• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pasantrén Al ‘Ashr Al Madani
Ngatik Generasi Qur'ani

Kénging RH. Tarmidzi
Kintun kana Facebook
Mangle
Pangajian di Pasantren Al ‘Ashr Al Madani [Potrét/Ilustasi: Dok. Pribadi]

Geusan nataharkeun generasi bangsa nu luhur ajénna, pengkuh agamana, jeung hadé ahlakna, di antarana ngaliwatan lembaga pasantrén. Lantaran kitu, mekarkeun ajén lembaga pasantrén ogé payus boga ciri mandiri. Sapertina waé nu témbong di pasantrén Al-`Ashr Al-Madani (Tahfidzul Qur’an) Sindanglaya Kabupatén Bandung.

***

Kaéndahan panénjo, bakal bruh-bréh mun di sawang ti mana waé. Dina mangsa poé cangra, nu dumuk di puseur Bandung, misalna, bakal nyaksian patingjurkiringna pagunungan di madhab papat. Belah wétanna, kulonna, kalérna ogé belah kidul, loba gunung, nu ceuk Al-Qur’an mah pancer bumi, geus mawa barokah keur sakumna mahluk.

Alam, mémang mawa barokah. Balukarna lahan pagunungan ogé loba nu dipatéahkeun, adumanis kapentingan atikan jeung pariwisata. Nu kawas kitu, di antarana ogé, ketak Pasantren Tahfidzul Qur’an Al-`Ashr Al-Madani nu perenahna pagunungan Jalan Bihbul Raya Sindanglaya Bandung. Wangunanana, boh lahan masjid, madrosah, sakola atawa asrama, ditata dirapih-rapih luyu jeung lahan nu luhur jeung nu handap kalawan bahan wawangunana tina kai.

Panaratas pasantrén Al-`Ashr Al-Madani (Tahfidzul Qur’an) Dr. Ir. H. Iwan Aswan (kénca), nampi kasumpingan pihak Universitas Sains Islam Malaysia.

Dina kaayaan nu simpé jauh tina ramé, mémang ceuk Drs. KH. Asep Mustofa Kamal M.Ag., pingpinan pasantrén Tahfidzul Qur’an Al-`Ashr Al-Madani, luyu jeung harepanana. Sabada nyukcruk lahan ka sababaraha tempat, ahirna taun 2012, lahan pagunungan tatar Sunda Sindanglaya jadi ‘gapuraning’ rahayu, ditakdirkeun Gusti jadi tempat nu bisa ningtrimkeun pikir keur calon-calon hafidz hafidzoh Al-qur'an.

"Alhamdulillah pasantrén Tahfidzul Qur’an Al-`Ashr Al-Madani tiasa ngadeg dina lahan 2.5 héktar taun 2012 kalawan ditaras ku kasepuhan Dr. Ir. H. Iwan Aswan (Abuya). Dina lahan nu umpak-umpak, ieu pasantrén janten gaduh ciri mandiri. Kaayaan simpé nu cocog kanggo nu ngarapalkeun al-qur'an, ogé tiasa ngawanohkeun wisata alam Tatar Sunda ngalangkungan dunya pasantrén," ceuk KH. Asep Mustofa Kamal, bari nepikeun kareueusna ka lingkungan sabudeureun éta pasantrén.

Kareueus pasantrén kitu, ceuk KH. Asep nu ogé Dosen UIN SGD Bandung, dilarapkeun dina garapan pasantrén, nyaéta nataharkeun nonoman Sunda nu aya dilingkunganana sangkan jadi generasi qur'ani, jadi hafidz hafidzoh Al-qur'an. "Kalawan waragad haratis, atuh reueus kacida, nonoman ti lingkungan tiasa ngaraos di pasantrén. Mudah-mudahan tiasa nyandak seungit kanggo pribadina, ogé tiasa janten bénténg dina aqidahna," pokna deui.

Ngadegna pasantrén di alam nu asri, ogé jadi susuguh para santri sangkan betah tur tumaninah ngapalkeun Al-Qur'an. Hasilna? ceuk KH. Asep, dina dangka genep taun sabada diadegkeun, lian ti palinter, parigel, saroméah ogé jadi hafidz-hafizdoh nu unggul.

Malahan keur santri/murid SMP Plus nu aya dina papayung éta pasantrén diwajibkeun apal 10 Juz. "Tiasa masantrén ka Tahfidzul Qur’an Al-`Ashr Al-Madani mémang kompetitif. Cara kitu, teu aya sanés kanggo leres-leres ngudag ajén santri nu unggul, luyu sareng misi lembaga, nataharkeun  Qori-qori`ah, Hafizh-hafizhoh, Mufassir-mufassiroh nu saé ahlakna kalawan unggul dina basa Arab, Inggris ogé basa Perancis," ceuk ieu alumni pasantrén Takhasush Al Quran KH. Ahmad Syahid Cicaléngka Bandung.

 

Pasantrén Pangirutan

Dina larapna, dunya pasantrén dipalar mandiri jeung boga ciri mandiri. Saperti pasantrén Al-`Ashr Al-Madani (Tahfidzul Qur`an), ciri mandirina, ahirna teu weléh jadi pangirutan. Kituna téh, henteu waé dina usum narima santri, tapi ogé jadi pangjugjugan para wisatawan, kaasup ti luar negeri. "Alhamdulillah, seueur pisan nu sarumping ka pasantrén, sapertos tos tilu kali kasumpingan ti pihak Universitas Sains Islam Malaysia di Malaysia. Saurna, ajén pasantrén tahfidz nu saé, ogé wangunana nu unik, teu leupas tina bahan kai," saur Kiyai Asep nu ogé wedalan pasantrén Qiraatussab’ah Kudang Limbangan Garut.

Tapi sanajan jadi pangirutan batur, tapi tetep keur pangurus mah, geusan jadi kareueus bangsa urang, utama keur urang tatar Jawa Barat. Hartina, ceuk KH. Asep, sanajan santrina aya nu ti luar Jawa Barat ogé, tapi harepan mah, urang Sunda sorangan bener-bener jadi generasi qur'ani. Dina harti, urang Sunda geusan jaradi hafidz hafidzoh nu mampuh nyeungitan ka jauhna.

 

Program Dangka Panjang

Tujuan pasantrén, dumasar hasil lokakarya intensifikasi pondok pasantrén di Jakarta taun 1978, ngabina warga nagara geusan jadi pribadi muslim nu luyu jeung ajaran-ajaran agama Islam kalawan dilampahkeun dina paripolah kahirupan, tur mibanda guna keur agama, masarakat, ogé keur nagara (Abdul Rachman Saleh, et. al., 1985: 66).

Nilik kana tujuanana, saterusna kamekaran pasantrén di Indonesia payus jadi kareueus, kaasup di Jawab Barat nu dina taun 2019, jumlahna kurang leuwih nincak kana angka dalapan rébu pasantrén. "Kantenan, kamekaran pasantrén di tatar Sunda Jawa Barat ogé, ningkat kacida tur mampuh mandiri. Lantaran kitu, poténsi pasantren payus jadi perhatosan sakumna pihak, kalebet ti pihak pamaréntahna," ceuk KH. Asep Mustofa Kamal deui.

Upami panitén Kiyai saperti kitu, lantaran luyu jeung nu katitén salila ieu sual kamandirian pasantrén kumna. Hartina, pasantrén ogé teu bisa leupas tina peran pamaréntahna. "Mung, upami téa mah aya perhatosan ageung ti pamaréntah, nu dipalar mah kanggo kapentingan dangka panjang téa," pokna bari nyontokeun pasantrénna Tahfidzul Qur`an Al-`Ashr Al-Madani jeung Ulumul Qur'an (UQ) Al Mustofa Tanjungsari Sumedang, memang ditaratas kalawan mandiri.

Anapon program-program pamaréntah nu diteueulkan ka pasantrén saperti One Pesantren One Product (OPOP), ceuk ieu alumni pasantrén Cibeureum Sukabumi, hadé kacida. "Program pamaréntah keur pasantrén sangkan mandiri, mémang kitu kedahna. Da, ti kapungkur ogé, para sepuh urang, teu weléh mapagahan sangkan santri kudu bisa ngaji jeung ngéjo. Atuh keur para santri Al-`Ashr Al-Madani ogé, tos lami mrogramkeun ékonomi mandiri, sapertina waé palatihan pertanian gawé bareng sareng UNPAD. Atuh kapayun, badé muka SMK ogé," pokna tandes.*** 

 

 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: