• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Panineungan KAA 1955 di Bandung

Catetan Marengan
Para Istri Presiden

Kénging HRS
Kintun kana Facebook

Diungkabkeun ku .Hj. Romlah Rustandi Martakusuma katompernakeun Januari 2015  di bumina   jalan   Sariningsih Sarijadi Bandung.

Saur Bu Romlah ngawalan  carios; ”  Poé Senen tanggal 7 April  1955, peresis 50 taun nu geus kaliwat, Presiden Sukarno, presiden RI anu munggaran  disarengan ku Mentri Luar Negri Sunaryo   sumping ka Bandung,  ngaroris  panataharan Konprensi Asia Afrika.  Presiden ngaraos kagungan kawajiban pikeun ngaroris kaayaan kota kembang dina enggoning tatahar  hajatan rongkah,  jadi pribumi  Konprensi internasional  Asia Afrika.  Taliti pisan presiden  nguningaan   kamekaran  gedong Concordia  (gedong Merdeka), hotel Homan, hotel Preanger, hotel  Victoria jeung  gedong Dwi Warna (Dana Pensiun).

Gedong  Concordia  (Gedong Merdeka ayeuna mah), bakal digunakeun keur  tempat  sidang-sidang pleno, gedong Dwi Warna keur  sidang-sidang seksi, hotel-hotel mah keur tempat  karulemna para anggota delegasi anu sumping ti satungkebing bumi Asia Afrika. Ti 7 April 1955 ieu gedong resmi diganti ngarana, Gedong   Concordia ( Gedog Merdeka), gedong  Dana Pensiun jadi gedong Dwi Warna , Jalan Timur Raya anu ngembat ti wétan ka kulon liwat ka hareupeun gedong Merdeka dirobah jadi  jalan Asia Afrika.  Gubernur Jawa Barat,  Walikota Badung  katut para  pangagung di Bandung kabéh panuju kana kersana Bung Karno ngarobah  ngaran ngaran jalan saperti kitu.  Dayeuh  Bandung  bener-bener ngageulis, ngaluis, bebenah tetebah  pikeun ngabagéakeun tatamu  internasional.  Sawatara gedong aya anu dioméan  sangkan témbong agréng tur éndahna.  Tanggal 14  April 1955 Dewan Perwakilan Rakyat  Daérah Sementara  (DPRDS), da jaman harita mah MPR  ogé kapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) , ngagelar rapat   anu ngahasilkeun Tilu  putusan    nu tumali jeung Konperensi Asia Afrika.

1) Dirobahna ngaran Jalan Raya Timur jadi jalan Asia Afrika.

2) Jalan hareupeun Masjid Agung Bandung jadi Jalan “Masjid Agung”

    Nyieun lencana keur kenang-kenangan  Konprensi Asia-Afrika, Lencana bakal  dibagikeun ka para peserta KAA jeung  para ondangan.

Hiburan Jeung Amengan

Sajumlah panggung hiburan digelar  sapanjang lumangsungna KAA di Bandung.  Toko barang kasenian ogé dibuka di sababaraha  tempat ngahaja keur para tamu anu marulihna palay nyandak  oléh-oléh Bandung Asia-Afrika.  Deukeut sakola  Tionghoa digelar paméran seni lukis jeung cara ngalukis maké éta  minyak saperti di Cina.  Kunjungan wisata mah di Lembang ka Tangkuban parahu  jeung ka Bogor ka Kebon Raya. Sapanjang lumangsungna rupa-rupa kagiatan  digelar ampir di saban juru kota Bandung. paméran, panggung hiburan,  mintonkeun cara  nyieun batik,  lukisan jeung sajabana  anu tétéla mikat haté para delegasi

Senén 25 April 1955,  lalayad ka Wiyata Guna (Rumah Buta) di jalan Pajajaran Bandung.  éta salah sahiji acara kunjungan para istri  Kapala Nagara sa Asia Afrika anu jadi pasarta KAA Bandung 1955.  Romlah Rustandi  sapanjang  KAA lumangsung henteu absén jadi pamandu ibu-ibu delegasi.

Saha  Romlah? Romlah  Rustandi  Martakusumah salah saurang  pamandu  istri-istri Presiden  téh aktivis PNI mangsa harita.  Harita mah bumina di jalan Rakata kénéh. Unggal poé sapanjang  KAA lumangsung Romlah dipapagkeun rebun-rebun kénéh kana mobil  Impala,  harita mah mobil méwah kaasupna, weuteuh kénéh jeung langka di Bandung. éta gé husus wé keur mapag jeung  jajap panitia.

Romlah bisa diangkat jadi anggota panitia  berkah rekomendasi ti  Ali Sostroamijoyo  Ketua Panitia KAA  jeung  Ruslan Abdulgani  Sekrtaris Jenderal KAA, dua gegedén Indonesia anu mashur dina sajarah téh ngarojong Romlah jadi anggota panita. Para tokoh PNI Jawa Barat kitu deui, ngarojong pisan  ka Romlah  martakusumah anu harita yuswana  33 taun,  tapi  geus  aktip di PNI, deukeut jeung dua tokoh penting PNI Jabar Osa-Usep (Osa Maliki, Usep Ranuwidjaya).

Osa Maliki  mah awahing ku melangeunana, ningali Romlah ngajajar di lobi hotel Homan, gancang nyaketan, saurna téh “ Romlah mah atuh ulah di dieu, hayu jeung bapa ka ditu” Romlah dituyun dicandak meuntas ti hotel Homan ka Gedong Merdeka. Romlah diperenahkeun ku Pa Osa di rohangan sidang-sidang ” kitu Ibu Romlah anu ayeuna yuswana geus 93 taun waktu ngawangkong jeung Manglé di bumina  jalan  Sarimanah  Blok XV  Nomer 21 Sarijadi Kota Bandung.

Jeungna deui saur  Ibu Romlah bari   heureuy  “kapan harita mah Ibu téh geulis manis!”.  Harita  barisan para wanoja anu pancéna ngawanohkeun katuangan asli Sunda saperti  Neng Popong Kurniasi  (Ayeuna mashur Ceu Popong).

éta mah Néng Popong, saur Bu Romlah, da jaman harita gé geus  jiga jieu atuh, ka Presiden Mesir  Gamal Abdul  Nasser ogé sasaurana ku Basa Sunda, pona téh  “Hapunten  wé...Pa Nasser!”  jeung ieuh ku hareudang  bayeungyang,  panas...”  Atuda para mojang jeung Ibu-Ibu téh diwajibkeun nganggo sinjang kabaya,  dibagi ku panitiya, sapoéna tepi ka tilu kali  ganti sinjang kabaya cenah.

Osa leres ari Walikota Bandung harita, Bapa R. Enoch.  gupernurna   Sanusi Hardjadinata kénéh.

Sapeuting  aya pintonan  kasenian Sunda nu dipingpin ku Pa Daeng Sutigna, diiluan ku siswa  SMA2, SGA Citarum jeung nu séjén-séjéna. Pintonan utama ieu kacida  pada mikaresepna, lantaran dianggap unik

Nu pangmikatna para delegasi ku Pa Daeng diajakan milu ngoyagkeun angklung, lagu Halo-halo  Bandung  jadi lagu pambukana.

Saha Romlah Rustandi Martakusumah?

Romlah téh istrina Bapa Rustandi Martakusumah, putra kadua   Bapa HS. Anggapradja . Sabada tamat pendidikan, Romlah ditikahkeun ka  putra Wadana Sukaraja  Rd. H. Ibrahim   Martakusumah sareng Ibu Hj. Sariningsih jenengan  Rd.Atang Rusandi  Martakusumah.  Kagungan 7 putra, 5 istri, dua pameget.

Kantos  kuliah di Unpad  Fak.Hukum, aktip di sababaraha  organisasi  wanita, di antarana  di lingkungan PNI.

7 putra  Ibu Romlah jeung Pa Rustandi karyawan PU  Jawa Barat   dua geus ngantunkeun, saurang nyaéta Dede Ibrahim, ayeuna hirup gumantung kana   sabeulah  paru-paruna   gumantung kana tabung  oksigen  lantaran teu damang nu manjang,  Dede hijrah ka USA  bari lalandong.

Lebah nyarioskeun Dede Ibahim katingal   bangun anu kacida sedihna  ngemutan nasib putra anu saurang ieu. 

Lian ti ayeuna  Ibu ogé  sibuk  ngasuh putu katut buyut anu berengkeyek, masih kénéh sok katingal aktip sasarénan ngagéroh organisasi Wargi Sukapura.

Konperensi Asia Afrika pikeun Ibu Romlah anu yuswana tos 93 taun jadi hiji panineungan anu  napel dina sanu barina, susah hilapna, ari émut sok asa keur lalajo  pilem baé,  bruhbreh  acara deui, acara lumangsung di gedong-gedong agreng di dayeuh Bandung anu ti poé éta geus ditarelah jadi  Kota Asia Afrika.  Aweuhanana awor jeung sora juru kawih murid Mang Koko Ika Rostika anu di  Karang  Setra

Ngahaleuangkeun  lagu  “BANDUNG“

Cenah geuning Bandung, Bandung,  Bandung nelah kota kembang

                            Diliung – Bandung, patilasan Sangkuriang

                            Diriung gunung, heurin ku tangtung

                            Kota  éndah  nu  nelah Parahiyangan                                   

                            Bandung...Bandung..

                            Para muru dijarugjugan..

Ti  harita tug tepi kairaha baé jadi Bandung...Bandung kota Asia Afrika......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: