• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

“Kembang Tanjung”
Karya H.Mohamad Surya

Kénging H. Usep Romli, HM
Kintun kana Facebook

“Kembang Tanjung” kumpulan dalapan carita pondok karya H.Mohamad Surya. Lantaran nu nulisna guru tulen, aktip dina widang atikan, boh ngajar di kelas ti mimiti tingkat handap (SD) nepi ka tingkat pangluhurna (guru besar), sarta di organisasi guru (PGRI), tema carpon-carpon dina “Kembang Tanjung”, teu jauh tina kahirupan guru. Pangalaman ngajar jeung diajar nu intina nembongkeun mentalitas guru “paripurna” nu bener-bener bisa “digugu ditiru”.

  Disawang tina jihat literer mah, carpon-capon “Kembang Tanjung” teu kaasup carpon dina hari mibanda ajen sastra. Hiji wangunan “short-story” nu ngandung plot, perwatekan tokoh, jsb. sakumaha nu sok diungkab ku para teorikus sastra. Carpon-carpon “Kembang Tanjung” mah mangrupa “laporan” nu dibungbuan ku gagasan-gagasan idealis, disarungsum ku gunem catur,sangkan teu tambleg teuing essey atawa makalah. Komo apan tujuanana jelas, teu dibunian ku metafora (perlambang), imajinasi katut gaya basa sejenna nu lumrah dina karya fiksi.

  Tapi sok sanajan kitu,carpon-carpon “Kembang Tanjung” ngandung bobot ajen pituah, padoman, sarta pituduh ngeunaan jengglengan guru nu hade prestasi jeung reputasina, nu leubeut kaweruh, mampuh ngajalankeun amanat ngatik ngadidik murid kalawan   teu ninggalkeun kawajiban sosial sapopoe, boh rumah tangga, boh kamasarakatan.

  Harepan pangarangna, sangkan tulisan carpon “Kembang Tanjung”, langgeng nyambuang seungitna, wariskeuneun  ka generasi jaga, dibarung ku niat ngamumule basa Sunda, tinangtu tinekanan pisan. Sabab, bakal dibaraca ku para guru nu perlu ngundeur luang dina ngajalankeun pancen kaguruanana.Di lebah dieu, moal aya nu bireuk jeung cangcaya ka H.Mohamad Surya (Prof.DR) nu kungsi jadi Ketua Umum PB PGRI jeung anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

  Ari soal carpon atawa lain carpon mah teu kudu dipasualkeun.Komo lamun ngabandingkeun ka mangsa beh ditu mah, rea karangan nu pinuh gagasan samodel kieu, dina gaya jeung wangun kieu.Di antarana karya-karya MA Salmun (1908-1972).

  Diwakilan ku “kuring” jeung Kang Iing “salaki kuring”.Pasangan salaki pamajikan nu ideal. Papada boga “jiwa guru”.  Guru nu boga tanggungjawab ngatik ngadidik murid jeung sumanget nambahan elmu pangaweruh. Teu cukup ku geus boga ijasah standar guru.Tapi perlu dieuyeuban ku pangaweruh-pangaweruh anyar sangkan aktual jeung kontekstual. Nyambung kana kaayaan jeung pameredih jaman.

  Kumpulan carita dibuka ku “Nu Geulis Dibaju Beureum”. Pangalaman pribadi pangarang nu geus jadi guru SD (harita mah SR – Sakola Rayat), di Citangtu. Boga ijasah Sakola Guru B (SGB), bari ngajar nuluykeun ka Kurus Guru A (SGA non-reguler). Ti dinya nulutkeun kuliah ka IKIP (jaman disebut PTPG keneh?).

  Mimiti mah nu maca asa “kebelejog”. Dibawa kana pangalaman romantis erotis. Tepung jeung “manehna” nu dibaju beureum euceuy jiga kelir kulit tomat, da puguh turunan Barat, kalahiran Amerika.

  Sihoreng nu geulis dibaju beureum teh buku psikologi nu jadi “teksbook” bacaan wajib para mahasiswa jurusan psikologi. “Psikologi : Understanding Human Behavior” karya Aarin Sartain.

  Berkah ngulik buku eta, Surya hasil jadi sarjana psikologi. Malah boga gelar Doktor jeung kalungguhan guru besar widang psikologi pendidikan. Ngajar psikologi di IKIP (UPI) jeung paguron-paguron luhur sejenna.

  Karasa pisan pesen-pesen “didaktis” dina ieu carpon. Nyaeta kudu boga kahayang pikeun maju bari siap ngawujudkeun eta kahayang. Dibarung  soson-soson diajar .

  Amanat nu sarupa, katangen dina carpon “Neng Uwas”. “Kuring” jeung “Kang Iing” asup ka program D-II, nu bakal jadi sarat dasar pikeun guru SD. Perjuangan “kuring” nohonan eta kawajiban, bareng jeung “Kang Iing” nu jadi “salaki idaman”, lain jore-jore. Teu kalis keur bureuyeung bulan alaeun. Brol ngalahirkeun, meneran beres ujian opat mata kuliah. Orok nu karek lahir, awewe, dingaranan  Dede Dwi Utari. Singgetan tina “D-II Universitas Terbuka”. Nenehna “Uas” sabab dilahirkeun meneran keur ujian semester ahir (UAS).

  Pangalaman jadi guru panutan, nu tetep dihargaan ku murid-muridna sanajan geus mangtaun-taun pisah, kapanggih dina carpon”Diudag Satpam” jeung “Eling Balukar Ditampiling”. Atuh teu kurang-kurang nu nganggap hina ka guru, lantaran kaayaan materi sarwa kurang, diungkab dina carpon “Tunggaraa nu Mawa Bagja” jeung “Sobat nu Jadi Konglomerat”. Ari “Kartu Anggota PGRI”, nembongkeun kareueus guru nu ngarasa mangpaat jadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tur boga kartu anggota. Dina meunang kererepet, sanggeus KTP katut barang-barang  nu sejen aya nu maling, ukur nyesa kartu anggota PGRI, bisa jadi cukang lantaran meunang pitulung.

  Sakali deui, “Kembang Tanjung”sanajan lain carpon sastra, tapi ngandung ajen-inajen motivasi, ngagedurkeun sumanget diajar jeung ngahargaan kana professi (H.Usep Romli HM, guru SD 1966-1983).***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: