• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Dr. Arry Bainus, MA.;

Tatar Jabar
Jadi Pakalangan Deungeun

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Dr. Arry Bainus, MA., Dekan Fisip Unpad [Potrét/Ilustasi: rudi]

Démokrasi di ieu nagri, bisa ngeunteung ka Jawa Barat. Ngan, keur pribumina lain taya mamala. Lantaran, bisa jadi, tatar Sunda téh ukur jadi pakalangan  batur. Kitu di antara jejer obrolan Manglé  jeung Dr. Arry Bainus, MA., Dekan Fisip, Universitas Padjadjaran (UNPAD). ***

Tatar Sunda teu weléh ‘gugupay’. Adumanis alam jeung lobana sakola, jadi pangirut ti jauhna.  Ti mangsa ka mangsa sémah ogé daratang. Teu arang, ahirna bubuara, bumetah di Tatar Parahiyangan.   Sémah-sémah téh, teu sungkan pagiling-gisik jeung pribumi nu soméah hadé ka sémah. “Upami hoyong ningal kumaha tumuwuhna démokrasi di lemah cai urang, gambaranana aya di Jawa Barat,” ceuk ieu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung muka wangkongan.

Pasipatan Sunda nu gampang ‘narima’ deungeun, gedé pangaruhna. Batur gé, ludeungeun ilubiung dina rupa-rupa widang, kaasup ancrub dina pamaréntahan ngaliwatan partéy pulitik. Matak teu anéh, mun nu asalna ti luar Jawa Barat gé, loba nu ludeung makalangan di Jawa Barat, saperti jadi calon legislatif (caleg), boh keur tingkat Jawa Barat boh keur nasional. “Kaayaan saperti kitu, gambaran mekarna démokrasi, tapi di sisi séjén mah, balukar hengkerna urang Jawa Barat dina widang pulitik,” ceuk ieu pituin Bandung nu lahir taun 1961 téh.

Bandung  pangauban. Tempatna nganteur angen-angen jeung kahayang, kaasup keur nu baroga karep makalangan di tingkat nasional. Rupa-rupa lembaga atikan nyampak di dayeuh Bandung. Atuh, tatar Sunda téh, lir kawah Candradimuka, nu ngahasilkeun inohong-inohong sohor.

Jasa Jawa Barat dina ‘nyitak’ para inohong nu makalangan di tingkat nasional, kacida gedéna. Da, saha waé pamingpin Indonesia, ngaliwatan heula  Jawa Barat. Apan, rupa-rupa lembaga atikan tingkat ‘pangluhurna’ nyampak di Bandung, boh nu tumali jeung kamasarakatan, militér, téhnologi, tatanén, jeung sajabana. Lulusanana, jadi andelan bangsa katut nagara. “Tapi anéh, nu icikibung di tingkat nasional, nu pituin Jawa Barat mah, arang pisan,” pokna.

Ceuk panitén konsep Power dina Studi Hubungan Internasional, nu jadi kahengkeran urang Jawa Barat, di antarana mun maju sok hayang cecelengcengan sorangan, tara ujak-ajak atawa tara daék nuyun jeung nungtun nu séjénna. Padahal, sélér séjén mah, bisa jeung biasa ngajakan batur-baturna. “Kahengkeran séjénna, urang Sunda mah,lir nu sungkan mun kudu silihsaingan ogé,” pokna.

Pasipatan kitu, dina nyanghareupan pihak séjén, nu béda adat jeung budaya, ceuk Dr. Arry mah, teu bisa dikeukeuhan. Malah asa sungkan nyanghareupan saingan. Balukarna urang Sunda kadituna mah sok éléh, najan di lemburna sorangan!

Nyanghareupan kaayaan kitu, tangtu kudu aya tarékah nu jinek sangkan urang Jawa Barat leuwih témbong ilu-ilubiungna dina rupa-rupa widang. “Ulah ukur lalajo jeung tukang keprok!” pokna tandes naker.

Carana? Masing-masing  pihak kudu ngoréjat! Wani robah, ludeung nyanghareupan ‘persaingan’ jeung pihak mana waé. Saperti dina pilihan umum, kudu loba urang Jawa Barat tandang ngawakilan rahayat di lemburna. Saha nu kudu wani tandang? Nya, tangtuna ogé, urang Sunda nu boga kamampuhan anu cukup keur ngalaksanakeun pancén gawéna. “Kudu milih mah, tetep nu panghadéna!” pokna.  Ngan, ceuk ieu Doktor Ilmu Pulitik Lulusan Universitas Indonesia (UI) mah, mun kudu milih hiji di antara dua; caleg pituin Jawa Barat atawa nu asalna ti daérah séjén, upama kamampuhanana ‘sabanding’, mah, nya mistina milih dulur sorangan wé atuh!

Mun utang-itung jeung ngabanding-banding ajén-inajén para caleg kiwari, ceuk ieu carogé Yulliaty Supartin mah, teu loba bédana. Da, bongan cenah, dina milihan keur caleg gé lain dumasar kana kamampuhan, tapi ku lantaran alesan séjénna, misalna, lantaran boga modal. Apan kiwari mah, teu jarang, najan  teu nyaho nanaon dina sual pulitik, tapi bet wani jadi caleg. Asal-muasalna deuih, loba nu teu ngaharib-harib kana urusan pulitik.

Kaayaan pihak-pihak nu icikibung dina dunya pulitik kawas kitu, ogé teu leupas tina ketak pamaréntah dina ngurus jeung ngatur partéy pulitik. Padahal, mistina mah, ngabibitkeun pulitisi téh, kudu ti kampus kénéh. Ari ayeuna, apan mahasiswa teu meunang ilubiung dina urusan pulitik. “Padahal, lolongkrang mahasiswa ancrub kana pulitik  teu meunang dilarang,” pokna.

Ceuk pikir ieu Master of Arts lulusan Universitas Georg August Gottingen (Jerman) téh, pamaréntah ulah hariwang mun partéy pulitik ‘asup’ ka kampus. Lantaran, moal kabéh mahasiswa resep kana dunya pulitik. Hartina, nu boga karep ancrub kana widang pulitik, ulah ngarasa dihalang-halang hakna. “Malah, nu alus mah, pangkaderan téh ti keur mahasiswa kénéh, kaasup keur kader-kader pulitisi,” pokna tandes naker.

 

Nyaah ka Lembur

Teu sing kurung batok, Arry Bainus mah. Komo deui, apan salah sahiji kaahlianana ogé tumali jeung Hubungan Internasional. Hartina, pipikirananna gé lampar ngaliwatan wates-wates budaya jeung nagara. Atuh, nyiar élmuna deuih,  teu ngan ukur di lemah cai sorangan, da kungsi ngalanglang mancanagara,  saperti kuliah S-2 di Jerman.

Najan biasa ngalanglang buana, kanyaahna ka sarakan mah teu weléh natrat. Inyana, remen tumanya ka dirina mun ngabandungan pasualan-pasualan nu ceuk pikirna bisa diréngsékeun tapi bet kawas nu teu bisa diungkulan. Pasualan lingkungan, kasehatan, kamiskinan, jeung sajabana  di Jawa Barat, naha kawas nu teu manggih tungtung? Arry remen ngusap dada, lantaran teu samistina cenah, lingkungan urang paburantak, atawa remen ditarajang caah. Kitu deui, teu merenah upama urang Jawa Barat loba kénéh nu sungkan nyanghareupan poé isuk lantaran tigerat ku dahareun. Naha di mana atuh pancén paguron-paguron luhur nu ngaleuya di Jawa Barat téh? Loba pisan ahlina dina rupa-rupa widang nu sawadina mawa maslahat  keur balaréa. Ngimeutan hal-hal nu kawas kitu, bet medal pananya; naha ieu téh lantaran urang Jawa Baratna pribadi teu loba nu icikibung di paguron luhur di lemburna? Ceuk pikir Dr. Arry, loba cara nu bisa dilaksanakeun ku paguron luhur keur masarakat  lingkunganana. Contona, ngeprak balad, ngabringkeun mahasiswa sina kuliah kerja nyata (KKN), di lembur-lembur  Jawa Barat, luyu  jeung kabutuh masarakat.

Mun urang Jawa Barat butuh rupa-rupa kaahlinan, moal ieuh nguyang ka batur! Elmu pamaréntahan nyampak saperti di STPDN (Jatinangor), sual téhnologi apan aya ITB (Bandung), kitu deui nu tumali jeung pasualan tatanén atawa lingkungan, aya IPB (Bogor) minangka gudang ahli-ahlina.

Kumaha ari Universitas Padjadjaran (Unpad). Ceuk ieu rama Der Derian Auliyaa Bainus jeung Die Inezkea Nabila Bainus téh, lain ukur semet lalambé! Da, ieu paguron luhur mah, boga kawijakan anu jinek, nu katelah “Nyaah ka Jawa Barat”.  Kitu téh, di antarana geusan ngungkulan pasualan kurangna urang Jawa Barat nu karuliah di paguron luhur, saperti di Unpad.  Matak, pihak universitas padjadjaran mah ngahiap-hiap calon mahasiwa ti saban kabupaten atawa kota nu aya di Jawa Barat. Ti masing-masing  tempat diagéhan dua korsi keur duaaneun. Nu duaan téh, bisa milih masing-masing hiji program bidang studi (Prodi). Ku cara kitu, copélna, ti masing-masing daérah téh, aya mahasiswa duaan saban taun nu kuliah di Unpad. Atuh, samistina, ceuk Dr. Arry. Paguron luhur séjénna ogé bisa kitu, méré lolongkrang ka calon mahasiswa ti saban daérah nu dumuk di kabupaten atawa kota di Jawa Barat.

 

Katirisan Ibun Subuh

Bandung pamiangan, Bandung tempat mulang.  Ieu dayeuh Sangkuriang téh, keur Arry mah, nyidem katineung. Lembur pangancikan rasa teu weléh ngotrétkeun lalakon nu ngendat teu kungsi pegat. Cenah, sok ras inget ka jaman keur budak, wewengkon Jalan Pungkur Bandung harita (taun 1970-an), éstu tingtrim. Patalimarga gé lancar kénéh, lantaran arang kénéh kandaraan. Keu SD, keur SMP, kitu deui keur SMA, ka sakola téh lolobana mah leumpang. Saperti keur di SMA Negeri 3 Jalan Belitung, ti lemburna téh leumpang mapay-mapay sisi jalan laju ka kalérkeun. Hawa harita, tiris naker, da loba kénéh tatangkalan. Remen leumpang kareumpeukan ibun subuh.

Sakola jurusan IPA. Tujuan mimiti mah, hayang kuliah di ITB, da kabita ku emang-emangna nu sarakola di dinya. Tapi, horéng Arry mah boga kamampuhan séjén. Harita di jurusan IPA, Arry téh resep maca, atuh pangaweruh umumna gé punjul ti murid-murid séjénna. Ahirna, sok remen kapeto miluan kana cerdas cermat, kalayan remen jadi juara. 

Kalayan pangjurung kulawarga, guru-guru, jeung babaturanana, ahirna Arry milih Jurusan Hubungan Internasional, Fisip Unpad. Kuliahna di Dago, padataran luhur dayeuh Bandung.  Awal taun 1980-an, daérah Dago gé masih kénéh jaregjeg ku tutuwuhan. Hawana tiris komo mun isuk-isuk mah. Apan, angkot ti wewengkon Simpang Dago nyuruwukna ka kalér teh, lian ti nanjak, ogé kudu ngahurungkeun lampu, lantaran jajalaneun kareumpeukan ku ibun isuk-isuk.

Ayeuna, Dr. Arry lian ti ngantor di Jatinangor, ogé di Kampus Dago. Keur dirina mah, lir kebo mulih pakandangan. Ti padataran luhur Dayeuh Bandung, inyana mimiti miang, nya di dinya deuih makalangan, bisa ngalanglang Nusantara jeung ngamancanagara. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: