• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Prof. Dr. KH. Rachmat Syafe’i, Lc., MA.
Ketua MUI Jawa Barat

Jaga Ukhuwah
Sangkan Jabar Leuwih Betah

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Prof. Dr. H. Rachmat Syaffe'i, Lc. [Potrét/Ilustasi: rudi]

Ngungkulan rupa-rupa pasualan bangsa, ulah leungiteun duduluran sabangsa. Carana? Umat, para pamingpin kaasup para ulama, kudu mampuh némbongkeun sikep silih ajénan jeung ngajaga ukhuwah Islamiyah. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung Ketua MUI (Majlis Ulama Indonesia) Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. KH. Rachmat Syafe’i, Lc., MA.

***

Béda-béda pandangan jeung pamadegan, utamana dina pasualan pulitik bangsa, méh teu bisa disinglar deui. Malah ka dieunakeun mah, peran ulama ogé lir nu 'kapaksa' kudu ancrub kalawan jero. Lantaran, 'seungit'na peran ulama, jadi andalan penting dina ngungkulan bangsa, utama dina sual ngahijikeun deui duduluran sabangsa sabada pilihan umum 2019.

Témbongna béda pandangan, lain saukur museur di tingkat pusat, tapi ogé parat ka saban daérah, kaasup ka Jawa Barat. "Kantenan, dina suasana pulitik nu masih panas, sok loba rambat kamaléna. Kalebet kana sual ukhuwah. Namung kitu, Insya Alloh pami ukhuwah di Jawa Barat, kelebet ti para ulamana, pitengtremeun," saur Ketua MUI Jawa Barat, Prof. Dr. KH. Rachmat Syafe’i, Lc., MA. ngawitan ngobrol.

Tapi dalah kitu, ieu Ketua MUI Jawa Barat ogé teu petot-petot ngingetan umat kana pentingna prinsip duduluran dina kahirupan. Sok komo dina mangsa Romadon mah, ceuk Guru Besar Syari'ah UIN SGD Bandung, munasabah, sakumna umat, boh para pamingpinna, boh para ulamana tiasa leuwih ngariksa pribadi séwang-séwangan. "Kantenan, puasa téh latihan keur ngadalikeun diri tina rupa-rupa nu dilarang. Margi kitu, upami téa mah urang seueur kakirangan, hayu urang riksa sarta ngeker tina polah nu kirang merenah, sapertos resep silih gorengkeun jeung sadulur sabangsa kénéh," saur Prof. Rachmat deui.

Kamulyaan jeung kaagungan bulan puasa, ceuk ieu Ketua MUI Jabar ogé, kudu terus dijaga. Malahmandar terus disebarkeun ka umat lianna. Lantaran kacida rugina, upama  kaagungan bulan Romadon, malah karuksak ku polah pribadina nu saukur ngagugulung hawa nafsuna jeung ngabalukarkeun beuki jauh duduluran.

Ukhuwah di Tatar Sunda ti waktu ka waktu payus jadi conto. Lantaran, dasar-dasar kawargian wargna teu weléh mageran paripolahna. Komo deui dibarung ku kuatna adumanis Islam Sunda, ngalantarankeun deui pasipatan urang Sunda teu weléh soméah jeung leuwih mentingkeun duduluran nu sakitu mahalna. Malah saterusna jadi akar paripolah dina cepengan agama sareng sikep budayana; silih asah, silih asih, sareng silih asuh.

"Insya Alloh pangaruh 'panas'na pulitik di puseur, henteu ngaganggu ukhuwah umat di Jawa Barat. Margi kitu, sikep sauyunan sareng mentingkeun duduluran, hayu urang jantenkeun modal ukhuwah, sangken Jawa Barat tetep betah," saur Prof. Rachmat lulusan Cairo University (Jami’ah Al-Qohirah & Darul Ulum) taun 1979 téh.

Lian ti némbongkeun sikep nu hadé, ceuk ieu Kiyai teureuh Garut, ogé kudu mampuh nepikeun pikiran-pikiran nu positif. Komo deui kiwari, upami di patalikeun kana ajén puasa saperti tasyakur jeung tadabur, atuh paripolah umat ogé, nu penting mah kudu mampuh némbongkeun kamulyaan islam nu pikabitaeun tur pikiran-pikiran cerdas tur hadé.

"Margi di widang pulitik mah, MUI mah sineger tengah téa. Atuh nu pentingna mah, hayu témbongkeun kamulyaan Islam ku cara langkung ngaraketkeun kawargian atanapi ukhuwah téa," saurna.

Tatanan ukhuwah umat di ieu bangsa, dasarna kudu silihajénan. Atuh keur Jawa Barat mah mémang payus pikareueuseun. Pangaruhna kuatna Islam, jeung kaarifan lokal Sunda, geus némbongkeun kaunggulan cara miara kawargian nu samistina. Hartosna, saur ieu pakar Hukum Islam mah, adumanis pasipatan Sunda jeung ajaran Islam nu katelah Sunda-Islam di Jawa Barat payus jadi conto ngaraketkeun ukhuwah di Nusantara.

Upami panitén Ketua MUI Jabar kitu, mémang luyu jeung nu dirasakeunana. Sapertina waé waktu kasumpingan silaturahmi Bapa Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi ka Kantor MUI Provinsi Jawa Barat, Senen 6 Méi 2019. "Ngaraketkeun silaturahmi sakitu mulya sareng éndahna. Atuh, Insya Alloh silaturahmi ormas-ormas di Jawa Barat, kalebet sareng pihak kaamanan ogé teu weléh pikareueuseun," pokna gedé harepan.

 

Mentingkeun Umat

Rachmat Syafe’i téh teureuh Limbangan Kabupatén Garut. Lahir 3 Januari 1952. Ti leuleutik gé dumuk di Kampung Cicadas Limbangan. Atuh, saperti nu dumuk di Tatar Jawa Barat mangsa harita, kaulinan gé raket jeung alam. Ieu putra H. Zakaria sareng Hj. Maesaroh, ti leuleutik diasuh dilingkungan agama. Indung tunggul rahayu bapa catang darajat, keur Rachmat mémang karasa pisan. Teu weléh sepuhna mapatahan sangkan pengkuh agamana ogé luhung pangabisana, nu ahirna kudu junun. “Pami hoyong junun mah, kedah gaduh élmu kalawan ulah poho solat,” ceuk Prof. Rachmat nirukeun kekecapan sepuhna waktu leutik. Ku kituna, Rachmat ogé milih sakola nu mentingkeun élmu agama Islam, saperti sanggeus réngsé di SD jeung SLTP di Limbangan, neruskeunana téh ka MAN Bandung taun 1969. Saterusna mah ka IAIN SGD (UIN ayeuna mah).

Neuleman élmu agama pangpangna di widang hukum Islam (syari’ah), ahirna ngabuahkeun hasil. Rachmat ogé bisa neruskeun ka Al-Azhar Kairo Mesir taun ti taun 1973-1980. Di Kairo, lian ti kuliah, ogé milu neuleuman élmu di International Language Institute (ILI) jeung di International Idiom Course (IIC). Saréngsé nyuprih élmu di Mesir, mulang deui ka almamaterna di UIN SGD Bandung kalawan ngaréngsékeun gelar S2 jeung S3 (Doktor) ti IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta taun 1992.

“Alhamdulillah, ku pangjurung do’a ti sepuh, tiasa kuliah. Da, keur alit mah, teu gaduh cita-cita dugi ka hoyong sakola luhur,” saur Rachmat bari nineung ka mangsa leutik nu sering ngarit keur domba inguanana.

Kiwari, Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i nyangking pupuhu MUI Jawa Barat hasil Musda MUI IX awal Januari 2015 ngagentos almarhum KH. Hafizh Utsman. Sanajan sibuk di MUI, paguron luhur jeung sababaraha organisasi kaagamaan séjénna, tetep dina sual élmu mah, kudu karasa mangpaatna keur balaréa. Ku kituna, Prof. Rachmat, lian ti bari mekarkeun pasantrén Al-Wafa di Cibiru Hilir, ogé nulis sababaraha buku kaagamaan. “Insya Alloh kana nyerat buku mah teras dipaju,” saurna ieu pangarang sababaraha buku nu di antarana waé, Fiqh Muamalah, Al-Hadits, Ilmu Ushul Fiqh, jeung buku séjénna.

Hirup mémang tara tuna tina ‘kompetisi’. Ku lantaran kitu, luyu jeung pancénna ogé tigin kana ajaran agama Islam, Prof. Rachmat ogé salawasna marengan umat, bari nyebarkeun kamulyaan Islam, ngaliwatan kajian tafaqquh fiddin ku cara ‘fastabiqul khairot’, paheula-heula milampah kahadéan. "Insya Alloh, pribados sareng peran MUI Jabar, salawasna marengan umat," pokna jinek.*** (RH)

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: