• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Mangsa Cikapundung Caina Herang

Kénging Eti
Kintun kana Facebook
Mangle
SN1387952688.jpg [Potrét/Ilustasi: Agus Mulyana]

Panon kuring nu boa geus mimiti karijut neuteup sisi walungan. Angger keneh walungan nu eta. Ngaranna ge angger keneh Cikapundung. Ti bareto nepi ka ayeuna, kuring angger ngaliwat kadinya, da  ngan eta-etana jalan liliwatan lamun rek ka pasar. Sanajan loba nu robah, tapi keur kuring angger neundeun panineungan nu moal bisa kapopohokeun. Mun bareto mah sisi walungan teh rembet ku tatangkalan, kiwari mah ku nu daragang. Poe eta  mah kuring asa hayang ngawawaas maneh ka waktu nu geus kaliwat. Gek milu diuk dina bangku panjang, tukang dagang cikopi. Hayang ngawaskeun cai walungan. Boa moal lila deui ge kuring moal ngaliwat deui ka dieu, da umur teh geus cueut ka hareup.

Bray dina wangwangan, pasosore ti tonggohkeun barudak lalaki ngalabring, bari  marawa ban keur ngojay. Terus maranehna cucul-cucul rek marandi. Papakean disampaykeun kana gantar paranti popoe. Gebrus marandi bangun nu suka bungah pisan. Beulah tonggoh aya curug, caina ngagulidag. Gigireunana deukeut sedong aya gawir. Ti dinya  barudak nu marandi  ngarajleng ngadon boksay, saterusna  kokojayan papalidan ka hilirkeun.

Unggal poe ge sok haneuteun lebah dinya mah  ku nu ngadon marandi, rereana urang jarauh beda lembur.  Aya oge nu ngadon ulin sisi walungan. Pamandangan endah pisan, komo lamun pasosore hade poena. Nu nyeuseuhan bae aya. Sisi walungan tanahna datar lega  pisan. Barudak awewe ulin ucing-ucingan. Lamun bosen mah sok maen gatrik atawa bebentengan, di sisi walungan nu liuh tur lega.     

Kasubuhnakeun  hawa karasa nyecep tiis. Kuring lilir kageuingkeun  ku sora beker disada, nandakeun pukul lima kurang saparapat. Hawar-hawar kadenge sora cikipak-cikipung ti kajauhan.  Cai diulinkeun ku leungeun nu keur mandi nurutkeun iramana. Jrut kuring turun ka walungan terus mandi. Mandi di walungan  teu wani ke tengah da tarik pisan caina. Di sisi oge rada jero. Karasa seger  kana awak. Beres mandi terus balik ka imah. Beuki lila poe maju ka beurang.

“ Tin nambut gilesan nya, upami moal waka  nyeuseuh mah ?”  cek Ceu Adah.

“Mangga ceu, engke abdi mah rada siang. Mangga bae bade dianggo mah,” tembal kuring.

“Tuh Ma Ecin mah tos beres deui nya nyeuseuhanana,”  cek Ceu Adah ngareret ka Ma Ecin.

“Muhun ieu kantun moe-moekeun,” tembal Ma Ecin nyarita rada tarik. Mani asa nongtoreng keneh kana ceuli, eta paguneman sisi walungan. Cikapundung mangsa caina canembrang herang, sok diparake nyeuseuh jeung mandi.

Samemeh indit sakola kuring sok mantuan heula Ema mangnyeuseuhankeun, ari nyangu jeung masak mah bagian Ceu Wawat, lanceuk kuring. Poe harita kuring rada keueung rek ka cai subuh-subuh teh, tara-tara ti sasari. Kabeneran aya Wa Endi. Kuring nuturkeun ti tukang, Wa Endi ka hilirkeun. Isuk-isuk ti beulah kaler sora jalma ribut. Kuring nyampeurkeun terus nanyakeun ka Ceu Adah  aya kajadian naon.

“Aya naon Ceu  asa rame ?” cek kuring.

“ Eta aya nu palid, nyangsang palih ditu.”

 “Duka urang mana, tos pupus.”

“Istri atanapi pemeget Ceu ?”

“Istri cenah kinten-kinten yuswa genep belas taunan.”

“Euleuh hawatos nya!”

“Muhun  jigana teu damang, panginten matak geubis ge.”

“Saurna mah nincak batu leueur, tisorodot teras  ka candak ku cai tarik.” Bi Ita nyambungan.

“Oh, kitu.” Paguneman eta ge asa nongtoreng deui dina ceuli. Asa cikeneh kajadianana, asa kakara kamari. Padahal geus puluhan taun lilana.

Kajadian aya nu palid geus leuwih ti dua kalina kuring nyaho. Aya nu katulungan, aya oge nu terus jadi layon. Dina mangsa caah gede rupa-rupa kaayaan hate jelema. Aya nu bungah, aya oge nu sieun.  Ari nu bungah tangtu bakal meunang untung, bisa ngecrik, bisa nyair lauk nu paralid atawa lauk nu mabok. Ari nu keueung jeung sieun mah  nu boga imah sisi walungan, inggis kabawa umpalan mudal, imah kakeueum ku cai. Malah geus kungsi urang dinya kudu ngungsi ka tempat nu rada luhur, sasabaraha poe mah.

Ngan nyeta, asa dina panon deui wae, tetenjoan satutasna caah. Kaayaan sabudeureun walungan kacida  endahna. Batu galede jeung nu laleutik parentul. Loba nu ngunjalan batu,  keur pondasi imah. Aya oge nu ngagunduk-gunduk  keur jualeun. Tukang ngala keusik kacida mucekilna. Keusik walungan mangrupa sumber kahirupan keur Pa Eme, Pa Astar jeung Pa Enggot. Kaasup bapa kuring.  Ayeuna mah kabeh ge geus ngarantun. Bapa mah ngarahna teh batu laleutik, tapi lain jualeun. Beunang milihan  diasupkeun kana karung mangrupa ares, keur bahan campuran ngabeton.

Ari Pa Astar, isukna geus bisa ngangkut keusik tuus, beunang moe kamari. Keusik terus diakut, ditanggung, dijual ku tukangna ka toko matrial Juragan Thohir. Inget keneh kurig ge, itunganana, unggal 12 tanggungan diitung sakibik. Walungan Cikapundung harita, jadi sumber kahirupan warga sabudeureun kuring. Inget keneh sakapeung sok aya mahasiswa paguron luhur, resimen mahawarman nu ngadon latihan peperangan meuntas walungan dina cai nu sakitu jerona. Ah, Cikapundung, gede pisan sumbangsih anjeun kana  kahirupan manusa mangsa harita, gerentes teh. Inget kana kasauran Hajjah Mariyam, nutat surat Ar-Rahman, Nya ni’mat pangeran maraneh nu mana nu ku maraneh dibohongkeun teh ? Maha berkah asma pangeran maneh, nu kagungan kaagungan jeung kamulyaan, saurna basa nutup ceramah rutin, di masjid lembur kuring.

“Bu bade cikopi?” cek tukang dagang, ngareureuwas, asa ngagebah kuring, nu keur ngawawas, herangna Cikapundung, mangsa harita. Kuring ukur gideug bari nganuhunkeun. Tamba era meuli pisang goreng, sapuluh siki. Lalaunan cengkat, ninggalkeun walungan nu ayeuna mah geus salin rupa,  da pajamanan ge geus robah pisan. ***

 

Panglawungan 13

Ciwidey,  Oktober 2013                                                                                          

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

neng siti sholihah

ya allah, janten hoyong ngalaman di jaman kapungkur, abi mah murangkalih ayeuna :(

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: