaayaan kieu ,muncul individu-individu ahli pengobatan jeung dukun-dukun anu asalna mah  pingpinan relijius atawa spiritual, tepi ka maraanehna dipuja ku masarakat sabab bisa nambaan nanu garering. Jalma-jalma beuki  ngarasa butuh ku para ahli spiritual, keur tolak bahla, lian ti nambaan anu gering, terus keur upacara-upacara tatanen, dina waktu tandur, dibuat jeung sajabana.Tumali jeung nyuburkeun tutuwuhan supaya panen mucekil. Lian ti kitu masarakat percaya jeung yakin aya anu leuwih luhur ti maranehna. Maranehna percaya yen tanah mangrupa salahsahiji unsur penting dina kahirupan  heung bakal mere kahirupan lamun  ”nyobat”  jeung nu ngajaga tanah, Dasar-dasar religi eta teh beuki lila beuki mekar. Dasar-dasar religi eta teh beuki lila beuki mekar tepi ka ngadeukeutan mangsa tatanen,  pangpangna pisan waktu  mimiti timbul kapercvayaan yen  para karuhunna anu geuws mjaraot henteu ngaleungit  tapi aya dina kahirupan anyar jeung bakal tetep ngajaga anak incuna anu ditinggalkeun di alam dunya. Mangsa perundagian  lajuning  lakuna tina mangsa tatanen nyaeta kahirupan  nu museur kana nyiar kahasilan, nyiar katedaan sorangan keur kahirupan babarengan jeung kulawarga tepika  populasi jeung pamukiman beuki gegek.

Perkampungan mekar jadi desa  Desa dina umumna  diwangun ku pamolaan kolompok-kolompok kulawarga. Pangabutuh ujeung pilihan pangupa ujiwa  nimbulkeun  kagiatan-kagiatan husus  atawa kamaher dina hiji usaha tepika timbul golongan masarakat anu terlatih jeung maher (undagi)  dina widang tatanen, perumahan jeung perdagantgan. Tina kolompok-kolompok saperti ikitu muncul saurang pamingpin, masarakat salawasna  percaya kana hiji sistim sosial dina enggoning ngahontal kaunggulan.  Masarakat beuki percaya yen sagala rupana gumantung pisan kana  kakuatan supranatiural. Tepika dina tiap usaha anu dianggap penting kudu dibarung ku upaya husus   pangpangna neda widi ti para luluhur.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Saukani

keur kuring mah kolom Nyukruk Galur teh kacida mangfaat tur gede gunana pikeun nyukruk sajarah ki Sunda siga kuring nu kasebut urang Sunda

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: