• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Penca Silat
Miara Akar nu Ampir Sirna

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Penca Silat kudu disalametkeun [Potrét/Ilustasi: ensa]

Katelahna gé kampung seni. Rémén minton di jauhna. Rupa-rupa pintonanan, kaasup helaran nyampak di eta lembur. Tapi, eta mah carita baheula. Kumaha ayeuna? 

Térétét sora tarompét, dipirig sora kendang, maneuh kadéngé peuting-peuting. Najan ukur latihan, teu weléh jadi tongtonan masarakat sabudeureunana. Harita, hut-hetna barudak téh ukur latihan,  dialajar menca.

Di mana éta téh? Perenahna di Rancaloa, Kelurahan Cipamokolan, Rancasari Kota Bandung. Eta tempat, baheula mah, katelahna téh Kampung Rancaloa, kaasup ‘gudangna’ seni Sunda. “Tapi, eta mah kapungkur waktos taun 1960-an dugi ka taun 1970-an,” ceuk H. Edeh Karsa, salah surang kokolot lembur, nu kungsi ilubiung dina rupa-rupa kasenian di éta lembur.

Keur H. Kusman, kokolot lembur sejenna, kaayan lembur kawas kitu téh, mémang matak tibelat. Harita, waktu lembur dikuriling keneh sawah, mun usum palega, heug halodo, ralatihan kasenian téh sok pasosoré. “Méh sadayaan urang dieu ngariring kana kasenian,” pokna.

Pakasaban  nu umumna harita kana tatanén atawa kula-kuli, loba waktu luang ari pasosore mah. Tah, dina kaayaan kitu, rupa-rupa nu lalatihan téh, penca silat, helaran,  sandiwara, jeung sajabana. “Kapungkur mah seni di dieu téh tiasa hirup,” ceuk H. Kusman deui.

Harita, kasenian urang dinya teh loba nu nanggap. Biasa minton boh di sabudeureun éta lembur, boh di lembur séjén. Malah, teu jarang minton di luar kota Bandung gé.

 

Kanyaah Pamaréntah

Palaku seni harita, ceuk H. Edeh, boga sumanget mekarkeun senina. Kitu téh, lantaran lolongkrang minton kaasup mindéng. Lain ukur di nu hahajatan,  tapi deuih dina acara-acara paamrentahan, kaasup  mieling Kamerdekaan. Apan, harita mah kasenin ti palemburan téh sok minton di buruan bale desa atawa di lapangan upacara. Atuh sapaparat jalan, ti lembur nepi ka tujuan, teu weleh mintonkeun senina.

Panalinga kana  kasenian kawas kitu, ngajurung sumanget para palaku seni. Nu asalna taya pangabisa, ari remen ningali nu latihan mah, teu burung kataji nu saterusna mariluan. “Kantun milih, badé kana silat, helaran, ogé sandiwara,” pokna.

Galibna rombongan kasenian, tangtu we aya nu ngaluluguaana. Nu jadi luluguna,  Soma Praja (alm.), urang Cicadas, nu ancrubna kana kasenian téh  meunang pangrojong ti masarakat Rancaloa. Pangrus sejenna,  H. Dahori (alm.,) H. Tardi Taohidin (alm.), Kodo (alm.), jeung sajabana. “Ayeuna mah diteraskeun ku barudak,”  ceuk H. Kusman.

Memang, najan teu rupa-rupa kawas baheula, kasenian di eta Lembur téh aya keneh. Ngan, nya kitu, lelengkah halu deui. “Ngawitan deui téh ti dua taun kapengker,” ceuk Ir. Dadang Kusmawan, pupuhu Lingkung Seni Penca Silat Pusaka Wargi Budi Kancana, Rancaloa, Kota Bandung.

Ngaran lingkung senina, masih keneh mawa ngaran nu baheula. Pusaka Wargi téh, lingkungs seni, nu di antarana penca silat. Nilik kana lalampahan kasenian di eta lembur, nu jaradi pangurus ayeuna mah  generasi katilu Pusaka Wargi. Pupuhu penca silat nu ayeuna ge, incuna H. Dahori salah saurang inohong Penca Silat di eta lembur.

Tarekah ngahirupkeun deui kasenian, memang teu kungsi pareum. Ngan, nya kitu, tara lana ka tukang-tukang mah. Ukur sabulan dua bulan, les deui wé teu kecét-kecét. “Mudah-mudahan ayeuna mah  mayeng,” pokna.

Untungna, ‘regenerasi’  penca silat di eta lembur téh natrat. Lantaran, nu umurna opat puluh taunna loba keneh nu barisaseun menca.  Waktu mitembeyan deui, nu masih keneh barisa silat téh ngarojong ka barudak.

Barudak nu lalatihan di dinya, kurang leuwih opat puluh urang. Ngan, biasa wé barudak mah aya nu keyeng aya nu ukur saharitaeun. “Keun waé teu kedah dipaksa, kumaha karepna wé, da upami tos resep komo tos hobi tangtos latihanana gé daria,” ceuk pingpinan penca silat di eta lembur.

 

Lir Miara Kileura

Ku lantaran urut kampung seni, najan geus lila eureun ge akarna mah tetep keneh nganteng. Lir kileura di sawah, ari rengsee panen. Parena diarit, teu burung renung kileura atawa tangkal  pare nu renung deui najan teu dihaja. Karep seni di éta lembur gé kitu, najan lila sirna, ahirna mah teu burung nguniang deui.

Getih seni masih keneh ngocor ti luluhurna. Kituna téh, lain ukur penca silat, tapi deuih aya keneh seni sejenna, saperti kawih Sunda. Dina waktu-waktu nu tangtu, di éta lembur gé masih kénéh kadéngé sora saron, jentreng kacapi mirig haleuang nu latihan ngawih Sunda. Ieu kasenian, masih keneh aya di eta lembur, ngan beda nu mingpinna. Kawih Sunda mah, dipingpin ku Saepulloh, nu oge kapapancénan jadi Seksi Kasenian di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  Kelurahan Cipamokolan, Kacamatan Rancasari, Kota Bandung.

Ngahirupkeun deui seni karuhun, karasana ku pangurus Pusaka Wargi Rancaloa mah teu gamapng. Kitu téa mah, da alat-alatna gé kudu ngahagal deui meuli, da nu baheula mah geus ka marana boa, ruksak ku burit pangpangna mah. Nya, wayahna kudu meuli sorangan. Kitu téh, kaalaman ku pingpinan eta lingkung seni, apan hayang boga kendang jeung goong ge kudu ngaluarkeun duit pribadi.

Ayeuna, Pusaka Wargi biasa manggung. Da, sakali-kalieun mah sok aya nu ngondang ngareuah-reuah nu hajat, pangpangna mah nu nyunatan. Atuh, sakali-kalieun deuih diondang ku instansi sina ngareuha-reuah acara.

Kakeyeng pangurus jeung palatih, teu burung aya tapakna. Dina taun 2012 gé apan sababaraha kali miluan pasanggiri penca silat, ti mimiti tingkat kacamatan nepi ka tingkat propinsi.

Nu payus jadi catetan, nu dialajar menca téh, lolobana mah barudak, nu sarakola keneh di SD jeung SMP. Atuh, tukang kendang jeung nu narompetna gé  pamuda  nu umurna dua puluh taunan. Palatihna atawa guru silatna, Bah Kupluk, umurna, opat puluh taunan, pakokolot supa jeung  pingpinan eta penca silat.

Seni Sunda, kaasup penca silat, memang butuh pangrojong. Sakurang-kurangna butuh nu ngaapresiasi atawa nu nanggap jeung ngalalajoan. Kitu téh, saperti ceuk H. Uu Rukmana, inohong Sunda nu gedé katineungna kana dunya penca silat. Cenah, mun penca silat hayang tetep mekar, kudu aya nu nanggap. Saha nu nanggapna? Ceuk Kang Uu, nu oge Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat, nya masarakat Sunda.*** (Ensa)

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Yusuf Khalifah Nurdin

Sampurasun, amit ampun nya paralun, salam pangwanoh kanu gaduh ieu rohangan kalih ka parawargi sadayana. Simkuring ngaraos bangga bingah tur reueus ngaos ieu seratan. katambih anu dibahas perkawis seni sunda di Bandung khususna ti bali geusan ngajadi "Rancaloa". Janten ka emut mangsa katukang waktos diajar nabeuh alat kasenian sunda ka Mang Epul. mugia seni sunda tetep jaya kajamparing angin-angin.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: