• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kiritik ka Yayasan Rancagé

Kénging Ajip Rosidi
Kintun kana Facebook
Kemis, 6 Juni, 2013. 
Hudang rada beurang. Hujan. Henteu kaluar ka ruang kerja. Jadi henteu leumpang deuih. Maca Seperempat Abad  Hadiah Sastera “Rancage” nu diédit ku Etti R.S  spk. , tapi henteu lila,  da asa capé jeung tunduh, bubuhan sapeupeuting dina mobil balik ti Bandung,  tuluy ngagolér.  Bada salat Asar kakara indit ka  ruang kerja.  Nulis catetan  jeung ngoréksi Puisi Indonesia Modéren nu katunda geus sawatara lilana.
Bada Magrib balik. Terus di imah nuluykeun maca Seperempat  Abad.  Eusina salian  ti tulisan Ketua  Déwan Pangurus jeung Ketua Déwan Pembina Yayasan Rancagé, réa tulisan nu lian boh ti anu milu kana kagiatan yayasan Rancagé cara nu jadi anggota Déwan Pangurus, nu jadi juri boh anu henteu, malah aya ti pangarang anu kungsi meunang hadiah ogé.  Aya nu ditulis dina  basa Indonésia,  aya nu dina basa Sunda atawa Jawa -- malah nu dina basa Inggris ogé aya --  antarana tulisan Eddi D. Iskandar, Sri Widati, I Nyoman Darma Putra, A. Chaédar Alwasilah, Cécép Burdansah, Téddi Muhtadin, Ahda Imran, jllna. Umumna husus dipénta ku éditor,  tapi aya nu dicutat tina majalah atawa surat kabar nu medal béh ditu.  
Tapi nu istiméwa mah tulisan  Dédé Mariana anu kuring asa tacan wawuh.  Mun henteu  salah guru besar di Unpad anu jadi staf ahlina Gubernur Ahmad Hériyawan. Baturna Etti. Judulna ngagunakeun kecap  “catatan kritis”, nu eusina sabagian  gedé  ngiritik nu dianggap kakurangan-kakurangan yayasan Rancagé. Henteu jadi masalah ari dikiritik mah da  kuring  gé sering narima kiritik kana yayasan Rancagé, anu ku kuring ditarima ari bener  mah eusina. Tapi dina  tulisan Prof.  Dédé Mariana  réa anu kiritikna henteu merenah,  sabab henteu dumasar kana kanyataan. Dina alinéa  kahiji anjeunna nulis, “Penghargaan Sastera Rancagé ke-25 menyisakan keprihatinan dalam sejarah perkembangan sastera Sunda di Jawa Barat. Betapa tidak, penghargaan yang diberikan  untuk penulis-penulis urang Sunda hanya bergerak dalam komunitas itu-itu saja. Penghargaan hanya berpindah tangan dari si A ke si B, ke si C, dan kembali lagi  ke si A dan seterusnya. Dengan kata lain tidak ada wajah baru  yang memperoléh penghargaan tersebut.”
Dina alinéa kadua  ceuk anjeunna tina éta fénoména aya opat hal anu kacekel: Kahiji, “dalam perkembangan sastera Sunda terjadi stagnasi pada prosés régenerasi”; kadua “adanya kondisi ‘status quo’ dari para generasi tua sehingga penulis-penulis muda tidak memperoléh kesempatan untuk berkompétisi.“ Katilu, “adanya sikap éksklusif yang ditunjukkan pihak--pihak terkait yang  tidak menggali, mengéksplor dan menelusuri generasi penerus kesusasteraan.” Jeung nu kaopat, “sikap rigiditas kompétisi yang ditunjukkan generasi tua sehingga meréka embung  kasaingan.” 
Henteu diterangkeun saha anu dianggap “generasi tua” jeung saha nu dianggap “generasi muda” téh. Lamun dititénan dina  jero 25 taun Hadiah Rancagé dipasrahkeun, aya 21 pangarang Sunda anu kasinugrahan hadiah pikeun karya  nu umurna béda-béda. Ari nu kasinugrahan hadiah pikeun jasa mah umumna geus sarepuh da nu diajén jasana. Tapi  nu meunang hadiah pikeun jasa mah saurangna ngan kaci sakali. Jadi nu dianggap ku anjeunna “tidak ada wajah baru yang memperoléh penghargaan tersebut” téh tangtu hadiah pikeun karya.        Mémang aya pangarang anu kungsi narima hadiah dua kali (Tatang Sumarsono,  Yoseph Iskandar, Godi Suwarna), Etti malah tilu kali, tapi nu katilu mah hadiah  pikeun jasa, lain  pikeun karya. Jadi kumaha bisa disebutkeun yén  ”Penghargaan hanya berpindah tangan dari si A, ke si B, ke si C dan kembali lagi ke si A”. Kitu deui nu narima hadiah henteu ngan anu lahir taun 1920-an, atawa taun 1930-an  atawa taun 1940-an nu bisa disebut  “generasi tua” tapi réa nu lahir taun 1940-an, taun 1950-an malah aya nu lahir taun 1960-an jeung taun 1970-an. Jadi palebah mana éksklusif-na? Kitu deui daftar pangarang  nu kungsi meunang hadiah Rancagé (sok dimuat dina brosur “Hadiah Sastera Rancagé” nu medal saban taun dibagikeun waktu acara pamasrahan hadiah Rancagé) nuduhkeun yén henteu aya “sikap rigiditas kompétsisi yang ditunjukkan generasi tua sehingga meréka embung kasaingan.” Jigana Prof.  Dédé Mariana henteu uningaeun yén dina  nangtukeun  Hadiah pikeun  karya sastra téh yayasan Rancagé henteu  ngalakukeun “kompétisi” da anu diajénna karya anu medal mangrupa buku. Jadi lamun aya ogé “kompétisi” tangtu di antara para pangarang jeung para pamedal. Yayasan Rancagé mah teu milu-milu, da jadi nu méré ajén.  Nu medalkeun buku-bukuna   lain bagian ti yayasan Rancagé. Jadi moal aya sikep “embung  kasaingan” téh.
Dina alinéa katilu Prof.  Dédé Mariana nulis “Sebagai sebuah yayasan yang bergerak dalam wilayah kesusasteraan, tentu pendirian yayasan Rancagé tidak hanya sebatas memberikan penghargaan atau hadiah sebagai simbol éksisténsi. Tetapi jauh dari itu ada kewajiban budaya yang dimiliki para  pengelola untuk  melakukan inventarisasi, konsolidasi dan régenerasi di lingkungan kesusasteraan.”
Jigana anjeunna henteu nuturkeun kagiatan yayasan Rancagé, ngarasa cukup ku dédéngé tara, padahal kagiatan yayasan Rancagé lain ngan méré hadiah sastra baé. Yayasan Rancagé dina taun 2001 ngayakeun Konferénsi Internasional Budaya Sunda (KIBS) nu ngabahas masalah kumaha  ngawariskeun budaya Sunda nu hartina mikiran soal  régenerasi lain ngan dina widang  sastra baé tapi dina sakabéh widang budaya. KIBS diayakeun deui dina  taun 2011. Kagiatan KIBS pangpangna anu mimiti anu meunang perhatian pérs luar biasa pisan  boh pérs éléktronik boh pérs citak, henteu kabandungan ku anjeunna.
Di sagigireun Hadiah Sastera Rancagé, ti taun 1993 Yayasan Rancagé maparinkeun Hadiah Samsudi pikeun pangarang nu nulis bacaan barudak  dina  basa Sunda. Hartina Yayasan Rancagé mikiran masalah régenerasi.
Yayasan Rancagé gé maparinkeun Hadiah Hardjapamekas pikeun guru basa Sunda, boh pikeun guru  SD jeung  SMP boh pikeun guru  SMA.  Hartina yayasan Rancagé merhatikeun  pisan kana régenerasi, sabab nya guru-guru anu  baris ngaping para murid dina soal basa Sunda, sangkan engkéna mikaresep jeung mikacinta basa jeung sastra Sunda,  nu tangtu di antarana aya nu baris resep nulis dina basa Sunda -- para pangarang nu baris jadi  generasi sastrawan Sunda ka hareup. Sidik kawijakan maparinkeun  Hadiah Hardjapamekas téh pasalia jeung  tulisan Dédé Mariana nu nyebutkeun yén  ”adanya kecenderungan status quo yang coba dipertahankan para generasi-generasi tua. Kenyamanan dan penghargaan sebagai penerima anugrah sastera Rancagé menciptakan kondisi dalam diri meréka sebagai penumpang terakhir keréta éksékutif. ”
Jigana Prof.  Dédé henteu uningaeun yén nu narima Hadiah Rancagé mah lain hartina milu  jadi bagian tina yayasan Rancagé, jadi henteu bisa disebut   milu kana gerbong “keréta éksékutif”, da karétana ogé henteu aya. Kuduna anjeunna uninga yén nu narima  hadiah mah (lain ngan dina  widang sastra baé), tara (lamun aya gé langka)  jadi bagian tina lembaga anu méré hadiah.
Ku sabab pamanggihna henteu dumasar kana kanyataan di lapangan, atuh anggapan yén “réposisi dan régenerasi menjadi terhambat oléh sikap-sikap status quo”, “tidak memiliki  tujuan yang jelas”, “keberadaannya hanya sebagai simbol untuk menunjukkan kelas”, “tidak memilki data yang up to date terhadap rekam jejak dan keberadaan para penulis di tatar Sunda, sehingga yang ada adalah stok-stok lama”, “teramputasinya generasi penerus sebagai sebab égocentris yang dikukut generasi tua”, “penganugerahan sastera Rancagé tidak pernah terbuka baik dalam sisi penilaian  juri maupun dari sisi kandidat”, “éksklusifitas individu dan  kelompok menjadi  rigid  terhadap nilai-nilai kompétisi”, “merebak dalam komunitas tersebut ‘budaya’ sieun kasaingan”, “yayasan Rancagé sebagai sebuah lembaga civil society teu diambeuan di lingkungan masyarakat Sunda”, “kiprah yayasan ini hanya bergerak pada lini-lini wacana dan konséptual yang tidak pernah dibumikan dalam kehidupan masyarakat Sunda.”
Dina Kaputusan Hadiah Sastera Rancagé saban taun salilana aya katerangan ngeunaan naon sababna karya (buku) éta nu kapilih meunang hadiah. Kateranganana  sanajan pondok mangrupa tanggung jawab yayasan Rancagé (dumasar  kana pertanggungan jawab para juri), sarta dina éta ogé disebut karya-karya nu mangrupa buku lianna anu dianggap penting. Jadi henteu bener majar “tidak pernah terbuka baik dalam sisi penilaian juri  maupun dari sisi kandidat”. 
Henteu tétéla naon sababna para pangarang nu kungsi meunang hadiah Rancagé dianggap “menciptakan kondisi dalam diri meréka sebagai penumpang terakhir keréta éksékutif”, sabab sakaterang para pangarang anu mareunang hadiah Rancagé mah individu-individu nu  teu  nyusun “keréta éksékutif”.  Yayasan Rancagé henteu bogaeun “gerbong éksékutif Rancagé”. Luyu jeung undang-undang yayasan,  yayasan Rancagé diwangun ku Déwan Pembina,  Déwan Pengurus jeung  Déwan Pengawas.    Yayasan mah lain organisasi kamasarakatan. 
Minangka sarjana  anjeunna kudu uninga yén lamun nulis atawa méré  pamanggih ngeunaan naon baé ogé, kudu terang heula kana widang jeung kagiatan anu rék ditulisna. Hartina kudu dumasar kana fakta  jeung réalitas nu dumasar kana kanyataan-kanyatan anu tinulis, lain dumasar kana  wangwangan ti kajauhan. 
Nu matak hémeng, sabada nuduhkeun kakurangan-kakurangan yayasan Rancagé dina tungtung tulisanana Prof.  Dédé Mariana nulis, “kita patut mengprésiasi dan mengacungkan jempol bahwa apa yang telah dirintis  kang Ajip Rosidi melalui  yayasan  Rancagé di dalam memberikan hadiah sastera bagi para penulis sastera daérah, tidak hanya sastera Sunda”, sarta “tanpa keteguhan hati, sikap konsisten dan konsékuén terhadap cita-cita idéal para  pegiatnya yakni menghargai budaya lokal, budaya daérah. Karena dengan menjaga dan menumbuh kembangkan budaya daérah artinya juga membangun dan menumbuhkembangkan budaya nasional  Indonésia”.  Malah anjeunna nganjurkeun supaya  ”Pemerintah Pusat maupun pemerintah daérah seharusnya mencontoh upaya-upaya mandiri serta konsisten dan konsékuén sebagaimana dipertunjukkan oléh kang Ajip melalui Yayasan Rancagé ini dalam ikhtiar merawat  budaya daérah sebagai bagian dari budaya  nasional Indonésia.” (Tina Tapak Meri jilid  36)

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Maman S Wasita

Kantenan upami kitu mah seratan Profesor teh matak teu kinten hemengna. Profesor teh benten ti Profesor. Aya rupi-rupi profesor. Tt

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: