• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Léntah

Kénging Emha Ubaidillah
Kintun kana Facebook

Pikeun anu sok pirajeunan ngungkab riwayat para nabi, tangtu bakal apal kana kahébatan sabarna Kangjeng Nabi Ayub alaéhissalam, nabi agung nu ngemban dojaan rohaka di atasning rosa. leu nabi ditibanan panyawat borok saluar awak tepi ka jero-jerona bari lain sakeudeung-sakeudeung waktuna. Tina burukna salira tumuwuh cacing reujeung bilatung nu saeutik-saeutik ngorowotan katut nyerotan getih.

Bisa dibayangkeun yén saha pijalmaeunana boh dina jamanna atawa dina mangsa iraha baé anu mampuh ngarandapan kasakit samodél kitu. Tina hiji dua bilatung katut cacing gangas laju arendogan turta baranahan nyarayang dina salebeteun salira mulia Kangjeng Nabi Ayub tepikeun ka kacatur sakalieun anjeunna sujud dina sholat, réwuan cacing jeung bilatung ngaburalu tina panangan reujeung anggahota sujud. Kilang kitu, anjeunna ngarasa perlu ngamankeun supagi teu parejet kaidek.

Dina kaayaan salira geus salin rupa tulang karo bilatung-cacing, anjeunna diusir ku kulawarga, ku baraya turta ku para tatangga lantaran panyawatna bisa natalepa-tepa turta ngaluarkeun ambeu hangru meleding ka mana-mana.

Kalayan direncangan ku saurang istrina anu masih satia-satuhu, anjeunna nyelong di hiji guha urut panonoban gorombolan ajag. Sayaktina, satacan anjeunna ngarandapan panyawat parna kitu, anjeunna kaceluk nabi anu beurat-beunghar, manggulang-mangguling, riab anak-incu ngaleuya dunya-barana, saaampar jagat, satangkeupan buana téh lain bobohongan. Kituna saeutik oge taya karep sakeur anjeunna robah pileumpangeun, anggur tukuh-pengkuh dina lakon ibadah,ngabakti ka Gusti Yang Widi.

Sawatara Iblis ngonclah ka saban pongpok yén kitu petana Kangjeng Nabi Ayub dina ibadah pedah wé loba harta, luhur kuta loba dunya. Mangka lebah dieu Sang Nabi ngabuktikeun yén kasangsaraan, ririwit panyakit kronis, diselongkeun tina karaméan hirup hamo ngagalideurkeun lakon bakti ka Gusti, mituhu ka Yang Agung.

Ganti bulan ganti taun, daging salirana méh ledis dikorowotan kantun saguluntung daging ati sedeng rewuan bilatung jeung cacing gangas ahirna silihakan reujeung pada baturna saking taya deui sasaran anu napel geusan hakaneunana. Kocap tina rebuan cacing katut bilatung ngan kari masing-masing sasiki ngarupakeun sato badag pigagilaeun tur paheula-heula deuk merenkeun daging nu ngagantung hiji-hijina deui, puguh wé nu hiji rewog kana daging, nu hiji deui rampus nyerotan getih. Lebah dieu kakarak Sang Nabi ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat;

“Gusti, saupami ieu hiji-hijina daging manah jisim abdi dipasihkeun ka bilatung sareng cacing, atuh kumaha tiasana jisim abdi dzikir ka salira Gusti.”

Jeritna nembus langit ping pitu, aweuhan kocéakna ngendagkeun jagat arasy. Tina ku kituna, Malaikat Jibril ngabelesat ngapak jomantara ngadongkapan Kangjeng Nabi Ayub kalayan nyandak timbalan ti Alloh, saurna;

“Geus waktuna panyakit hidep dipulang waluya sabihari, geus mangsana kasangsaraan hidep dipulang kasantosaan. Nam geura ngabrus tuh di talaga leutik! Bréh téh, enya wé nyondong talaga di saluareun guha. Ana brus ngeueum laju mumbul ka luar tina beungeut cai talaga, salira Kangjeng Nabi Ayub mulang ka asal waras waluya sabihari lir satria dina carita pawayangan.

Demi ari cacing ngacleng ka cai daratan nya jadi cikal bakalna lentah sadunya anu gawéna nyerotan getih tepi ka ayeuna sedeng ari bilatung mah jadi karuhunna sabangsaning cucunguk nu purah ngagalaksak sagala dicakrep.

Ngan bae mungguhing ari ciciptaan Alloh taya nu gaplah kaasup ieu dua sato pikarujiteun, tetela euyeub mangpaat sakeur kasaimbangan kahirupan manusa. Lentah contona, daékeun sotéh nyerot getih mun getihna bener-bener kotor mana pantes ku dunya kadokteran dijarieun terafhi alami geusan nambaan panyakit nu patali reujeung getih. Cag!

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: