• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Diskusi Bulanan PPSS

Kintun kana Facebook
Mangle
PPSS [Potrét/Ilustasi: Taufik Rahayu]


Anyar kénéh kaliwat, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) ngayakeun acara Pésta Sastra Sunda di Gedung Kesenian Mayang Sunda. Ieu acara téh hasil rukun gawé jeung kagiatan Seni Bandung nu dilaksanakeun tanggal 11-12 Oktober 2017. Ngan, sabada Pésta Sastra Sunda lekasan, naon deui kagiatan PP-SS téh? ***

 
Ketak PP-SS dina ngarumat sastra Sunda teu weléh dianti-anti ku masarakat Jawa Barat. Nu matak, barang bulan Oktober aya acara Pésta Sastra Sunda téh, atuh teu burung ti suklakna ti siklukna nu ngadeugdeug ieu kagiatan nu kungsi diayakeun puluh-puluh taun kaliwat. PPSS téh nyaéta hiji paguyuban keur karumpulna singsaha waé nu mikaresep sastra Sunda. Paguyuban ieu diadegkeun tanggal 27 Maret 1966 di Bandung.

Dua minggu sabada Pésta Sastra Sunda, PP-SS nu diwakilan ku Lugiena Déa ngabéwarakeun iber nu pikabungaheun, yén dina tanggal 11 November 2017 baris diayakeun riungan nu ngaguar ngeunaan sastra Sunda. Iber pikabungaeuh éta, tangtu waé pada ngabagéakeun ku sakumna nu mikanyaah kana basa, budaya jeung sastra Sunda.

"Dina sela-sela acara Pesta Sastra Sunda nu nembé kalangkung, ka sim kuring aya usulan ti sababaraha pangarang ngora supados kagiatan sastra Sunda téh teu geledug ces, tapi cenah kahoyongna téh teras manjang," ceuk Déa, nalika tepung dina riungan PP-SS munggaran di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jl. Garut No. 2 Bandung.

Lawungan pangarang téh, utamana nu ngarora, ceuk Dea deui, ulah ngan kawatesanan pédah aya acara sasastraan wungkul, tapi kudu terus manjang, ari tujuanana mah tangtu jinek, sangkan sastra Sunda teu samet hirup dina karangan wungkul. Tapi karasa jeung héab katut rénghap hirup-huripna.

"Ari ku ngariung ngobrol sasarengan mah, atuh papada pangarang téh tiasa guk-gok pajonghok, silih pantengkeun tali mimitran, bari sakantenan silih simbeuh pangawéruh. Ririungan, réréongan. Da mutuh sastra Sunda tangtos moal tiasa nanjeur mung ku saurang atanapi dua urang, tapi kedah ku cara gawé babarengan," ceuk ieu guru lulusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda UPI pinuh harepan.

Kahayang jeung harepan pangarang ngora téh ku PP-SS tuluy dibagéakeun bari jeung prakna. PP-SS tuluy nyanggupan baris ngayakeun riungan unggal bulan pikeun ngayakeun diskusi bulanan nu tempatna di Perpustakaan Ajip Rosidi.

"Kagiatan diskusi bulanan ieu, baris diayakeun mayeng saban sasih dina minggu kadua. Tempatna baris diayakeun matuh di Perpus Ajip Rosidi," ceuk Dadan Sutisna nu ngokojoan di PP-SS.

Dina éta kasempetan, Dadan ngaécéskeun deui yén pamilon diskusi henteu kawatesanan ku pangarang Sunda, tapi dikumkeun pikeun sakabeh masarakat nu gedé raga katineungna kana kamekaran budaya, basa jeung sastra Sunda.

Lian ti ngayakeun diskusi rutin saban bulan, ceuk Dadan deui, PP-SS ogé kiwari keur natahakeun nyieun média digital pikeun ngawadahan karya-karya pangarang jeung ngalobaan alternatif bacaan pikeun masarakat.

"Nanging, sok sanaos média digital, sim kuring nuju ngararancang dikokolakeunana kalawan profesional, aya editorna, aya pangasuh rubrikna, kitu ogé nu ngarangna baris dihonoran ngangge standar honor media citak," pokna bangun nu sumanget naker.

Dina riungan munggaran, aya sababaraha kamandang ti para pamilon nu kacida pentingna, diantarana komentar ti Karno Kartadibrata nu nyarankeun yén Pésta Sastra Sunda téh kudu mayeng diayakeun saban taun. "Pokona mah rek kumaha wae oge, Pesta Sastra Sunda taun hareup kedah aya deui. Kitu ogé kagiatan PP-SS, kedah aya nu mingguan, bulanan, sareng taunan," ceuk ieu Pimred Manglé manten téh daria naker.

Lian ti Karno, aya ogé kamandang séjén, saperti ti Hadi AKS nu nétélakeun pentingna riungan jeung diskusi pikeun kamekaran sastra Sunda, ti Budi Riyanto nu nyarankeun PP-SS kudu mayeng nargetkeun nerbitkeun buku, jeung ti Darpan nu nétélakeun pentingna sastra pikeun masarakat.

Ari ti nu ngarora, aya kamandang ti Zenzen Zae (Kuningan) ngeunaan pentingna sastra di daérah, khususna di Kuningan, ti Prayoga Adiwisastra (Purwakarta) nu nyarankeun PP-SS kudu ngalegaan ambahan nerbitkeun buku, ti Arif Abdilah (Majalengka) nu nyarankeun kudu ayana kurikulum diskusi sastra Sunda jeung jejer diskusi nu maneuh, jeung ti Taufik Rahayu (Garut) nu nyarankeun PP-SS ngayakeun diskusi mapag carpon pinilih Manglé jeung hadiah sastra Rancagé.

Ari nu haladir dina riungan munggaran PP-SS nu dituluykeun murak tumpeng kiriman Dipa Galuh Purba jeung Tiktik Rusyani, diantarana: Etti Rs, Karno Kartadibrata, Hadi AKS, Budi Riyanto Karung, Darpan, Dadan Sutisna, Lugiena Dea, Ari Ardiansyah, Dian Hendrayana, Endah Dinda Jenura, Deden Abdul Azis, Euis Yuningsih, Indah Eka Lestari, Taufik Rahayu, Riki Nawawi, Zenzen Zae, Arif Ayih Abdilah, Faisal Septia Akbar, jeung réa-réa deui.*** (712)

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: