• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Reni Nurhayati;

Fiksimini Basa Sunda nu Ngajomantara

Kintun kana Facebook

Danget ayeuna komara fiksimini beuki gumebyar, ngajomantara di dunya maya jeung nyata. Fiksimini asalna tina kecap fiksi jeung mini. Ari fiksi hartina rékaan, teu nyata, atawa imajinér. Sedeng mini hartina pondok. Jadi, fiksimini hartina karya sastra rékaan anu pondok pisan, da maké kecap mini. Di nagara kulon, fiksimini disebut flash fiction atawa mini fiction. Karakteristikna nya éta mibanda téma, galur, latar, palaku nu ngawangun hiji tulisan prosais. Fiksimini cicing antara sajak jeung carpon.

Sabenerna fiksimini bisa disebut karya heubeul sakaligus anyar. Disebut kitu téh lantaran geus lahir ti baheula mula, sok sanajan can disebut fiksimini. Dina taun 1920 Ernest Hemingway apan geus kakoncara ku karyana For Sale: Baby shoes, never worn. Tah ieu karya Hemingway téh jadi cikal bakal lahirna fiksimini. Leuwih ti kitu, réa karya nu parondok dina mangsa saméméhna, misalna Julius Caesar kalawan, I came, I saw, I conquered, jsté. Sedeng disarebut fiksimini di Amerika Latin dina awal abad ka-20.

Di Indonesia, fiksimini mimiti gumelar tina ramat sosial Twitter jeung Facebook dina taun 2010-an. Sedeng dina sastra Sunda, ditandaan ku ngadegna grup Fiksimini Basa Sunda (FBS) ku Nazarudin Azhar ping 16 September 2011. Anapon salaku “imahna” aya website fikminsunda.com.

Dina awal gumelarna, ieu karya pada nyengkad, utamana ti kalangan akademisi. Nu nyebut “ngacapruk” téa lah, teu puguh tatapakanana, jsb. Tapi dina kamekaranana, malah pada ngabagéakan, pada mikanyaah Nyi Fikmin téh. Sok sanajan teu ngabibisani masih arang téori nu ngabahas perkara fiksimini basa Sunda. Nu sacara normatif diperlukeun pikeun hiji karya sastra. Tah ieu nu jadi “PR” pikeun urang Sunda sangkan nyieun tatapakan téoritis ngeunaan ieu karya nu pondok nyogok téh.

Numutkeun Dadan Sutisna, fiksimini dibagi jadi lima wanda, nya éta cakakak, warta, curhat, dapon, jeung petingan. Fikmin cakakak téh fikmin nu eusina pikaseurieun. Ari warta mah nya éta fikmin nu eusina warta nu teu géséh jeung news ticker dina Tv. Fikmin curhat nya éta fikmin nu ngébréhkeun eusining haté panulisna. Fikmin dapon mah fikmin nu ditulis wawayagon boh tina eusi, éjahan, atawa téhnik ngarang, nu teu puguh hulu teu puguh buntut. Sedeng fikmin petingan mah fikmin nu dijieun sacara daria, ditulisna make duriat nepi ka ngawangun hiji fikmin nu hadé tina rupaning aspék, boh basa, boh eusi.

Pikeun nu hayang ancrub kana fiksimini, urang bisa niténan jeung diajar tatacara nyieun fikmin nu hadé. Hal ieu aya dina “Jurus Mikmin Ala Godi Suwarna, Spk.” atawa conto jeung cara nulis pangarang kaliber dunya dina lapak FBS atawa dina websitena.

Kiwari, fiksimini geus medal dina antologi, nya éta "Ti Tétélar ka Sampalan", Entjep Sunardi, "Nu Nyumput Tina Takdir", Lies Tjandra Kancana Sudarma, "Ngacacang Cacahan ti Banten", Rohendi Pandeglang, "Binalébat", antologi fikmin ti 47 pangarang, "Noél Bulan ku Asiwung", Deni Riaddy, Dwilogi fiksimini Teti Taryani nu judulna "Batok Bulu Eusi Madu" jeung "Kicimpring Béngras", "Lalaki 'na Bulan Keretas", Inda Nugraha Hidayat, “Nu Keur Néangan”, Ganjar,  jeung E-Book “Ni Dangdari", Nazarudin Azhar. Dipublikasikeun di Pikiran Rakyat, Galamedia, Surat Kabar Priangan, jeung Cupumanik. Lian ti kitu, fiksimini geus ditalungtik, misalna ku Mamay Tresna Adhi kalawan tésis nu judulna ”Struktur Naratif Fiksimini”. Saembara fiksimini gé geus sababaraha kali lumangsung, nya éta waktu miéling poé basa Indung taun 2012, saémbara fikmin jejer puasa jeung lebaran, fikmin asahan, asah koméntar, jeung fikmin bacaeun rumaja. Ogé aya hadiah pulsa dua minggu sakali pikeun fikmin pinunjul nu diposting ka lapak FBS.

Para kanca dina lapak FBS geus sababaraha kali patepung dina rupaning kagiatan fiksimini, misalna waktu acara miéling poé basa Indung di Unpad taun 2012 jeung 2013, kagiatan di Yayasan Pusat Kabudayaan (YPK), paméran buku di Braga, atawa waktu acara “Nyiar Lumar” di Kawali Ciamis 07 Juli 2012. Tapi ari patepung sacara resmi mah munggaran dina acara “Cuang Lawung 1” di Pagerageung, Tasikmalaya, ping 13—14 April kamari.

Réana kanca FBS ti suklakna-ti siklukna, kolot, budak  nu hadir dina éta acara “Cuang Lawung 1” némbongkeun Fiksimini geus ngajomantara. Sarta maneuh dina galeuh ati séwang-séwangan urang Sunda. Jadi hiji karya nu ngamasarakat tur teu kawatesanan ku umur atawa pacabakan. Fiksimini lain baé bisa ditulis ku pangarang kahot kayaning Godi Suwarna, Nazarudin Azhar, Hadi Aks., Darpan Ariawinangun, Endah Dinda Jenura jsb., tapi ogé ku balaréa nu haat mikacinta sastra Sunda. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: