• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngukur Kamampuh
Maca Kahayang Masarakat

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
ensa [Potrét/Ilustasi: H. Deden Suhendar, Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung]

Jadi pamingpin boga kakawasaan. Ngan, ahirna mah éta kakawasaan téh bakal gumantung kana kamampuh éta pamingpin. Hartina, nu geus ditataharkeun, kudu bukti dina kanyataan.***

Mun dina penca mah, panggung Bandung téh keur padungdung. Patandangna calon-calon pamingin nu boga karep jadi walikota Bandung. Ngan, nu kumaha atuh nu pantes keur mingpin kota Bandung téh? Loba pamanggih jeung kahayang, di antarana saperti ditétélakeun ku Dr. H. Deden Suhendar, M.Si., Doktor Ilmu Administrasi Publik, lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Boga karep jadi pamingpin, lain ukur semet kahayang jeung kadaék. Tapi, kudu diwewegan ku pangaweruh jeung kamampuhan. “Kudu nu bisa maca kahayang masarakat,” ceuk Dr. H. Deden Suhendar, M.Si., Rektor Universitas Al-Ghifari, Bandung.

Siga énténg pasaratan nu ditepikeun ku ieu rektor mah, ukur ‘nu bisa maca kahayang’ masarakat. Tapi, enas-enasna mah teu sing basajan, da ‘maca’ téh hartina wanoh kana sagala rupa pasualan nu disanghareupan kota Bandung. “Kalebet apal kana kaayaan sareng kahayang warga kota Bandung,” pokna.

Nu jadi pamingpin Bandung, mistina lain jalma nu atah-atah. Kudu nu legok tapak genténg kadek dina ngurus ngatur pasualan kota. Komo deui, kota Bandung, nu ogé ibu kota  propinsi, tangtu kaseundeuhan nu ti mana-mana . “Hartina bangbaluh kango kota Bandung mah langkung abot batan kota-kota/kabupatén sanésna di Jawa Barat,” pokna.

Bandung nu ukur ‘sacangkewok’,  kalayan padumuk nu leuwih ti  dua satengah juta jiwa, tangtu wé ngalantarankeun rupa-rupa pasualan. Lian ti kitu, deuih nu teu matuh tapi nyiar kipayah di kota Bandung, nambahan bangbangbaluh ieu kota. Ku lantaran kitu, ceuk H. Deden, nu ngurus ngatur Bandung téh kudu amanah! Tah, éta nu dipiharep ku warga kota Bandung téh, butuh pamingpin nu bener-bener matéahkeun kakawasaan jeung wewenangna keur kapentingan sakumna warga. “Margi memeres kota Bandung ukur  dina ‘tiori’ mah tos cekap, kari prak ngalaksanakeunana,” ceuk ieu anggota Dewan Pakar ICMI Muda Jawa Barat téh.

 

Ulah Ukur Aturan

 

Rupa-rupa aturan ngabebenah kota Bandung geus nyampak. Contona waé, tumali jeung K-3 (Katartiban, Kaamanan, jeung Kaendahan), apan lain kakara. Malah, geus aya aturan daérah, saperti Perda No. 11 taun 2005. Di dinya gé jinek naker, aya aturan écés nu tumali jeung tarekah sangkan Bandung tartib, aman, jeung endah téh. Ngan, mana buktina? Ceuk H. Deden, bisa kasaksén ku balaréa, sual padagang kaki lima (PKL) atawa iklan-iklan  di jalan, loba keneh nu mengpar tina aturan. Nu darangan sisi jalan loba kénéh nu cicingna di tempat-tempat anu  dilarang. Kitu deui saperti iklan-iklan di jalan-jalan nu teu meuang dipasangan iklan, tetep paragpag kénéh.

Mun nilik kana kanyataan kitu, saha nu salah? Keur H. Deden mah, kanyataan kitu téh bisa dibalikkeun deui kana inti pasualanana. Kari malikkeun kana aturan anu nyampak. Di mana-mana gé aturan komo deui Perda, aya ‘hukumanana’ mun ngalanggar téh. “Tapi, naha loba kénéh nu angger ngalanggar aturan?” pokna semu nanya.

Aturan téh kudu diturut. Mun teu nurut aya mamalana. Bisa keuna ku dengda atawa hukuman séjénna.  “Ngan, tiasa sotéh aturan tisa dilarapkeun sareng tiasa ditegakkeun upami aparat nu negakkeun éta hukum leres-leres amanah,” ceuk ieu rektor nu ogé pangurus MUI di Dago, Bandung téh.

Patugas anu amanah, moal lunca-linci luncat mulang. Moal cueut ka nu hideung, moal ponténg ka nu konéng. Hartina, ngadék sacékna, nilas saplasna, ceuk kekecapan kolot téa mah. Aturan, misti ditegakkeun, demi kabutuhan balaréa! Kitu ceuk H. Deden mah.

Salila patugasna teu amanah, ceuk ieu dai nu remen nepikeun katerangan-katerangan agama téh, tangtu wé aturan téh moal sihungan. “Nyarék gé moal aya peurahan, lantaran nu teu amanah mah bisa nyéléwéngkeun kakawasaanana,” pokna.

 

Pinter Milih

H. Deden percaya, warga Bandung mah geus ngalarti. Atuh, milih gé moal sakadar milih. Najan loba piliheun, pamustunganana mah bakal balik deui kana tinimbangan pribadi dumsar kana hasil pikiran pihan nu milih. “Memang, teu acan tangtos nu nyaralonkeun téh calon pamingpin pangsaéna nu nyampak di Kota Bandung,” pokna. Kitu téh, da bongan sistem pulitik di urang nu kacida dikawasana ku partey pulitik. Atuh, carana partey pulitik milihan calon nu rék diabenkeun, loba kénéh nu tinimbanganana ‘asal’ meunang! Cara kitu, ceuk ieu tanaga ahli Panwaslu Kota Bandung, bisa nu payus jadi walikota tapi teu pada malire, lantaran teu dicalokeun ku éta partey. Atuh, mun maké jalan independent, can tangtu daékeun, lantaran jalanna gé tarahal, bangga kacida, nepi ka lolos jadi calon ti ‘perorangan’ mah!

Dina kaayaan pulitik kawas kieu, tangtuna ogé, rupa-rupa tarékah nu mengpar tina aturan, bisa waé kajadian. Tinimbangan ‘asal meunang’, bisa ngalantarankeun ‘tunggul dirarud’ catang dirumpak! “Tiasa janten nu pangseueurna bisa ngirut hate masarakat, tah éta nu dipilih, najan cara ngirutna téh ku lantaran paméréna, lain ku lantaran kamampuhanana,” pokna tandes naker.

Nilik kana kanyataan saperti kitu, ceuk H. Deden mah, samistina, para calon téh teu dibangbaluhan ku kompanye. “Bisa waé, kompanye diatur sagala rupana ku KPU kalayan sasadil-adilna,”pokna. Maksudan, sagala rupa kapereluan kompanye gé mistina mah ti KPU, para calon mah. Wagarad kompanye, kudu sarua, teu gumantung ka nu loba waraga atawa heureut pakeun. Ngan, da memang, tacan aya aturan kawas kitu mah!

Miharep pamingpin nu amanah, kudu dibalikkeun ka karep jeung ketak nu marliih. Nya, tangtu deuih, ceuk H. Deden, masing-masing bobotoh atawa tim suksés gé kudu bener-bener demi Bandung, lain demi ‘pribadi’ atawa kulawarga. Maksudna, dina ‘ngadagangkeun’ calon nu dibobotohonana, téh lantaran kayakinan dirina calon nu didukungna nu panghadéna ceuk dirina. “Lain ngadukung lantaran ‘aya pamerena,” pokna dibarung mesém.

Bandung, mémang butuh walikota nu lain ukur boga kahayang, tapi ogé kamampuhan matéahkeun kakawasaan. Da, sual potensi jeung aturan mah geus nyampak. Kari prakna. “Ajen pamingpin, bakal nantukeun Bandung ka payunna,” pokna. Hartina, cenah, calon pamingpin gé kudu asak mikir, lain lantaran dijujurung nu séjén, da puguh kudu apal kana kampuhan diri pribadi. Ngukur ka kujur téa, ceuk kekecapan kolot mah!

Pilihan walikota Bandung, pakalangan harepan. Kari nganti bulé-hideungna. Ngan, ceuk H. Deden, sagala rupa nu  baris dilakonan, kuduna mah,  demi nyaah ka warga kota Bandung, husuna, Indonesia umumna. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: