• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

K A T A M B I A S

Kénging Tuti
Kintun kana Facebook

Hatѐ geus gilig, nu penting mah silih hargaan katut  siliѐlѐdan antara kuring jeung manéhna. Da moal pati-pati diwenangkeun ku agama lamun tѐa mah teu aya hikmah ka hareupna. Lian ti ѐta, kudu siligeuing ka salaki gé teu kurang-kurang mageuhan beungkeutan rumah tangga, utamana nyoko dina bag-bagan kilir. Boh kuring salaku nu ngora boh manѐhna sasat minangka parameswarina nu resmi. Ceuk  pangrasa kuring mah teu rerebut da sidik aya panghiap ti pibakaleun maru, nu pok deui-pok deui cenah geus teu walakaya ngaladѐnan bubutuh biologis salakina alatan panyakitna parna.

Basa ramo rѐk mencét nomer hapѐ Kang Gunadi, layarna miheulaan ngagebray. Ari pѐk mani mentegeg. Salambar surat, ngeclik tina leungeun kuring.

“Tѐtѐh, mulih heula. Nitip Si Bungsu. Mamah badѐ lalandong,” telepon mamah sorana matak ngahelas. Indung kuring anu  taun-taun ngagugulung panyakit gejala kelenjar getah bening  ditambah radang mulut rahim, taya kendatna tatamba, nu jauh nu deukeut  teu weleh dijugjug.

Tuur ngadak-ngadak leuleus ari ras ka ka Bu Atikah pamajikan Kang Gunadi. Tadina mah sakotrѐt-kotreteun rék nga-sms, matotoskeun yén isuk g to geus jadi maru kuring. Gusti, teuing ku teu tѐga. Meureun ceuk deungeun téh, ari hatѐ Si Nѐnѐng dijieunna tina naon?

“Ditingal-tingal tѐh angkat nyalira mulih nyalira Nѐng. Naha teu aya nu jajap?” kitu mimitina basa loma jeung Kang Gunadi, ngaheureuyan tidituna mah. Babaturan sapagawѐan, pѐdah manѐhna mah pancѐn nyupiran mobil angkutan barang produk perusahaan. Kuring kost ngadeukeutan tempat gawѐ. Lamun  didugdag ti imah mah, bahan prang-pring di jalan ladang luut-lѐѐt kѐsang tѐh, alias rapluk dina laci beus.

“Naha atuh sanѐs milari pengawal pribadi, Nѐng?”cenah deuih dina hiji waktu sabot jam istirahat. Ukur seuri minangka jawaban kuring téh. Anѐhna, basa diajak unggah kana mobil nu keur disupiranana, jug ngalacat wѐ teu nolih ituh-inih. Saperkara wanci geus reu-reupan, nungguan angkot teu kabagѐan tempat diuk waѐ, Kadua perkara Kang Gunadi, jelemana somѐah, sopan tur dewasa, asa taya cupat cunihin.  

“Teu acan kaѐmutan Kang Gun, pangpangna gaduh kabeungbeurat ngabayuan Mamah sareng Si Bungsu anu nembѐ lebet SD.”

Kang Gunadi unggut-unggutan, basa kuring balaka naon sababna siga nu harѐ-harѐ mun pirajeunan aya lalaki ngadeukeutan. Lain teu kapikiran sabenerna mah komo mun geus sadar yѐn umur kuring mancal angka lima likur. Ari geus, rѐk saha deui puntangneun Mamah, iwal ti ka kuring.

Basa Kang Gunadi nganteur kuring ka Supermarket balanja bulanan, gancang manéhna miheulaan  nyampeurkeun kasir mangmayarkeun balanjaan. Lain leutik-leutik pangaji. Kuring ukur wasa neuteup, minangka nganuhunkeun ka manѐhna.

“Wios teu kedah diѐmutan, Nѐng. Da teu ngabancang résiko kanggo nu di bumi,” cenah katara riuk kanyaahna lain jijieunan. Ti harita remen babarengan mun sakalieun balik ti pagawѐan kaburitan najan tangtuna tara unggal poѐ. Pikaresepeunana tѐh deuih tara pirajeunan laha-loho ka kontrakan kuring padahal tamba ѐra teuing osok ngahiap-ngahiap waѐ mah.

“Engkѐ wѐ Nѐng upami tos waktosna,” cenah bari nyeuleukeuteuk rangu. Mimitina mah teu jadi matak pok-pokan kitu tѐh. Asup kana itungan banyol,  kadieunakeun bet ngajirim kembang lamunan, babakuna mun geus ngurumuy bibit simpati. Hѐlok, teu kurang-kurang padahal mah jajaka babaturan sapagawѐan nu terang-terangan hayang jadi kabogoh kuring. Si Joker urang Babakan Ungked, nѐt deui-nѐt deui nga-sms, cenah mun kabiruyungan teu cau ambon di korangan rѐk mihapѐkeun kanyaah lawas kadeuedeuh maneuh. Si Jumrah urang Cibuncir, tuksel titip salam ngaliwatan Si Haneu babaturan sa-line. Batur salembur gѐ jul-jol ngaririhan ka kolot. Tapi da hatѐ tѐh tiis-tiis wѐ haté téh. Barang  srog Kang Gunadi, bet asa béda haté téh. Gusti, aya naon ieu hatѐ bet degdegan. Dipѐlѐt kitu? Ah pamohalan teuing. Keur lalangkarakan nengetan berita hahargaan rajleng, hapѐ ujug-ujug ter-teran. Barang dijѐwang, ngelemeng sms ti manѐhna.

“Hapunten Néng, Kang Gun teu kiat ku sono. Manawi wengi-wengi kieu nga-sms.”

Kuring ngahuleng, teuteupan nobros lalangit. Bréh seurina, brѐh heureuyna. Ningan teu nogѐncang. Curuk ngutek nuliskeun, sami Abdi gé sono. Trét didѐlѐt, térétét nuliskeun, Kang, pami percanten Abdi gѐ nuju émut ka Akang. Ah asa gѐѐr teuing, dipupus deui. “Wios Nѐng, teu kedah sesah-sesah malesan. Nu penting manah Kang Gun lipur ku ngintunkeun ieu sms.” Kang Gunadi bener-bener terus rasa.

“Nuju dimana kitu Kang Gun ayeuna?” tapis ramo leungeun ngetik balesan. Dedetikan, bray kelemeng balesan.

“Ngalembur, Neng,”

“Pan enjing gѐ tepang panginten, Kang,” cѐk kuring antukna. Meunang satengah jaman mah sms-an téh. Rada asa-asa basa manѐhna ngajangjian hayang ngobrol daria. Rék sareup-reupeun, hapѐ ngageter. Barasat aya sms.

“Manawi teu kaabotan, dinten Minggu Kang Gun ngantos di Taman Kota nya.”

Enyaan geuning kanyaah Kang Gunadi, wening  teu dikiruhan ku lѐntab birahi. Kaciri gedé wiwaha henteu réhe, tara-tara acan tual-toѐl. Somѐahna teu kaleuleuwihi. Beuki leleb rasa simpati kuring. Ngan baѐ can wani tetelepѐk leuwih jero. Naha kumaha nu sabenerna? Naha rumah tanggana geus teu harmonis? Manѐhna tara mѐrѐ lolongkrang geusan kuring tunyu-tanya ka lebah dinya. Ari sakalieun ngobrol ukur madungdengkeun suasana pagawѐan. Dunungan nyaaheun pisan mah, omsѐt pausahaan anu nѐrѐkѐl mah, jeung rupa-rupa pasualan pagawéan. Bosen mѐmang, tapi teu ngaleuleungit sok aya rasa kabagjaan bisa silih tembrakeun nahnayna rasa. Kungsi datang ka imah, teu didingding kelir cenah teu kuat ku sono jaba hayang ngalayad  Mamah. Bagjaa tѐh, tapi teu ngabibisani kahariwang mah kokolѐbatan. Inggis alahbatan maut hinis. Hariwang kasebut awѐwѐ pangѐrѐtan purah rerebut salaki batur.   Nu matak satѐkah polah hahadean kuring jeung Kang Gunadi téh dedemitan. Manéhna nyakitu deui kacida rikipna. Nomer hapѐ keur pamajikanana ngahaja dibѐdakeun jeung nomer paranti ka kuring. Geus nincak ti sataun hahadѐan, Kang Gunadi balaka rѐk mileuleuheungkeun. Atohna mah atoh tapi angger wѐ honcѐwang. Ngaran-ngaran rѐk didua atuh. Tangtuna moal miboga sabeuleugeunjeurna alias sabeulang sѐwang reujeung maru. Kuring mѐnta sarantos. Ujung-ujungna ngagugulung kabingung.

Pabeubeurang Poѐ Saptu, Si Haneu hariweusweus ngajak bareng ngalongok pamajikan Kang Gunadi di Rumah Sakit Dewi Husadi. Hatѐ dulugdugdag, teu kasawang kumaha pibalukareunana mun geus amprok.

“Aya  saangkoteun mah da nu sѐjѐn   haralangan ngadon naritip amplop wѐ,” Si Haneu pepeta basa kuring tetelepѐk. Teu nyahoeun mun hatѐ kuring keur perang sabil. Dipikir-pikir aya alusna. Meureun kuring baris boga jawaban kumaha saenyana rumah tangga Kang Gunadi téh. Teu nyalahan, lima taun ka genepna Bu Atikah pamajikan Kang Gunadi ciling cingcat ka balѐ pengobatan. Malah leuwih ti itungan waktu sakitu lilana, pangsiun ngaladѐnan pangabutuh biologis Kang Gunadi. Pohara  kagѐtna sabot saéréa nu ngalongok aramitan, kuring dicandet ku nu gering.

“Ieu Pah, Nѐnѐng-Nѐnѐng tѐh?”saur Bu Atikah bari maksakeun nyanda. Socana rut-rѐt ka kuring jeung ka Kang Gunadi nu cenah tugur ti isuk jedur. Kang Gunadi unggeuk,  laju tungkul nyumputkeun seuri kѐomna. Sedeng kuring asa disamber gelap nyasar. Teu rek kitu kumaha, ari sugan  enya wѐ cinta terlarang kuring ka Kang Gunadi  tѐh buni tur nyamuni. Singhorѐng geus kasakuan ku Bu Atikah. Saharita  beb cametem, jeroeun dada pagaliwota. Era, sieun jeung asa dosa ngawangun lukisan nu teu matut. “Geulis geuningan Pah, bageur deuih,” cѐk Bu Atikah deui. Tumarapna ka kuring reup geuneuk ray pias asa disungkun. Tapi nengetan teuteupna welѐh teu karagap gurat ceuceub malah sabalikna bangun nyaaheun.

Basa maksakeun amitan, titincakeun asa gѐnjlong. Lѐngkah ngungkug rurusuhan. Peutingna, ka kontrakan aya nu kapihapѐan surat. Keur kuring cenah. Tivi dilaunan, amplop polos dibѐrѐwѐkeun. Gebeg, adresna ti Bu Atikah geuningan. Leng ngahuleng salila-lila. Mending pangpѐngkeun kitu atawa duruk waѐ? Moal salah pasti laklak dasar nyarѐkan kuring. Enyaan asa katambias pisan. Tapi kapanasaranan hayang maca leuwih ngungkulan sagalana. Tungtung, teu kurang-kurang matak Liwung. Bu Atikah balaka, cenah rido mun salakina ngadua ka kuring. Cenah boh agama boh darigama gѐ ngahempѐkeun da sidik manѐhna boga kasakit.

Rѐt kana surat, rѐt kana sms ti mamah bet gegebegan. Pan Mamah tepi ka tiktikbrek teh gara-gara didua ku nu jadi bapa. Alesanana sarua cenah Mamah  geus teu mampuh ngaladenan salaki.***

Bangbarung Manglѐ, 2015.

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

BOED

caritana sae, tapi mun abdi jadi si Neneg mending ka nu single ok

tety s nataprawira

Saè Tut, asa nu per ah didongengkeun ku urang tea nya? Pinteran Tuti ngolahna. Jempol ti Têtèh.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: