• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Drs. H. Iding Bahrudin, M.M.Pd.;

Ngadumaniskeun Ulama Umaro
Sangkan Islam Leuwih Kuat

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
H. Iding, abada ngistrénan pangurus PUI di daérah [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Islam nu kuat, lantaran umatna nu kuat. Kakuatan umat kawas kitu, misti terus nyebar ka mana-mana,  kudu  jadi rohmat keur sakumna manusa.  Kumaha ketak jeung kamekaran umat Islam Jawa Barat kiwari? Drs. H. Iding Bahrudin, M.M.Pd., pupuhu Persatuan Umat Islam Jawa Barat, nepikeun paniténna ka Manglé.

Jenglengan umat Islam di Indonesia kaasup di Jawa Barat, payus jadi kareueus. Adumanis jumlah nu loba jeung  ajénna nu hadé, boga ‘kasempetan’ jadi pinunjul di ieu jagat. “Kapunjulan hiji bangsa dimana waé, tetep bakal gumantung kana kapunjulan ajén manusana. Jawa Barat, nu lolobana umat Islam, kudu jadi kakuatan dina ngawangun ieu daérah,” ceuk Drs. H. Iding Bahrudin, M.M.Pd., Pupuhu Pengurus Persatuan Umat Islam Provinsil Jawa Barat basa ngamimitian ngobrol di kantorna di Jl. Sandang No. 1 Ujungberung Bandung.

Kamekaran Islam di Jawa Barat, mémang payus pikareueuseun. Lantaran ka mana waé ngaléngkah, moal burung srug-srog pasanggrok jeung umat Islam. Kituna téh, Islam di Jawa Barat mah deuih, lain wungkul aya, tapi deuih panglobana. Ngan, geus nepi kamana jatidiri umat Islam jadi rohmat di Jawa Barat? “Dumasar kana kagiatan kaislaman mah, kantenan mantak reueus kacida. Ku kituna, sangkan langkung kiat deui,  ulama sareng umaro kedah tiasa adumanis sareng sauyunan. Insya Alloh, kamekaran Islam di Jawa Barat langkung kiat,” ceuk ieu tokoh ulama Jawa Barat nu ogé mancén ketua DKM Pusdai Jawa Barat téh.

Nyaritakeun ajén umat Islam di ieu provinsi, keur H. Iding mémang widangna. Luyu jeung pamahamanana, Islam dimana waé ayana, kudu jadi rohmatal lil’alamin. Islam ngajarkeun, Gusti Alloh ngamulyakeun Islam sangkan jadi rohmat. Ku kituna, aqidahna kudu kuat, ukhuwah umatna ogé kudu kuat. Ku kituna, ceuk ieu panitén Islam teureuh Majalengka téh, kamekaran Islam Jawa Barat kudu ajeg dina kayakinan, henteu kapangaruhan sarta kaganggu ku kayakinan nu méngpar tina papagon agamana. “Ukhuwah Islamiyah jeung aqidah nu leres kedah dikiatan. Henteu kaganggu ku pasualan golongan atanapi aliran-aliran nu matak nyasabkeun umat,” ceuk ieu Pupuhu PUI Jawa Barat nu ngarasa hariwang kana mekarna golongan-golongan di Jawa Barat. Kituna téh deuih, lantaran nurutkeun H. Iding, di Jawa Barat, aliran sasar téh henteu saeutik. Nurutkeun nu kacatet kurang leuwihna aya kana 140 aliran.

Kamekaran Islam ahirna bakal gumantung kana ajén umatna. Upama umat ajénna hadé, tangtu tauhid umat bakal leuwih kuat. Kitu deui kamulyaan Islam ogé bakal kajaga. Ku kituna, nurutkeun H. Iding, masing-masing umat kedah panceg ngajaga aqidahna. Kitu deui umaro jeung ulama kedah sauyunan dina nyegah pangaruh-pangaruh nu matak nyasarkeun.

Carana? Tangtu, nurutkeun ieu ketua Forum Silaturahmi Ormas Islam (FOSI) Jabar, naon nu jadi program pamaréntah Jawa Barat keur ningkatkeun ajén umat kedah dirojong ku kagiatan-kagiatan kaagamaan nu leuwih mangpaat. “Pamaréntah Jawa Barat, ayeuna  nuju ngahangkeutkeun program nu patali sareng kamekaran Islam di Jawa Barat. Di antarana, program atikan Islam, mekarkeun pondok pasantrén, nyumponan sarana-prasarana kaagamaan jeung mekarkeun Majlis Ta’lim. Tangtos ieu saé pisan. Ayeuna mah, kantun urangna, tos dugi ka mana kanggo ngawalayakeunana,” ceuk H. Iding nu teu weléh gedé harepan, ukhuwah Islamiyah Ulama Umaro Jawa Barat tiasa jadi conto ti tingkat nasional.

 

Ngajaga Ukhuwah

Kamekaran Islam di Jawa Barat, ceuk  ieu ketua DKM Pusdai Jawa Barat , tetep kudu dikuatan deui ku ayana ukhuwah umat Islam nu kuat. Kitu deui, sangkan ukhuwah Islamiyah kuat, tangtu nu paling utama nyaéta ngahijikeun pasualan nu sarua, sabalikna nyingkahan pasualan nu béda. Hartina, upama dimitembeyanan tina harepan-harepan nu sarua, naon nu jadi garapanana ogé bakal leuwih gampang dibebenahna. “Penting kacida ayana ukhuwah di antara para ulama ogé ulama jeung umaro,” pokna tandes.

Bangbaluh dina kamekaran Islam, mémang henteu bisa diungkulan ku salahsahiji pihak atawa salahsahiji organsiasi kaagamaan. Ku kituna, ayana silihajénan, budaya sauyunan antar ormas kaagamaan, hususna di Jawa Barat penting kacida. Kacindekan itu, saperti nu jadi salahsahiji garapan Persatuan Umat Islam (PUI) Jawa Barat.

Sababaraha tarekah PUI, lian ti ningkatkeun ajén umat, ogé ningkatkeun ukhuwah di antara lembaga kaagamaan sacara organisasi, ogé para ulama di Jawa Barat sacara pribadi-pribadi. “Alhamdulillah, hadirna PUI ogé ageung mangpaatna, utamana dina peran nguatan sareng ningkatkeun ukhuwah Islamiyah ti béda-béda organisasi kaagamaan,” ceuk H. Iding témbrés.

Hayang  ngawangkong jeung ieu tokoh Islam, mémang teu gampang. Malum, kagiatanana gé saabreg-abreg. Lian ti mingpin organisasi  PUI Jawa Barat, mancén pupuhu DKM Pusdai Jawa Barat, ogé mindeng  jadi narasumber ka saban daérah.

Sual ngabebenah umat Jawa Barat nu mayoritas umat Islam, ceuk  H. Iding,  umat Islam kudu panghareupna. Organisasi PUI gé kitu. Poko-poko pikiranana geus meujeuhna jadi kakuatan umat dina nanjeurkeun ukhuwah Islamiyah umat.

Di Jawa Barat, dalitna Islam jeung Sunda ogé témbong pisan dina rupa-rupa pasipatan. Karepna polah sauyunan, silih asah silih asih jeung silih asuh, atawa soméah hadé ka sémah ogé, éstu jadi kakuatan nanjeurna agama Islam di Jawa Barat. Ku kituna, ceuk ieu Wakor Kopertais Wil II Jabar Banten, sababaraha aliran luar nu rék ngaganggu pasipatan jeung kayakinan umat Islam, kedah gancang-gancang disingkahan. “Umat Islam kedah pengkuh tauhidna, jembar budayana, raharja ékonomina,” pokna deui.

 

 

Ningkatkeun Ukhuwah

H. Iding Bahrudin lahir di Majalengka, 15 Mei 1957. Ti leuleutik diasuh dilingkungan agama. Indung tunggul rahayu bapa catang darajat, keur Iding mémang karasa pisan. Teu weléh sepuhna mapatahan sangkan pengkuh agamana ogé luhung pangabisana, nu ahirna kudu junun. Ku kituna, waktu Iding sakola di SDN taun 1977, sepuhna mah teu weléh nalingakeun, pangpangna dina sual ngaji agama. Pangaping kitu, ngabuahkeun hasil. Iding gé, ahirna ditarima di PGA PUI. “Pun Bapa kalintang disiplin sareng teu weléh masihan papatah nu saé,” cek ieu rama Abdul Aziz Maulana, Salman Al-Farizi, Moh. Irfan jeung Hasna Nabila, nineung ka mangsa keur budak.

Karep Iding nyiar élmu, sumangetna teu kungsi pareum. Malah, lian ti diajar di sakola, ogé diajar mandiri ku cara dadagangan jeung ngajar privat ka saban bumi nu ngabutuhkeun diajar ngaji agama Islam. “Angkat ti masjid muru ka bumi nu peryogi, aya nu tebih ogé aya nu caket. Alhamdulillah, ngandelan kapercayaan jeung lumayan aya tambihan,” ceuk ieu carogé Hj. Titin Sobariyah nineung ka mangsa keur mimiti kuliah ka UNISBA. Keur bekel saterusna mah, Iding gé teu incah ti masjid. Lantaran mondok ogé di masjid.

            Nambahan pangaweruh kaislaman, beuki déwasa beuki buleud cita-cita. Kitu deui dina widang organisasi ogé beuki loba kawawuh nu ahirna beuki logor kamana-mana. Satamatna ti UNISBA,  lian ti ngaguruan di MA Albasyariah, ogé aktif di Persatuan Islam Indonesia (PUI) Jawa Barat. Elmu pangaweruh beuki nambahan, ahirna beuki dipercaya keur mancén dosen jeung mupuhuan ormas Islam. Di antarana, Dosen STAI Persis Bandung, Dosen UIN SGD Bandung di Fakultas Sains jeung Teknologi nepi ka ayeuna. Dina widang organisasi ogé kitu, lian ti mupuhuan PUI Jawa Barat, ogé mancén Ketua Komisi Pendidikan MUI Jabar, Anggota Dewan Penasehat MUI Bandung ogé panaséhat di ICMI Jawa Barat.

Tina sababaraha pancén dipercayakeun, keur H. Iding tangtu ahirna mah jadi kuatan dina nanjeurkeun agama. Lantaran, keur ieu Ketua Yayasan STAI PUI Majalengka, beuki loba lolongkrang jeung élmu pangaweruh, sawadina kudu jadi alat da’wah keur ningkatkeun karaharjaan umat balaréa.

Makalangan di dunya kampus jeung ormas, keur H. Iding, saterusna mah jadi nguatan harepanana, nyaéta geusan ningkatkeun ukhuwah umat Islam. “Alhamdulillah,  di antawis para ulama, ormas Islam kanggo di Jawa Barat tiasa silih ajénan. Kitu deui ulama sareng umaro, tiasa sauyunan,” ceuk Drs. H. Iding Bahrudin, M.M.Pd., gedé harepan. *** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: