• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Laporan


SN

Nutup Kahariwang
Mukakeun Lawang Rasa Aman

Ku RumpakaLaporan

Rebun-rebun Apih geus anjeucleu di satukangeun setir angkotna. Lengo deui lengo...
SN

NILIK NU KAMARI
MAPAG NU AYEUNA

Ku RumpakaLaporan

Nyawang Indonésia 2019, asa ningali soang di émpang....
SN

MUSEUM PANGAN
NGARAKSA HASIL ALAM SUNDA

Ku Rudi HLaporan

Remen kacatur, Pangan tatar Sunda Jawa Barat téh loba unggulna....
SN

LÉNGKAH NONOMAN MEKARKEUN BUDAYA JABAR

Ku Yadi KaryadipuraLaporan

Jawa Barat beunghar ku budaya. Kabudayaan bisa nanjeur lantaran aya kadariaan...
SN

MAWA AJÉN SUNDA JADI MILIK MASARAKAT DUNYA

Ku Rudi HLaporan

Nyiar luang ti papada urang. Kitu ceuk kekecapan karuhun mah. Tangtu...
SN

MUGUHKEUN JABAR
DI TINGKAT NASIONAL

Ku RH. TarmidziLaporan

Ngalarapkeun lima program utama pingpinan bangsa Jokowi-Ma'ruf nu...
SN

Nganti Jabar
Boga Ketak Di Nasional

Ku Rudi HLaporan

Kakuatan Jawa Barat payus meunang balitungan. Lobana jumlah penduduk jeung...
SN

Pasantrén Al ‘Ashr Al Madani
Ngatik Generasi Qur'ani

Ku RH. TarmidziLaporan

Geusan nataharkeun generasi bangsa nu luhur ajénna, pengkuh agamana,...
SN

Kompanye Pilprés
Kakara Perang Pélor Kosong?

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Mun nu rék tarung mah, keur padungdung. Tah, kitu pihak-pihak nu...
SN

NGAWEWEGAN GEOPARK KARST CITATAH SANGKAN KAJOJO KA MANCANAGARA

Ku RumpakaLaporan

Wewengkon Karst Citatah nu aya di Padalarang, Kabupatén Bandung...
SN

Pulitisi Wanoja Ulah Ukur ‘Pangbibita’

Ku Rudi HLaporan

Mapag pilihan umum keur milih wakil rayat (législatif) 2019 geus sahéng. Masing-masing nu boga karep miang ka Senayan ogé teu weléh tatahar, bebekelan, kaasup kaum wanoja nu ludeung ancrub nyalonkeun ti Jawa Barat. Ngan nyakitu, kaludeungna, dipiharep lain keur ‘pangbibita’ ngala loba sora...
SN

Kota Ayar Gedébagé
Antara Pangharepan jeung Kahariwang

Ku Ayie SundanaLaporan

Gedébagé teu weléh jadi kembang carita. Kitu téh, lantaran ieu wewengkon wétan kota Bandung téh keur ubyag ngawangun. Di antarana, bakal ngadeg Teknopolis. Tangtu, loba nu neundeun harepan, ngan nu hariwang ogé teu...
SN

Dikukuntit Karisi
Barudak Leungiteun
Panyalindungan

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Taya deui daérah nu bener-bener aman keur barudak. Sakola, pangajian,...
SN

BPBDK
Ngokolakeun Daérah

Ku RumpakaLaporan

Mun dicokot gancangna, urang sebut balé basa. Pangna kitu téh...
SN

Aweuhan Tatar Pantura
Nguatan Tatapakan Sunda

Ku Ensa WiarnaLaporan

Gupernur jeung para pajabat séjénna téh bras-brus...
SN

Napsirkeun KAA
Napakkeun Kakuatan Bangsa

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Waktu harita, genep puluh taun ka tukang, Konferensi Asia Afrika (KAA)...
SN

Napak Tilas KAA
Manggungkeun Dangiang Bandung

Ku RumpakaLaporan

Sumanget Bandung, peurah Dasa Sila Bandung, parat ka satungkebing jagat!...
SN

Ilang Lahan
Butuh Panyalindungan

Ku Rudi HLaporan

Ngarobah lahan, rayat mah teu butuh saukur keur...
SN

PON Kasalapan Welas
Ngukur Jabar di Tingat Nasional

Ku RumpakaLaporan

Rupa-rupa ukuran ajén-inajén propinsi di tingkat...
SN

Ngabebenah Bandung
Lain Ngabebetah Batur

Ku Rudi HLaporan

Lahan subur pasawahan jeung pakebonan Gedebage, bakal salin rupa jadi...
SN

Leuit Paré Tatar Sunda
Kari Dongéngna

Ku Dede&NunkLaporan

Urang Sunda baheula boga kabiasaan neundeun paré di leuit, minangka...
SN

Nyawalakeun Sunda
Makalangan di Nasional

Ku Rudi HLaporan

Urang Sunda beuki loba nu pinter, bakal beuki nyundut kaludeung...
SN

Jadi Pribumi Mandiri
Nyegah Kuli Katalangsara

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Lunta jauh, loba nu alatan kapaksa. Da, saperti nu mariang ka luar nagri, jadi...
SN

Museum Reungit
Nyegah Ancaman Sato Leutik

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Reungit, naon bahayana? Ukur ditepak gé paéh saharita. Tapi,...
SN

Waktuna Silihélédan

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Ilaharna, béda pilihan bisa nimbulkeun pacéngkadan. Tapi, ulah nepi...
SN

Milih Pamingpin
Ulah Ngimpi Méméh Saré

Laporan

Impian mah can tangtu jadi kanyataan. Malah, bisa nyalahan! Komo deui,...
SN

Politik Ulah
Diabur Teuing

Ku Rudi HLaporan

Kakawasaan mah peueutan, lir madu awa gula. Kawas sireum ngambeu gula, nu...
SN

Ngajurung Kaludeung Sunda

Ku Ensa/UnayLaporan

Loba nu ngangluh, magar urang Sunda teu loba nu...
SN

Kakarén Sora Silung
Lima Taun ka Tukang

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Jangji kiwari lain nu bihari.  Da, nu bakal kasorang mah, tacan...
SN

Ngundeur Sora ti Tatar Sunda

Ku Ensa WiarnaLaporan

Sora rayat pada marebutkeun. Kitu téh, prah di mana-mana. Nu miharep sora...
SN

Ngalanglang Gunung Kumbang, Nyusud Tapak Sunda Bihari

Ku Ayie SundanaLaporan

Salasa Kaliwon, 25 Fébruari 2014, ti mimiti wanci janari, masarakat anu...
SN

Caleg nu Arunggul
Kasilih Kawijakan Partéy

Ku Rudi HLaporan

Héabna milih wakil rayat 2014 geus karasa di mana-mana. Para calon...
SN

Ngajaga Sunda
Ulah Leungit di Brebes

Ku Ayie SundanaLaporan

Basa Sunda lir anak teré. Taya nu ngurusna kalayan daria. Diajarkeun...
SN

Méméh Milih
Waktuna Nyidikkeun Piliheun

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Pilihan législatif ukur bubulanan deui. Perelu tatapakan dina...
SN

Kamus Utama Basa Sunda

Ku Eep NRLaporan

Moal lila deui, urang Sunda bakal boga kamus basa Sunda panglengkepna. Leuwih...
SN

Ngajaga Lembur
Nguatan Kamandirian Rahayat

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Nguatan ékonomi, nguatan kamandirian. Ka dituna, nguatan lembur...
SN

Tina Kareta Monorel
Nyawang Urut Talaga Bandung

Ku Ayie SundanaLaporan

Bandung téh lengkob disawang ti pagunungan mah. Tah,  engké mah,  pamandangan nu kawas kitu téh  bisa  ditingal  tina  monorel. Ngan, iraha...