• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Asih Dina Kapeurih

Kénging Jéjén Jaélani Wargadipura
Kintun kana Facebook

Uwung-awang Awangga sareupna kapulas ku warna beureum saga. Layung-layung nu nebar lir ngemu kaalum. Dangiang éndahna ilang sirna. Nyésakeun kaguligah lebah dada Dipati Karna nu ngadeg teu bénten ti arca. Socana neuteup gelik kingkin dadali meulah alumna uwung-awang sareupna, lir wawakil nu kailangan rasa asih marengan genclang panineungan nu kokolébatan dina émutan.

Kaguligah terah Batara Surya awor dina sareupna nu muru alam mongkléng, lir mongkléngna haté nu simpé jempé. Haté nu pinuh angen-angen, harepan jeung impian-impian nu teu weléh gumuruh lebah rasa.

“Lain, lain soal ku can bisa narimana. Tapi kumaha carana aing ngungkulan kanyeri? Kieu rasana geuning, alatan anak pulung tukang ngurus kuda bari terah kasta sudra, anak raja gé teu sudieun narima kacinta Karna,” gerendengna, peura.

Pameunteuna mingkin alum bari ngantep ngamalirna rasa nu kasasaak ku trésna, lir gumuruhna ombak neumbag jungkiringna karang. Aya amarah nu ngadadak ngagugudag najan kagulung ku rasa pasrah ku nasib dirina.

“Janten salami ieu salira téh mung api-api?” pokna bari neuteup Surtikanti nu janten garwana, soantena gumeter rada peura.

“Hapunten Kakang, rupina danget ayeuna teu acan tiasa....” waler Déwi Surtikanti halon. “Saupami Kakang teu sugema, jisim abdi iklas katiruk Konta salira.”

“Duh, kunaon salira bet téga? Naha naon kalepatan Kakang ka salira?”

“Kakang, raraosan jisim abdi teu kantos kedal jangji ka salira!”

“Leres pisan, namung apan rai kantos kedal, seja nyobi babakti gumusti, seja sumerah pasrah janten acining birahi Karna...”

“Leres pisan, namung dugi ka danget ayeuna teu acan wasa micinta salira...”

“Atanapi asih salira nganteng kénéh ka Arjuna?”

Surtikanti ngarénghap eungap, patarosan nu janten carogéna teu ieuh diwaler. Hiliwir angin sareupna ngusap pameunteuna. Luk tungkul, teu wasa nadah paneuteup Dipati Karna. Dirina asa teu nyeuseup hawa, eungap nyesek kana dadana, asa kadempét di hiji rohangan nu pinuh ku dosa.

Ningali nu janten garwa ngabigeu, Dipati Karna surti kana eusi ati Surtikanti. Dirina asa katurih hinis kapeurih, asih nu tamplok ka nu dipikacintana, bet ngabayabah lebah rasa nu teu sarua. Réma-réma rasana geus teu wasa ngadongkang deui asih Surtikanti, dirina geus teu wasa micinta ka nu teu micinta.

Aya amarahna ngabebela nu disidem dina dada, amarah nu mangpéngkeun jiwana ka lebah jungkrang lungkawing nu kacida simpéna.

“Duh, naha diri bet nyangreud rasa ka nu teu micinta...,” gerentesna bari neuteup uwung-awang nu mimiti muru mongkléngna peuting. “Jagat Batara..., geura pupus kacinta ka Surtikanti, namung tong dipupus panineungan éndahna..., saupami hilap ka anjeuna, kedah kumaha ngadoakeun kabagjaanana. Mung hiji nu dipundut ku jisim abdi ka Salira, Hyang Wisésa, mung hiji Hyang Widi, widian jisim abdi micinta sareng ngabagjakeun Surtikanti. Jalaran jisim abdi teu kinten micintana sanaos cinta Surtikanti teu kapimilik...”

Deui-deui Dipati Karna ngarénghap bari neuteup japati nu ngeplak bodas ngalayang muru uwung-awang, muru ka lebah mongkléngna peuting, muru ka lebah asih nu kasisih ku hinis kapeurih. Dipati Karna ngadadak bingung, kudu ka mana ngalarung asih ka Surtikanti, kunaon kaweningan trésna dirina bet jadi kaulinan?

            Lalaunan léngkah sukuna mawa dirina ka lebah walungan Gangga. Lebah babantar léngkahna ngarandeg, soca neuteup umpalan Gangga nu nyéah marengan kasimpé haté nu nyéak ka lebah urat-urat otak, rocop lir cucuk rungga nojosan urat-urat getih bari nyésakeun kapeurih.

Dipati Karna ngarénghap ditungtungan ku ngarahuh, laju neuteup purnama nu karungkup méga-méga. Teu béda ti dirina, lalakon asihna teu weléh nyorang samagaha. Ras ka nu janten ibuna, Déwi Kunti Nalibrata, deui-deui atina asa katurih hinis kapeurih, asih ti nu janten ibuna bet kapangpéngkeun kalebah keukeup deudeuh Radha bari dinangna-néngné ku Adirata.

Cepilna ngadadak ngadangu léngkah anca ti pengkereunana. Katingali aya nu ngajuringkang nyaketan. Teuteupna mingkin anteb, mingkin caket, bréh katingal nu ngajuringkang taya lian nu ngakandungna, Déwi Kunti Nalibrata dina pameunteu nu kacida alumna.

“Anaking, kunaon katingalna bet alum ngungun?” Déwi Kunti tumarosna teu kinten daria, soantenna kapireng peura.

“Ibu, kunaon diri bet kedah teras-terasan kasisih? Ti ngawitan émut dugi ka ayeuna, asih salira bet kapangpéngkeun ka Adirata sareng Radha...” waler Dipati Karna dareuda. “Naha lepat pami putra salira miharep kadeudeuh, miharep weningna asih? Horéng miharep cinta mung ukur numuwuhkeun kalara, putra salira sadar pami kadeudeuh, asih atanapi nu disebat cinta kanggo jisim abdi tebih kénéh kana nyata. Nu kadongkang bet kalangkang nu teu ngaringkang...”

“Kasép, rumaos Ibu lepat. Rumaos Ibu tos ngalarung asih ka salira...” waler Déwi Kunti dareuda bari nyusut cisocana.

“Duh paralun, sanés putra nyieuhkeun kadeudeuh salira, sanés badé ngaraheutan manah salira, sok sanaos kadeudeuh salira nembé karaos ayeuna, namung kanggo Karna teu kinten bingahna. Nu janten émutan Karna ayeuna, ti sabarang émut, kunaon diri bet teras-terasan kahina? Malihanan garwa nyalira bet nurih ku hinis kapeurih...”

“Maksadna?” Déwi Kunti tumarosna bari neuteup anteb.

“Rupina naon nu karandapan ku Karna mangrupi karma tina dosa-dosa jeng rama ka salira. Kanyaah ka turunan sudra rupina mugen kana loma, duh kunaon diri bet kasisih ku asih Surtikanti nu micinta Arjuna, sok sanaos Surtikanti parantos sah janten garwa, namung Karna teu acan wasa ngarangkul katrésna Surtikanti sagemblengna....”

“Anaking, aya naon hidep sareng Surtikanti?”

“Ibu, pamugi uninga, asih Surtikanti sanés kanggo Karna, namung kanggo Arjuna....”

Déwi Kunti ngagebeg, reuwas ku dadanguanana. Sajongjonan ngan wasa neuteup bari cumalimba.

“Ibu, Karna nu janten putra salira, nu diayun-ambing dina aisan Radha, dina pangjurung doa-doa Adirata. Karna bingung kedah kumaha ayeuna, kedah nyarios naon ka salira, jalaran asih Surtikanti bet kanggo Arjuna putra kakasih salira, kedah kumaha jisim abdi ayeuna?”

Déwi Kunti ngarénghap, eungap mireng patarosan Karna, bingung kedah kumaha ngawalerna. Ka ditu-ka dieu sami-sami putra.

“Ibu, mangga waler ku kaweningan salira!”

“Anaking, lebah dieu Ibu bingung. Kedah kumaha ngawalerna? Naha hidep atanapi Arjuna nu kedah ngéléhan? Ibu bingung, naha hidep nu kedah ngéléhan kalawan kaiklasan? Teu langkung hidep...”

“Ibu, waler kalawan ku kawijaksanaan salira!”

Deui-deui Déwi Kunti ngarénghap, manahna teu wasa nganyerikeun nu janten putra. Sok komo pami émut kana dosana, ngabuang Karna ka walungan Gangga alatan nutupan aéb dirina.

            “Anaking, ibu ngartos. Ngartos pisan...” waler Déwi Kunti, dareuda. “Saupami ati ngageuri ku kanyeri, Ibu ngartos, namung ibu yakin, dina hiji waktos nu tos tangtos, Surtikanti tangtos micinta salira, Ibu yakin anaking...”

            “Namung dugi ka iraha?”

            “Sabar anaking, lalakon hidep masih panjang. Aya kénéh waktos kanggo ngaléahkeun asih garwa salira, sok sanaos nu namina ngantos bari disarengan sabar dina cangreudan nu teu acan pasti. Namung hidep kedah yakin, Surtikanti sajatining asih salira, sing yakin, Surtikanti mangrupi anugrah para déwa kanggo salira...”

            Dipati Karna ngan wasa ngarénghap bari neuteup ibuna. Luk tungkul bangun nu nyumputkeun pameunteuna nu alum.

            “Ibu, kedah kumaha jisim abdi ayeuna?”

            “Karna, anaking, ibu ngaraos bingung...”

            “Salira kedah uninga, Karna micinta Surtikanti..., kedah kumaha jisim abdi ayeuna? Waler Ibu, waler ku kawijaksanaan salira!”

            Déwi Kunti ngan wasa nyusut cisocana.

            “Pami salira teu ngawaler, sawios Karna nepangan Arjuna...”

            “Maksad nepangan Arjuna badé kumaha?” waler Déwi Kunti, ngagebeg.

            Dipati Karna ngarahuh pinuh kakuciwa. Teu nyana pami ibuna teu tiasa masihan jalan kaluarna, jalan nu pinuh kawijaksanaan hiji indung. Nu aya ngan ukur malur kanalangsa.

            Waosna ngadadak tikekereket nahan amarah nu ngabebela. “Duh, kunaon diri bet gumelar ka alam nu pinuh kaadigungan. Horéng diri nu sakandung jeung Pandawa teu dianggap dulur sagetih. Nu puguh aing ngan saukur anak kusir, anak tukang ngurus kuda...” gerentesna. “Dihenteu-henteu ge Arjuna adi aing...”

            Amarahna mingkin ngabebela ka raina. Lalaunan panangan kiwana nyagap pakarang pusakana nu nyelap dina cangkéngna, pusaka Konta pamasihan ti Batara Indra, nya ku pusaka Konta. Tangtuna Arjuna bakal ngaladénan panangtangna pikeun bitotama bari miharep pusaka Pasopati ageman Arjuna bisa nyirnakeun kanalangsana, kanalangsa hiji satria nu dikakaya ku cinta.

            Amarahna ngan wasa gumuruh dina dadana, émut kana kasauran Batara Krésna waktos mangkukna tepang lebah lawang gapura Madukara.

            “Yayi, sing émut. Ulah ngumbar amarah dina waktos nu teu merenah...” ceuk Batara Krésna bari imut soméah. “Sajatining asih sareng kamulyaan salira tangtos bakal dugi kana waktosna. Antos dugi ka campuhna perang Baratayuda...”

            Deui-deui Dipati Karna ngarahuh bari neuteup ibuna nu ngalimba. “Duh, naha asih bet teu kapilih, diri bet lain pilihan ati Surtikanti...” gerentesna. “Béhna mah aing bet ngudag-ngudag kalangkang méga, gugupay lebah samagaha...”

            “Duh, Jagat Batara... migarwa Surtikanti teu bénten nyawang bulan na implengan. Teu weléh ngalangkang na sawangan, dalingding asih Surtikanti ngan saukur dina impian...” gerendengna.

            “Sabar anaking, liwung gandrung tangtos mendak tungtung...” ceuk Déwi Kunti, ngalimba. “Ayeuna hidep aya na keukeup raheut, muga dina waktosna eunteup keukeup geugeut...”

           Simpé.

           ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: