• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Walikota Bandung
Ti Tatar Jabar keur Nasional

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Bandung butuh pamingpin nu leber wawanén, jembar pangabisa [Potrét/Ilustasi: rudi]

Lain ukur milih pamingpin kota, da keur kapentingan nu leuwih lega. Kituna téh luyu jeung kalungguhan Kota Bandung, nu minangka ibu kota Propinsi Jawa Barat. Atuh, Walikota Bandung gé kudu bener-bener petingan. Tah nu kumaha téa? Manglé ngolongan pamanggih Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, SH. M.Si., Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung.

Hawa Bandung mémang tiis, tapi hawa pulitikna mah, mimiti panas! Kitu téh, tumali jeung nyanghareupan pilihan walikota Bandung nu bakal lumangsung Juni 2013. Masing-masing bakal calon, mun dina silat mah, keur padungdung.

Pilihan walikota Bandung jadi panalinga balaréa. Kituna téh, teu leupas tina kalungguhan Kota Bandung, ibu kota Propinsi Jawa Barat. Hartina, nu jadi pamingpin Kota Bandung kudu mampuh ngokolakeun pamaréntahan kota keur rupa-rupa kapentingan, boh keur warga kota Bandung, propinsi, ogé nasional. Bandung nu heurin ku tangtung, lain ukur kaseundeuhan ku masarakat sabudeureun tatar Jawa Barat tapi ogé ku nu ti luar propinsi. Malah, pausahaan-pausahaan nasional gé ‘nyayeud’ di Bandung. “Ku lantaran kitu, pamingpin Bandung mah kedah nu leres-leres gaduh kamampuhan ngokolakeun sakumna poténsi nu aya di wewengkon Kota Bandung,” ceuk Prof. Asep Kartiwa muka obrolan. Ngawangkong téh pabeubeurang dina kaayaan hawa tiris wewengkon Dago Bandung pakaléran.

 

Kasadaran nu Milih

Masarakat mémang kari milih. Kituna téh, énténg bangga. Énténgna, kari prak milihna. Tapi, bangga tangtu teu basajan, lantran kudu milih pamingpin keur kapentingan dangka panjang. Hartina, nu rék milih gé, ceuk Prof. Asep kudu bener-bener daria sarta pinuh ku kasadaran, yén milih Walikota Bandung mah keur kabutuhan nu leuwih lega, lian ti keur kapentingan wilayah Kota Bandung nu legana kurang leuwih 17 rebu héktar.

Ajén-inajén pilihan, gumantung pisan ka warga Kota Bandung nu boga hak pilih. Da, nu rék dipilih mah ukur ngalaksanakeun hak jeung kawajiban warganagara, hak milih jeung hak dipilih nu asal nyumponan pasaratan. “Walikota anyar kudu mampuh neruskeun pangwangunan sarta nata deui nu masih perlu dibebenah,” pokna.

Nurutkeun Prof. Asep tujuh prioritas Pangwangunan Kota Bandung, mémang luyu jeung kabutuh masarakat. Hartina, éta program téh, kudu bener-bener laksana kalayan katara jeung karasa mangpaatna ku balaréa. “Lebah dinya, peryogi pamingpin nu mampuh ngokolakeun lian ti gaduh kamampuhan matéahkeun sagala rupa kapunjulan nu nyampak,” pokna. Cindekna, ceuk ieu pakar Ilmu Pamaréntahan mah, Walikota Bandung jeung wakilna téh, kudu leber wawanén, jembar pangabisa, kalayan mampuh ‘ngomunikasikeun’ gagasan jeung rarancang ka sakumna pihak nu tumali jeung kapentingan kota, propinsi ogé  nasional.

Kalungguhan Kota Bandung, nu jadi puseurna rupa-rupa kagiatan, atikan, bisnis, budaya, jeung sajabana, jadi pangirutan nu ti mana nu ti mendi. Bandung ninggang kana cacandran, heuring ku tangtung, mémang ngabukti.  Kituna téh, lantaran nu daratang ka Bandung téh ti mana-mana, malah ahirna lain ukur nyaba jeung dumuk saheulaanan, tapi deuih bubuara jadi warga kota Bandung.

Ceuk ujaring carita, nurutkeun catetan dinas kapendudukan Kota Bandung, padumuk Bandung téh, mun beurang, leuwih ti tilu juta jiwa, peuting mah kurang ti tilu juta. Hartina, Kota Bandung téh kaseundeuhan warga tatar Sunda sabudeureun Kota Bandung. Hartina, loba warga luareun padumuk kota Bandung nu boga kapentingan ka kota Bandung.

Kaayaan kota Bandung kawas kitu, nyésakeun pasualan husus. Lantaran, ‘patalimarga’ padumuk kawas kitu gé jadi pasualan ngabebenah kota nu henteu gampang. Hartina, ngajaga jeung mekarkeun kota Bandung butuh pangrojong pamaréntah kota/kabupatén sabudeureunana. “Ku margi kapentingan kota Bandung sanés kanggo warga Bandung wungkul, tangtos walikotana kedah ngagaduhan kamampuhan komunikasi sareng pihak sanés, kalebet sareng bupati/walikota sabudeureunana,” ceuk ieu ahli kawijakan publik Unpad téh.

Lobana padumuk, di antara jadi bangbaluh kota téh sual lahan. Mingkin dieu mingkin loba robahna. Balukarna, lahan nu pinuh ku tutuwuhan (ruang terbuka hijau) mingkin ngurangan, kasilih ku kapentingan séjén. Tumali kitu, ceuk Prof. Asep, pamaréntah kota Bandung, kudu mampuh ngokolakeun lahan nu aya kalayan bener-bener ajangna. “Kedah tigin kana aturan nu tos aya, ogé ngabebenah nata lingkungan nu teu luyu jeung aturan,” pokna. Misalna, sual mol jeung otlet, samistina ditempatkeun di nu merenah, ulah nepi ka jadi bangbaluh kana bagian séjén. Lian ti éta, masih kénéh nu tumali jeung lahan, pamaréntah Kota Bandung gé kudu mampuh ngalarapkeun programna kalayan meunang pangrojong ti pamaréntah daérah luareun kota Bandung. “Upamana waé ngeunaan tempat runtah, bisa waé kota Bandung boga tempat runtah di luareun kota Bandung, asal karep kitu téh, kaharti ku daérah séjén,” pokna. Cindekna, kota Bandung gé kudu jadi kareueus warga Jawa Barat!

Lebah Bandung kudu jadi kareueus Warga Jabar sakumna, bisa nyonto kana kareueusna kana Persib. Apan, bobotohna gé ti mana-mana. Di dinya, warga Jawa Barat nganggap Persib téh anuna.

Lian ti Persib, apan loba ‘mataholang’ (ikon) Tatar Jabar di Kota Bandung mah. Sual mode, atikan, ogé pangirutan warga luareun kota Bandung. Ngokolakeun kalungguhan Bandung kawas kitu, mémang teu gampang, da butuh kamampuhan nu ceuk Prof Asep mah, lian ti ‘leader’ téh ogé ‘minijer’. “Apan Bandung gé gudangna para ahli,” pokna. Nu ahli dina widang pamaréntahan, Unpad tempatna, tehnologi boga ITB, atikan boga UPI, seni (budaya) boga STSI, atuh widang agama aya UIN Sunan Gunung Djati. “Kari ngamangpaatkeunana wé,” pokna. Maksudna, rupa-rupa kabutuh jeung kagiatan, bisa ngajakan ahli-ahli dina widangna.

Bandung mémang loba bangbaluh. Da, lain ukur keur kapentingan Jawa Barat, tapi ogé nasional. Bandung gé, apan ibu kota pangjugjugan dulur-dulur ti Nusantara. Nu ngadon tolab élmu gé apan ka Bandung. Tempat sakola ti baheula mula, saperti hariring indung, “Geura gedé geura jangkung geura sakola ka Bandung,” Para pamingpin Nasional, apan angger wé, loba nu ‘digedékeun’ di kota Bandung. Nilik ka dinya, wajar kacida, upama kota Bandung meunang panalinga daria, boh ti pamaréntah propinsi, boh ti pamaréntahan puseur. “Kantun, kamampuh komunikasi pamingpinna.” pokna.*** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: