• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Prof. Dr. H. Asep Sjamsulbachri, M.Pd.;

Mangsa Kembang Kanikir Mangkak di Madinah

Kintun kana Facebook

Teu kacatur tumpak beusna mah, eta we miang teh tumpak manuk beusi “Singapore Air Lines” tabuh 08.25, transit weh di Singapura, atuh laluasa ningali bandara “Changi” dikawasa ku Singapura warisan ti Inggris, ceuk gerentes hate, ieu geuning bandara nu ngatur penerbangan sa -Asia teh lemah cai kuring di Indonesia mun ti Bandung dek ngapak jomantara ka Batam ge kudu we bebeja ka Singapura, padahal dina sesanti angkatan udara teh unina “Swa Buana Paksa”, jadina sabab kitu aturan penjajah Inggris, kapaksa tepi ka ayeuna kedah kitu.
Di jomantara ti Singapura miang ka Jeddah wuwuh endah langit anu bulao, mega bodas upluk-aplak matak kelar matak waas ari ningal ka handap nu katingali ukur alketip pulas coklat ningal ka payun mah aya tv leutik tiasa ningali rute kapal ku GPS nuju di lebah mana ayeuna, ari pramugarina estu jangkung alit ngan teu aya nu tiasa nyarita Indonesia, copelna basa Inggris.

Jamaah diwewelan ‘adrahi’, tuang leueut sawaregna ku pramugari singapura air lines teh sigana ngabebenjolkeun urang sangkan  teger di jomantara.

Anu mones pangalaman teh nya eta aya urang Arab guru madrasah di Jeddah nu masihan hadiah artos ka sim kuring 5 lambar artos sapuluh rebuan nomer serina naratay ceunah na inyana tos aya gempungan di Jakarta rek mulang ka Jeddah, eta artos disimpen keur pangeling-eling bae (sanes dianggo jimat)

Tabuh 19.45 menit anjog ka Mekah ngendong teh Jawharat Al Khalil Hotel, aya kana 500 meter mah ka Masjidil Harom  sabada mumuluk didarat teras ngalaksanakeun ibadah umroh lebetna ti panto kahiji, nya eta panto Raja King Abdul Aziz Babussalam mah ditutup da nuju direnovasi tohaga pikeun waktu 3 taun ceunah, jadi tempat towaf oge ngaheureutan, pas poean munggaran, panto pikeun ka Sofa Marwa dibuka, kamari mah ditutup, upama rek sa’i teh kedah kaluar heula.

Beres sa’i, teras tahalul (saur ustadz Endang-na tuluy didugulan ku tukang cukur mayar 20 real).

Beres Umroh uih deui ka pondokan, cucul-cucul kaen ihrom teras mandi, disabun, disalin we ku acuk Indonesia keur peureum mani tibra, lilir adzan awal gancang gura-giru sholat subuh di Masjidil Harom.

Sae pisan tah papatah Ustadz Endang  (nu ngabingbing) ka jamaah, kade nya ibadah kedah ngukur ka kujur ulah mak-mak mek-mek, bisi kateuhak, karaos pisan geuning ari tos kolot mah, tanaga rada suda, nya ngatur diri bisi mopo, Alhamdulillah teu nimbulkeun masalah, jabi siangna teu panas da siga di Bandung bae ngan angin rada ngagelebug.

Enjingna dina lolongkrang waktu ibadah jamaah jarah ka Masjid Jin, Masjid Tangkal, makam Siti Khotijah, sarta tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nu kiwari jadi perpustakaan, teu pisan nembongkeun ciri di eta tempat teh. Duh mun di urang moal dilalaworakeun kitu jigana mah baris diratakeun bae.
Minggu tanggal 3 Maret 2013, bada sholat subuh terus sim kuring towaf wada, seja amitan ngantunkeun Baitullah moro ka Madinah Al Munawaroh, juuh ku cimata bade ngantunkeun Ka’bah, kiblat urang sadaya sholat, ras ka taun1987 waktu keur ibadah Haji sim kuring bisa laluasa nyium  Hajar Aswad, pun bojo, malah meh aya limaan bangsa deungeun dipandu supaya laluasa ngecup Hajar Aswad, taun 2010 kamari. Taun 2013 ayeuna teu wani inggis ka gencet rumasa awak lintuh ambekan pondok, cekap ku istilam we, Alhamdulillah.

Mangsa haneut poyan ninggalkeun kota Mekah moro ka Madinah Al Munawaroh, kota ieu baheulana disebat “jasrib” anu pihartieunana “nyengor” (menghardik) sabada kanjeng Nabi pindah hijrah ka ieu tempat, jenenganana jadi Madinah istilah madani anu kungsi jadi udagan kaum reformasi Indonesia taun 1998 ceunah rek ngawangun masarakat madani, teu aya buktina ari tos bentet mah ku adrami, sigana amnesia tah si wewelek teh, mugia Allah SWT tetep masihan kasempatan jadi masarakat madani Indonesia teu kedah disarengan ku si wewelek tea, bisi gudir.

Anyar  juuh ku cimata rombongan lebet ka kota Madinah, sapanjang jalan estu beresih, ditengah marka jalan anu but-bat, sapanjang jalan kembang kanikir nu pulas koneng ngora jeung koneng asak matak hegar, daunna hejo ngemploh, sabab taman pohara dipiarana, cai panyebor terus ngalir, ditengah taman lain ukur tangkal korma, aya oge tangkal kalapa hejo, jeung kalapa gading (eta mah kalapa urang Sunda,oge kanikir urang Unpas pan sok dianggo lalab coel sambel, sigana mun aya PKL tukang cendol, bajigur, goyobod pasti betaheun).

Naha sim kuring juuh ku cimata, ras emut kana sajarah waktu Fuku Mekah, 10.000 Rosulullah kaum muslimin lebet ka kota Mekah,kaum kures kabur pangacian, tapi teu nyandak kaambek komo neuteuli ka Abu Sopyan mah, oge ka kaum kafirin sanesna, Rosul diiring ku para Shohabat Anshor, siga kebo mulih pakandangan.

Kanjeng Nabi mah teu kitu, bada tepang sareng dulur-dulur Bani Hasim, rerencangan ameng urang Quraisy disangka mah ku urang Anshor (Madinah) Rosul baris tumetep di Mekah, buktosna teu kitu, tapi rosul mulih deui ka panghijrahan kota Madinah Al Munawaroh tug dugi ka pupusna, makamna aya di lebet masjid Nabawi kuring mah euyeub  ku bungah tiasa ziarah ka makam jalmi pinilih nu satia Nabi panutup Kanjeng Nabi Muhammad SAW….
“Raudoh Taman Surga” di dieu para jamah paboro-boro tiasa sholat, pikeun munajat ka Alloh SWT tina rupi-rupi perkara turta bari pinuh ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW anu baris nyapaatan ka umatna dina mangsa yaumal qiyamah jaga.

Cimata beuki juuh dina mangsa ngadu’a sabada apal yen kapungkur aya tangkal korma nu nangis kanyenyerian sabada aya paimbaran paranti Rosul khutbah, da biasana mah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sok nyarande kana eta tangkal korma, eta tangkal pohara kanyeunyeurianana teu di anggo nyarandean teh, kalayan kaasih Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngupahan eta tangkal yen engke eta tangkal baris jadi tangkal pangeusi surga, kakara eta tangkal repeh tina nangisna. Subhanallah…

Isukna sadaya jamaah dicandak ka Jabal Uhud, masjid Quba, sareng masjid Hudaibiyah, malah ka museum kota Madinah, dina Maret renovasi mesjid Nabawi katangen aya rohang Sufah (tempat nabi tahajud), ras we ka Imam Kartosuwiryo nu ngadegkeun Institut Sufah pikeun kader DI/TII di Garut (tapi ieu tempat teu kalebet makom ijabah).

Jabal Uhud Matak Ngangres

Numutkeun keterangan para ahli hikmah, ieu jabal teh pohara dipicinta ku Rosulullah, margi ratusan suhada pupus dina ieu medan peperangan teh, kalebet mamang  anjeuna nyaeta “Syayidina Hamzah” sabada dilempag ku tumbak hiji lalaki Habsyi, teras dadana dibedel ku Hindun istri Abu Sopyan teras didudut jajantungna diremus di tuang atah na’udzibillah…..

Para juru panah nu diparentah ku kangjeng nabi teu kenging turun kanggo mapak musuh tepi ka lekasan perang, ari ningali musuh burak, bari pabalatak ghonimah, lat hilap sadayana moro kana ghonimah (harta nu ditinggalkeun musuh), katangen ku urang kures, eta pasir diandih para kaum Muslimin seueur nu perlaya dipanah ku kafir Quraisy (balukar kabita ku kirincing duit gocopok bogo jeung gelempong pingping koneng saur urang sunda mah). Dina perang ieu kaum muslimin eleh alatan teu tumut kana piwuruk kanjeng nabi.

Teu karaos tos poe Salasa tanggal 5 Maret 2013, bada maghrib rombongan Sanabil kedah tos beberes moro ka kota Jeddah, pondokan teh estu papayun payun sareng masjid Qishos paranti nelasan anu ditibanan hukum pati biasana teu rurusuhan nigas jangga da aya mangsa mediasi heula, biasana ba’da jumaah algojo nigasna disarengan ku tim medis ke dimana sirah tos ngagelenceng, teras dipariksa ku dokter, teras dikaput  deui, laju dibungkus ku kafan, biasana terus dikurebkeun, ngan tara disholatkeun deui berjamaah.
Taman di masjid Qishos aya sababaraha tangkal kalapa hejo, kalapa gading, mayunan talaga nu caina herang ngagenyas, teu jiga aya bale mangrupa palataran nu resik paranti nigas jangga tea, teu geueuman siga di urang, biasa we siga taman di Madinah aya kanikir mangkak, tanggah kana tangkal korma, geuning keur kembangan, ceuk urang ditu panen korma teh engke ari bulan puasa, aya geuning Program Umroh Ramadhan, ngan lebaran kudu ka masjidil Harom. (aya kupat jeung tumis kitu?).

Harita poe Rebo tanggal 6 Maret 2013

Ba’da jalan-jalan, aya iber engke bari nyimpang ka laut merah, terus ka bandara King Abdul Aziz, jam19.00 waktu Arab Saudi sing tarapti ulah lelet sabab jam 21.00 (WAS) urang tumpak kapal besi deui “Singapura Air Lines”, (deuh bakal wareg deui we ku adrahi ceuk pamikir).

Tabuh 12.50 poe Kemis ti Jeddah anjog ka bandara Changi deui da transit tea. Pindah kana penerbangan Singapura-Jakarta No SQ.960.G., harita waktu transit tumpak “Ultra Light Capsales” nu mangrupa kareta otomatis teu di masinisan, bebas polusi ka tempat transit tea (kapsul ieu dibahas dina kuliah inaugurasi anggota AIPI – di ITB tanggal 20-4-2013 ku pangersa Prof. Dr. Ir. Mulyo Widodo Kartijo)

Poe Kemis tanggal 7 Maret 2013 tabuh 18.00 tos kaluar ti bandara Soekarno Hatta moro ka Bandung bubar di PT. Sanabil, tengah peuting tos ngagolehe dina kasur di imah sorangan, yaa Alloh pasihan abdi kasempetan sareng pangogan supados tiasa jajap anak minantu, incu ka Baitullah, sareng ka Raudhoh di masjid Nabawi, Aamiin yaa Robbal ‘alamiin….

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: