• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Rudi H


SN

Ngadumaniskeun Ulama Umaro
Sangkan Islam Leuwih Kuat

Ku Rudi HTamu

Islam nu kuat, lantaran umatna nu kuat. Kakuatan umat kawas kitu, misti terus...
SN

Kareueus OJK
Keur Para Konsumen Tatar Sunda

Ku Rudi HBéja Potrét

Mahabuna lembaga kauangan di Indonesia hususna di Jawa Barat ulah matak...
SN

Caleg nu Arunggul
Kasilih Kawijakan Partéy

Ku Rudi HLaporan

Héabna milih wakil rayat 2014 geus karasa di mana-mana. Para calon...
SN

Sunda di Papua
Mageuhan Tali Duduluran

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Dumuk di lembur  batur, tumamu mimitina mah. Haté gé...
SN

TKI Katideresa di Hongkong
BNP2TKI Tuntut Law Wan Tung

Ku Rudi HBéja Potrét

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan...
SN

Asrama Galuh Taruna
keur Mahasiswa Ciamis di Bandung

Ku Rudi HBéja Potrét

Alpukahna Yayasan Galuh Taruna Bandung, moal lila deui para mahasiswa nu...
SN

Nu Ngumbara di Tatar Sunda

Ku Rudi HUnak-Anik Kahirupan

Najan teu ngarti, tapi karasa. Kitu lagu-lagu Sunda mah, ceuk urang luar...
SN

Tarékah Ningkatkeun Ajén

Ku Rudi HLawang Sakéténg

Rupa-rupa kaunggulan hiji produk, bakal gumantung kana ajénna....

Ngawewegan Islam
nu Rohmatal Lil’alamin

Ku Rudi HMunara Cahya

Ti taun ka taun ngareuah-reuah atanapi miéling taun baru Islam...

Masrahkeun Panganten Pameget

Ku Rudi HBéja Potrét

Puji nu sayakti pinasti wungkul kagungan Gusti Anu Maha suci. Puja anu...
SN

Wanoja Sunda Kudu Ludeung dina Pulitik

Ku Rudi HTamu

Mun wanoja hengker,  éta kahengkeran téh bakal jadi...
SN

Sa-Abad Paguyuban Pasundan

Ku Rudi HLaporan

Saabad ka tukang, 20 Agustus 1913, ngadeg Paguyuban Pasundan. Tujuanana,...
SN

Paguyuban Urang Sunda Kuwait
Silaturahmi ka Mangle

Ku Rudi HBéja ti Pangumbaraan

Lunta jauh, najan ahirna bubuara mancen gawe di nagri deungeun, teu jadi...
SN

Kagiatan Da’wah
Antara Ngigelan Jaman jeung Tinggal Igel

Ku Rudi HTamu

Pangpangna di bulan Romadon, kagiatan...
SN

Parobahan Kalima UUD 1945
Ti DPD-RI Jawa Barat
keur Nguatan Nagara

Ku Rudi HBéja Potrét

Poko-poko usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ngeunaan  parobahan...

Pamingpin Islam-Sunda
nu Hadé Pokna, Hadé Sikepna

Ku Rudi HMunara Cahya

Dalitna Islam jeung Sunda, ka dituna mah mangaruhan kana kuatna jati diri...
SN

Antara Wirausaha jeung Dunya Pulitik

Ku Rudi HTamu

  Lahan usaha nyampak di mana-mana. Lakar...
SN

Ludeung Bubuara di Amerika
Mekarkeun Seni Sunda

Ku Rudi HTamu

Matak bungah. Geuning, loba dulur nu dumuk di lembur batur, tapi tetep...
SN

Invéstasi di Jabar
Kudu Ngaraharjakeun Masarakat

Ku Rudi HTamu

Ningkatna karaharjaan moal leupas tina karep jeung kadaék...

Poé Basa Indung Internasional

Ku Rudi HLawang Sakéténg

Kantun urangna, urang Sunda némbongkeun raga katineungna kana hirup...
SN

Ngabebenah TKI, Sangkan Leuwih Boga Jatidiri

Ku Rudi HBéja Potrét

Nasib TKI, pangpangna paraTKW di luar negeri mémang moal laas jadi...
SN

Hukum keur Masarakat,
Lain Masarakat keur Hukum

Ku Rudi HBéja Potrét

Nanjeurkeun kaadilan hukum, mémang lain perkara gampang. Kasadaran...
SN

Bebenah Bandung! Beresihkeun Bandung!

Ku Rudi HBéja Potrét

Kekecapan Bandung pangjugjugan, Bandung pangirutan, méh...
SN

Ti Bandung
keur Palestina nu Katideresa

Ku Rudi HBéja Potrét

Nasib bangsa Palestina kadungsang-dungsan. Sanajan geus diaku ku PBB, tapi...
SN

Jalan Ruksak Parna
Wisata Green Canyon Ciamis Teu Bisa Kukumaha

Ku Rudi HBéja Potrét

Keur nu rék sukan-sukan atawa piknik ka Tatar Jawa Barat Pakidulan...
SN

Nalungtik Hasan Mustapa, Ngoréhan Islam dina Kasundaan

Ku Rudi HTamu

Dina diri Hasan Mustapa, Islam-Sunda lir gula jeung peueutna.  Naha ayeuna aya kénéh nu kawas kitu?  Dr. H. Asep Salahudin, M.Ag., panalungtik Hasan Mustapa bruk-brak ka...
SN

Patani Ngégél Curuk, Balukar Kapitalis Katalanjuran

Ku Rudi HRumpaka

Nu jadi andelan can jadi kaagulan. Kawas tatanén, can jadi lahan usaha nu ngaraharjakeun patani. Malah, kekecapan ‘patani kari daki’, masih kénéh jadi cap kamiskinan nu hésé...

Karep HIMPI Jabar Loba Juragan Pangusaha Pribumi di Tatar Sunda

Ku Rudi HLaporan

Jawa Barat nu katelah Tatar Sunda téh sugih. Matak bétah arusaha. Balukarna, nu rék usaha ka Jawa Barat gé terus merul. Tapi, karaharjaan di tatar Parahiyangan, nepi ka ayeuna tacan matak nyugemakeun padumukna. Naha bet kitu? Yedi Karyadi, Ketua Umum BPD HIPMI Jabar bruk-brak ka...