• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Capres ti Tatar Sunda
Ngahudangkeun nu Keur Tibra

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook
Mangle
SN1378318507.jpg [Potrét/Ilustasi: asep gp]

Nyantek kana pilihan presiden, loba ngaran capres nu jadi bukur catur. Ngan, galibna, ti tatar Sunda mah, arang pisan  nu kasebut. Kumaha dina pilpres ayeuna? Saha waé  urang Sunda nu kacatur jadi capres 2014-1019?

Kiwari ramé naker calon-calon presiden. Geus loba nu nyebut-nyebut pipresidéneun. Atuh, spanduk calon presiden gé  reuteum di tempat-tempat ramé. Ngan, nya kitu, ti tatar Sunda mah teu sing ubyag.

Copongna capres asal Sunda, rada kaubaran ku munculna Jumhur Hidayat, manten aktivis mahasiswa nu kungsi ngaringkuk di panjara dina jaman Orde Baru. Karep Jumhur milu kana konvensi capres ngaliwatan parpol, ceuk Heri Kantaprawira ketua Forum Ki Sunda, pilihan nu merenah, lantaran Jumhur mah lain pamingpin partéy pulitik.

Saha Jumhur Hidayat téh? Inyana pituin Bandung. Ieu teureuh Sunda téh, satamatna SMA Negeri 3 Bandung, Jumhur asup ka Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Fisika (1986). Ngan ti mimiti jadi mahasiswa gé geus aktip dina aksi-aksi mahasiswa, boh di kampusna boh di tempat séjén di Bandung. Salah sahiji nu dibajuangkeun ku Jumhur jeung batur-batur harita téh tumali jeung hak-hak rahayat. Lian ti éta Jumhur gé nyorakeun dibubarkeunana Orde Baru, salah sahiji buktina, mingpin aksi nolak datangna Mendagri Rudini harita. Lantaran aksina terus dikukuntit pihak kaamanan, antukna, ditangkep sarta diadili nepi meunang dipones tilu taun.  Upaya hukum terus dilakukeun, ngan ahirna mah, teu bisa majar kumaha, ieu teureuh Bandung téh dibérok di panjara, malah kungsi ditempatkeun di Nusakambangan.

Sumanget Jumhur teu pareum. Di panjara gé tetep nguatan jiwana. Di antarana ku cara loba macaan buku, kaasup buku-buku perjuangan Inggit Garnasih, karya Ramadhan KH. Sanggeus kaluar ti panjara, Jumhur  aktif di sababaraha organisasi, saperti di Center for Information and Development Studies (CIDES) Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (GASPERMINDO), Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI), Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI), jeung sajabana.

Lian ti ancrub ka rupa-rupa organisasi, Jumhur gé  biasa jadi narasumber disababaraha tempat di Nusantara, pangpangna dina nanjeurkeun martabat jeung jatidiri bangsa, kaasup remen ngalanglang mancanagara dina rupa-rupa kagiatan, di antarana neuleuman sistem katatanagaraan di Amerika Serikat, International Conference on Methodological Problems in The Study of Religions - Montreal Canada, Conference on Indonesia-South Africa; New Beginnings and Future Relations, Capetown, South-Africa jeung sajabana.

Nya ngaliwatan sababaraha organisasi jeung ancrub kana rupa-rupa kagiatan, Jumhur loba ngabélaan masarakat katideresa nu hak-hakna karampas ku pihak séjén.  Haté Jumhur teu tingtrim, upama nyaksian kaayaan nu méngpar tina kamistian, najan éta paripolah téh dilakukeun ku nu nyekel kakawasaan. Matak, najan ranggeuman kakawasan kacida kuatna, Jumhur tara ngarasa sungkan nepikeun kateupanujuanana. Dirina remen makalangan, ngaluluguan pihak-pihak nu boga karep ngaronjatkeun ajén jeung karaharjaan masarakat.

Upama karepna kacida kuatna, da mémang pangaruh lingkunganana. Ramana gé, Alm. Mohammad Sobari Sumartadinata geus ngawawadianan, mun wani ancrub jadi aktivis, kudu wani sagala rupana, malah najan nepi ka nemahan pati!

Kanyaahna Jumhur ka si leutik, ditémbongkeun kana kanyahna ka kaum buruh. Ceuk pikirna, buruh téh kudu dianggap bagian tina ieu bangsa. Hartina, ulah aya bagian nu tinggaleun komo nu katideresa mah.

Kanyaahna ka kaum buruh, ahirna mah loba pihak nu percaya ka Jumhur bakal leuwih témbrés upama inyana boga kakawasan nu leuwih batan nu ayeuna dicangking jadi kepala BNP2TKI.

 

Calon Presiden

Jumhur Hidayat, mimiti pada nyebut calon presiden. Kituna téh, saperti ceuk para aktivis di organisasi buruh. Eta organsiasi mah togmol naker nyorakeun ngaran Jumhur jadi calon presiden téh. Kitu téh, saperti sawatara waktu ka tukang, dina déklarasi capres ‘versi’ kaum buruh nu lumangsung di Gedung KONI Jawa Barat sawatara waktu ka tukang. Nu ngarojong Jumhur mémang sababaraha organisasi buruh, saperti Serikat Pekerja Nasional (SPN), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI), Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (KSBS), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) jeung Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (SPOI).

Paraburuh tandes naker, yén buruh katut kulawargana, nyalonkeun Jumhur Hidayat, nu kiwari mancén Kepala BNP2TKI jadi presiden. Kitu téh, cenah, lantaran Jumhur dianggap mampuh mingpin ieu nagara kalayan témbong kanyaahna ka rahayat, pangpangna mah ka kaum buruh. Organisasi mah teu ngan ukur ngambeng pangdeudeulna semet émbaran, da saterusna téh ditepikeun ka DPD Demokrat Jawa Barat. Harita keyeng aliansi buruh dihaminan ku R. Heryanto, Bendahara DPD Partey Demokrat.

Dina éta déklarasi, Ketua Serikat Pekerja (SPN) Jawa Barat Iwan Kusnawan nétélakeun, Deklarasi lumangsung di Jawa Barat, lantaran Jumhur téh asalna ti Jawa Barat. Ngan, cenah, déklarasi téh moal kateug nepi ka dinya, da bakal diteruskeun di daérah-daérah séjénna sakurang-kurangna di salapan tempat, saperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepri, Lampung Banten, Jawa Timur, jeung NTB.

Forum Kesatuan Buruh NTB nu ngawengku lima orgnaisasi  saperti SPN, GespermindoLembaga Amanah Gappa Samudra (Lagas), Migran World Indonesia (MWI), jeung Forum Petani Tembakau Lombok Timur (FPTL). Di anatrana eta forum teh samiuk bajuang keur Jumhur sangkan eta ketua BNP2TKI jadi presiden mangsa bakti 2014-2019.

Jumhur Hidayat buleud patékadan. Teuneung nétélakeun pakarepanana jadi calon presiden. Malah, ketakna kitu téh dibuktikeun ku miluna kana konvensi capres ti Partey Demokrat.

 

Ngahudangkeun nu Tibra

Munculna ngaran Jumhur Hidayat dina pakalangan capres, ceuk Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, SH., MSi., Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), lir ngageuingkeun nu keur tibra. Ka dieunakeun,  urang Sunda mah, bangun nu teu kecét-kecét, atawa arang pisan nu makalangan dina tingkat nasional. “Munculna Jumhur Hidayat, lir ngageuingkeun urang Sunda nu keur tibra,” pokna.

Ketak jeung kaludeung Jumhur kawas kitu, gedé mangpaatna keur kagiatan pulitik di tatar Sunda mah. Lantaran ceuk Prof. Asep, kitu téh bisa jadi panyundut sumanget atawa nyumangetan deui kaengeuh pulitik urang Sunda nu salila ieu melempem.

Nilik kana jumlah padumukna, kaasup nu baroga hak pilih, urang Jawa Barat téh kacida lobana. Hartina, ceuk ieu ahli kawijakan publik Unpad mah, Jumhur nu asalna teureuh Sunda téh, samistina jadi ‘kakuatan’ nu baris dibalitungkeun ku pihak séjén.

Ngan, naha majuna putra Sunda dina pakalangan kapamingpinan nasional baris pada ngarojong? Upama ceuk Indra Prawira, pupuhu Badan Musyawarah Sunda Jawa Barat mah, meujeuhna urang Sunda silih rojong! “Eureunan silih salahkeun, mistina silih rojong upama saha waé nu boga karep makalangan jadi pamingpin nasional!” pokna sawatara waktu ka tukang.

 

Punten Kapayunan!

“Urang Sunda lamun hayang jadi pamingpin atawa aya dina kamajuan kudu ngaleungitkeun budaya “Mangga ti payun” diganti ku “Punten ka payunan”. Sabab kualitas urang Sunda sarua we jeung seke-seler (etnis) liana, malah aya onjoyna lian ti etnis kadua panglobana di Indonesia, urang Sunda ti baheula mula  jujur, gagah, teuneung-ludeung jeung luhur hargadirina. Sacara historis urang Sunda (ti jaman karajaan Salakanagara, Tarumanagara, Galuh, Pajajaran) teu kajajah ku etnis liana.Urang Sunda ti baheula mula kawentar gagah, jujur, teuneung-ludeung jeung luhur hargadirina dina ngabela bebeneran, contona nalika kajadian Pasunda Bubat (Perang Bubat), nyata natrat ditulis dina sajarah  kumaha gagahna Prabu Lingga Buana jeung Diah Pitaloka katut wadyabalad nu ngan saeutik, teuneung ludeung ngabela hargadirina!”

Kitu cek Mohamad Jumhur Hidayat ka wartawan dina sela-sela “Menolak Lupa 5 Agustus1989 Talkstalgia 2013 - Bersama Mohamad Jumhur Hidayat” nu lumangsung di GIM (Gedong Indonesia Menggugat) Jln. Perintis Kemerdekaan Bandung (5/8). “Lamun urang Sunda  taya  nu payus jadi presiden ulah maksakeun, tapi lamun aya nu pantes jeung nyubadanan jadi pamingpin nagri, ulah caricingeun”, kitu pokna nandeskeun.                                                                                                                                      

Dina paguneman nu ngaguar deui kajadian 5 Agustus  1989 (mahasiswa ITB ngademo Mendagri Rudini nu rawuh ka kampusna muka panataran P4- 11 mahasiswa ITB kaasup Jumhur ditewak Bakorstranasda laju dibui-Jumhur bebas  25 Februari  1992) harita dijejeran ku Prof.H. Ahmad Mansyur Suryanegara (Sejarawan Unpad), M. Ridho Eisy (Wartwaan senior & Penyair alumni ITB), Mas Radar (mantan aktivis), jeung walikota anyar Ridwan Kamil   kaasup Juhana Sutisna (Joe P Project-moderator) jeung ibuna Jumhur,  Bu Ati.

Soal kajadian 5 Agustus harita, cek Denci (Aden Kecil,  nenehanana Jumhur keur leutik ) memang jadi perlawanan  nyata kana  “hapana” karaharjaan jeung demokrasi mangsa orba. Kiwari agenda demokrasi /reformasi sok sanajan “kabablasan” jeung  perlu dibeberes deui tapi geus lumangsung di ieu nagri. Tinggal ngarah kana  agenda nu utamana nyaeta  ngabeberes karaharjaan kamartabatan jeung kamandirian .Kajadian “Saptu Kulawu” 5 Agustus  ge  sabenerna perlawanan kana saniskara panggusuran tanah nu lumangsung teu adil jeung nyangsarakeun rayat di Indonesia(dibayar 30 perak/meter),  saperti kasus Kacapiring,  Badega, Cimacan, Lampung, Kedung Ombo (Jawa Tengah), jsb,  Penggusuran tanah nu mangrupakeun kolaborasi kasarakahan  antara bupati, gupernur jeung pangusaha, “Tah kapanan sadayana kapala daerah teh papayungna Mendagri, tah  kaleresan harita aya ka kampus, nya didemo we, da anjeunna nu pangtanggelwalerna mah.”, Cek Denci nyoreang alam ka tukang dina mangsa perjuangan.

Dina pamustunganana Jumhur umajak ka batur-batur saperjuanganana baheula, sangkan dimana geus meunang jabatan/ jadi pamingpin ulah nepikeun “Rajawali robah jadi Manuk Nuri” , jadi pamingpin nu kumaha juragan wae jeung teu mihak ka rayat, sabab sieun ilang jabatanana. Tapi kudu saperti pajuang nu ku Rendra  ditulis dina sajakna, “sangkar besi jangan merubah Rajawali jadi  burung Nuri!”  Memang kiwari loba batur Jumhur nu talajakna  kawas  nu ditulis dina sajakna “ Jabatan pujapuji,  hormat, kakawasaan,  fasilitas,  sok ngarobah rajawali jadi manuk nuri”, pokna.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

YS Sutadinata

sok atuh urang sunda maju

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: