• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pemilu 2014 “Menunggu Godot?”

Kénging Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.
Kintun kana Facebook

Taun 2014 dianggap taun very very colosso, nginjeum istilah Bung Karno di awal 1960an dina nalika   tamatna era pemerintahan Presiden Soekarno 1967an.  Taun 2014 mangrupakeun taun nu penting pikeun parobahan jeung demokrasi di Indonesia, sabab dina taun eta, masarakat Indonesia bisa jadi ngagantungkeun harepan anyarna kana perpolitikan jeung kamekaran demokrasi nu keur lumangsung di ieu nagara. Aya dua kajadian politik penting di taun 2014,  Pemilu Legislatif jeung Pemilu Presiden. Naha bisa  eta dua event politik nasional teh mere harepan ka rayat jeung sakumna bangsa Indonesia yen bangsa jeung nagara teh bakal tetep eksis di alam dunya, di jagad wayang-wayangan disatengahing silih gitik, silih udag, silih telegna nagara-bangsa di dunya, boh ku jalan lemes ( (soft) ngaliwatan hegemoni budaya global, utamana budaya nagara-bangsa “berbahasa inggris (Anglo-Saxis Culture)” jeung  budaya nagara-bangsa “koneng”  saperti China-Jepang-Korea (Mongolid Culture) kana budaya lokal, dina harti  subkultur budaya-budaya nusantara minangka ngaran lain tina negara-bangsa Indonesia. Nya ieu pisan salah sahiji  bentuk “kolonialisme anyar (new colonialism)”  nu dipilampah ku nagara-bangsa kuat ka nagara-bangsa anu masih lemah, atawa dihaja dilemahkeun.

Sacara faktual, eta nagara-bangsa nu kuat teh sabenerna ku sabab  ngamilik kapamingpinan nasional nu kuat, teu ngan saukur nunjuk  kana figur presiden salaku pamingpin nasional, tapi nunjuk kana sistem politik jeung sistem sosial anu ngalahirkeun atawa ngarojong kana kapingpinan nasional di eta nagara-bangsa, nyaeta presiden kapala pamarentahan jeung kapala nagara oge anggota-anggota badan legislatif  anu bakal ngeusian jeung ngajalankeun roda pamarentah jeung kapamarentahan (governance)negara-bangsa.

Katilikna, urang kudu nyampurnakeun deui sistem politik jeung sistem sosial  pasca era pamarentahan Presiden Soeharto, nu geus rungkad 15 (limabelas) taun ka tukang, tapi sesa-sesa budaya jeung kabiasaan cara-cara marentahna hirup keneh jeung akaran dina kehirupan sapopoe, antarana wae mental korup dikalangan para elit jeung kabiasaan menta dilayanan publik / rayat nu milihna pasca pamilihan ge kacida kuat keneh .Reformasi rupa-rupa  aturan maen keur  ngabebenah kahirupan politik, sosial, ekonomi, jeung hukum, geus dilaksanakeun ngan bae katingalina mah dina prakprakanana teu diimbangan ku praktek-praktek nu bener. Antukna, urang kajiret ku seremonial jeung formalisme dina nganjalankeun pamarentahan jeung pangwangunan. Nafsu kumawasa, kiwari leuwih rosa tibatan sumanget pikeun ngabdi ka rayat nu sabenerna geus mere kakawasaan ka elit-elit politik di pamarentahan, boh elit eksekutif atawa legislatif. Elit birokrasi pamarentahan remen jadi korban praktik politik nu malawading (bad politic practices), atawana malah maranehna remen gawe bareng (bersekutu) ngajalankan praktik politik nu goreng patut dina ngokolakeun urusan-urusan publik. Di pihak sejen, para kaum intelektual kalolobaanna ngan saukur bisa baralem ngabigeu saridengdang  di munara-munara gading universitas, sakalieun ancrub milu turun  ge ngan tamba gugur kawajiban wungkul, mere advis-advis nu remen teu nyambung jeung kondisi empirik nu sabenerna, nu jadi sual utama  sabab-musabab gorengna kondisi kahirupan sosial, politik, ekonomi, jeung hukum nu disanghareupan negara-bangsa urang.

Kukituna, 2014 sabenerna lir ibarat urang “menunggu godot”, pinuh ku hal nu teu pasti,  naha  sistem pemilu di urang, rek pemilu legislatif atawana pemilu presiden teh bakal medalkeun para pamingpin bangsa nu masagi, nu mampuh mawa negara-bangsa ka tengah-tengah persaingan antar nagara-bangsa di dunia. Katilikna, sistem pemilu legislatif jeung pemilu presiden, moal mampuh ngalahirkeun elit-elit pamingpin nagara-bangsa saperti nu dipikaharep ku urang. Paling oge, ngan saukur “nyitak” para pamingpin legislatif nu bias partey politik, boa bias korporasi jeung individu. Kitu oge, presiden nu bakal hadir ngan saukur presiden anu “biasa-biasa saja”, anu ngan saukur bisa nganjalankan tugas rutin pamarentahan sapopoena.

Lamun urang salaku hiji bangsa teu daria (seurieus) ngarorotek nyiar jalma-jalma pinilih nu bakal ngeusian badan-badan legislatif jeung korsi Presiden RI di 2014, saestuna urang bakal “menunggu godot”. Mugia we aya keneh jalan pikeun ngungkulan sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, jeung sistem hukum di urang anu geus teu kondusif, moal we disebutkeun paburantak jeung ngalaman disorientasi mah, akibat tina gurunggusuhna urang dina ngalakukeun reformasi konstitusi, UUD 1945 pasca 4 (opat) kali amandemen. Mugia oge urang teu poho kana tujuan sarerea anu dirumuskan dina pembukaan konstitusi  UUD 1945, nyaeta “menjadi bangsa dan negara yang MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR. Ieu pisan nu sabenerna jadi kapentingan nasional mah, nu geus mimiti kalululi jeung dimomorekeun. Ngomean sistem budaya jeung konstitusi kudu jadi agenda prioritas urang salaku hiji bangsaing  tKakara diteruskeun ku ngabeberes sistem sosial, sistem hukum, sistem politik, jeung sistem ekonomi ka hareupna. Lamun elat, tingaleun tanwande nagara-bangsa urang ngan saukur jadi “kelas bawah”,  potensi anak bangsa ge teu bisa dimangfaatkeun pikeun ngawangun negara-bangsa.

Ku kituna, calon presiden 2014-2019 jeung para politisi di badan-badan legislatif nu engke  dipilih ku urang kudu boga kamampuan saperti  : (1) kemampuan leadership nu kuat. Pamingpin nu ngamilik kamampuan leadership lian ti mampuh ngarahkan masarakat,  mampu memberi motivasi, jadi inspirasi keur warga nagara gawe rancage sabilulungan dina ngahontal sagala tujuan sarerea; (2) paham, ngamilik  wawasan budaya jeung kebangsaan . Wawasan budaya jeung kebangsaan kacida pentingna keur hiji pamingpin, keur numuwuhmekarkeun  rasa cinta tanah air, alhasil pikiran jeung lengkahna estu pikeun kamajuan bangsa dan negara; (3)  paham kana pergaulan jeung ngamilik jaringan pergaulan internasional. Pergaulan internasional kacida penting ayana di hiji pamingpin nu engkena bakal bisa nuyun kana  lancarna system politik nu mampuh beradaptasi jeung parobahan-parobahan lingkungan internasional sarta mampuh ngahijikeun potensi dina gawe bareng internasional anu saling nguntungkeun; (4) ngamilik kaparigelan dina widang ekonomi jeung hukum. Hiji pamingpin kudu boga konsep-konsep jeung ide-ide strategis keur mawa bangsana kana kamajuan ekonomi jeung pangwangunan sangkan mapakan  bangsa linna. Kitu deui pangawueruh ngeunaan hukum sangkan dina ngajalanken tugas jeung kawenanganna henteu ngarempak hak-hak asasi publik, sarta bisa  jujur, adil jeung iklas dina ngajalankeun amanah rakyat; (5) ngamilik strategi nu cerdas,  hiji strategi nu ngamangfaatkan bantuan nagara deungeun demi kamajuan pangwangunan jeung karaharjaan masarakat Indonesia bari teu jeung jadi ‘boneka’ sarta teu gampang diintervensi ku bangsa lain.

Ku kituna Presiden Indonesia jeung para politisi di badan-badan legislatif anu kapilih engke dipiharep mampuh mawa negara-bangsa Indonesia kana parobahan nu leuwih hade sarta mampuh ngawangun solidaritas sosial sangkan masarakat daek sabilulungan ngawujudkeun tujuan nasional, nepi ka ahirna bisa jadi pamingpin di nagara sorangan jeung jadi pamingpin dunia.Jadi nagara-bangsa nu boga martabat di tengah-tengah pergaulan antar negara-bangsa di dunia, kudu jadi cita-cita jeung kapentingan sarerea.Mugia.***

*) Panulis : Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Padjadjaran; Kapuslitbang Kebijakan Publik dan Kewilayahan LPPM Unpad; jeung Ketua Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

Maman S Wasita-Atmadja

Pidato Soekarno taun 1964 dijejeran TAVIV, nya eta singgetan tina Tahun Vivere Pericoloso, tahun hidup menyeremped2 bahaya. VIVERE = hidup, PERICOLOSO = (kecap sipat) ngandung bahya.

Maman S. Wasita-Atmadja

Taun 2014 dianggap taun very very colosso, nginjeum istilah Bung Karno di awal 1960an dina nalika tamatna era pemerintahan Presiden Soekarno 1967an.

Nyeratna kedah dilereskeun. Sanes very very colosso, nanging pericolosso (kecap barang), basa Italia, nu hartosna bahya, danger (Inggeris)

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: