• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Munara Cahya


Pamingpin Islam-Sunda
nu Hadé Pokna, Hadé Sikepna

Ku Rudi HMunara Cahya

Dalitna Islam jeung Sunda, ka dituna mah mangaruhan kana kuatna jati diri...

Nganti Pamimpin Ahli Wara

Munara Cahya

Dina sesebutan alam kiwari mah, hirup téh...

Nambih-Nambih Kahadéan

Ku Arif Nur HakimMunara Cahya

Pidawuh Alloh Swt.: Wahuwal ladzii ja'alakum kholaaifal ardi...

Ngajaga Haté Ngariksa Badan

Ku RH. TarmidziMunara Cahya

Dina dawuhan Rosul kantos dicariokeun, yén jalmi nu hadé...

Islam-Sunda
Pengkuh Agamana Jembar Budayana

Munara Cahya

Di sagigireun éta, aya hiji kabiasaan dina sabagian urang Sunda nu basa ‘ngamulyakeun’ waktu atawa tanggal-tanggal nu tangtu, nu dianggap leuwih mulya batan waktu-waktu séjénna, saperti bulan Maulud (Mulud ceuk kekecapan urang...

Agama Islam jeung Budaya Sunda

Munara Cahya

Dina perspektif Antropologi sosial, hiji  kabudayaan diwangun ngaliwatan...

Korupsi di Jaman Nabi

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Pagawéan korup, alias korupsi, katut sagala rupa unak-anikna,...

Adabussyafar jeung Walimatussyafar

Ku Hj. RokayahMunara Cahya

Sakumaha dina judul, aya istilah adabussyafar aya istilah...

Tazkiyatun Nafsi

Ku Arif Nur HakimMunara Cahya

Manusa téh hamba Allah. Ku kituna hirup di dunya téh mibanda amanah...

Kangjeng Nabi Muhammad SAW;
Saé Budi Parangina, Lir Bulan Purnama

Ku RH. TarmidziMunara Cahya

Puji sinareng syukur hayu urang salalamina sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha...

Nyegah Dosa Papada Manusa

Ku RumpakaMunara Cahya

Hirup jalma di alam dunya, aya diwewegan ku nu lima, aya oge nu nojal ti nu...

Istiqomah

Ku Arif Nur HakimMunara Cahya

Mangga urang niténan, pidawuh Rosulullah SAW nu kirang langkung...

Jembarna Pamingpin

Munara Cahya

Mun téa mah urang kumelip di alam lahir kumelendang di alam dunya...

Dosa nu Dianggap Biasa

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Dawuhan Alloh SWT : Inna tajtanibu kabairi  ma tunhauna anhu nukaffir...

Nyingraykeun Pangrobéda Hirup

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Alhamdulillah, nitis tulis ciri wanci datang mangsa nu sampurna, kiwari...

Ulama Wani Ngélingan Umaro

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Saha jaman kiwari nu wani ngélingan pamingpin? Ngélingan...

Ngariksa Diri Tina Rupa-Rupa Ma’siat

Ku RH. TarmidziMunara Cahya

Lungsurna ayat suci al-Qur’an minangka pituduh, salahsahiji tujuanana...

Amanah

Ku Mahmud YunusMunara Cahya

Amanah (bisa dipercaya) mibanda dua harti. Harti husus jeung harti umum. Amanah dina harti husus, sikep tanggungjawab nu kapihapéan barang atawa banda jeung sabangsana ku cara mulangkeun atawa masrahkeun deui barang atawa banda jeung sabangsana dina wujud nu sarua jeung kaayaan waktu...
SN

Mun Seug Kawas Umar bin Khattab

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Satengahing pabaliut jeung paburantakna kahirupan politik jeung pamaréntahan kiwari, boh doméstik boh mancanagara, teu salah lamun ngeunteung ka Umar bin Khattab (lahir taun 41 saméméh...

Hirup Kumbuh, Nanjeurkeun Kasoléhan

Ku Féndy Sy. CitrawargaMunara Cahya

Kumelipna di alam lahir kumelendangna di alam dunya téh keur jalmi mah teu tiasa dipisahkeun tina hirup kumbuh sareng sasamana boh dina wengku kulawarga, tatangga, dulur,  baraya, réncang sapadamelan, masarakat, katut bangsa. Kahartos kituna mah da puguh jalmi mah taya nu sampurna, di sagédéngeun kagungan kaonjoyan téh moal leupas tina kakirangan....