• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Lawang Sakéténg


Bacaan Ngabuburit

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Lalajo jeung maca, ayeuna mah lakar daék. Teu kudu indit-inditan...
SN

Basa Manglé
Milangkala

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Manglé mayeng lantaran kanyaah. Kadeudeuh mitra-mitra pamacana, jadi...

Lawang Saketeng - WARUNG SISIMPANGAN

Ku Ensa WiarnaLawang Sakéténg

WARUNG SISIMPANGAN   Warung sisi parapatan jalan mah...
SN

Manglé jeung ITB

Ku RumpakaLawang Sakéténg

TINA ngaran ogé apan geus sidik aya kecap “Bandung”, dina...

KAA Nguatan Rasa Gedé Haté

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Cacak kakara sapuluh taun merdéka, lemah cai téh...

Pribumi nu Ngadunungan

Ku Ensa WiarnaLawang Sakéténg

Mémang kitu galibna, saha waé gé bisa cicing di...

Sunda di Tapel Wates

Ku Ensa WiarnaLawang Sakéténg

Urang Sunda pituin, lain ukur dumuk di Propinsi Jawa Barat jeung Banten, tapi...

Dongeng Sawah Kari Waasna

Lawang Sakéténg

Kungsi Jawa Barat téh jadi leuit paré. Ngan, éta mah,...
SN

Saupama Daraék Kurban

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Kurban, hartina deukeut, taqorrub ka Gusti. Upama sacara harpiah mah, meuncit...

Antara Pribumi jeung Sémah

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Saha waé gé boga kanyaah, komo deui ka dulur atawa baraya. Matak,...

Nu Mulang
Nyaah ka Sarakan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar...
SN

Sabada Kapilih jadi Wakil Rayat

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Pilihan geus lekasan. Bulé-hideungna, kari nungguan putusan Komisi Pemilihan...

Kampanyeu...
kampanyeu...!

Lawang Sakéténg

Ngawawarkeun  paniatan hayang...

Mémérés Sungapan Kahirupan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Teu sing lahuta kahayang masarakat mah, ukur miharep bisa hirup jeung huripna....

Ngajaga Lembur

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Jlug-jlegna wawangunan, but-batna jalan, bisa medalkeun harepan, mangsa...

Miéling Sangkan Aréling

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Dina bulan Mulud atawa Robi’ul Awal, aya nu disebut muludan. Disebut...

Nataharkeun Léngkah Anyar

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Nincak  ahir taun, meujeuhna niténan léngkah ka tukang....
SN

Tarékah Ningkatkeun Ajén

Ku Rudi HLawang Sakéténg

Rupa-rupa kaunggulan hiji produk, bakal gumantung kana ajénna....

Butuh Lalakon
Panghudang Harepan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Jadi warga nagara, butuh kareueus.  Butuh pangajén ...

Daék Robah
Teu Malikan Kasalahan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Ngimeutan léngkah kamari, penting pisan. Tapi, nu leuwih penting...

Ngajurung Ludeung Kaum Wanoja

Ku RumpakaLawang Sakéténg

“Uyah mah tara téés ka luhur!” Kitu ceuk...

Nu Mariang ka Senayan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Pilihan umum 2014 ukur sababaraha bulan deui. Masing-masing nu boga karep miang...

Leungiteun Panyalindungan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

“Utamana jalma kudu loba batur, keur silih tulungan, silih titipkeun nya...

Antara Hukum jeung Etika

Ku RumpakaLawang Sakéténg

  Paripolah tangtu mahala-mahayu. Mun hade ngabuahkeun kahadean,...

Milih Pamingpin
Batu Turun Keusik Naék

Ku RumpakaLawang Sakéténg

  Bébasna nangtukeun pilihan, salah sahiji...

Ti Bandung keur Balarea

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Pilihan pamingpin, teu weléh nyimpen harepan.  Najan teu bisa...

Ngantengkeun Katineung

Lawang Sakéténg

Lunta jauh, najan ahirna bubuara di lembur deungeun, teu jadi sual....

Poé Basa Indung Internasional

Ku Rudi HLawang Sakéténg

Kantun urangna, urang Sunda némbongkeun raga katineungna kana hirup...

Waktuna Naur Jangji

Lawang Sakéténg

Pilihan gubernur (pilgub) lekasan. Nu boga hak pilih, geus nangtukeun...

Hadiah Sastra ”Rancagé” jeung Hadiah ”Samsudi” 2013

Lawang Sakéténg

  Kangaranan anu disebut hadiah mah dimana-mana ogé...

Nu Rék Milih, Calon, jeung Bobotoh

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Kakawasaan aya dina leungeun rahayat. Kitu ceuk padika demokrasi mah. Ngan,...

Nguatan Akar Budaya

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Ngabandungan paripolah kiwari, loba nu ngarasa hariwang. Pacéngkadan,...
SN

Kamandirian Kulawarga

Lawang Sakéténg

Mingkin dieu, pacogrégan mingkin mahabu. Kasaksén di saban...
SN

Tigin kana Jangji

Lawang Sakéténg

Najan can usum kompanye, kagiatan-kagiatan ngawanohkeun calon...

Milih Gubernur Ukuran Kamandirian

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Piliheun jinek! Geus aya nu ‘mangmilihkeun’.  Hartina,...