• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Munara Cahya


Wahyu Nungtun Élmu

Ku Muhlas, S.Ag. M.Hum Munara Cahya

“Sing saha baé anu miharep kasuksésan dunya tur ahérat éta kudu ku élmu”. (Hadits Rosululloh...

Metik Hikmah tina Hijrah

Ku F. Syarifuddin C. Munara Cahya

Alloh SWT ngadawuh dina Al Quran nu hartosna kirang langkung: "Yeuh...

Nanjeurkeun Ukhuwah Islamiyah

Ku RumpakaMunara Cahya

Manusa téh hamba Alloh. Ku kituna hirup kumelendang di dunya...

Jelema nu Musrik
Sétan nu Surak

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Kiwari di urang keur ubyag nu daragang batu ali dina rupa-rupa wanda jeung kelir....

Mancegkeun Hirup
dina Papagon Islam

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Geus kamalum ku urang saréréa yén kumelip di alam...

Nyegah Kakufuran

Munara Cahya

Pidawuh Alloh dina surat Al-Baqoroh ayat  212 nu hartosna kirang langkung...

Hikmah Maulud
Nabi Muhammad SAW

Ku Arif Nur HakimMunara Cahya

Puji nu sayakti mupusti kagungan Gusti Robbul Ijjati. Solawat miwah salam,...

Berkah Kahadéan

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Nyieun kahadéan ka sasama mahluk, mangrupa paréntah Alloh...

Ngalenyepan Hijrah

Munara Cahya

Henteu sadayana kaum muslimin di ieu alam dunya émut sareng...

Pageuh Iman,
Nangtukeun Kahirupan

Ku Hj. RokayahMunara Cahya

Ti payun, mangga urang sasarengan muji sukur ka Gusti nu Maha Suci, robbul...

Lima Bekel,
Nguatan Iman Sabada Kurban

Ku RumpakaMunara Cahya

Puji kagungan Gusti nu Maha Suci, teu aya deui tempat pangbalikan...

Ibadah Haji,
Nanjeurkeun Kasoléhan

Ku Ade HidayatMunara Cahya

Inti tujuan ibadah sakumaha ditétélakeun dina...

Kawajiban Istri
di Rumah Tangga

Ku RumpakaMunara Cahya

Bismillah alhamdulillah washolatu wassalamu ala rosulillah waala alihi...

Ngagem Islam
Babari Silih Lubarkeun Kasalahan

Ku RumpakaMunara Cahya

Alhamdulillah, puji syukur kagungan Alloh Swt. nu Maha Gofur. Solawat...
SN

Mubalig Sunda,
Nyeungitan Nusantara

Ku Rudi HMunara Cahya

Reueus jeung melang. Kitu cék Bu Eva nu teu weleh imut ngagelenyu...

Ibadah Puasa,
Miara Raga, Ngahontal Darajat Takwa

Ku RumpakaMunara Cahya

Teu karaos, urang parantos tepang deui sareng sasih Romadon, hiji sasih nu pinuh...

Ngajaga Amanah

Ku Rumpaka M-OnlineMunara Cahya

Nu ngaranna hirup di alam dunya, manusa moal leupas tina amanah. Awak...

Rajapati Mahabu Kabina-bina

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Danget ieu mindeng kajadian rajapati....

Banjir Jaman Nabi Nuh

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Kungsi tumiba banjir pangbadagna jeung panghébatna saalam...

Banjir Jaman Nabi Nuh

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Kungsi tumiba banjir pangbadagna jeung panghébatna saalam...

Kaayaan Ancur
Balukar Jalma Kupur

Ku Juniarso RidwanMunara Cahya

“Yeuh, jalma-jalma anu ariman! Maranéh...

Bukti Kaagungan Islam

Munara Cahya

Sanaos ayeuna tos lebet kana tungtung bulan Robi’ul Awwal (mulud), tapi...

Panutan Umat nu Moal Saat

Ku RumpakaMunara Cahya

Saéstuna, konci suksésna Kangjeng Rosul Muhammad SAW aya dina...

Ngahargaan
jeung Miara Basa Sorangan

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Kiwari, muncul gejala ngalélécé hiji basa, bari...

Indung Tunggul Rahayu

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Pangandika Alloh SWT dina Al Quran nu hartosna: "Kami geus ngawasiatan...

Iman Dijaga,
Gogoda Dunya Kajaga

Ku Arif Nur HakimMunara Cahya

Alloh ngadawuh : Yaa ayyuhal ladziina aamanuu laa tattabi'u ...

Metik Hikmah tina Peristiwa Hijrah

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Alhamdulillah, kiwari urang sadayana parantos nincak étangan taun...

Ngawewegan Islam
nu Rohmatal Lil’alamin

Ku Rudi HMunara Cahya

Ti taun ka taun ngareuah-reuah atanapi miéling taun baru Islam...

Nguatan Kayakinan
Nanjeurkeun Kasoléhan

Ku RumpakaMunara Cahya

Sakumna manusa di ieu alam dunya, moal aya saurang ogé nu kumawasa iwal...

Ibadah Miara Lingkungan

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Usum ngijih, di sagédéngeun matak atoh duméh loba cai nu...

Kurban, Kaihlasan Nanjeurkeun Kasoléhan

Ku RumpakaMunara Cahya

Manusa hirup di alam dunya tujuanana mung ibadah ka Mantenna. Wama kholaktul...

Nulad Uswah Kulawarga Ibrohim a.s.

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Teu mangmang deui, kanggo urang salaku muslim, sumpingna sasih Dzulhijjah...

Takwa, Nyegah Tina Lampah Dosa

Ku RumpakaMunara Cahya

Inti tina sadaya urang ngabdi ka Gusti Alloh Swt, nu Maha Suci, teu aya...

Atikan keur Kasalametan
Dunya jeung Ahérat

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Ditilik tina jihat jasmani atawa raga badag mah manusa téh taya...

Al-Qur’an Jadi Pépéling
Sangkan Aréling

Ku RumpakaMunara Cahya

Tos pada kauninga wireh ayat Alqur’an anu munggaran dilungsurkeun dina...

Silih Hampura,
Silih Lubarkeun Dosa

Ku RumpakaMunara Cahya

Dawuhan Allah Swt. : Fa'fu 'anhum...
SN

Nitenan Ciri Taqwa Hasil Puasa, Naha Geus Ngancik Dina Raga?

Ku RumpakaMunara Cahya

Puji sausikna ati mung kasanggakeun ka Gusti nu...

Nuzulul Qur'an 1434 H;
Miéling Sangkan Manusa Areling

Ku Abdul KhalikMunara Cahya

Pidawuh Allah Swt. “Dzaalikal kitaabu laa roiba fiihi hudan...

Nyingkahan Godaan Sétan

Ku Mahmud YunusMunara Cahya

Najan jero bulan Romadon sétan katut kulawedetna dicangcang...

Marhaban Ya Romadon

Munara Cahya

Dawuhan Alloh Swt. : Yeuh jalma anu ariman! Geus diwajibkeun ka aranjeun...