• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Agus Tubagus Ramdani

Kénging Hana Rohana Suwanda
Kintun kana Facebook

Dua poe teu ngantor, babaturanana silih tanya, aya naon ari Sundari? Na tulus Umrohna jeung Rayanti sobatna anu beunghar tea?  Atawa …ah nyao ketah, make bingung ku urusan batur, Kitu ceuk gerentes hate Ikah sobat dalit Sundari anu memang leungiteun.  Isukna Ikah aya anu ngabejaan yen Sundari  memang Umroh tapi lain jeung sobatna nu beunghar, da ieu mah jeung Tubagus Ramdani, perwira angkatan  Udara  terahing menak Cikundul. Lalaki kasep taya babandinganana, pinter turta nyantri.

“ Kuma tea urang Cianjur.!” kitu ceuk Sundari ka Ikah. Ari eta  nu kasep   papanggihna jeung Sundari dina riungan kulawarga di Cianjur, diwawuhkeun   ku Mang Bahar anu maher mamaos Cianjuran.  Agus Tubagus Randani  di dinya kapentang panah asmara, katiir   mamaras rasana ku  pamulu mojang Ciranjang anu  sakitu lucuna.

“Tah ieu teh  Sundari –putrana  Mang Radiman tea” saur Ibuna Agus Tubagus Ramdani ka putrana. Agus ngarawu leuneun nu geulis bari mesem.

“ Oh kitu? Pokna. Sundari oge rada geumpeur narima panangan anu kaseop teh, jol kerewek leungeun Sundari dirawu dikeukeuweuk, datangka anu geulis beuki geumpeur.   

 “ Agus Tubagus Ramdani” pokna bari neuteup seukeut ka Sundari.

Ti harita Pilot kasep teh jadi remen nganjang ka Ciranjang ka bumi kulawarga Haji Hadiman bandar beas  anu di lemburna sohor  haji balabah turta  nyaah ka somah cacak teu boga kaluhngguhan nanaon di jajaran pamarentahan. Hanas aktip milu ngamajukeun koperasi, da estuning ku karepna sorangan.Tepi ka poe eta, poean tepung taun Cianjur, Agus Tubagus Ramdani geus sataun hahadeanana jeung Sundari malah geus dicangcang sacara resmi mojang Ciranjang teh. Batur salembur mah geus silih tanya, iraha cenah dirapalanana kembang Ciranjang nu herang teh nya?Alus temen cenah rek dipileuleuheungkeun ku terah Wiratanu.

Poean Sundari teu ngantor tea, memang bener Umroh jeung ibu ramana, boh ibu rama Agus boh ibu ramana Sundari. Niatna mulang Umroh arek dirapalan di Cianjur. Poean miang Umroh ondangan mah geus dikirimkeun ka alamat nu diondang.  Lamun batur  nikah heula kakara umroh, Sundari jeung Agus mah umroh heula kakara dirapalan.

Saminggu sabada umroh memang bener dirapalan. Teu aya kariaan gede, basajan pisan da kitu pamentana panganten. Enya ari resepsina mah di gedong, awahing ku  lobana ondangan, ari di bumi moal cekap saur ibuna Sundari anu  nganjrek di KPR/BTN ukur tipeu 45, ku anak incu ge geus pinuh saurna teh. Sabada dipangantenkeun, Sundari dibawa pindah ka Bogor da Agus dinesna di Bogor.

Sundari anu geus jadi Ibu Agus mimitina mah ngarasa karagok kudu jadi Nyonya Agus atawa Ibu Agus, tapi lila-lila mah biasa deui. Malah milu akitip di organisasi PIA Ardyaharini, persatuan Istri AURI.

Rumah tahnggana runtut raut, ka cai jadi saleuwi ka  darat jadi salebak teh nyaan. Ngan aya sarupa anu kurang dipikaresep ku Sundari ti Agus teh, nyaeta pangaresep jeung kabiasaanana anu matak lelenyapan angen  nyaeta tumpak motor Harley Davidson anu badag tea. Jiga ka maru we sebeleunana kana eta motor teh. Ceuk Agus, eta mah pangaresep ti jaman rumaja keneh, warisan ti bapa. Kusabab kitu Sundari tara loba komentar ngan sok ngabetem we lamun keur aya kasebel ka Si Harley teh.Tapi da teu bisa disisilihan, Agus malah tambah meumeut kana motorna. Lamun pareng nyanyabaan  ka luar daerah , Sundari tara milu kajeun nuturkeun kana mobil oge. Komo kana  sabangsaning Turing-turing mah tara weh, paur pokna.  Agus  ngan sakadar menta didungakeun ka Si buah hate, da henteu miharep ari Sundari kudu mimilu momotoran mah. Iwalti lamun sakadar lalajo lamun aya demonstrasi Harley. Biasana ari aya tatamu ti mancanagara, atawa payuneun Presiden jeung para mentrina. Jiga harita aya tamu ti Aklzazair   Mentri Pertahanan Ben Houra Omar.  Peutingna samemeh ka jalan, Agus nyarita ka Sundari  bareurat sirah.

“Atuh kedah ngaso heula  Kang,  upami bade ka jalan, kasehatan kedah  prima” ceuk Sundari.

“ Pasti, tapi kapan aya Dokter Joni, muga-muga teu aya nanaon” Sundari ingeteun yen komandanna kungsi nyaritakeun harepanna supaya Agus eureun momotoran, puseurkeun bae kana tugas inti.

“Agus teh Pilot heug terus tataharkeun diri masing jadi Pilot unggulan”, saurna teh. Agus oge teu pohoeun, tapi hayangna kitu. Ongkoh gogoda Si Harley teu bisa disingkahan, kokolebatan bae, kaimpi-impi hayang jadi jagoan anu dipercaya. Lain pupujieun ngan geus kiitu we panggero batinna.

Piisukaneun arek demo payuneun tatamu tea, munjungan heula ka ibu di  Cianjur , neda pidungana arek demo payuneun pangagung. Saperti biasana ibuna ngadungakeun bari saeutik mah tetep miwejang sangkan demo poe eta demo panungtung, Agus kudu mileuleuyankeun si Harley saurna teh.

“Dunga ibu salawasna keur Agus, tapi poma pamenta Ibu ge ku Agus kudu disetokeun. Da lain menta dunyabrana, Ibu mah ngan menta pangaresep kana momotoran eureunan, kiwari geus waktuna” saur Ibuna. Agus ukur ngajawab Insya Allah, halon pisan. Tapi karasana ku ibuna mah matak nyeri, nyeri pisan saur ibu anu palay kagungan putra jadi pahlawan dirgantara teh.

“Eta mah kuma hidep , da Ibu ge nyaho dicarek oge moal ngagugu. Ngan masing inget Ibu tetep

miharep  sangkan  hidep ninggalkeun karesep nu hiji eta anu nyantong kana balai!” Biasana Agus tungkul ngeluk,   Euweuh jangji dina hatena, taya paneda ka Gusti sangkan dibere  sadrah geusan ninggalkeun pangaresepna anu mahiwal ti batur.  Jigana ka nu lenjang urang Ciranjang oge moal ngagugu lamun dicarek teh.  Numatak Sundari milih baceo dina hatena bae bari tara lalajo lamun manehna demo atawa momotoran ka mana boa. Bagja keneh lalajo Sang pilot manuvre di  awang-awang.

Ngan poe eta basa rek demo payuneun Mentri Pertahanan Alzazair  Ben Houra  Omar tea, Sundari maksakeun maneh milu Ibu Rahayu, sarua  carogena oge  micinta motor badag  jiga  kitu. Dua nyonya ninggalkeun imah duanana oge istri Sang Pilot anu cinta motor badag turta duanana rek mintonkeun kamaheranana  payuneun tamu nagara. Ongkoh Sundari panasaran ka Mentri Pertahanan Alzazair, sabab  mangsa harita Alzazair  teh  keur perang. Sundari simpati   ka Srikandi  Zahara  Bouhired  Sri

Kandi Alzazair anu  mashur

“Mani asa kasep-kasep teuing Kang Agus…”gerentes hate Sundari. Erokna biru langit.

 Aneh bet cipanonna ngaberebey terus meuntasan pipina, ngeclak kana lahunan. Agus ret deui ret deui ka Sundari anu diuk di balandongan jeung kulawarga manusa-manusa Harley anu sejenna.

Geus henteu kabandungan ieuh kumaha sibuk pakepukna anu aya di tengah jalan  Asua Aprika harita, hareupeun gedong Merdeka. Hate Sundari teu merdeka, sidik dikeukeuweuk ku rupa-rupa rasa kamelang kahariwang jeung kareueus boga salaki  pilot, lalaki langit lalanang ti awang-awang anu hanjakal mabal kana momotoran. Demo teh memang rame, anu keprok taya eureunna  nyaksian rupa-rupa tingkah polah  anu mintonkeun kamaheranana payuneun tamu. Sundari seseringna tungkul bari lelenyapan angen, yambat asma Alloh nitipkeun Kang Agusna ka Gusti Nu Maha Ningali.   

Aya meureun satengah jam mah motor daradad-durudud ka hilir ka girang, nu surak beuki ayeuh-ayeuhan.  Memang  hecat,  aya demo  tumpak motor bari nangkuban, terus bari nangtiung dina sadel, bari kitu bari kieu, anu lalajo beuki ayeuh-ayeuhan. Seoooot…. Ti kulon  hiji motor  ngadurudud… nyerebetna ka wetan, cekiiit…..gubrag, bet kadengena teh motor disesered ngagubrag jauh di  wetan . Jalma-jalma bet tingjarerit, pulisi tingdurugdug   ngetan kabeh. Nu lalajo  sawateh milu tiomngdurgdug lalumpatan kma wetan, sawareh deui mah meubeutkeun maneh kana korsio bari teu weleg istigfar.   Sundari ngagebeg…:Kaaang…….” Sundari  ngajerit bari terus nyambat asma Alloh, tapi lila-lila jep sorana jempe, Sundari ngalenggerek kapiuhan,  kaayaan jadi kacida ributna, aora anu ceurik jeung anu tinggorowok  pabaur jadi hiji. Sajeroning kitu, tatamu mah langsung  ngantrunkeun  jalan Asia Aprika.

Semuriti teu ngidinan nyumponan  kapalay  tatamu   ningali  ka tempat kajadian kacilakaan.

“Ya Alloh….Agus Tubagus Ramdani…Ya Allloh!” jalma  jalma  istigfar jeung nyambat asma Alloh patarik-tarik. Sundsari dibawa ka jero gedong Merdeka, ti beh  wetan    aya anu digotong kana ambulan, dua korban….Ramdani  jeung Susanto. Ahirna anu tadi dibawa ka jero gedong Merdeka oge  dibawa ka rumah sakit, Sundari tacan  eling-eling  basa diasupkeun kana ambulan téh.  ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: