• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.

Mahabuna Kasakit
Ngajak Umat Nyaliksik Diri

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Prof. Rosihon Anwar [Potrét/Ilustasi: Dok. Pribadi]

Dina mangsa mahabuna kasakit (covid-19), lampah jeung kawijakan ogé loba nu kudu robah, kaasup dina kagiatan kaagamaan. Tapi sanajan kitu, tetep ajén kamekaran Islam mah kudu terus ngaronjat. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, Wakil Rektor I UIN SGD Bandung sawatara ka tukang.

Waktu-waktu ka dieunakeun (krisis panyakit covid-19), bisa jadi loba ngarasa heureut léngkah, kaasup dina kagiatan kaagamaan. Kituna téh, patali jeung upaya nyegah kasakit balukar virus corona nu keur mahabu di mana-mana. Atuh, kanyataan jeung kaayaan kawas kitu téh, butuh kasadaran balaréa, kaasup umat Islam sangkan tetep istiqomah dina mekarkeun Islam tur némbongkeun tarékah malar bangbaluh éta kasakit téh téréh sirna.

"Kantenan, ku ayana mahabuna kasakit ayeuna, saalitna aya pangaruhna kana rutinitas kagiatan kaagamaan. Namung, pami kana prinsip ibadah kaagamaan nu wajib mah henteu. Paling ogé kana ibadah anu sunah-sunah," ceuk Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, Wakil Rektor I UIN SGD Bandung mimiti obrolan ngaliwatan media sosial watshappna.

Dina tilikan ieu panitén jeung pakar tafsir al-qur'an, paling ogé dina mangsa kriris kasakit, aya sababaraha pangaruh nu butuh patalékan anyar. Sapertina waé soal widang panalungtikan ilmiah, modél silaturahmi jeung sababaraha kagiatan kaagaaman saperti haji, sok sanajan haji ogé mémang saratna kedah manistato'a, kudu aya dina kamampuhan.

"Hartosna, upami téa mah ujian kasakit can kaungkulan nepi ka haji taun ieu henteu pada mariang, prinsipna teu masalah. Da mémang, saratna kedah manistato'a téa. Anapon silaturahmi tetep wajib, sok sanajan ku robih cara, tapi tetep henteu ngagugurkeun kawajiban," pokna deui.

Intina, dina nyanghareupan kaayaan mahabuna panyakit tatalépa alatan virus corona, umat Islam, ceuk ieu Wakil Rektor I UIN SGD, ulah ngarasa hariwang. Cara-cara pamaréntah jeung ulama, kitu deui para ahli kaséhatan dina némbongkeun cara ngungkulan wabah, éta sadayana nu pangsaéna. "Kalebet umat Islam pangpangna, teu kedah hamham. Margi para ulama teu sagawayah nepikeun aspék hukum agama dina mangsa kaayaan darurat. Prinsipna, umat kedah percanten ka para ahlina, boh ti kasehatanana, boh dina nyaangan umat ti ahli agamana. Fas`alu ahla adz-dzikri inkuntum laa ta’lamuun. Pék tanya ka jalmi nu gaduh élmu, upama anjeun teu apal kana éta perkara," ceuk ieu pangarang buku 'Ensiklopedi Seputar Al-Qur'an' ngingetan.

Ngan nyakitu deui, upama umat Islam mampuh ngagugu kana aturan, kitu deui pihak nu ngajalankeun éta kawijakan gé ngamaphum kana kabutuh umat nu gerakna kawatesanan téa. Hartina, kagiatan kaagamaan ogé, henteu ngarasa disingsieunan ku balukarna éta panyakit, nepi ka psikologi umat ogé jadi 'krisis' iman jeung tumutna umat kana papagon agama.

Upama Prof. Rosihon boga panitén kitu, lantaran najan kiwari heureut léngkah, tapi loba kénéh nu bisa dipetakeun. Saperti diajar élmu pangaweruh, silaturahmi, praktek ibadah jeung maheutkeun ajén kaislaman umumna.

 

Ngajak Nyalisik Diri

 

Umat Islam dina nyanghareupan ujian, sawadina darajat kaimanana beuki ngaronjat, lain kalan beuki ngurangan. Hartina, ceuk ieu teureuh Kuningan, upama Alloh nimpakeun musibah tina mahluk nu kacida leutikna jeung saeutikna, hartina umat Islam kudu siap narima ibroh atawa palajaran tina éta ujian. Dawuhan Alloh Swt.  Walanabluwannakum bisyai-in minal khaufi wal juu'i wanaqshin minal amwaali wal anfusi wats-tsamaraati wabasy-syirish-shoobiriin. Kami pasti nurunkeun saeutik rasa kasieun, saeutik rasa kalaparan,  kakurangan harta, jiwa, jeung bubuahan. Jeung béjakeun  warga gumbira ka jalma-jalma nu salobar. (QS. Al-Baqarah: 155).

Margi kitu, Prof. Rosihon umajak ka sakumna umat muslim hususna, geusan nyalisik diri. Kahiji masing percaya tina ayana mahabuna kasakit corona, pasti Alloh ngagaduhan rencana nu leuwih hadé tur mulya. Kadua, sawadina umat leuwih ta'jub kana kaagungan Alloh Swt. Katilu, ku ayana kajadian ayeuna, umat muslim langkung tawakal ka Alloh. Kaopat, sakumaha paréntah agama sangkat tetep ihtiar. Kalima, waktu peuting leuwih dihirupkeun deui ku cara ngalobakeun istigfar sareng ngadoa ka Alloh Swt. "Mudah-mudahan sabadana umat Islam langkung nyaliksik diri, narékahan sakamampuhna, sareng nyeueurkeun istigfar, panyawat ogé énggal sirna," ceuk ieu Doktor lulusan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ngajak sumanget.

 

Tigin Diajar

Prof. Rosihon Anwar téh teureuh Ciwaru – Kuningan Jawa Barat, lahir 15 September 1969. Ti leuleutik, ieu putra K.H. Moch. Arruman (Alm.) sareng Hj. Siti Nafisah, diasuh dilingkungan agama. Indung tunggul rahayu bapa catang darajat, keur Rosihon mémang karasa pisan. "Malihan, pribados putra ka 11 tina 12 sadulur, sepuh mah miharep pisan, supados jaga tiasa janten kiyaina di kulawarga. Harepan kiat kitu, alhamdulillah saterasna janten rojongan kanggo teras pengkuh kana agama sareng kedah luhung pangabisa," ceuk Rosihon.

Atuh, upami kiwari junun nyangking Professor, mémang luyu jeung cita-cita keur leutikna. Saperti upama Guru di sakola nanya sual cita-cita, pasti Rosihon ngajawabna téh : hoyong janten professor!. Mémang meunang asuhan sepuh nu luhung élmuna, keur Rosihon mah teu weléh muji syukur ka Gusti Alloh Swt. Kalawan tanda syukurna dilarapkeun dina sumanget diajar, pangpangna dina nyuprih élmu agama. Ditambah deui, tigin ngalarapkeun papatah sepuh nepi ka kiwari. "Salawasna, kedah masihan nu panghadéna!", ceuk Prof. Rosihon nineung kana kekecapan sepuhna waktu leutik.

Asuhan agama di lingkungan kulawarga jeung pamatri papatah sepuhna, saterusna mah jadi panyundut sumanget diajar, boh sakola umum boh di pasantrén. Buktina satamatna sakola SDN Bayu Asih Ciwaru, Rosihon ogé neruskeun sakola bari masatrén di Buntet Cirebon. Di MTs NU jeung Madrasah Aliyah NU, préstasina beuki unggul. Malah, kana nalar kitab konéng mah geus biasa. "Alhamdulillah kanggo neuleuman élmu agama, utamana diajar basa Arab tiasa apal cangkem sababaraha kitab, saperti Jurmiah, Imriti, Alfiyah jeung sajabina. Malihan, waktos libur ogé, pribados mah angger kedah di pasantrén. Da pun guru KHIzzudin AZ miwarang teras ngaos baé," ceuk ieu carogé Hj. Enung Supartini téh.

Unggul préstasi kalawan adumanis élmu agama jeung umum, Rosihon saterusna mah neruskeun kuliah ka IAIN SGD Bandung (UIN ayeuna mah) ka Jurusan Tafsir Hadits. Lantaran ngarasa kurang waé kana sual élmu mah, ieu pangarang buku 'Akhlak Tasawuf' neruskeun deui ka S2 jeung S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Waktos kuliah S 2, alhamdulillah lulus tés CPNS Dosen. Atuh saterasna ngabdi di almamater UIN dugi ka ayeuna," pokna.

Nyangking di kampus, luyu jeung papatah sepuhna, kudu karasa mangpaatna keur balaréa, kalawan némbongkeun pangabdian nu panghadéna. Margi kitu, Prof. Rosihon teu weléh nyatetkeun pamikiranana jadi cutatan, boh keur sebarkeuneun di média, boh nu ngawujud jadi buku. Mémang karyana geus loba, di antarana waé : 'Keberadaan Israiliyyat dalam Tafsir At Thabari dan Tafsir lbnu Katsir', 'Meluruskan Sejarah Islam', 'Studi Kritis tentang Tahkim', 'Ulum Al-Qur'an', 'Pangantar Studi Islam', 'Cara Mudah Memahami Bahasa Al-Qur'an' jeung sajabana.

Atuh dina mangsana krisis virus corona, najan heureut léngkah ogé, ieu Prof. Rosihon Anwar nu saméméhna dua periode nyangking Dekan Fakultas Ushuluddin, tetep ngalarapkeun tugas pancénna sok sanajan jarakna kudu paanggang. Luyu jeung kapasitas UIN SGD, loba ogé tarékah keur ngungkulan mahabuna panyakit, di antarana Fakultas Sains & Teknologi (FST) UIN SGD, nyiptakeun inovasi téknologi sacara otomatis, nyaéta dispenser hand sanitizer, disinfectant chamber (bilik disinfectant), ogé prototipe ventilator. Kitu deui, aya lembaga konsultasi psikologi husus ngeunaan balukar covid-19.

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar nu kiwari mancén Wakil Rektor I. Sanajan maké sistem daring, tapi ngalaksanakeun pancénna teu eureun. Atuh dina sela-sela rinéh, ieu penyusun tafsir Al-Qur'an basa Sunda ogé teu weléh ngingetan kulawarga tina balukar wabah corona. "Kantenan, ngalangkungan grup wa kulawarga, teu weléh ngémutan, sangkan samampuhna kedah nyegah tatalépana virus corona," ceuk ieu Prof. Rosihon nutup obrolan.*** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: