• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Tamu


SN

NGAJAK GURU
NGAMAJUKEUN BANGSA

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) téh ‘gudangna’ calon...
SN

Ajén Ibadah
Henteu Kawatesanan Léngkah

Ku Rudi HTamu

Dina papagon agama, larapna ibadah kudu ngajungjung ajén kamanusaan....
SN

Mahabuna Kasakit
Ngajak Umat Nyaliksik Diri

Ku Rudi HTamu

Dina mangsa mahabuna kasakit (covid-19), lampah jeung kawijakan ogé loba...
SN

Didodoho Musibah
Ngajak Umat Tetep Soméah

Ku Rudi HTamu

Mahabuna musibah panyakit virus corona (Covid-19) matak geunjleung saalam...
SN

NGAGUGAT
KAWANI SUNDA

Ku Ensa WiarnaTamu

Loba palsapah nu ngagambarkeun kaludeung Sunda. Tapi, dina émprona...
SN

MASTIKEUN INSTITUSI BERESIH TINA KORUPSI

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Korupsi mah kawas hama. Misti dibasmi. Tah, ayana badan saperti Badan...
SN

Ajén Guru
Kudu Jadi Kanyataan

Ku Eep NRTamu

Maju mundurna pendidikan henteu leupas tina ketak guru. Nu dipalar lain ukur...
SN

Dulur Sabangsa
Waktuna Silih Lubarkeun

Ku RH. TarmidziTamu

Ilaharna, béda pilihan ngabalukarkeun pacéngkadan. Tapi sanajan...
SN

Jaga Ukhuwah
Sangkan Jabar Leuwih Betah

Ku Rudi HTamu

Ngungkulan rupa-rupa pasualan bangsa, ulah leungiteun duduluran sabangsa....
SN

Ékonomi Jawa Barat
Sina Wani Balap

Ku Rudi HTamu

Ngokolakeun ékonomi Jawa Barat, kudu wani ngadu jeung balap. Pangna...
SN

Puasa, Nguatan Ruhani
Keur Ngariksa Démokrasi

Ku RH. TarmidziTamu

Pésta démokrasi geus lekasan. Tapi, lain hartina eureun tina...
SN

Metakeun Atikan
Mageran Paripolah Bangsa

Ku Rudi HTamu

Geusan nguatan karakter bangsa, di antarana ngaliwatan dunya atikan. Lantaran ti dinya mimitina aya parobahan cara mikir jeung paripolah téh. Pangna kitu, udagan pendidikan ogé teu cukup minterkeun otak, tapi malah nu pentingna mah keur mageran paripolah. Cindekna, ngatik téh kudu jadi cukang lantaran manusa masagi! Ngan, kumaha carana? Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd....
SN

Rio Febrian Wilantara
Ngajak Nonoman
Ancrub Kana Pulitik

Ku Rudi HTamu

Huluwotana kamajuan bangsa, aya dina ketak pamudana. Pangna kitu, pamuda Jawa...
SN

Nguatan UMKM
Ludeung Nyarita di PBB

Ku Rudi HTamu

Usaha ékonomi rayat jadi harepan balaréa. Ngan, upama...
SN

NGAJAK BARUDAK SUNDA DEUKEUT KA ALAMNA

Ku Taufik RahayuTamu

Miang tina pangalaman hirupna keur leutik nu kacida dalitna jeung...
SN

Nataharkeun Politikus
‘Gaya’ Tatar Sunda

Ku Rudi HTamu

Béda cai béda tampian. Kitu deui dina urusan politik....
SN

Ngatik Ulah Ukur Nyarita

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Teu cukup minterkeun otakna ngatik mah. Nu teu éléh...
SN

Ngukur Kakuatan Ékonomi Jabar
Mapag Pasar Bébas ASEAN

Ku Rudi HTamu

Agung Suryamal S.; Pasar bébas ASEAN nu...
SN

Milih Gurat
Marengan Umat

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Munggah haji misti daria. Kudu titih-rintih tur ati-ati. Kituna téh...
SN

Sunda
Kudu Wani Balap

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Ukur ngadagoan wanci nu mustari, bisa jadi tinggaleun manten. Kawas nu...
SN

Jadi Dubes Qatar
Teu Poho ka Tatar Sunda

Ku RumpakaTamu

Tina ngadéngékeun radio, jadi cukang lantaran ngamancanagara....
SN

Ngariksa Lembur Sunda
Butuh Ketak Inohong

Ku Rudi HTamu

Jawa Barat nu katelah Tatar Sunda téh sugih jeung pikabetaheun. Balukarna,...
SN

Dunya Atikan
Ulah Dikiruhan Politik

Ku Rudi HTamu

Lembaga atikan mah teu kurang-kurang. Nyampak di mana-mana. Tapi, hanjakal can...
SN

Nyaah ka Jawa Barat
Mawa Unpad Manggul Maslahat

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Ngalanglang buana, teu poho ka pamiangan. Kitu pakarepan pihak-pihak nu aya...
SN

ITB Ngamancanagara
Henteu Poho ka Sarakan

Ku Ensa/UnayTamu

Sohor ka jauhna, teu poho ka pamiangan. Kitu Insitut Teknologi Bandung (ITB)...
SN

Miara Kaséhatan
Ulah Mopohokeun Resép Karuhun

Ku Rudi HTamu

Kudu ditiung méméh hujan! Kitu ceuk papatah kolot mah....
SN

Napak Kana Budaya
Nguatan Karakter Bangsa

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Ngawujudkeun karakter bangsa, jinek jadi udagan pamarentah. Ngan udagan...
SN

Nganti Jamaah Haji
Nyeungitan Lemah Cai

Ku Rudi HTamu

Munggah haji misti daria. Kudu titih-rintih tur ati-ati. Kituna téh...
SN

Nguatan Sajarah
Mageran Paripolah

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Lalampahan mangsa ka tukang, bisa jadi luang jeung pangalaman. Mangpaatna, lain...
SN

Ngajak Umat
Balik kana Jatidiri

Ku Rudi HTamu

Mangsa-mangsa harénghéng balukar béda pilihan,...
SN

Napakkeun Bangsa
kana Moral Agama

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Héabna milih presiden, mingkin  panas, ‘karérab’...
SN

Taman Budaya
Miara Kapunjulan Seni Tatar Jabar

Ku Ensa WiarnaTamu

Lir taman  nu teu weléh miara jeung mekarkeun tutuwuhan. Kitu deui...
SN

Larapna Politik
Kudu Maslahat

Ku Rudi HTamu

Pésta démokrasi milih wakil rayat kari prakna. Nu dipiharep...
SN

Sunda Lain Bangsa Kelas Dua

Ku Ensa/UnayTamu

Satata! Taya nu istiméwa! Kitu...
SN

Sunda Jaya
Kudu Daék Ngalumbara

Ku Rudi HTamu

Budaya Sunda téh kudu jaya. Carana?...
SN

Ngalarapkeun Élmu Karuhun
Mulangkeun Kajayaan Patani

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Kajayaan patani, sirna duka ka mana. Nu puguh mah, nu tani kari daki! Tapi,...
SN

Ngadumaniskeun Ulama Umaro
Sangkan Islam Leuwih Kuat

Ku Rudi HTamu

Islam nu kuat, lantaran umatna nu kuat. Kakuatan umat kawas kitu, misti terus...
SN

Miara Budaya Sunda
Malar Teu Diaku Deungeun

Ku Ensa/UnayTamu

Teu jarang hasil karancagéan karuhun diaku dengeun. Balukarna, turunanana...