• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Sora Sunda
Dina Pilihan Presidén

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
SN1395384807.jpg [Potrét/Ilustasi: rudi]

Dua papasangan calon presiden/ wawakilna, Prabowo-Hatta jeung Jokowi-JK, kari milih. Ngan, milih mana? Saha nu pangpayusna kapilih ceuk urang Sunda? Urang kolongan wé pamanggih Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si., Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UPI Bandung.***

Bisa jadi lalajo Persib mah béda jeung lalajo Liga Champions antara Real Madrid vs Atlecito Madrid. Mun ngabandungan Persib, keur urang Sunda mah tetep wé hayang meunang. Kitu da kanyaah batin urang Sunda ka Persib mah.  Tapi, béda jeung lalajo final Liga Champions, najan aya karesep salah sahiji patandang,  tara ngarasa hanjelu najan nu dijagokeunana éleh gé. “Dina pilihan presidén ayeuna, keur urang Sunda mah kudu kawas lalajo Atletico Madrid jeung Real Madrid, saha waé nu meunang tetep ngarasa suka, resep ngalajoanana,” ceuk  Prof. Karim Suryadi, panitén politik nu remen jadi narasumber disababaraha tipi nasional.

Upama ieu guru besar UPI mapandekeunana kawas kitu, lantaran ceuk tilikanana, keur urang Sunda mah, caprés nu ayeuna téh ‘sarua deuheusna’ ogé ‘sarua jauhna’. Hartina, ka salasahiji kandidat gé teu leuwih deukeut jeung teu leuwih jauh. “Pokona, urang Sunda mah kari milih dumasar kana kereteg haté masing-masing,”pokna.

Milih sasuka, ngalantarankeun kasugemaan batin. Rék kitu rék kieu, ari geus dibeuweung-diutahkeun mah, kari nganti hasilna. Pilihan kiwari mah, ukur harepan keur ka hareup nu can puguh bulé-hideungna.

 

Lahan Subur

Lir lahan subur, tangtu loba nu hayang ngagarap. Kitu deui ‘sora Sunda’ keur  nangtukeun pamingpin ku cara pilihan langsung mah kaasup lahan subur. Matak, teu sing anéh, upama sora ti tatar Sunda teu weléh diparebutkeun.

Jumlah sora propinsi Jawa Barat, kurang leuwih aya 33 juta urang.  Nilik kana jumlah nu sakitu, hartina sora Jawa Barat téh kacida nangtukeunana. Matak, kaharti mun masing-masing pihak kandidat ngancokeun tatar Sunda jadi gudangna sora.

Dina pilpres 2014, rahayat  kari milih. Piliheun, jinek tur jéntré.  Dua papasangan caprés jeung wawakilna nu makalangan ayeuna lain si itu si éta. Prabowo-Hatta jeung Jokowi-JK calon  inohong-inohong  nu meunang kapercayaan ti partéy pulitik geusan mingpin ieu nagara. Kari kumaha rahayat, lantaran putusan ahir mah aya dina haté rahayat sakumna.

Rahayat kari milih. Taya hahalang rék milih saha waé ogé. “Ngan, apan urang Sunda mah boga padika, dina milih téh kudu asak-asak ngéjo bisi tutung tambagana, kudu asak-asak nénjo bisi kaduhung jagana. Karuhun ngawawadianan,  nu rék jadi putusan ayeuna téh keur dangka panjang.

Milih pamingpin, milih ti nu aya jeung nu diasongkeun ku partéy pulitik. Sacara administrasi mah, apan geus disahkeun ku KPU kalayan masing masing kandidat geus boga nomer.  Prabowo-Hatta nomer hiji, Jokowi-JK nomer dua.  Rahayat kari milih sakasuka!

Sanggeus nyumponan sarat, rahayat mah kari prak milihna. Mémang, kakurangan mah aya waé, da ngaranna gé manusa. Masing-masing kandidat, boga kapunjulan, kalayan kakuranganana gé moal tuna. “Milih pamingpin gé, lain rék milih nu sampurna, lantaran moal aya,” ceuk Prof. Karim. 

Nya tangtu palebah dieu,  rayat gé boga pamanggih. Bisa meunteun jeung nyawad, ogé bisa ngimeutan masing-masing lalampahanan mangsa ka tukang.  Sanggeus dipikir dibulak-balik,  kari prak milihna téa.

Prabowo geus lila kacatur. Da, inyana téh tentara nu dina saméméh reformasi kungsi jadi Komandan Kopassus. Pasipatanana, nganasional. “Najan urang Jawa, inyana mah teu némbongkeun Jawana. Ku lantaran kitu, sélér séjén  di luar Jawa teu ngarasa diapilankeun. Kitu deui dina karakter, loba nu muji sosok nu tanggung jawab. Saperti waktu dinas di tentara, teu loba ngariweuhkeun bawahanana,” pokna.

Ari Jokowi, kagambar ku masarakat mah basajan naker. Mun keur udar-ider mancén gawé ngalanglang lembur niténan kaayaan nu tumali jeung pancénna, éta gupernur DKI téh, teu jejereged ancrub jejeblogan. Ngan, ari ‘gaya’ Jawana mah tetep kentel kénéh. ”Leuwih teuing ngaéksploitasi Jawa. Loba kekecapan nu teu kaharti ku batur, di luareun sélér Jawa,” pokna.

 

Piliheun Sunda

Saméméh jinek calon presidén jeung wawakilna, loba urang Sunda nu miharep, mun téa mah urang Sunda teu jadi caprés, copélna aya nu jadi cawaprés. Ngan, harepan kitu téh teu tinekanan. Ku lantaran kitu, saha waé nu jadi calon, urang Sunda mah, ulah pacéngkadan.  “Pilihan nu merenah tinimbanganana téh nasionalisme,” ceuk ieu Dekan FPIPS UPI Bandung téh.

Sabalikna, saha waé presiden nu kapilih ulah cueut ka nu hideung ulah ponténg ka nu konéng. Kasang tukang pamingpin rayat nu kumaha waé jeung agama naon wae, kudu meunang palayanan sarua.

Nilik kana kapentingan bangsa, urang Sunda tetep kudu boga tinimbangan. Apan, aya paribasa, milih pamingpin téh kudu hadé gogog hadé tagog. “Sunda ulah ukur jadi stémpel pulitik. Hartina, urang Sunda ogé milih kalayan cerdas, sarta boga wawasan . Sakumaha  nu sok jadi kacapangan,  pamingpin mah kudu  nu basthotan fil 'ilmi wal jismi. Nu luhung élmuna nu hadé tagogna,” pokna.

Dina milih pamingpin, galib naker aya nu ngabobotohan téh. Rupa-rupa deuih sesebutanana gé, ‘tim pemenangan’ di antarana téh. Umumna, éta pihak mah, ‘ngadagangkeun calonna’ sangkan kalandep ku balaréa. Tangtu wé, éta tim téh bisa ngaku-ngaku dirina boga pangaruh sarta bisa mangaruhan pihak séjén  sangkan biluk kana pilihan pihakna. “Upama di urang aya tim suksés, lain hartina urang kudu jadi gogontokan,” ceuk  ieu panitén politik jinek.

Urang Sunda boga pilihan masing-masing. Sah nangtukeun kahayang mah. Atuh, dina milih persidén gé taya bangbaluh rék milih saha waé gé. “Ngan, milih téh kudu dumasar kana tinimbangan demi kamasalahatan bangsa,” pokna. Ku lantaran kitu, mun éta mah jadi tim suksés, teu bisa ngagogoréng pihak séjén!

Kitu deui najan jadi tim sukses di lingkungan urang Sunda, éta tim téh teu bisa aakuanan bisa ngawakilan sora urang Sunda. “Upama aya nu ngaku-ngaku bisa ngamobiliasasi sora urang Sunda, pastina gé ukur aakuanaan,” pokna.*** (Ensa/Rudi)

 

 

 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

Hedar

ngiring nga aos di majalah mangle online!

Bambang Tedjoyono

Viva kanggo Majalah Mangle. All thebest for you

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: