• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Nguatan Seni Tradisi
Mahing Jati Kasilih ku Junti

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Réog nguatan akar jati diri [Potrét/Ilustasi: ensa]

Seni lain ukur kalangenan, da boga maksud. Tujuanana, di antarana nguatan pasipatan hadé manusana. Kitu ceuk pamanggih sawatara urang nu diajak ngobrol ku Mangle dina lolongkrang Pasanggiri Réog sa-Jawa Barat.***

Rengkak jeung petana, ngalantarankeun nu lalajo saleuseurian akey-akeyan. Kitu nu kasaksén, dina pasanggri réog nu lumangsung di Museum Sri Baduga, Jalan BKR, Bandung, Saptu, 15 Juni 3013. Eta kagiatan téh gawé bareng Paguyuban Seni Reog Jawa Barat jeung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat.

Réog kungsi nanjung. Kalandep pisan ku balaréa. Rahayat gé, remen nyaksian réog ka tukang-tukang mah. Sohorna réog, karékam dina ingetan masarakat. Apan, aya kekecapanana, asup kana paribasa, saperti ‘cul dog-dog tinggal igel.’

Réog kiwari mah jadi kasenian langka.  Ka dieunakeun mah nu kariaan gé, saperti ngawinkeun atawa nyunatan, arang  nanggap réog. “Padahal, kapungkur  taun 1970-an, reog sohor naker,” ceuk Adja Sondari, S.Sn., Kepala Sub Bag Tata Usaha Balai  Pengelolaan  Museum Negeri Sri Baduga Jawa Barat.

Wa Adja (kitu katelahna), nyoréang deui mangsa  ka tukang. Da, cenah, harita mah, taun 1970-an, loba pisan grup  seni réog teh. “Atuda méh saban instansi, pangpangan mah pulisi sareng tentara, ngagaduhan Lingkung Seni nu di antarana grup réog. Ku margi kitu, eta seni teh hirup,” pokna.

Réog mémang seni rahayat, mekar di rupa-rupa lingkungan, boh di kantor, boh di palemburan. Eta seni  mah kabula-kabalé,  bisa ditanggap dina rupa-rupa acara. Nu lalajo gé kahibur, lantaran ‘kumplit’. Geura wé, aya akting, babanyolan, haleuang, obrolan, ibing  jeung tatabeuhan.

Adu-manis basajan jeung kumplit kawas kitu, réog kungsi nanjung. Ngan, kiwari, ceuk Wa Adja, kadigjayaan réog teh terus nyirorot.  Seniman réog, beuki dieu beuki ngurangan . Kitu teh, saperti kasaksen   dina pasanggiri téa. Najan, ‘pesta’  tingkat Jawa Barat, pamilonna mah ukur sawelas grup, nu asalna ti sababaraha kabupatén kota di Jawa Barat.

 

Motekar kudu Ngakar

Seni mah mekar. Kitu teh luyu jeung kabutuh manusana. “Ku margi kitu, seniman réog gé kedah teras-terasan mekarkeun senina,” ceuk ieu seniman ti kelompok lingkung seni Glamor, Bandung téh.

Maksud Wa Adja, seniman réog kudu ngimeutan kahayang masarakat. “Tiasa kolaborasi atanapi alat-alatna ditambihan, tapi dogdog nu pokona mah ulah ical,” pokna.

Tatabeuhan dina réog, nu poko mah, dogdog. Opat dogdogna teh, saperti talingtit (nu pangleutikna), kemprang, bangplak, jeung badublag. Kadieunakeun, sok ditambahan, saperti ku kendang, tarompet, jeug sajabana. Atawa, tambahna teh gumantung kana masing-masing lingkung senina.

Kakuatan seni reog, lantaran kumplitna téa. Ku cara kitu, rupa-rupa kamotékaran, bisa diaworkeun dina unsur-unsur nu aya dina éta seni. “Akting, ibing, obrolan, bobodoran, kedah janten kakuatan dina réog,” pokna.

Gerak, lagu, jeung lulucon, umumna mah gumulung, kalayan dipirig ku dogdog téa. Lulucon gé, bisa lumangsung salila pintonan, saperti dina gerak, lagu, jeung  obrolan.

Nilik kana kamekaran seni réog, kacida butuhna panalinga balaréa. Lebah miara jeung mekarkeun seni réog, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan gé,  témbrés lengkahna, kaasup milu ngadeudeul pasanggiri. Ngan, ceuk Wa Adja deui, tangtu butuh kasadaran masraakat, ku cara milu aub miara éta seni. “Nu écés, peryogi pisan kasadaran pentingna seni kanggo miara ‘karakter’ atanapi pasipatan saé masrakat,” pokna.

Kamekaran seni, ceuk Drs. Nunung Sobari, MM., Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, lantaran aya palakuna, nu neruskeunana,  oge nu ngadokumentasikeun éta seni. Tilu rupa nu bieu, kudu tuluy-tuluyan lumansgung, ulah nepi ka pegat,” pokna dina salah sahiji kagiatan kasenian di Bandung.

Pihak Parbud, ceuk Kadis, boga rupa-rupa tarékah, kaasup ‘pawarisan’ seni. Ngawariskeun kasenian bisa langsung  ka turunan éta seniman, oge ka generasi sapandeurieunana. “Pasanggiri seni gé di antawisna kanggo pawarisan téa,” pokna.

Tumali jeung pawarisan, bisa rupa-rupa cara. Lebah dinya mah gumantung kana tempat jeung lingkungan masing-masing. Ngan, ceuk  Wawan Irawan, S.Pd., Kepala Sakola Negeri 1 Tanjungsari, Sumedang,  bisa ngaliwatan sakola. “Di sakola, seni tradisi tiasa dimekarkeun,”  ceuk ieu kepala sakola nu oge Ketua MKKS Korwil I Sumedang téh.

Ngabibitkeun seni di sakola, ceuk ieu guru nu ogé pamaen réog téh, lain pamohalan. Malah, moal hésé, lantaran sakola mah tempatna nebarkeun rupa-rupa widang kaasup kasenian. “Apan, di antawisna, tiasa ngalangkungan ektrakurikuler,” pokna basa ngobro dina acara Pasanggiri Reog di Sri Baduga. Ngaobrol jeung Wawan Irawan teh dijejeran ku Suryana, nu aktip dina lingkung Seni Amor, Sumedang.

Tumali jeung karep barudak, Wawan mah percaya, kumaha kolot-kolotna. Lantaran, atikan mah  ‘bisa maksa’ sangkan nu rék dilarapkeun kacangking ku barudak.

Kamerkaran seni, ceuk Wawan deui, bisa ngaliwatan birokrat. Taya salahna nu ‘di laluhur’  téh umajak ka ‘nu dihandap’. Saperti nu di tingkat propinisi bisa ngajak nu di kabupaten/ kota miara jeung mekarkeun masing-masing senina. “Komo apan, ayeuna mah, wagub Jawa Barat gé seniman,” ceuk Suryana mairan.

Kiwari, réog memang aya kénéh. Najan, geus arang pisan, Apan, saperti nu kasaksén dina pasanggiri harita,  ukur sawélas pamilon! “Padahal, réog tiasa ngabina karakter murangkalih, sangkan jati teu kasilih ku junti, ” ceuk Wawan Irawan. *** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: