• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ensa Wiarna;

Ngabadéga

Kintun kana Facebook

Badéga jeung bedega  sarimbag. Komo mun ditulisna dina hurp ‘pegon’, hurup Arab nu dipake dina basa Sunda, bakal leuwih hésé ngabédakeunana.  Da, dina tulisan pégon mah, nu témbrés téh hurup-hurup konsonanana.

Najan sarimbag wangunna, hartina mah béda. Pasipatanana, patukang-tonggong pisan. Apan, mun ngabedega ngagambarkeun kaludeung, ngabadéga mah sabalikna, ukur sadaya-daya da inyana mah teu boga kakuatan lian ti ukur ngadunungan.

Badéga teu beda ti rahayat. Hubunganana jeung nu séjén, teu sing satata da inyana mah dina strata sosial gé leuwih milih di tempat asor.  Ngadunungan apan, ilaharna gé. Hartina, hirupna téh aya dina tungtung curuk batur.

Dina kahirupan urang Sunda, pakacar atawa badega, geus ngaliwatan lalakon panjang. Eta kecap jadi gambaran sosial nu geus ngakar di masarakat. Apan, umumna masarakat kaum menak  baroga pakacar atawa rahayat nu nandakeun kahirupan para ménak  leuwih luhur batan masarakat séjénna. Atuh, rahayat téh jadi tanda status sosial da nu loba rahayatna leuwih luhur ajén sosialna.

Kalungguhan rahayat, kumaha dunungan.  Kabutuh sapopoéna gé disangreb lantaran diarah jasana. Atuh teu kudu mikiran nanaon rahayat mah, lantaran sagala rupa kabutuhna ngandelkeun dunungan. Malah, teu boga lahan keur imah gé moal susah da teu kudu nyewa, lantaran diperenahkeun ku dunungan, nancebkeun imah gé dina lahan dunungan.

Dina kahirupan kiwari, najan lain bihari, loba nu kapaksa ngabadéga. Najan hirup di lembur sorangan nu kuduna mah jadi pribumi,  dina kanyataanana mah kawas nu manyang-munyung. Geura wé, mun ogé boga KTP ukur kacatet alamatna, Puguh soteh RT jeung RW-na,  padumukan nu saéstu mah loba nu teu boga.

Watek rahayat, dulang tinandé. Lantaran ngarasa hirup aya dina tungtung curuk batur. Komo deui nyanghareupan pamaréntah atawa gegedén mah, rahayat téh ukur boga karep nu teu kungsi dikedalkeun. Malah,  ébréhna  dina kekecapan mah kawas kacatur dina paribasa, kumaha nu dibendo!

Hirup ngadunungan, tangtu teu bisa mawa karep sorangan. Kitu téh, lantaran sarwa kawatesanan. Teu bisa sagawayah nyorang kaahayang. Arinyana mah, lir nu tumamprak kumaha kersana dunungan.

Rahayat kiwari, gampang pisan robah kalungguhan jadi ‘ngabadega’. Mun ka tukang-tukang, ukur ka tatangga,ayeuna mah teu kitu.  Teu jarang, ngadunungan atawa ngabadéga gé ka nu teu dipiwanoh saméméhna.

Nu asalna  manyang-munyung, ayeuna mah, loba nu jadi dunungan. Sabalikna, pribumi loba nu ngabadega. Lantaranana mah, pribumi téh, bongan leungiteun tuturus hirup, dicabut tina akar banjar karang pamidanganana.

Lembur urang, mémang pangjugjugan. Urang asing nu daratang ka urang gé lain ukur wisata, da loba nu sakalian mawa modal, jadi invéstor. Tangtu, wé kituna the, sageuy ciatah, da daratangna ka urang the ngarah kauntungan. Ngamodal ge kudu golang sangkan kauntungan terus ngalir ka nu boga modal. Nu di urang, memang aya nu ‘kabagean’ mangpaatna, da bisa jadi kuli di nu boga modal téa. Atuh, mingkin loba urang asing nu ngamodal jeung arusaha di urang, bakal leuwih loba deui masarakat nu jadi rahayat, ngabadega ka dungeun-deungeun di lemburna sorangan.

Upama rahayat ngabadéga, aya pantesna.  Da, ngaranna rahayat nu ukur diutah-étah ku pihak-pihak nu nyangking kakawasaan. Ari nu boga kakawasaan saperti pajabat atawa pamingpin, pantesna mah ngabadega, nembongkeun kakuatan.

Antara ngabadéga jeung ngabadéga, dipisahkeun ku ‘kaludeung’. Mun rahayat kapaksa ngabadéga, atuh pamingpin mah kuduna téh ngabadega.  Mun pamingpin ngabadéga, komo deui kana kakuatan asing, tangtu bakal leuwih loba deui rahayat nu bakal jadi badéga. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Maman S. Wasita-Atmadja

Kumaha bisana aya urang Sunda, lamun teu boga padumukan, teu boga lemah-cai. Mun lila ti lila kalindih? Saperti urang Batawi, tangtu salasahiji cicirenna, cara-cirina, identitasna, jati dirina, sirna. Jadi kudu mibanda padumukan, nu natrat geus kacatet dina sajarah, nya eta Priangan, Pasundan, Jawa Barat/ Banten/ Jayakarta.

Tapi lamun tanah padumukan, bali geusan ngajadi, memang lila ti lila kalindih, urang Sundana jadi sporadis, mancawura, teu bisa henteu, wayahna, identitasna, ilang mah moal, ngan mingkin remeng-remeng (blurred, vaguely visible). Jauh-jauhna, sapareti urang Yahudi di pangumbaraan, nu bakal micangcam tanah terjanji. Nu matak 'ulah ngajualan tanah ka semah'.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: