• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Brigjen Pol. (Purn.) Dr. H. Nana Rukmana Asmita, MH.;

Napak Kana Budaya
Nguatan Karakter Bangsa

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Rektor Universitas Langlangbuana [Potrét/Ilustasi: rudi]

Ngawujudkeun karakter bangsa, jinek jadi udagan pamarentah. Ngan udagan kitu, dipiharep lain saukur tiori, tapi pamarentah kudu mampuh ngabuktikeun dina larapna.

Kecap ‘revolusi mental’ waktu kompanyeu presiden Joko Widodo geus ngamasarakat. Tangtu, masarakat ge miharep ka pamarentah sangkan mampu ngawujud dina tarekah-tarekah nyata. “Nepi ka ayeuna, memang, atikan karakter teh saukur kaciri dina transper elmu atawa tiori wungkul,” ceuk Brigjen Pol. (Purn.) Dr. H. Nana Rukmana Asmita, MH., Rektor Universitas Langlangbuana (UNLA) basa tepung di kantorna kampus UNLA Jl. Karapitan Bandung waktu ka tukang.

Bangsa nu luhung jati dirina, nyaeta bangsa nu hade ahlakna. Lantaran kitu, ngawujudkeun karakter bangsa oge kudu karasa dina kahirupan masarakat sapopoena. Ceuk ieu Rektor teureuh Sumedang téh, ngawujudkeun karakter bangsa kudu ngabukti dina ahlak nu hade, boh keur masarakatna boh keur pamingpinna. “Pamingpin oge kedah janten sauri tauladan,” pokna tandes.

Upama ngeunteung kana sajarah bangsa, memang ngawangun karakter bangsa mah geus aya tapakna. Pasipatan silih ajenan silih asih téh lain saukur tiori. Kituna téh, saterusna mah malah geus jadi alat keur ngahijikeun bangsa. Bung Karno, jinek geus ngawujudkeun masarakat Indonesia nu luhung. Hartina nepi ka tinekanan ngawujud natrat dina kaayaan, tur antara pamingpin jeung rayat deuheus pisan sanajan bari teu ngencar tina étika campur gaul nu samistina. Bangsa nu katelahna negeri zamrud khatulistiwa, mangsa harita, Bung Karno ngawujudkeun ‘tali jiwa’ bangsa. Larapna, tangtu nerap dina niley-niley jeung pasipatan masarakat nu someah, silih ajenan silih lengkepan. Upama ngeunteung kana sajarah tatapakan karakter bangsa baheula, tangtu ceuk ieu doktor lulusan Ilmu Hukum Unpad, pamarentah ayeuna sakuduna mampuh ngawujudkeunana.

Kumaha ari mangsa kiwari? naha atuh saperti nu loba kénéh hahalangna keur ngawujudkeun karakter bangsa nu pinunjul? Kituna téh, cék Pa Rektor mah, lantaran bangsa urang can ngabogaan pranata niléy kapamimpinan nu hadé jeung ngalembaga. Naon nu geus aya di bangsa urang henteu ngawujud kalawan hadé, sok sanajan, tina sisi démokrasi mah aya luang bisa, saperti dina saban pamilihan, teu pati teuing ngabuahkeun jadi konflik.

Ningal kaayaan kitu, dina implengan Dr. H. Nana oge, asa lebar temenan upama kaayaan masarakat saperti kitu henteu dijadikeun dasar keur ngawangun karakter bangsa. “Lebar temenan, upami masarakat gaduh keneh tatapakan hade, ku pamingpin teu dianggo. Apan nu karaos mah, karakter hade téh sapertos nu ditinggalkeun ku para pamingpin,” pokna tandes.

Ngawujudkeun karakter bangsa tangtu kudu neueul kana tujuan nu hade. Hartina, upama ngawujudkeun karakter bangsa, nya programna oge kudu napak dina tujuan utama ieu bangsa, nyaéta keur numuwuhkeun jeung nguatan jati diri bangsa, keur ngajaga kautuhan ieu bangsa, jeung keur ngawujudkeun masarakat Indonesia nu hadé ahlakna ogé nu luhung ajénna.

Udagan kitu, ceuk ieu Rektor nu pernah nyangking tugas Kapolres Bandung jeung Subang téh, sakuduna bisa dilarapkeun, utamana ku para pamingpin bangsa. Lantaran, tatapakan sajarah geus natrat, jeung deui napakkeun pasipatan karakter bangsa di masarakat nu boga kultur budayana luhung mah, sabenerna bakal babari ngawujudkeunana. “Saleresna kantun jalujur sareng wijaksana waé, utamana keur para pamingpinna,” pokna.

 

Sunda Nguatan Nusantara

Urang Sunda nu katelah someah hade ka semah, teu weleh ngawujudkeun silih asah silih asih silih asuh, jinek bagian tina larapna karakter bangsa. Dina sawangan filosofis, tangtu kultur budaya daerah, kacida mangaruhanana kuatna hiji bangsa. Ku kituna, di tatar Sunda Jawa Barat oge, budaya Sunda oge kacida kudu dipupujuhkeunana. Ngan, cek tilikan ieu caroge Hj. Entay Suharyani, mupujuhkeun budaya daerah, tujuanana lain keur dirina, tapi urang urang sarerena, keur nguatan bangsa. “Mekarkeun budaya teh lain keur kapentingan pribadi atanapi golongan, tapi keur kapentingan bangsa,” pokna tembres.

Upama kultur budaya daerah tiasa nguatan jadi dirina, hartina budaya ogé bakal gede mangpaatna. Palebah dieu, Dr.  Nana Rukmana Asmita ge engeuh kacida, pangpangna upama ningal kahirupan kiwari nu teu bisa disinglar tina pangaruh globalisasi. Pangaruh globalisasi bisa rupa-rupa, kaasup kana karakter jieunan anyar atawa nu katelah artifisial. Tangtu jolna rupa-rupa jieunan anyar, boh dina karakter atawa rupa-rupa sejenna, kaasup dina budaya politik. “Budaya politik tos artifisial. Hanjakalna deuih para politikusna, kakara bisa nyegah dina lisan wungkul, ari ngalarapkeunana tacan ngabukti,” pokna deui.

Upama H. Nana ngarasa hariwang, lantaran memang loba pasipatan mangsa kiwari nu patojaiyah jeung nu sakuduna. Ieu Anggota Dewan Pembina KADIN Jabar ge nyontokeun mangsa baheula nu teu weleh ku papatah karuhun nu ngajarkeun disiplin, nyaah ka papada jalma, ka lingkungan oge hirup henteu jabrah. “Kapungkur, sepuh ngajarkeun pamali, ulah kitu, ulah nuar tangkal eta, jeung sabangsana. Papatah sepuh, sanes kana obyekna, tapi ngajarkeun sangkan pribadi urangna kudu hati-hati atanapi ulah jabrah teuing. Ieu ajaran nu dongkapna tina budaya, kedah jadi bebenteng nu kiwari arical,” pokna.

Robahna jaman, nu ngajamananana oge bakal robah. Hartina, karakter bangsa oge ulah pareum ti generasi ka generasi ieu bangsa. Lantaran karakter bangsa kacida pentingna, tangtu peran lembaga-lembaga atikan, saperti paguron luhur oge, kudu neueul kana tujuan. Lantaran kitu, cek ieu Dr. Nana téh, di UNLA geusan ngajarkeun ka para mahasiswana sangkan luhung budi pekertina oge luhur ajen jati dirina. “Di kampus Unla oge, para mahasiswa henteu saukur apal tiorina, tapi oge kudu apal dina paktekna, dina harti diajarkeun oge elmu terapan nu sabada lulus bakal langsung siap gawe,” cek ieu teureuh Sunda teh.

Keur ningkatkeun ajen sumber daya manusa nu unggul, tangtu bisa lembaga atikan jadi harepan, kaasup keur paguron luhur.  Ngan nyakitu tea, sual ningkatkeun ajen SDM oge, lain hartina kawajiban pihak kampus wungkul, tapi oge kawajiban sarerea, kaasup dirina sorangan oge kawajiban di kulawarga. Kitu deui, cek Purnawirawan Brigjen Polisi, saterusna mah, sangkan pribadi manusa jadi unggul, teu cukup ku komitmen emosional jeung intelektual wungkul, tapi nu paling penting nyaeta komitmen spiritual. “Upama spiritualna kiat, atuh ngurus bangsana oge bakal bener, jujur, tanggung jawab, oge tumuwuh rasa nyaah, tur ihlas,” ceuk Dr. H. Nana Rukmana Asmita gedé harepan. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: