• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Rudi H


SN

Ajén Ibadah
Henteu Kawatesanan Léngkah

Ku Rudi HTamu

Dina papagon agama, larapna ibadah kudu ngajungjung ajén kamanusaan....
SN

Mahabuna Kasakit
Ngajak Umat Nyaliksik Diri

Ku Rudi HTamu

Dina mangsa mahabuna kasakit (covid-19), lampah jeung kawijakan ogé loba...
SN

Didodoho Musibah
Ngajak Umat Tetep Soméah

Ku Rudi HTamu

Mahabuna musibah panyakit virus corona (Covid-19) matak geunjleung saalam...
SN

MUSEUM PANGAN
NGARAKSA HASIL ALAM SUNDA

Ku Rudi HLaporan

Remen kacatur, Pangan tatar Sunda Jawa Barat téh loba unggulna....
SN

MAWA AJÉN SUNDA JADI MILIK MASARAKAT DUNYA

Ku Rudi HLaporan

Nyiar luang ti papada urang. Kitu ceuk kekecapan karuhun mah. Tangtu...
SN

Nganti Jabar
Boga Ketak Di Nasional

Ku Rudi HLaporan

Kakuatan Jawa Barat payus meunang balitungan. Lobana jumlah penduduk jeung...
SN

Jaga Ukhuwah
Sangkan Jabar Leuwih Betah

Ku Rudi HTamu

Ngungkulan rupa-rupa pasualan bangsa, ulah leungiteun duduluran sabangsa....
SN

Ékonomi Jawa Barat
Sina Wani Balap

Ku Rudi HTamu

Ngokolakeun ékonomi Jawa Barat, kudu wani ngadu jeung balap. Pangna...
SN

Metakeun Atikan
Mageran Paripolah Bangsa

Ku Rudi HTamu

Geusan nguatan karakter bangsa, di antarana ngaliwatan dunya atikan. Lantaran ti dinya mimitina aya parobahan cara mikir jeung paripolah téh. Pangna kitu, udagan pendidikan ogé teu cukup minterkeun otak, tapi malah nu pentingna mah keur mageran paripolah. Cindekna, ngatik téh kudu jadi cukang lantaran manusa masagi! Ngan, kumaha carana? Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd....
SN

Rio Febrian Wilantara
Ngajak Nonoman
Ancrub Kana Pulitik

Ku Rudi HTamu

Huluwotana kamajuan bangsa, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, pamuda Jawa...
SN

Ragam Opera Sunda
Ngirut Warga
Mikareueus Budaya

Ku Rudi HBéja Potrét

Cara ngamumulé budaya daérah, payus nyonto ka budaya Sunda....
SN

Nguatan UMKM
Ludeung Nyarita di PBB

Ku Rudi HTamu

Usaha ékonomi rayat jadi harepan balaréa. Ngan, upama...

Guru Honorér
Nganti Harepan nu Kalunta-lunta

Ku Rudi HBéja Potrét

Tiisna ibun subuh nu nyalangkrung dina daun paré nepi ka beurang, bisa...

Sunda di Pangumbaraan Mikanyaah Urang Lombok

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Ngumbara di lembur batur nu katideresa, nyimbeuhan haté ngajurung kanyaah. Kitu nu karasa ku wargi-wargi Sunda nu aya di Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat...
SN

Pulitisi Wanoja Ulah Ukur ‘Pangbibita’

Ku Rudi HLaporan

Mapag pilihan umum keur milih wakil rayat (législatif) 2019 geus sahéng. Masing-masing nu boga karep miang ka Senayan ogé teu weléh tatahar, bebekelan, kaasup kaum wanoja nu ludeung ancrub nyalonkeun ti Jawa Barat. Ngan nyakitu, kaludeungna, dipiharep lain keur ‘pangbibita’ ngala loba sora...
SN

Nataharkeun Politikus
‘Gaya’ Tatar Sunda

Ku Rudi HTamu

Béda cai béda tampian. Kitu deui dina urusan politik....
SN

Ngukur Kakuatan Ékonomi Jabar
Mapag Pasar Bébas ASEAN

Ku Rudi HTamu

Agung Suryamal S.; Pasar bébas ASEAN nu...
SN

Kanyaah Urang Sunda Kuwait
ka Barudak nu Pahatu Lalis

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Pancén gawé di nagri jauh, saperti di Kuwait, ari kanyaah ka sasama...
SN

Sunda di Kuwait
Jadi Jawara Maén Bal

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Loba urang Sunda nu ngalumbara di mancanagara, teu weléh natratkeun...
SN

Ilang Lahan
Butuh Panyalindungan

Ku Rudi HLaporan

Ngarobah lahan, rayat mah teu butuh saukur keur...
SN

Ngariksa Lembur Sunda
Butuh Ketak Inohong

Ku Rudi HTamu

Jawa Barat nu katelah Tatar Sunda téh sugih jeung pikabetaheun. Balukarna,...
SN

Ngabebenah Bandung
Lain Ngabebetah Batur

Ku Rudi HLaporan

Lahan subur pasawahan jeung pakebonan Gedebage, bakal salin rupa jadi...
SN

Dunya Atikan
Ulah Dikiruhan Politik

Ku Rudi HTamu

Lembaga atikan mah teu kurang-kurang. Nyampak di mana-mana. Tapi, hanjakal can...
SN

Nyawalakeun Sunda
Makalangan di Nasional

Ku Rudi HLaporan

Urang Sunda beuki loba nu pinter, bakal beuki nyundut kaludeung...
SN

Ngamumulé Sunda
Nguatan Kulawarga

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Urang Sunda loba ngalumbara ka jauhna, teu jadi sual. Lantaran, satukebing...
SN

Miara Kaséhatan
Ulah Mopohokeun Resép Karuhun

Ku Rudi HTamu

Kudu ditiung méméh hujan! Kitu ceuk papatah kolot mah....
SN

Ningkatkeun Ajen Humas
Ti Jawa Barat keur Nusantara

Ku Rudi HBéja Potrét

Luyu jeung parobahan, robah kaayaan pamaréntahna, robah politik jeung...
SN

Nganti Jamaah Haji
Nyeungitan Lemah Cai

Ku Rudi HTamu

Munggah haji misti daria. Kudu titih-rintih tur ati-ati. Kituna téh...
SN

Ngajak Umat
Balik kana Jatidiri

Ku Rudi HTamu

Mangsa-mangsa harénghéng balukar béda pilihan,...
SN

Mubalig Sunda,
Nyeungitan Nusantara

Ku Rudi HMunara Cahya

Reueus jeung melang. Kitu cék Bu Eva nu teu weleh imut ngagelenyu...
SN

Napakkeun Islam
keur Jawa Barat

Ku Rudi HBéja Potrét

Turunna Agama Islam lain keur nyangsarakeun umat, tapi keur ngawangun...
SN

Ngajaga Diri
Ngahontal Udagan

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Dumuk di lembur  batur, tumamu mimitina mah. Haté gé...
SN

Politik Ulah
Diabur Teuing

Ku Rudi HLaporan

Kakawasaan mah peueutan, lir madu awa gula. Kawas sireum ngambeu gula, nu...
SN

Ti Tatar Sunda,
Jawara di Ranah Minang

Ku Rudi HBéja Potrét

Upama Jawa Barat jadi pangjugjugan nu ti mana nu ti mendi, lantaran...
SN

Ngarojong Masarakat
Apal Informasi Kawijakan Pamaréntah

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Tarékah ngalayanan masarakat nu hadé, mangrupa...
SN

Internet Dipikaresep Barudak
Peran Ibu Kudu Leuwih Kuat

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Mangsa kiwari, dunya teknologi internet beuki ngarambah ka barudak. Lantaran...
SN

Lembaga Kahumasan,
Kudu Jadi ‘Guru’ Informasi Masarakat

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Lembaga Humas (Hubungan Masyarakat) di satiap lembaga pamarentah, neundeun...
SN

Atikan Politik,
Kudu Mangpaat
keur Masarakat

Ku Rudi HBéja Potrét

Heabna pilihan umum 2014 can laas. Sabada pilihan wakil di legislatif, boh...