• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Tamu


SN

Tatar Jabar
Jadi Pakalangan Deungeun

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Démokrasi di ieu nagri, bisa ngeunteung ka Jawa Barat. Ngan, keur...
SN

Mémérés Bandung
Pribumi Ulah Pundung

Ku Ensa WiarnaTamu

Bandung lir pangauban. Kaseundeuhan jalma-jalma ti jauhna. Ngan, pribumi mah loba...
SN

Metakeun Jurus
Ngahudang Kaludeung Sunda

Ku Ensa/UnayTamu

Urang Sunda kudu kuat. Carana, maké padika hirup nu geus kauji ti...
SN

Ngubaran Bangsa
Mukakeun Haté Sina Beunta

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Aturan mah teu kurang-kurang. Nyampak di mana-mana. Tapi, teu...

Léngkah Pamuda
Butuh Conto nu Tiheula

Ku Rumpaka, RumpakaTamu

Pamuda butuh conto. Kitu deui dina léngkah-léngkahna. Ngan,...
SN

Najan Euweuh Batur
Sunda Kudu Wani Makalangan

Ku Ensa/UnayTamu

Urang Sunda kudu gedé kawani. Ludeung makalangan di mana waé...
SN

Wanoja Sunda Kudu Ludeung dina Pulitik

Ku Rudi HTamu

Mun wanoja hengker,  éta kahengkeran téh bakal jadi...
SN

Kagiatan Da’wah
Antara Ngigelan Jaman jeung Tinggal Igel

Ku Rudi HTamu

Pangpangna di bulan Romadon, kagiatan...
SN

Rayat Sangsara
Balukar Teu Narima Hakna

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Harepan hirup jeung huripna jauh tangéh. Nu écés...
SN

Jurus Ampuh
Ngahijikeun Kakurangan Jadi Kapunjulan

Ku RH. TarmidziTamu

Niténan nu boga karep jadi pamingpin jeung calon anggota...
SN

Demokrasi Salah Larap
Butuh Watesan Kabébasan

Ku Ensa WiarnaTamu

Demokrasi di urang mengpar tina tatapakanana. Nu kuduna pamaréntahan...
SN

Wanoja Sunda Ulah Gampang Katipu

Ku Ayie SundanaTamu

Baheula mah pendidikan keur kaum...
SN

Antara Wirausaha jeung Dunya Pulitik

Ku Rudi HTamu

  Lahan usaha nyampak di mana-mana. Lakar...
SN

Antara Matematika jeung Layung Soré

Ku Ensa/UnayTamu

Dunya akademik jeung seni gumulung dina dirina. Léngkahna di...
SN

Ludeung Bubuara di Amerika
Mekarkeun Seni Sunda

Ku Rudi HTamu

Matak bungah. Geuning, loba dulur nu dumuk di lembur batur, tapi tetep...
SN

Sang Arsitek Gawé Rancagé keur Bandung

Ku HRSTamu

"Pemuda Kratip Dari Bandung”, ceuk  pers...
SN

Invéstasi di Jabar
Kudu Ngaraharjakeun Masarakat

Ku Rudi HTamu

Ningkatna karaharjaan moal leupas tina karep jeung kadaék...
SN

Urang Sunda Kudu Katara Ayana

Ku Ensa WiarnaTamu

Lunta jauh, lain tambuh laku. Da, puguh mancén gawé. Milu...
SN

Molés “Gurilaps” Jawa Barat

Ku RumpakaTamu

Poténsi wisata jeung budaya Jawa Barat, kari miara jeung mekarkeunana....
SN

Rayat Kudu Unggul
Najan Pulitik Dikawasa Partéy

Ku Ensa WiarnaTamu

  Pilihan gubernur lain ukur semet boga pamingpin, da...
SN

Metakeun Cara Anyar
Mukakeun ‘Jandéla’ Tatar Jabar

Ku Ensa/UnayTamu

Lir jandéla imah nu teu weléh muka. Nu nyawang ti luar misti atra ka nu di jero. Kitu deui Anjungan Jawa Barat (AJB) Taman Mini Indonesia Inda (TMII), lir jandéla Tatar Jawa Barat. Dina angen-angen ais pangampih AJB, éta tempat  téh kudu mampuh némbongkeun kapunjulan Propinsi Jawa Barat. Ngan, kumaha carana? Dra. Hj. Ine Hermina, M.Si., Kepala...
SN

Démokrasi
Henteu Hirup Dina Partéy

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Nu boga karep jadi gupernur tatahar. Kumaha...
SN

Demokrasi Pulitik
Kudu Jadi Alat Karaharjaan

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Wani ngiritik, ludeung nandangan résikona. Kituna téh...
SN

Metakeun Jurus "Djitu" Nyegah Koperasi Kari Ngaran

Tamu

Koperasi Unit Desa (KUD) kungsi jaya. Kungsi...
SN

Rayat Jawa Barat
Ulah Ukur Sina Lalajo

Ku Ensa Wiarna, Ayie SundanaTamu

Hirup misti jeung huripna. Rayat kudu raharja, Ngan, kumaha carana sangkan masarakat Jawa Barat bisana ngahontal karaharjaan? Dr. H. Dikdik M. Arief Mansur, SH.,MH, medar pamanggihna....
SN

Nalungtik Hasan Mustapa, Ngoréhan Islam dina Kasundaan

Ku Rudi HTamu

Dina diri Hasan Mustapa, Islam-Sunda lir gula jeung peueutna.  Naha ayeuna aya kénéh nu kawas kitu?  Dr. H. Asep Salahudin, M.Ag., panalungtik Hasan Mustapa bruk-brak ka...
SN

Pacogrégan Lahan Hukum Barat Ngéléhkeun Adat

Ku Ensa/UnayTamu

Remen kasaksén nu parebut lahan. Kituna téh prah di mana-mana. Balukarna, loba korban. Naon sababna? Kumaha ngungkulanana? Manglé ngolongan pamanggih Dedy Hernawan, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas)...
SN

Rayat Sangsara Balukar Pangusaha jeung Jawara

Ku RumpakaTamu

Karaharjaan nu dipiharep jauh tangeh. Nu puguh mah, beuki ripuh. Kayaan kitu téh balukar pulitik dikawasa pangusaha jeung jawara. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung  Dr. Ir. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si., dosen Pascasarjana Universitas Islam Bandung...
SN

Pamingpin Kudu Lébér Wawanén

Ku RumpakaTamu

Pamingpin boga kakawasaan. Kari ngalarapkeun luyu jeung kapentingan masarakat. Ngan, nu pangpentingna, lian ti moralna hadé, boga élmu, ogé gedé kawani. Kitu, ceuk Mochamad Zakaria, S.IP., M.Si.,  paniten pulitik nu dumuk di Bandung....
SN

Nalingakeun Umat Nanjeurkeun Kamandirian

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Jenglengan umat Islam di dunya kaasup di Indonésia, payus jadi kareueus. Adumanis jumlah nu loba jeung  ajénna nu hadé, boga ‘kasempetan’ jadi pinunjul di ieu jagat. “Kapunjulan hiji bangsa dimana waé, tetep bakal gumantung kana kapunjulan ajén manusana. Indonésia, nu mayoritas padumukna  umat Islam, kudu jadi kakuatan...
SN

Pangwangunan Jawa Barat Tatar Kalér
Perlu Pangrojong ti Masarakat

Ku Ayie SundanaTamu

Pangwangunan di Jawa Barat tahap kadua, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) jeung RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) taun 2008 -2013 perelu pisan perhatian anu leuwih, lain ngan saukur permasalahan nu can réngsé waé tapi pikeun ngantisipasi parobahan dina waktu ka hareupna. Posisi Jawa Barat nu strategis jeung deukeut ka ibukota nagara, ngajadikeun Jawa Barat...