• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Tinny Danamihardja Wilkens;

Ludeung Bubuara di Amerika
Mekarkeun Seni Sunda

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Ngajarkeun tari Sunda di Amerika [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Matak bungah. Geuning, loba dulur nu dumuk di lembur batur, tapi tetep ngendatkeun kanyaah ka sarakan sorangan. Kituna téh, saperti kaludeungna Teh Tinny Danamihardja W, nu kiwari matuh di New York Amerika.

Kiwari mémang lain bihari. Lunta jauh, najan ahirna kudu bubuara di lembur deungeun, teu jadi sual. Lantaran, satukebing langit saamparing jagat gé, tetep bumi Alloh. Saha waé gé bisa milih tempat geusan narima nasib nyorang hirup jeung huripna.

Mémang ilahar deuih patukeur padumukan gé. Nu asalna ti lembur deungeun, teu jarang milih tatar Jabar jadi pamatuhanana. Kitu deui urang Sunda gé teu sing kurung batok, da loba nu milih bubuara di nagri deungeun gé. Nu penting, tetep bisa ngantengkeun katineung ka sarakan soranganana. Saperti nu kaalaman ku Teh Tinny. Ieu teureuh Sumedang, geusan narima takdir kudu nyorang hirup di Amerika. “Lunta jauh terus kudu matuh di Amerika, éstuning takdir Gusti. Tapi, sanaos matuh di Amerika, ari pasipatan sareng prinsip mah, hoyong ngaageungkeun budaya Indonesia, pangpangna budaya Sunda,” ceuk Tinny, putra almarhum Ateng Sumarya bin Danamihardja.

Mémang bubuara nu saterusna matuh dina mangsa kiwari mah ilahar pisan. Ngan, ceuk Teh Tinny ari keur urang Sunda mah, angger sok boga kanyaah ka sarakan sorangan, aya bali geusan ngajadi. Ku kituna, ceuk ieu almunus IKIP/UPI Bandung, sakuat tanaga bakal ngamalkeun élmu pangaweruh di mana waé tina hasil nyiar élmu di lembur Sunda. “Kaleresan waktos di lembur Sumedang atanapi di Bandung resep kana seni Sunda, kana tari Jaipongan, kana angklung sareng sajabina. Ieu pangalaman éstuning jadi pamatri geusan ningalikeun kaunggulan budaya urang,” ceuk ieu murid almarhum R. Onno, salahsaurang budayawan Sunda téh.

Miang ka jauhna, sanajan ahirna kudu matuh, mémang lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa seja. Keur Teh Tinny gé kitu. Geus jadi prinsipna, yén nyabana téh éstuning kudu mawa mangpaat balaréa, kaasup ka papada jalma nu béda budayana. Tah, palebah dieu ogé, ieu ibu dua putra; Andrew (Andy) Walter Wilkens sareng Anissa (Nissa/Nini) Tinny Wilkens ogé teu weléh ngajarkeun seni Sunda ka urang Amerika nu boga karep hayang mikawanoh kana seni Sunda. “Seueur pisan nu resep kana seni Sunda. Malihan umumna, batur mah upama diajar téh daria naker,” pokna.

Mémang keur bangsa deungeun saperti di Amerika mah, kacida ngajénanana kana budaya téh. Komo deuih kana budaya Sunda mah. “Seni Sunda, sapertos ngibing jaipongan atawa angklung saur aranjeunna mah unik pisan,” ceuk Tinny nu taun 1991 mimiti matuh di Amerika.

 

Pamatri Silaturahmi

Lunta jauh, ka lembur mah moal poho. Atuh, dina waktuna paamprok jeung nu salembur atawa sa-nagara, teu sing anéh mun saterusna hayang ngumpul. Nu kawas kitu, karasa pisan ku Teh Tinny. Dumuk di Amerika, angger ka sarakan mah teu weléh tibelat. Nineung kana kaayaan lembur, sono ka dulur-dulur. Ngan, ku lantaran anggang, kapisahkeun ku jarak rébuan kilo méter, teu sing gampang nganteur katineung téh. Tah, keur Tinny nu geus lila di nagri deungeun, singhoréng aya jalan geusan ngendatkeun kasonona, keur mageuhkeun sapangcikan rasa. Di antarana, ku cara ngamumulé mekarkeun Seni Sunda. “Ngalangkungan mekarkeun seni Sunda, geuning ahirna mah jadi pamatri silaturahmi papada urang,” saurna.

Mémang ilahar, samangsa-mangsa bisa ngumpul jeung nu asalna sa-nagara, rarasaan téh asa tepung jeung dulur. Nu karasa ku Teh Tinny gé kitu. “Seueur mangpaatna pami tiasa kana seni Sunda mah,” saurna pinuh ku pangharepan.

Atuh mintonkeun seni Sunda di Amerika kadieunakeun ogé, beuki remen. Beuki dieu, seni Sunda téh beuki pada mikawanoh. Da, mémang ceuk Teh Tinny nu pernah damel di "Bugbee Schhool" di SUNY (State University of New York), kasenian Sunda mah gaduh gaya mandiri, bénten ti sareng budaya séjénna.

Kasadaran warga luar kawas kitu, keur ieu seniman Sunda mah tangtu matak reueus kacida. Lantaran, jadi pangjurung laku leuwih geusan neleban kasenianana. “Tangtos upami kasenian sanés tiasa éksis di batur, seni Sunda gé kedah tiasa kitu,” pokna. Matuhna Teh Tinny di Amerika, ahirna mah jadi kasibukanana. Lantaran jadi loba ngajarkeun jeung mintonkeun tari Sunda, saperti kudu manggung di sakola-sakola atanapi waktu kagiatan county fair. 

 

Adumanis Sunda-Amerika

Tinny Danamihardja teureuh Sumedang Jawa Barat. Ti leuleutik teu ngimpi-ngimpi acan kudu manjangkeun lalakon hirupna di Amerika. Lantaran keur leutik mah cita-cita téh hayang jadi dokter. Ngan, nya kitu, lantaran uwana, alm. R. Onno sareng ramana Ateng Sumarya bin Danamihardja, kalebet budayawan Sunda, nya Tinny ogé teu leupas tina lingkungan seni Sunda. Atuh, sanajan sakola kamana waé ogé, ari karesep kana seni Sunda saperti kana jaipongan atawa angklung mah, sok kaanteurkeun waé. Sanajan cita-cita hayang jadi dokter, tapi ari karesep kana seni Sunda ahirna ngabaju, kaasup waktu di SMA.

Satutas lulus sakola SMA, harita jorojoy  robah pamadegan. Nu kaimpleng téh bet hayang jadi guru. Atuh sepuhna gé harita nganteur kahayang Tinny. Blus waé ka IKIP Bandung.

Sabada lulus IKIP, ahirna manjangkeun lalakon. Tinny saterusna tepung jeung Wilkens teureuh Amerika. Harita taun 1991, takdir teu bisa dipungkir, Tinny gé ahirna dipigarwa ku Wilkens urang New York Amerika turunan Jerman-Amerika. Matuh di Amerika terus manjangkeun lalakon. Tapi keur Tinny mémang urusan jodo tos aya nu ngatur. Ka dituna mah tinggal urangna. Ku kituna keur Teh Tinny teureuh Sunda mah, ka mana waé kudu bubuara, nu penting kudu betah, sarua betahna jeung di lembur sorangan. Ku kituna, ngamumulé mekarkeun seni Sunda ogé, éstuning jadi jalan nu leuwih mangpaat, boh keur dirina, boh keur budayana.

Tinny nu kiwari jadi urang Amerika, lian ti ngabantuan bisnis carogéna di apartments rentals jeung muka "home child care", ogé ngajar barudak yuswa sataun/dua taun. Lian ngajar, Tinny ogé jadi IEC (International Exchange Coordinator)-na program Education First Foundation, nu diantarana nempatkeun barudak SMA ti nagara-nagara luar Amerika Serikat ka SMA-SMA lokal di Amerika.

Keur Tinny, matuh di Amerika jadi betah, jadi jadi loba pangalaman jeung kaludeung. Di antarana kaludeung mintonkeun Seni Sunda di jauhna. Tina seni ogé mawa kabetah, pangpangna sabada ngadumaniskeun seni Sunda jeung prinsip urang Amerika. *** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

Tinny Danamihardja Wilkens

Hatur nuhun pisan Rudi H !

Tinny Danamihardja Wilkens

Katampi pisan + hatur nuhun, Rudi H !

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: