• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Tilu Menit Panungtungan

Kénging Ipung Thaifur Abu Yazid
Kintun kana Facebook

Bari rurusuhan manéhna indit. Poe iei, Dodo kapaksa teu bisa nungguan anakna nu keur dirawat di rumah sakit. Da poé ayeuna téh tim sépak bola nu dilatih ku manéhna aya jadwal tanding nu penting pisan. Ayeuna téh jadwal tim manéhna ngalawan tim Kang Ado, nu ayeuna peringkat kadua. Kang Ado téh séniorna di SSB baheula. Ari dibandingkeun jeung Kang Ado mah ngalatih téh masih kawilang pagawéan anyar keur Dodo mah, da sapopoéna mah Dodo téh karyawan TU di SMP Sindanghayu. Pédah kepala sakola apaleun manéhna baheula kungsi meunang penghargaan tina maén bal, antukna mah manéhna dipercaya pikeun ngalatih tim sépak bola éta sakola.

Geus méh sataun Dodo ngalatih téh. Ayeuna kompetisi ngan nyésakeun sapertandingan deui. Préstasina dina ngalatih maén bal kawilang hadé. Bisa ditingali tina peringkat timna nu ayeuna di posisi katilu. Mun ayeuna meunang, tim SMP Sindanghayu téh baris naék ka posisi kadua. Tangtu ari geus kitu mah, bisa miluan kompetisi ka tingkat kota, pikeun marebutkeun saha nu jadi wawakil ka tingkat propinsi.

“Ka mana heula atuh, wayah kieu mani kakarék jol?” Kang Ado langsung nanya.

“Puguh ieu téh aya kaperyogian heula bieu téh,” témbal manéhna bari rénghap ranjug, ngatur napas.

“Si geulis? Kumaha ayeuna? Geus cageur?

Dodo kalah ngabetem, teu némbalan.

“Sing sabar wéh Do, ngadu’a wéh ka pangéran ayeuna mah sing dilancarkeun urusanna. Tapi hadé eung silaing téh. Sugan téh ngan bisa maénna hungkul.”

“Ah da abdi mah ngan ukur nuturkeun naon nu diajarkeun wéh ku Wa Anda baheula.

“Nu penting mah urang fair play wéh ayeuna mah, najan ieu kompetisi ulah nepi ka duduluran urang rajét,” pokna Kang Ado.

“Kantenan atuh Kang, nya itung-itung silaturahmi wéh ieu mah, friendly match,” témbal Dodo.

“Éh, teu bisa kitu atuh, ieu mah marebutkeun juara kadua, béda ari pertandingan persahabatan mah atuh Do, kudu sing bisa ngabédakeun.”

“Hé hé, muhun Kang. Hayu ah, dikantun heula. Karunya barudak,” témbal Dodo bari tuluy abus ka lapang, tempat barudak narungguan.

Di lapang barudak geus ngariung. Di dinya gé kasampak aya Kepala sakola keur méré wejangan. Meureun keur mapatahan sangkan maénna hadé jeung teu curang. Tina pameunteuna mah barudak téh kacida atohna Pa Kepala datang ka dinya téh.

“Assalamu’alaikum,” ceuk Dodo

“Wa’alaikumsalam,” témbal Pa Kepala jeung barudak méh bareng.

“Ti mana Jang, mani kakarak elol?” témbal Pa Kepala.

“Ieu Pa, aya wagelan heula bieu téh. Untung wéh tacan dikawitan.”

“Oh kitu, nya untung wéh bieu Bapa tiasa sumping saacan dimimitian. Bieu téh ngan mamatahan barudak wéh sangkan maénna aralus jeung jalujur,” témbal Pa Kepala. “Sok atuh ayeuna mah diteraskeun wéh ku di dinya, méh puguh,” pokna.

“Muhun Pa,” témbal Dodo. “Tah barudak, sapertos nu bieu dicarioskeun ku Pa Kepala, ayeuna urang kudu maén sing alus. Inget, Disiplin! Éta konci permaénan tim urang! Maén jujur, rapih, disiplin! Ayeuna mah geura pemanasan heula!” Geus dititah kitu mah, jung waé barudak téh narangtung, tuluy pemanasan.

Kick off babak kahiji geus dimimitian. Ti mimiti tim SMP Sindangtawang langsung nyerang tim SMP Sindanghayu. Maranéhna maén kalawan rapih, teu jauh béda siga basa di SSB baheula. Tapi barudak ti SMP Sindanghayu gé teu éléh géléng. Maranéhanana maén méh sarua jeung naon diomongkeun ku Pa Kepala jeung Dodo. Kabéh rarapih tur darisiplin.

Nu di hareup ampir mampuh ngamangpaatkeun kasempetan nu dibéré, najan masih kénéh bisa ditahan ku musuh. Nu di tengah sabisa-bisa mantuan ka hareup jeung ka tukang. Nu di tukang gé méh bisa nahan sakabéh serangan musuh, malah sakapeung mah milu ka hareup.

Babak kahiji geus bérésan. Can aya nu bisa nyitak gol. Skor masih angger kosong-kosong. Duanana saimbang. Najan SMP Sindangtawang tuluy nyerang, tapi SMP Sindanghayu gé pertahanna rapih pisan.

“Alus! Pola urang engké di babak kadua tong béda jauh jeung nu tadi, ngan omat! Mun aya kasempetan sakumaha waé, urang kudu ngamangpaatkeun éta kasempetan!” ceuk Dodo mapatahan ka barudakna. “Sing inget, kasempetan moal datang dua kali, nu matak urang kudu bisa ngamangpaatkeunana, najan ngan sapersén! Ngarti??”

“Ngartos Pa!” témbal barudak méh bareng.

“Bener tah naon-naon ceuk Pa Dodo bieu, pokona hidep maénna kudu cara tadi,” Pa Kepala nambahan. “Tapi bapa nyungkeun hapunten ka sadayana, bapa teu tiasa nonton dugi ka réngsé. Bapa aya wagelan, sok sumanget kanggo sadayana. Jeung inget, naon waé hasilna urang kudu narimakeun. Mun meunang tong gedé hulu, mun éléh ulah leutik haté. Salamu’alaikum,” ceuk Pa Kepala, bari tuluy ngaléos indit.

*

Babak kadua geus asup kana menit ka tujuh puluh lima. SMP Sindanghayu mingpin skor hiji-kosong. Najan kitu, pemaén ti Sindanghayu geus kaciri raripuheun, diserang tutuluyan ku SMP Sindangtawang. Ti Kénca, katuhu, ti hareup tapi untung, barudakna masih kénéh sarigep nahan éta serangan téh.

Méh sarua jeung nu di jero lapang, Dodo kacida ringrang pisan. Késang ngoprot saawak-awak. Kalakuanna robah pas SMP Sindanghayu ngasupkeun. Meureun pédah manéhna sieun skorna kaudag ku SMP Sindangtawang.

Beng, bola ditalapung ka tengah ku kiper ti SMP Sindanghayu. Ngan hanjakal baladna teu bisa nahan éta umpan, antukna mah beunang ku salah saurang ti Sindangtawang. Berebet manéhna lumpat, beng dioper ka babaturanna nu aya di lebah katuhu. Euweuh saurang-urang acan nu ngajagaan manéhna, manéhna langsung lumpat ka asup aréa pinalti. Saurang, dua urang, tilu urang pemaén ti Sindanghayu diliwatan hiji-hiji. Habek, bola téh ditajong sahabekna. Gol!! Skor sarua, hiji sama.

Ti dinya, pola maén barudak Sindanghayu mimiti acak-acakan. Méntalna geus kaserang ti heula, kitu ogé Dodo. Ti luar Dodo tuluy méré sumanget ka timna bari jojorowokan. Menit ka dalapan puluh skor angger hiji sama. SMP Sindanghayu geus ampir kaasupan sababaraha kali, bola nu ditajong téh geus sababaraha kali kana tihang gawang, ari geus mental tina tihang mah beng wéh ditalapung deui ka hareup.

Teu karasa, geus menit ka salapan puluh deui. Wasit méré waktu tambahan tilu menit. Kabéh nu aya di lapang geus teu ngeunah cicing, komo nu keur maraén mah, kaasup pelatihna. Geus kitu mah Dodo ménta ka wasit pikeun ngagenti salah saurang pemaénna.

“Mad, ieu téh tilu menit panungtungan. Pemaén séjén geus tarurun méntalna, hidep kudu bisa ngahudang deui méntal nu séjén. Sing tenang, sing apik. Jug!” ceuk Dodo mapatahan Ahmad.

Teu salah Dodo ngasupkeun éta budak dina menit-menit panungtungan. Kaciri manéhna bisa maén kalayan tenang tur rapih. Pas dina menit ka salapan puluh dua manéhna bisa malikeun kaayaan jadi dua-hiji. Najan geus kitu, Dodo masih angger hariwang.

‘Priit!!’ wasit niup piriwit. Pertandingan bérés, skor ahir dua-hiji, SMP Sindanghayu hasil asup ka tingkat Kota. Barudak SMP Sindanghayu ajret-ajretan aratoh. Di sisi lapang, kaciri Dodo leuleus pisan. Najan geus meunang, angger manéhna ngarasa ringrang. Teuing pédah naon. Geus kitu mah, bring barudak SMP Sindanghayu saabringan lalumpat nyampeurkeun Dodo. Kapaksa manéhna neundeun heula rasa karingrangna.

“Ah, moal aya nanaon sugan. Pédah atoh wéh ieu mah,” ceuk Dodo na haté.

Keur anteng-antengna ngarayakeun hasil ahir pertandingan, ‘nging’ téh HP disada. Horéng pamajikanana nu nelepon. Barang diangkat, na HP kadéngé sora nu keur ceurik. “Kang, ieu si Enéng Kang!” ceuk pamajikanna bari sumegruk ceurik.

Ti dinya Dodo geus teu ngeunah haté, sarwa salah. Rék balik barudak euweuh nu nungguan, mun teu balik da sieun kukumaha. Curucud, panon Dodo mimiti reumbay cimata. Ningali Dodo kitu, jep wéh, barudak téh jarempling, lir gaang katincak. Ti kajauhan Kang Ado ningalikeun manéhna, bangun nu apal kana naon-naon nu geus karandapan.

“Tos wéh Néng, keun kedap deui Akang wangsul,” témbal Dodo, bari nyusut cipanon.

Ti kajauhan Kang Ado nyampeurkeun manéhna. “Geus, ayeuna mah geura mulang wéh. Keun masalah barudak mah ku Akang wéh,” pokna.

“Muhun atuh Kang, puntennya,” témbal Dodo bari tuluy ngaléos indit.

“Geuning, tilu menit panungtungan nu dipikahariwang ku Dodo téh lain keur hidep hungkul, tapi keur manéhna ogé,” ceuk Kang Ado ka barudak SMP Sindanghayu. Barudak mah kalah silih pelong bari teu ngarti.***

 

Bumi Siliwangi, 25 Séptémber 2013

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: