• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Féndy Sy. Citrawarga


Jelema nu Musrik
Sétan nu Surak

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Kiwari di urang keur ubyag nu daragang batu ali dina rupa-rupa wanda jeung kelir....

Mancegkeun Hirup
dina Papagon Islam

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Geus kamalum ku urang saréréa yén kumelip di alam...

Kaduhung Duméh Kapahung

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Pasosoré barudak geus ngariung di bumina Abah Odi. Cara sasari...

Kaduhung Duméh Kapahung

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Pasosoré barudak geus ngariung di bumina Abah Odi. Cara sasari...

Indung Tunggul Rahayu

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Pangandika Alloh SWT dina Al Quran nu hartosna: "Kami geus ngawasiatan...

Sasakala Laleur jeung Bilatung

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Siga sasari pasosoré barudak sok arulin di bumi Bah Odi. Harita, ngan...

Cilaka Bongan Mokaha

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

"Bah, Si Oléng tuh ceurik mani awong-awongan!" ceuk Si Didi ka...
SN

Ririwa di Pakemitan

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Maotna mah Mang Sarip téh tadi beurang kira tabuh tiluan....

Metik Hikmah tina Peristiwa Hijrah

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Alhamdulillah, kiwari urang sadayana parantos nincak étangan taun...

Ibadah Miara Lingkungan

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Usum ngijih, di sagédéngeun matak atoh duméh loba cai nu...

Nulad Uswah Kulawarga Ibrohim a.s.

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Teu mangmang deui, kanggo urang salaku muslim, sumpingna sasih Dzulhijjah...

Langgir jeung Kuya

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

"Si Ujang paraséa jeung Si Asép, Abah!" ceuk Didi,...

Supata keur Sakadang Cacing

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Abah Odi gogodeg duméh narima deui iber ti Si Didi cenah si...

Dedemit Guha Cinta

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Kangaranan nu keur pelesiran, saréréa padabungah,...

Akal-akalan Sakadang Peucang

Ku Féndy Sy. CitrawargaDongéng

Caturkeun sakadang peucang keur arulin jeung baturna, kayaning...

Dedemit Guha Cinta

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Kangaranan nu keur pelesiran, saréréa padabungah,...

Supata Urang Baksil

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Tas jalan-jalan mapay Bandung, teu karasa geus peuting. Tabuh sapuluh. Teu...

Atikan keur Kasalametan
Dunya jeung Ahérat

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Ditilik tina jihat jasmani atawa raga badag mah manusa téh taya...

Keur Puasa

Ku Féndy Sy. CitrawargaBarakatak

Abah: "Dupi Cép Ogin resep ka istri téh modél...
SN

Si Munggah

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Pondok

"MUNGGAH, munggah, insaalloh saum téh cios...

Nu Jajan ti Gang Pajaratan

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Hujan ngecrek ti soré kénéh. Caah cileuncang,...

Nu Keketrok Peuting-peuting

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

''Kadé nya di imah téh!'' Si mamah...

Kagémbang ku Mojang Hérang

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Teuing da kuring mah resep pisan tumpak sapédah téh....

Kasarung ka Nagri Demit

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Saawak-awak karasa nyeri. Kaayaan poék meredong. Bray caang....

Nyingraykeun Pangrobéda Hirup

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Alhamdulillah, nitis tulis ciri wanci datang mangsa nu sampurna, kiwari...
SN

Pileuleuyan Facebook

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Pondok

HENPON dibeubeutkeun ku Nita satakerna. Untung teu nanaon da dibeubeutkeunana gé...
SN

Jurig Pengkolan Giribig

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Mang Ano imut basa rentang-rentang nenjo Neng Sari jeung Neng Anih baralik deui bari semu rurusuhan. Leungeunna niungan buukna ku kantong nyieuhkeun cihujan ngaririncik tabuh dalapan...

Embung Disebut Geulis

Ku Féndy Sy. CitrawargaBarakatak

Indung: ''Ku naon Iroh embung-embung teuing dititah ka warung?'' Iroh: ''Da sok disarebut geulis.'' Indung: ''Atoh wé disebut geulis mah maké embung sagala?'' Iroh: ''Ah da sok diémbohan!" Indung: "Ditambahan kumaha?" Iroh: "Geulis-geulis kucem, cenah!'' Indung:...

Hirup Kumbuh, Nanjeurkeun Kasoléhan

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Kumelipna di alam lahir kumelendangna di alam dunya téh keur jalmi mah teu tiasa dipisahkeun tina hirup kumbuh sareng sasamana boh dina wengku kulawarga, tatangga, dulur,  baraya, réncang sapadamelan, masarakat, katut bangsa. Kahartos kituna mah da puguh jalmi mah taya nu sampurna, di sagédéngeun kagungan kaonjoyan téh moal leupas tina kakirangan....