• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Masrahkeun Panganten Pameget

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook

Puji nu sayakti pinasti wungkul kagungan Gusti Anu Maha suci. Puja anu sampurna nyumangga ka Dzat Alloh nu Maha Kawasa. Nu nyipta aya sinareng teu aya. Nu damel subaya pamohalan sulaya.

Rohmat kasinugerahaan, salam kaginanjaran mugia ngalimpah ruah ka Bagenda Agung Paduka Rosululloh saw.

Saterasna oge ka para sahabat, anu di-enas pamangku amanat. Salaku ajir dina ta’at. Kengeng pituduh ngemban nasehat. Wasilah lumungsur hidayat, tengahing sampalan jagat, tug dugi ka aherat.

A.     Langkung ti payun, pribados negrakeun kareueus, mangrewu-rewu panuhun ka kersana pangatur waktu panata acara anu ngancokeun waktos ka pribados geusan jabung cumalapung geusan sabda tumapalang salaku sepuhna calon panganten pameget Si Kasep LINGGIH PRIBADI oge ngarangkep sepuhna, Bapa PURWANTO,  pleus komandan rombongan ti Yogyakarta nu seueur oge wargina di CIBADAK, nyanggakeun salam panglawungan ka para pangersa para ulama turta para umaro, para inohong kekentong dayeuh maneuh, sugrining warga masyarakat CARIRINGIN, GEGER BITUNG SUKABUMI nu sami haat. Batur sakumbuh anu sami rawuh. Sepuh anom murangkalih anu sami linggih. Para inohong nu sami nyondong.

Oge pang utami haturan tepang ka para pangbage anu tangtosna dipupuhuan ku Kang Besan, Kulawarga Bapa DUDUY ABDULLAH sarimbit; para hulubalang, para pager ayu turta para pager bagus teu hilap ka para pages bitis sifatna bapa-bapa hansip anu ngarojong lumangsungna ieu pangbage agung.

B.     Lajeng negrakeun tansyah pasejaan  hapunten tina duduga prayoga ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal, boh bilih kirang merenah sinareng benten cara nu teu biasa. Munasabah tuda benten sumur sok benten tampianana.

Jeng Besan, kadang wargi sakalih nu sami-sami linggih!

C.      Sateuacan majeng kana naon nu kapimaksad, pribados ngadadamparkeun tawis kaasih deudeul kadeudeuh Pun Anak; calon panganten baru geusan balayar ngajatuk rami, nu tos tetela kauntun tipung katambang beas, batu turun keusik naek. Inysa Alloh saududan roko garpit deui mah baris diakadan. Kubrana tawis kadeudeuh ka para panganten baru anu tos barau, rehna kekecapan NIKAH teu kinten enteng dibasakeunana, endah digunem caturkeunana. Malahan  sok jadi pangbibita ka nu jaromblo. Basana ari batur meuncit kambing, kuring mah ngan meuncit hayam. Ari batur kararawin, kuring mah ngan bati hayang. Kitu cenah rumenghikna teh! Sumuhun apanan NUN jeer NI KAF jabar KA tungtungna dipaeh ku HA. Jeer teh di handap, jabar mah di luhur. Nu di handap pan Si Nyai tea di dieu. Nu di luhur apan Si Kasep Pun Anak.

 

                Rincik-rincang rincik rincang

                Batununggal ka Ciseah

                Cik atuh Kang cik atuh Kang

                Enggalan abdi tos pasrah

 

                                Pamayang naek balayar

                                Ngelat jogjog nurih sarah

                                Yayang tariking sing sabar

                                Ieu bedog nuju diasah.

                Ngan nya kitu tea, teu cukup ku mampuh ngaharkatan NUN jeejr NI KAF jabar KA, nanging tetela apan pami tos ka rumah tangga mah kedah tiasa ngahirupkeun HA paeh  nu tiasa ditanggel waler dunya akherat. Bade dijabarkeun, bade dipeeskeun, gumantung Pun Anak duaan engke. Bade ka arah turta ka jurusan mana, kadali imah tangga, ieu nu kedah janten emutan. Di dieu diperyogikeun tinimang taraju hirup, boh bilih pulsa seep masa aktifna. Manawi kalayan pasti, nya teu aya deui anging agami kanggo bekel tur modal utami; iman, amal sholeh, siliwasiatan dina jalan hak turta bebeneran oge siliwasiatan dina kasabaran. Wal-Ashri, innal insana lafi husrin..........

 

 

 

 

Jeng Besan sarimbit…..

 

Meuli cendol ti Sukabumi

Meuli boeh ti Taraju

Ngobrol ka mana-mendi

Dugi weh ka nu dituju.

 

D.     Pribados bade nyanggakeun 4 tutungkusan:

1.       Nyanggakeun SILATURRAHMI. Mugia katampi, pangraket mimitran antawis urang Yogyakarta nu dipupuhuan ku pribados sinareng wargi di dieu tegesna di CARINGIN, GEGERBITUNG anu dipupuhuan ku Kang Besan di dieu.

2.       Nyanggakeun SILATUL WA’DI, tali pasini ti kamari kiwari nyampak ngajadi.

                Bancet cai ti Karawang

                Tangkal jagong dicecebkeun

                Kasep Nyai tong hariwang

                Pasini urang paheutkeun.

               

3.       Nyanggakeun SILATUL MALI, nyanggakeun cacandakan. Lantaran disebatkeun teu jingjing teu bawa teuing mah... bilih katulis jurig kaserat malaikat, ulah ngabuah mamala, pan palias teuing. Ieu oge tamba ngaburayot; lawon sasoeh; encis sakeupeulan, katedaan sapulukan, jeung sajabana. Manawi bahan ka tampi, da ari lebet ka istimewa mah tetebiheun, utamina mah nyanggakeun ti rombongan pribados, nu miosna mah saba’da subuh nanging angkatna mah qobla seubeuh.

4.       Nu pamungkas nyanggakeun SILATUL LAHMI; nyanggakeun daging sakeureut. Ti beh ditu keneh dipupusti ku Pun Anak geusan jadi ATM sanggakeuneun ka Si  Geulis di dieu. Taya lian ATM ten Alat Tusuk Manual anu tangtosna oge bade diaktifkeun di dieu, lantaran bank-na aya di dieu, BCA alias Barang Colokeun Aa. Insyaalloh ATM Pun Anak teu kinten gress turta masih strong.

                Ka sawah jalan Caringin

                Pas Gegerbitung bebelekukan

                Cumarios tong panjang teuing

                Ieu beuteung kukurubukan

                Kang Besan sarimbit…!

                Kirang langkungna mah sakitu, sakali deui pribados sareng rombongan neda sihapunten, neda jembar panghampura. Atuda awahing ku bingah, lir caang bulan opat welas, jalan gede  sasapuan.       

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: