• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kompanye Pilprés
Kakara Perang Pélor Kosong?

Kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook
Mangle
Prof. Karim Suryadi [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Mun nu rék tarung mah, keur padungdung. Tah, kitu pihak-pihak nu keur nyanghareupan pilihan presiden (Pilprés) ayeuna téh. Dua pihakanana keur metakeun rupa-rupa tarékah geusan ngirut haté rahayat. Ngan, naha enya némbongkeun kompanyena kakara ‘perang’ pélor kosong? 

Lumangsungna kapamingpinan mah,  mémang teu meunang eureun.  Ti mangsa ka mangsa sawadina terus ngendat, jadi runtuyan tatapakan pamaréntahan ti mangsa ka mangsa. Da, nu karandapan kiwari téh, bagian tina lalampahan nu kamari. Sabalikna, nu kasorang dina mangsa nu bakal datang gé, bagian ti nu bihari jeung kiwari.

Dina alam démokrasi, ganti kapamingpinan téh ilahar naker. Ngan, da kitu ‘tabéat’ nu nyekel kakawasaan, arang nu sadrah ngecagkeunana. Matak, teu anéh, upama dina waktuna ganti kapamingpinan, masing-masing pihak nu hayang jadi pamingpin téh satékah polah ngarebut éta kakawasaan.

Geusan ngahontal udagan, jadi nahkoda kapal pamaréntahan, masing-masing kandidat metakeun rupa-rupa cara. Nya, tangtu deuih, lantaran kakawasaan mah, ‘peueutan’ pinuh ku mamanis, teu anéh deuih upama loba nu andon suka bébéla ka pihak-pihak nu keur ngandidat téh. Ngan, nya kitu, dina mangsana dua pihak adu-hareupan, dina ngompanyekeun masing-maisng kandidat jeung programna téh, teu jarang nu ‘tijalikeuh’ kana kompanye ‘hitam’ nu ngagogoréng pihak lawanna. Atuh rahayat, teu béda ti ‘kuru sétra’ tempatna tarung, rebutan pangaruh, demi kakawasaan!

“Dina kompanye Pilprés, sipat ‘bubudakeun’ gé remen kénéh témbong,” ceuk Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Universitas Pendidikan (UPI) Bandung.

Sipat bubudakeun, ceuk ieu ieu pakar Komunikasi Pulitik mah, pupujieun, hayang katangar, jeung galak! Tah, tim kompanye Presidén gé, remen kénéh nu némbongkeun pasipatan nu kawas kitu. Mun ngalus-ngalus kandidatna, pupujieun pisan. Mun némbongkeun kapunjulan kandidatna, hayang katangar. Sedengkeun upama narajang pihak lawan ‘harak’ naker! 

Kompanye ceuk Prof. Karim, sarana ngirut haté masarakat. Atuh, téhnik kompanye gé: Kahiji, narajang gagasan-gagasan pihak lawan sarta ngadukeun gagasan nu biasa jadi waé tojaiyah jeung nu dilarapkeun salila ieu. Kadua, mertahankeun gagasan nu rék digarapna sangkan éta gagasan téh, écés pentingna sarta punjulna nepi ka rahayat gé ngarasa butuh. “Nu Katilu, kompanye téh nancebkeun pangaruh geusan meunang kapercayaan ti masarakat,” pokna.

 

Muka Harepan

Lalampahan nu disorang ieu bangsa, enas-enasna mah geusan ngahontal karaharjaan. Cindekna mah, pamaréntah téh, geusan jadi cukang lantaran warga nagara bisa nyorang hirup jeung huripna. Ku lantaran kitu, ngaliwatan kompanye, ceuk Prof. Karim, masarakat téh diajak biluk ka pihakna, sarta dijangjikeun yén upama pilihan rahayat téh keur pihakna, mangka bakal aya jaminan yén udagan masarakat téh bakal tinekanan.

“Cindekna, kompanye téh sarana sangkan rahayat mikawanoh grand design atawa road map pamaréntahan mangsa lima taun ka hareup,” pokna.

Ku lantaran kitu, matéri kompanye téh, lain ngan saukur béda, tapi mémang kudu aya piliheun nu bener-bener béda sacara substantif. Hartina, ceuk Prof. Karim, rahayat dibéré kasempetan ngukur gagasan jeung kamampuh calon pamingpinna.

Babak-babak ganti kapamingpinan, robah ti mangsa ka mangsa. Kituna téh, lantaran béda jaman jeung nu ngajamanan. Atuh sawadina éta peristiwa pulitik téh, jadi bagian kahirupan anu ilahar, nu jadi cukang lantaran kahirupan masarakat leuwih hadé.

“Ngan, ari di urang, nepi ka danget ieu mah, masing-masing pihak téh can mampuh méré gambaran rék di bawa ka mana rahayat teh?”pokna semu nanya.

Kompanye Pilpres nu kasaksén ayeuna, ceuk Prof. Karim, can mampuh nodél mamaras rasa warga nu boga hak pilih. Malah, nu remen témbong téh, kakara semet silih ‘tarajang’ masing-masing kahéngkéran lawanna. “Atuh, balukarna, rahayat can boga harepan, da can aya pupurieunana. Malah, rahayat téh ukur humandeuar, dipungkas ku kukulutus,” pokna dibarung mésem.

Rahayat, mémang dianggapna téh geus palinter. Tapi, dina kanyataanana, eusi kompanye nu ditembrakkeun ka balaréa gé, can kurup keur konsumsi rahayat nu geus palinter. Da, teu jarang, nu leuwih nonjol dina danget ieu mah, kompanye ‘négatif’ nu nyorot masing-masing kalemahan lawan. Malah, teu jarang ‘tijalikeuh’ jadi kompanye ‘hitam’ nu mépéhék pihak lawan ku cara némbongkeun ‘cacad-cacad’ jeung kagorénganana. “Padahal, rahayat nu dianggap cerdas mah, tangtu butuh kompanye nu substantif, anu beuneur, anu beuncing, lain ukur kawas paré hapa, atawa pélor kosong,” pokna.

Prof. Karim nyontokeun, upama ayeuna isu kakayaan urang dikawasa asing, para kandidat sawadina mampuh némbongkeun data-data tur pakta, upama enya. Atuh, saterusna masing-masing kandidat gé kudu mampuh ngajawab éta pasualan kalayan écés, tur pikahartieun. Hartina, kudu mampuh méré gambaran yén engké mah, pasualan kawas kitu téh, baris kaungkulan. “Tah, dina ngungkulan pasualan gé, kudu écés léngkah-léngkahna, kudu nu kaukur jeung mémang bisa kalaksanakeun,” pokna.

Kitu deui saperti nu tumali jeung kabeungharan alam ogé pakaya séjénna, kaasup BUMN, dina kompanye gé pasualan-pasualan nu dijadikeun bahan kompanye ku masing-masing pihak, kudu écés pasualanana sarta kudu témbrés deuih cara ngungkulanana. “Tah, hal-hal nu dianggap penting dipikanyo ku masarakat, nepi ka danget ieu mah, can écés,” pokna.

Warga nu dianggap cerdas, butuh susuguh-susuguh kompanye nu pikahartieun sarta payus dipercaya, yén gagasan-gagasan kandidat téh, bisa dilaksanakeun. Ku cara kitu, satutas kompanye, rahayat téh boga gambaran yén jalan sorangeun téh mingkin caang! *** 

 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Kustian

Hatur nuhun wartana saé kang..

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: