• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: Baraya

Filename: modpublic/v_seratan.php

Line Number: 90

Rubrik


Bolay Balukar FB

Kénging Asep H Sanudin (Ki Dalang)
Kintun kana Facebook

Raray Mamah Dedeh meni marahmay, basa Rangga nyanggupan waragad operasi masang cingcin dina jantung anu kurang leuwih 30 jutaan. Eta pangawak awewe bayuhyuh nu geus manjing umur 50-an teh ngagalentoran pamuda piminantueunana. Wita mah angger tungkul. Kareret ku Rangga panon eta mojang teh meni ngeyemeng. Jigana Wita bungah  campur nalangsa dumeh indungna anu geus taunan didiagnosa jantung ku Dokter Suwarman bakal cageur sabihara-bihari deui, ku pitulung bebendena. Sora jangkrik mingkin tarik mirig. Kaselang ku girimis nu maralak kana kenteng.

‘’Aa, hatur nuhun pisan kasep. Mugia Aa sing laksana ka Eneng.’’

‘’Sami-sami Mamah.’’ Rangga bari carindakdak.

‘’Mamah satadina mah tos peunggas harepan. Kantun ngantosan dipulut nyawa ku nu Maha Suci. Sasat teu aya batur pakumaha di dieu teh. Hmm...Apan Aa terang, yen Bapana Eneng teh damel koreh-koreh cok di Jakarta. Cekap kanggo emam, sakola Eneng, sareng seep kanggo berobat Mamah ka Dokter jantung di Tasik.’’

‘’Mudah-mudahan we Aa tiasa nulung kanu butuh. Nalang kanu susah.’’ Rangga mairan.

‘’Didu’akeun ku mamah, Aa sing gaduh rejeki nu langkung-langkung. Mamah mah tos ridho lillahi ta’ala. Eneng bade ditikah isuk jaga ning geto oge mangga.’’

‘’Hatur nuhun, Mamah. Eneng kumaha tos siap?’’ Rangga ngareret ka beubeureuhna.

‘’Insya Alloh, Aa.’’ Wita ngageleter sorana bari nyusutan cipanon anu ngalembereh kana pipina.

Peuting meni asa ku jempling. Eta lembur Sukamanah teh jiga nu nyaksian kumaha bungangangna eta kaayaan. Ret Rangga ka Wita. Gabrug Wita nyuuh kana dada kabogohna. Segruk ceurik.

‘’Aa, hatur nuhun pisan. Eneng moal hilap kana kasaean Aa.’’

‘’Sami-sami, geulis.’’ Rangga bari ngusapan buuk Wita nu panjang sacangkeng.

Keur Mamah Dedeh mah, Rangga teh lir ibarat tambang emas. Nu bisa mermanakeun jeung ngabayuan kahayang kulawargana. Naon wae dicumponan tuda. Rangga sasat bogohna nataku ka Wita teh. Bro-broan pisan. Sakabeh kahayang Wita pasti ditedunan. Pok torolong. Ti mimiti mobil oge dibere. Biaya sakola di SMA Standard Internasional nu kawentar mahalna oge dicumponan. Leungeun Wita reunceum ku perhiasan pamere ti Rangga. Duit saban ulin ka imahna apan diwowoy. Padahal manehna hahadean teh karek sababaraha minggu.

Kituna mah tuman, Mamah Dedeh teh sakapeung mah sok hayang jalan-jalan ka Mall nu aya di Tasik. Makmak mekmek. Cukcek kana tas, jeung pakean nu harade. Lain sisiwo, jiga puasa manggih Lebaran. Ceuk cohagna mah jiga jalma kokoro manggih Mulud tea meureun nya. Asa dikuah gajah Mamah Dedeh teh mindang saraya hayang ditulungan operasi jantung. Rada mentegeg oge hate Rangga satadina mah, tapi kumaha deui apan hayang meunangkeun Wita anu moronyoy jaba parawan keneh. Si Bentang we di lembur eta mah katelahna.

‘Keun wae, sabaraha puluh juta oge ku aing diayonan. Asal laukna beunang, caina herang we.’ Hate Rangga galecok.

Teu pira kenal ka Wita teh alatan Facebook. Pangangguran Rangga nga-add babaturan dina akunna, nya kasampak aya mojang anu geulis rancunit. Wita tea. Jaba make embel-embel Rd.Wita Asriyanti Madjadikarta. Sarua jeung aran Rangga nu boga teureuh ti Selagangga, aran manehna teh apan Rd.Rangga Yogaswara Madjadikarta. Palangsiang sarunduyan. Da enya pisan, basa Pancakaki geuning Rangga jeung Wita teh sakaruhun ti hiji menak Madjadikarta. Hiji Bupati Sukapura di jaman Kolonial Walanda. Anu kawentar di sawewengkon Tasikmalaya. Tina chating antukna Rangga nganjang ka imahna Wita. Duriat mah ceuk Darso oge jenatna hese ditebakna. Ujug-ujug datang kitu wae. Sok sanajan Rangga teh apan geus rarabi. Anak oge geus tilu. Tapi teu kaciri jiga nu geus boga budak ari lalaki mah, beda jeung awewe.

Pacabakan Rangga teh pangusaha di lembur Cikembulan, Pangandaran. Loba Hotel-hotelna di Pananjung. Samalah usaha kana tambak udangna oge maju pisan. Beunghar harta beunghar harti. Katambah manehna teh apan lulusan Pasca Sarjana oge di Ohio, Amerika cenah. Aranglangka urang kampung nu bisa boga ijazah ti luar nagri. Nya pinangka ayeuna, Rangga teh keur kapengpeyongan ku Wita. Hiji mojang geulis turunan Arab-China-Sunda. Mamah Dedeh urang Sunda turunan China, bapana Wita turunan Arab.

‘’Mamah tos nyarios ka Apana Eneng, upami Eneng bade ditikah ku Aa. Mangga saurna. Tapi kumaha apan nuju sakola keneh?’’ Mamah Dedeh muka omongan.

‘’Wios Mamah. Apan tiasa nikah agama.’’

‘’Ngan hawatos, bilih aya nu ngalaporkeun ka Sakolaan. Hanas Eneng nikah, engke teu gaduh ijazah alatan dikaluarkeun ku sakolaan.’’

‘’Wios atuh, teu gaduh ijazah oge. Apan engke bakal gaduh ijabsyah ti Aa. Hehehehe...’’ Rangga maledogkeun imutna ka Wita.

‘’Ih, Aa mah. Ku jaman ayeuna, teu cekap isteri gaduh ijazah SMA wungkul. Kumaha Aa kinten-kintenna siap pami Eneng dikuliahkeun oge?’’ Mamah Dedeh jiga nu nyieun tanjakan.

‘’Insya Alloh, mangga. Siap Mah.’’ Rangga anggut-anggutan, tapi hatena mah bangun nu mentegeg.

***

Kocapkeun hiji waktu, Rangga meuli deui hotel di Pangandaran. Aran Hotelna teh Sunrise. Hotel pang alusna nu nyinghareup kana beungeut basisir. Hargana 9 Milyar. Kajojo pisan eta panginepan teh. Loba wisatawan domestik jeung asing nu ngarinep di eta tempat. Aya oge restoranana. Matak pikabetaheun. Sok sanajan taun 2006 turis teh rada tiiseun alatan Tsunami nu ngaruntagkeun sakabeh banda pakaya urang Pangandaran harita. Loba jalma anu bangbaungeun. Kalabur pangaciran arembung datang ka sisi laut ku rongkahna ombak nu 30 meteran nyapu eta tempat.

Rangga mikeun cek duit saloba 9 Milyar kanu ngajual. Disaksian ku Pengacarana, Wita jeung Mamah Dedeh oge apan kadarinya mireungkeun nu transaksi jual-beuli. Sarengse transaksi Mamah Dedeh ngadeukeutan Rangga.

‘’Kasep, Mamah hoyong nyarios. Tiasa?’’

‘’Mangga, Mamah. Aya pikersaeun naon?’’ Teg hate Rangga asa tugenah.

‘’Kumaha nya, sanes Mamah cangcaya ka Rangga. Ngan ieu mah ngajaga boh bilih kumaha onam, apan Eneng teh masih keneh sakola SMA. Kumaha kanggo jaminan nikah, eta Sertifikat Hotel teh diatasnamikeun ka Eneng?’’

Rangga ngahuleng ngaraga meneng. Ladang usahana nu diceukceuk beunyeuh teh diirong ku Mamah Dedeh. Hate Rangga galecok.

‘Pangeretan pisan jalma teh. Ieu mah sarua jiga germo. Rek ngajual parawan ka Om-Om. Kurang naon? Ku aing dibayuan kulawargana. Aing mah apan can noel-noel acan ka si Wita. Dipupusti ku Aing teh. Can bolong ku aing oge. Hayang naon ieu awewe kolot bangkarwarah teh sabenerna.’

‘’Kumaha Encep?’’ Mamah Dedeh teu euleum-euleum ngadesek piminantueunana.

‘’Aa, Eneng mah alim diwayuh. Eneng mah kersa ditikah. Ngan, Eneng janten isteri nu hiji-hijina.’’ Wita karek galecok ayeuna mah.

‘’Kumaha maksad Neng?’’ Rangga neuteup seukeut.

‘’Upami hoyong nikah sareng Eneng, Aa kedah leupas heula ti isteri nu kahiji.’’ Wita bari ngeluk tungkul.

‘’Har, apan Neng sareng Mamah tos paheut. Janji. Harita tos nampi kaayaan Aa nu tos rimbitan. Cenah siap diwayuh oge? Siap janten nu kadua katilu oge asal adil? Naha ayeuna robih deui pamadegan teh?’’ Rangga beureum rarayna.

‘’Mangga teu langkung Encep. Pami teu kitu mah, Mamah sareng Neng wios mundur.’’ Mamah Dedeh satengah maksa.

Keur kitu.

TOKTOKTOK (sora panto hotel diketokan).

‘’Saha eta?’’ Rangga nanya.

‘’Buka panto! Buka!’’

‘’Aeh..aeh...geuning Nyai?’’ (Rangga bari mukakeun panto).

Meli jamotrot. Ret ka Wita jeung Mamah Dedeh. Enghapanna renghap ranjug. Peureupna tipepereket. Matana burial buncelik. Meli teh pamajikan Rangga nu kolot.

‘’Saha eta?’’ Meli bari nunjuk kana cukang irung Wita.

‘’Eu..eu....’’Rangga garo-garo teu ateul.

‘’Cucungah sia teh! Rek kawin deui sia teh?’’

‘’Hmmm...’’

‘’Jawab sia teh!’’ Meli bari ngajewer salakina.

‘’Enya, kunaon kitu?’’

‘’Teu uyahan. Gableg polo ditunda di mana siah? Teu mikir sia teh. Ladang sakieu teh meunang ti mana? Sia gableg banda ti mana? Apan sia teh lalaki nyalindung ka gelung?’’ Meli laklak dasar nyarekan.

‘’Apal ti mana Papap rek kawin deui?’’ Ranga bangun ku hemeng.

‘’Sia teu sadar. Dasar jalma linglung! Eta photo-photo sia duaan dipajang dina album-album FB jeung si cecer ublag ieu?’’ Meli molotot.

Kecrot meli nyiduhan Wita.

‘’Astagfirullohaladzim.’’ Wita bari ngusapan beungeutna nu lamokot ku ciduh Meli.

‘’Encep, punten. Mamah teu nampi kana ieu kajadian. Mamah jeung Wita bade nungtut kanu berwajib. Asa dihina-hina teuing.’’ Mamah Dedeh melaan anakna.

‘’Mantog siah gancang! Bisi dipeuncit ku aing!’’ Meli bari teterejelan. ‘’ Ayeuna keneh aing menta rapa. Aing rek nalak sia ka Amil. Ingkah ti imah aing. Sia mah baheula oge teu mawa nanaon! Mawa calana jero wungkul maneh teh! Teu gableg kaera. Teu mulang tarima sia teh!’’

‘’Menggeus era ku batur. Ulah katutuluyan.’’ Rangga ngupahan pamajikanana.

‘’Ulah ngalalemu aing. Sia teh tambah maceuh. Unggal poe ka diskotik. Teu seubeuh sia teh lacur? Ayeuna sia rek neangan parawan? Moal teu ledeh bobogaan sia teh!’’

‘’Meli! Ngacapruk kamana karep! Nyaho ti mana aing lacur?’’ Rangga ambek nyedek tanaga midek.

‘’Aing nyaho, apan satiap rek ka Diskotik, sia teh sok nyieun status. Bari masang photo-photo nu keur baleler. Ngarinum arak. Koplok! Lalaki runtah sia teh!’’ Meli mudalkeun kakeuheulna.

KAPLOK! (Sora dampal leungeun Rangga kana pipina Meli).

‘’Iyeuuung....’’Meli rawah-riwih.

‘’Dibejakeun ku aing ka Si Codet.’’ Meli ngancam rek bebeja ka preman nu aranna si Codet.

Rangga hatena mentegeg. Kaduhung sagede gunung masang photo-photo manehna jeung Wita nu paduduaan kana Facebookna. Duit lapur puluhan juta, kawin jeung Wita oge bolay, pamajikana nu kolot si Meli menta ditalak. Sasat nincak semplak nete semplek. Rangga tuturubun ngahirupan mobilna rek kabur barang ngadenge manehna rek diala pati ku si Codet. Si Codet kawentar pembunuh bayaran nu luwas jeung buas. Euweuh nu dipikasieun. Eta preman sasatna geus kulang anting asup kana pangberokan. Panjara teh geus dianggapna hotel ku Si Codet mah. Rangga ngabius nincak gas Innovana. Mangprung. Di hiji jalan tikungan deukeut Sasak Kareta Api Sumber, mobilna oleng basa setirna dipengparkeun ka katuhu sabab aya Beus gede nu paamprok tina tikungan.

GOROBAS!

Mobil warna perak nu disupiran ku Rangga asup kana jurang. Eta jurang meni lungkawing pisan. Rangga oge awakna kabalangkeun kaluar tina jandela mobil. Sirahna neunggar batu. Awakna rajet parotong neumbrag kakayon di leuweung Emplak. Aya kana tilu puluh meteran mobilna kaduruk di handapeun jurang. Rangga harita keneh paragat nyawana. Jalma buriak tina beus nempo seuneu nu nguntab-nguntab ngahakan Innova. *** Doha, 11/04/2015

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

gums

alus jalan caritana ngaguluyur. ngan numatak ngagangguteh pedah ngaran tokoh pembantu aya ngaran mamah dedeh. anu kabayang tokoh ibu2 tengah tuwuh nusok mere ceramah agama di TV. ha hs ha

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: